Javna nabavka

19.04.2017.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/24-1 od dana 19.04.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/24-2 od dana 19.04.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 9/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA HLOR-DIOKSIDA

1. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u konkursnoj dokumentaciji.
2. Adresa naručioca: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Nabavka nije oblikovana po partijama.
4. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 24312000 – Halogenidi metala; hipohloriti, hlorati i perhlorati
5. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
6. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
7. Nije predviđena elektronska licitacija.
8. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.
9. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
10. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
13. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 28.04.2017. godine.
14. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
15. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 28.04.2017. godine u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
16. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke i druge zavisne troškove).
 

Konkursna dokumentacija - ovde


11.04.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/14-6 od dana 11.04.2017. godine, direktor dana 11.04.2017. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 4/2017
PARTIJA BR. 1- ELEKTROINSTALATERSKI POTROŠNI MATERIJAL


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Global-elektro“ d.o.o., Aleja Kestenova br. 25, 24420 Kanjiža, ponuda broj 12/2017 od 03.04.2017. godine.

 

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 4/2017
PARTIJA BR. 2 - VODOINSTALATERSKI POTROŠNI MATERIJAL


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Bartel“ d.o.o., Dalmatinska br. 1, 24420 Kanjiža, ponuda broj 4/2017 od 04.04.2017. godine.

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 4/2017
PARTIJA BR. 3 - GRAĐEVINSKI POTROŠNI MATERIJAL

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Visa-prom“ d.o.o., Haršanji Tibora br. 17, 24420 Kanjiža, ponuda broj 1170/1 od 30.03.2017. godine.03.04.2017.

Na osnovu člana 32., člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku

JAVNA NABAVKA MEDICINSKE OPREME, po partijama

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenog sistema Republike Srbije
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA MEDICINSKE OPREME, po partijama po tehničkom opisu iz konkursne dokumentacije
Predmeti javne nabavke su oblikovani u 2 partije i to:

Broj partije Naziv partije Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1 Nabavka i isporuka 4 (četiri) aparata za elektroterapije 33100000
Partija 2 Nabavka i isporuka 2 (dva) aparata za ultrazvučne terapije 33100000

5. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

6. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (eventualni zahtev zainteresovanih lica se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki najkasnije do 11,55 časova poslednjeg dana isteka roka, tj dana 04.05.2017. godine. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 03. Aprila 2017. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 11,55 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
8. Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 04. Maja 2017. godine. sa početkom u 12,00 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
9. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
11. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com.
 

Konkursna dokumentacija - ovde


28.03.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 27.03.2017. godine, direktor dana 27.03.2017. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 7/2017


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču RADUN AVIA DOO, NOVI SAD, PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA 2A., ponuda broj 138/2017 od 23.03.2017. godine.


24.03.2017.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/14-1 od dana 24.03.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/14-2 od dana 24.03.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 4/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

POTROŠNI MATERIJAL – 4/2017

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti:

Broj partije Naziv partije Šifra iz opšteg rečnika javnih nabavki


Partija 1. Elektroinstalaterski potrošni materijal 31000000
Partija 2. Vodoinstalaterski potrošni materijal 44115210, 44115200
Partija 3. Građevinski potrošni materijal(*farbe, boje, lakovi i dr.) 44000000
Partija 4. Ostali građevinski materijal 44100000
Partija 5. Rezervni delovi mašina 34913000
Partija 6. Ostali mašinski materijali 44000000

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
4. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
5. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
6. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica – javnost nije isključen.
7. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
8. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 04.04.2017. godine.
9. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 04.04.2017. godine Svečanoj Sali naručioca.
10. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
11. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Dodatni kriterijum: rok plaćanja-u slučaju dve ili više ponude sa istom cenom, prednost ima ponuđač koji nudi duži rok plaćanja. U slučaju postojanja istovetnih ponuda sa istim cenama i rokovima plaćanja, prednost ima ponuđač koji nudi kraći rok isporuke.
 

Konkursna dokumentacija - ovde


22.03.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 21.03.2017. godine, direktor dana 21.03.2017. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 5/2017


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču HELENA GRAF DOO, ZRENJANIN, IVE LOLE RIBARA 28., ponuda broj 44/2017 od 14.03.2017. godine.


17.03.2017.

Na osnovu člana 32, člana 55 stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br.3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku

JAVNE NABAVKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz oblasti zdravstvene zaštite
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Količina električne energije određivaće se na osnovu ostvarene potrošnje kupca na mestu primopredaje tokom perioda snabdevanja
Snabdevač je balansno odgovoran za mesto primopredaje kupca
Vrsta prodaje: stalna i garantovana
Kapacitet isporuke: prema specifikaciji u prilogu – na bazi mesečnih dijagrama potrošnje
Period isporuke: 12 meseci od dana zaključenja ugovora, svaki dan od 00:00h-24:00h
Količina energije 1.300.000,00 KWh
5. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
6. Nije predviđena elektronska licitacija
7. Električna energija se prihvata na tri merna mesta i to :
1.Merno mesto ED broj: 2310003367, odobrena snaga (kW): 490 kW Organizaciona jedinica: objekat Aquamarin i Abella, Kanjiža, Narodni park bb.
2. Merno mesto ED broj: 2290094233, odobrena snaga (kW): 17,25 kW Organizaciona jedinica: granični prelaz, Horgoš, Granični prelaz bb.
3. Merno mesto ED broj: 2310080357, odobrena snaga (kW): 17,25 kW Organizaciona jedinica: odmaralište na Tisi, Kanjiža, Potiski venac bb.
8. Šifra iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 09310000 električna energija.
9. Postupak javne nabavke se ne sprovodi po partijama.
10. Odluka o dodeli ugovora biće doneta primenom kriterijuma “najniža ponuđena cena”.
U slučaju da ponude dva ili više ponuđača imaju jednaku ponuđenu cenu koja je i najniža, biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja, a koji ne može biti duži od 90 dana.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki i to najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 17.03.2017. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog u prethodnom stavu, tj. do 10,00 časova dana 18.04.2017. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
13. Otvaranje ponuda vršiće se javno u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 18.04.2017. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
14. Predstavnici ponuđača aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda mogu samo na osnovu pismenog ovlašćenja zakonskog zastupnika ponuđača za aktivno učestvovanje u postupku javne nabavke. Otvaranje je otvoreno za javnost.
15. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2. Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
16. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com
 


16.03.2017.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), u daljem tekstu :Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/18-1 od dana 16.03.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/18-2 od dana 16.03.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 7/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

JAVNA NABAVKA GORIVA

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki:
09134200 Dizel gorivo - za putnička vozila,
09132100 Bezolovni benzin – za putnička vozila
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u toku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku. Otvaranje ponuda je otvoren za javnost.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora : u zakonskom roku.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 24.03.2017. godine.
13. Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima bez PDV-a, i utvrđuje se odlukama ponuđača, a u skladu sa kretanjem cena na tržištu naftnih derivata u Republici Srbiji. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 24.03.2017. godine Svečanoj Sali naručioca.
15. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponude sa neuobičajenim niskim cenama će biti posebno razmatrane i procesuirane u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Konkursna dokumentacija - ovde
 


15.03.2017.

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE 6/2017 - ovde


15.03.2017.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA - JN BR.6/2017 - ovde


14.03.2017.

OBAVEŠTENJE JN BR. 6/2017 - ovde

ODGOVOR NA PITANJU JN BR. 6/2017 - HLORDIOXID - ovde


09.03.2017.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/16-1 od dana 08.03.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/16-2 od dana 08.03.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 5/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA HLORA

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: Hlor – 24311900
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija.
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 17.03.2017 godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 17.03.2017 godine Svečanoj Sali naručioca.
15. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke i druge zavisne troškove).
 

Konkursna dokumentacija - ovde


09.03.2017.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/17-1 od dana 08.03.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/17-2 od dana 08.03.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 6/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA HLOR-DIOKSIDA

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 24312000 – Halogenidi metala; hipohloriti, hlorati i perhlorati
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija.
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 12,00 časova dana 17.03.2017 godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 12,30 časova dana 17.03.2017 godine Svečanoj Sali naručioca.
15. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke i druge zavisne troškove).

Konkursna dokumentacija - ovde
 


24.02.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 21.02.2017. godine, direktor dana 21.02.2017. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 2/2017

PARTIJA BR.1
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču PERSEJ DOO, ZRENJANIN, MILANA STANIVUKOVIČA  29/53, ponuda broj 1/17 od 11.02.2017. godine.

PARTIJA BR.2

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču 2D SOFT DOO, NOVI SAD , CARA DUŠANA 7., ponuda broj 216/2017 od 16.02.2017. godine.


24.02.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 21.02.2017. godine, direktor dana 21.02.2017. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 3/2017


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „DIALTECH“ DOO, SUBOTICA, PETRA DRAPŠINA 15. ponuda broj 26/17 od 14.02.2017. godine.


10.02.2017.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/10-1 od dana 09.02.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/10-2 od dana 09.02.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 3/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

TONERI ZA LASERSKE ŠTAMPAČE


Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 30121100, 30124110,30125120
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 5 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 20.02.2017 godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 20.02.2017 godine , na adresi Naručioca, u svečanoj sali.
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
 

Konkursna dokumentacija - ovde


10.02.2017.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/9-1 od dana 08.02.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/9-2 od dana 08.02.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 2/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas

P O Z I V A

da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

USLUGE ODRŽAVANJA SPECIFIČNIH SOFTVERA

1. Nabavka je oblikovana po partijama.

1) Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,
2) Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson i Hotelijer.

2. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
4. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
5. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
6. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
7. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
8. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 17.02.2017. godine.
9. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
10. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 17.02.2017. godine Svečanoj Sali naručioca.
11. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđači daju ponudu u mesečnom, paušalnom iznosu. Ponude sa neuboičajenim niskim cenama će biti posebno razmatrani i procesuirani u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
12. Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki: 072267100 Održavanje softvera za informacione tehnologije
13. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti:

 Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,

Dorada i izmena postojećih aplikacija na zahtev korisnika: finansijsko knjigovodstvo, evidencija kupaca i dobavljača, robno-materijalno knjigovodstvo, evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara, vanbilansne evidencije (analitike), evidencije izdatih faktura, evidencija pdv-a, evidencija obaveza, obračun kamata, blagajničko poslovanje, obračun ličnih dohodaka, kadrovska evidencija, aplikacija za adimnistraciju ISO dokumentacije.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godie i pristup staroj.
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika.

 Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson i Hotelijer.

Dorada i izmena postojećih aplikacija (Helix, Hotelier, Garson) na zahtev korisnika i prilagođavanje istih novonastalim zakonskim promenama.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godie i pristup staroj
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika

14) Zajedničke obaveze i pravila partija:

 pružanje usluga korisniče podrške putem telefona i interneta radnim danima u radno vreme (ponedeljak-petak od 07 do 17 časova);
 pružanje usluga korisničke podrške putem telefona i interneta van radnog vremena (samo za hitne intervencije);
 manje izmene u Softveru i izveštajima u okviru postojećih funkcionalnosti
 otvaranje nove poslovne godine.

 Pod pružanjem usluga korisničke podrške podrazumeva se dijagnostifikovanje problema, otklanjanje smetnji u radu i kvarova na Softveru, asistencija i konsultacije u vezi sa Softverom.

 Ponuđač je dužan da u najkraćem mogućem roku pruži tehničku podršku Korisniku, s tim da je vreme odziva za redovne intervencije najviše 48 sati, a za hitne intervencije najviše 24 sata, od trenutka kada je Korisnik obavestio ponuđača o potrebi za redovnom odnosno hitnom intervencijom, putem telefona ili interneta.

 Pod hitnom intervencijom se podrazumeva intervencija čija je svrha otklanjanje kvara na Softveru koji u potpunosti onemogućava rad Softvera, dok se pod redovnom intervencijom podrazumeva svaka druga intervencija koja nije hitna, a čija je svrha pomoć u korišćenju Softvera ili otklanjanje manjih nedostataka.

15) Ponuđač treba da bude imalac prava intelektualne svojine za pristup, izmene i dopune programima naručioca.

Konkursna dokumentacija - ovde


26.01.2017.

JAVNA NABAVKA LOŽ ULJA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

JAVNA NABAVKA br. 1/2017

Konkursna dokumentacija - ovde


05.01.2017.

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/1-1 od dana 05.01.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/1-2 od dana 05.01.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 1/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

USLUGE : NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA


1. Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki: 71247000 nadzor građevinskih radova.
2. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb. (u daljem tekstu: Naručilac).
3. Nabavka nije oblikovana po partijama.
4. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
5. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
6. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
7. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki,www.banja-kanjiza.com ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
8. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku, prilikom otvaranja ponuda, podnose punomoćje za AKTIVNO učestvovanje u postupku.
9. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
10. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 16.01.2017. godine.
11. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove.
12. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 16.01.2017. godine Svečanoj Sali naručioca.
13. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA, pod jednakim uslovima.
14. Za izvršenje uvida u predmet građevinskih radova, odnosno nadzora, videti predmer i predračun radova u konkursnoj dokumentaciji nabavke građevinskih radova- adaptacija bazenskog prostora: www.banja-kanjiza.com #o nama#javne nabavke ili
http://banja-kanjiza.com/uploads/article_files/81df510c4f02f4673f518baef752ac93286d64d3.pdf


05.01.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 05.01.2017. godine, direktor dana 05.01.2017. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR. 4/2016


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Ma.Kom“ doo, Šabac, Pavla Jurišića Štruma 10., ponuda broj 2712A1/16 od 27.12.2016. godine.


30.12.2016.

PLAN NABAVKI ZA 2017.GOD. - ovde


29.12.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 29.12.2016. godine, direktor dana 29.12.2016. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR. 3/2016

PARTIJA BR.6  - OVDE

PARTIJA BR.12 - OVDE


26.12.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 23.12.2016. godine, direktor dana 26.12.2016. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 15/2016


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE“ a.d.o., GFO SOMBOR, FO SUBOTICA, ŠTROSMAJEROVA 24., SUBOTICA ponuda broj 1-241/16 od 22.12.2016. godine.


22.12.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i ponovljenoj stručnoj oceni komisije Naručioca od dana 21.12.2016. godine, direktor dana 21.12.2016. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2016


PARTIJA BR. 6. – MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

STAVLJA SE VAN SNAGE odluka naručioca od dana 20.12.2016. godine posl.br. 3/119-27 o dodeli ugovora zbog pogrešno izvršene stručne ocene odgovarajućih ponuda.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Kruna komerc“ doo, Smederevski put br. 25d, 11130 Beograd ponuda broj 303/16 od 08.12.2016. godine, kao najpovoljnijem ponuđaču.
 


20.12.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 15.12.2016. godine, direktor dana 16.12.2016. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR. 3/2016

PARTIJA br.1 - JUNETINA
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „KOJČIĆ“ doo, NOVI SAD, TEMERINSKA 178., ponuda broj 1-16 od 09.12.2016. godine.


PARTIJA br.2 – ŽIVINSKO MESO
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „SELEKTA“ doo, NOVI SAD, KLISANSKI PUT 134.., ponuda broj 666-12/16 od 02.12.2016. godine.


PARTIJA br.3 – SVINJETINA
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „KOJČIĆ“ doo, NOVI SAD, TEMERINSKA 178., ponuda broj 3-16 od 09.12.2016. godine.


PARTIJA br.4 – RIBLJE MESO
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „SELEKTA“ doo, NOVI SAD, KLISANSKI PUT 134.., ponuda broj 668-12/16 od 02.12.2016. godine.


PARTIJA br.5 – MESNI PROIZVODI
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „KOJČIĆ“ doo, NOVI SAD, TEMERINSKA 178., ponuda broj 5-16 od 09.12.2016. godine.


PARTIJA br.6 – MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „SELEKTA“ doo, NOVI SAD, KLISANSKI PUT 134., ponuda broj 670-12/16 od 02.12.2016. godine.


PARTIJA br.7 – HLEBNI PROIZVODI, SVEŽA PECIVA I KOLAČI
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „AS-BRAĆA STANKOVIĆ“ doo, BEGALJICA, BORISA KIDRIČA 1., ponuda broj 1093 od 07.12.2016. godine.


PARTIJA br.8 – PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „SELEKTA“ doo, NOVI SAD, KLISANSKI PUT 134., ponuda broj 672-12/16 od 02.12.2016. godine.


PARTIJA br.9 – DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO“ doo, NOVI SAD, BUL.DESPOTA STEFANA 16., ponuda broj 9/16 od 18.11.2016. godine.


PARTIJA br.10 – POVRĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „SELEKTA“ doo, NOVI SAD, KLISANSKI PUT 134., ponuda broj 674-12/16 od 02.12.2016. godine.


PARTIJA br.11 – VOĆE I KOŠTUNJAVO VOĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „SELEKTA“ doo, NOVI SAD, KLISANSKI PUT 134., ponuda broj 675-12/16 od 02.12.2016. godine.


PARTIJA br.12 – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO“ doo, NOVI SAD, BUL.DESPOTA STEFANA 16., ponuda broj 12/16 od 18.11.2016. godine.


PARTIJA br.13 – JAJA
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „SELEKTA“ doo, NOVI SAD, KLISANSKI PUT 134., ponuda broj 677-12/16 od 02.12.2016. godine.
 


15.12.2016.

Odluka o produženju roka za podnošenje ponuda: JNMV br. 15/2016 USLUGA OSIGURANJA - ovde

14.12.2016.

Odgovor na pitanja za Komisiju za JNMV br. 15/2016  -USLUGA OSIGURANJA  - ovde


14.12.2016.

IZMENA I DOPUNA BR.2.
KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
USLUGA OSIGURANJA BR. JAVNE NABAVKE: 15/2016 - ovde


13.12.2016.

IZMENA I DOPUNA BR.1.
KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
USLUGA OSIGURANJA BR. JAVNE NABAVKE: 15/2016 - ovde
 


09.12.2016.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA - ovde

09.12.2016.

Odgovor na pitanja za Komisiju za JNMV br. 14/2016 - 6 - Hlor i hlor-dioksid - ovde


09.12.2016.

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BR. 5. NABAVKA HLORA I HLOR - DIOKSIDA - ovde
 


09.12.2016.

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 14/2016
Predmet javne nabavke male vrednosti NABAVKA HLORA I HLOR - DIOKSIDA


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vrednosti 14/2016 dana 09.12.2016. godine donosi:


O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA


Produžava se rok za dostavljanje ponude, te rok za dostavljanje ponuda je do 13,00 časova dana 16.12.2016. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 13,00 časova dana 16.12.2016. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 09.12.2016. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije br. 4. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na Portal javnih nabavki dana 09.12.2016.g.
 


09.12.2016.

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/122-1 od dana 09.12.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/122-2 od dana 09.12.2016. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 15/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:


Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:
USLUGE OSIGURANJA


- Osiguranje imovine,
- Osiguranje zaposlenih,
- Obavezno osiguranje i kasko (casco) osiguranje vozila,
- Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara i medicinskog osoblja,
- Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (pacijenata upućenih preko RZZO-a, pacijenata koji sami finansiraju boravak, turista i trećih lica).

Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki:
66510000 Usluge osiguranja (u daljem tekstu UO), 66512000 UO od nezgoda i usluge zdravstvenog osiguranja, 66514110 UO motornih vozila, 66515100 UO od požara, 66515200 UO imovine, 66516500 UO profesionalne odgovornosti. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb. (u daljem tekstu: Naručilac).
Nabavka nije oblikovana po partijama.
Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku, prilikom otvaranja ponuda, podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 19.12.2016. godine.
Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 19.12.2016. godine Svečanoj Sali naručioca. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA, pod jednakim uslovima.
 

Konkursna dokumentacija - ovde


09.12.2016.

Odgovor na pitanja za Komisiju za JNMV br. 3/2016  - Mleko i mlečni proizvodi - ovde


05.12.2016.

Izmena i dopuna br.4 konkusne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke br.14/2016 Hlor i hlor-dioksid - ovde

Odluka o produženju roka za podnošenje ponuda: JNMV 14/2016 Hlor i hlor-dioksid - ovde


05.12.2016.

Odgovor na pitanja za Komisiju za JNMV br. 14/2016 - 5 - Hlor i hlor-dioksid - ovde


02.12.2016.

Izmena i dopuna br.2 konkusne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke prehrambeni proizvodi - ovde


30.11.2016.

Odgovor na pitanja za Komisiju za JNMV br. 14/2016 - Hlor i hlordioksid - ovde


30.11.2016.

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 14/2016
Predmet javne nabavke male vrednosti NABAVKA HLORA I HLOR - DIOKSIDA


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vrednosti 14/2016 dana 30.11.2016. godine donosi:


O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA


Produžava se rok za dostavljanje ponude, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 09.12.2016. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 09.12.2016. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 30.11.2016. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na Portal javnih nabavki dana 30.11.2016.g.
 

Konkursna dokumentacija sa III.izmenom - ovde


28.11.2016.

Izmena i dopuna br.1 konkusne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke prehrambeni proizvodi - ovde


 

28.11.2016.

Odgovor na pitanja za Komisiju za JNMV br. 14/2016 - Hlor i hlordioksid - ovde


28.11.2016.

Na osnovu čl. 8.,39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku

JAVNA NABAVKA 4/2016
GRAĐEVINSKI RADOVI – ADAPTACIJA BAZENSKOG PROSTORA

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb., www.banja-kanjiza.com
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke – postupak se sprovodi u cilju zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: GRAĐEVINSKI RADOVI – ADAPTACIJA BAZENSKOG PROSTORA - zbog obimnosti i prirode predmeta nabavke, opis videti detaljnije u konkursnoj dokumentaciji. Obavezno izvršiti uvid u glavni projekat na licu mesta. Šifra iz opšteg rečnika javnih nabavki: 45000000-Građevinski radovi
5. Priroda građevinskih radova: građevinski, elektroinstalaterski, vodoinstalaterski i mašinski radovi; opremanje adaptiranih prostorija sa projektovanom opremom.
6. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
7. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
8. Nije predviđena elektronska licitacija
9. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
10. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma: EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA po sledećoj formuli:
                    Najniža ponuđena cena = 80 pondera (najviše)
                    Najkraći ponuđeni rok za izvršenje radova = 20 pondera (najviše)
                    Ukupno = 100 pondera (najviše)
Detaljnije u konkursnoj dokumentaciji.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki i to najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka tj. do 29. DECEMBRA 2016. godine. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 28. NOVEMBRA 2016. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog u prethodnom stavu. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
13. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 29. DECEMBRA 2016. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
14. Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponude podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
15. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda(čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja. ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
16. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com

Konkursna dokumentacija - ovde


25.11.2016.

Na osnovu čl. 39., 60., 61. i 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu:Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 3/120-1 od dana 18.11.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. 3/120-2 od dana 18.11.2016. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 14/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže donosi:


ODLUKU O IZMENI I DOPUNI KONKURSNE DOKUMENTACIJE


1. Kod javne nabavke male vrednosti br. 14/2016 NABAVKA HLORA I HLOR - DIOKSIDA, u Konkursnoj dokumentaciji u Obrascu tehničke specifikacije obrazac strukture cene na strani br. 12, kao i u članu 2. modela ugovora na strani br. 14. pod rednim brojem 2. u potpunosti se menja tehnički opis u koloni naziv materijala i glasi „Rastvor hlordioksida koncentracije 0,75% (u pakovanjima od 50 litara, gotov proizvod=spreman za upotrebu; ), standard za kvalitet SRPS EN 12671:2009 (EN 12671:2009). Rok trajanja: najmanje 1 mesec.“
2. Kod javne nabavke male vrednosti br. 14/2016 NABAVKA HLORA I HLOR - DIOKSIDA, u Konkursnoj dokumentaciji u Obrascu tehničke specifikacije obrazac strukture cene na strani br. 12, umesto reči „uverenje proizvođača o opasnoj materiji.“ treba da stoji „Bezbednosni list“.
3. Konkursna dokumentacija u preostalom delu ostaje neizmenjena.

Konkursna dokumentacija sa II.izmenom - ovde


22.11.2016.

ODGOVOR NA PITANJA ZA KOMISIJU ZA JNMV
BR. 14/2016 - NABAVKA HLORA I HLOR - DIOKSIDA


Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) na pitanje zainteresovanog ponuđača, daje se sledeći odgovor:

Pitanje:

“U konkursnoj dokumentaciji ste naveli da je pri izboru najpovoljnijeg ponuđača rezervni kriterijum rok plaćanja. Koliki je minimalni,a koliki maksimalni rok plaćanja koji se navodi u konkursnoj dokumentaciji.”


Odgovor:

Naručilac, odnosno komisija za javnu nabavku nije predvidela minimalni rok za izmirenje novčanih obaveza ali je poželjno da ponuđac odredi primeren rok plaćanja u cilju održive poslovne saradnje, u skladu sa zdravim razumom i poslovnim običajima. Ugovorom između javnog sektora i privrednih subjekata ne može se predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 90 dana u skladu sa čl. 4. st. 3. ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 68/2015).
 


21.11.2016.

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 14/2016
Predmet javne nabavke male vrednosti NABAVKA HLORA I HLOR - DIOKSIDA


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vednosti 14/2016 dana 21.11.2016. godine donosi:


O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA


Produžava se rok za dostavljanje ponude, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 05.12.2016. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 05.12.2016. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 21.11.2016. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na Portal javnih nabavki dana 21.11.2016.g.

Konkursna dokumentacija sa I.izmenom - ovde
 


18.11.2016.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/120-1 od dana 18.11.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/120-2 od dana 18.11.2016. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 14/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA HLORA I HLOR-DIOKSIDA

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki:
Hlor – 24311900; 24312000 – Halogenidi metala; hipohloriti, hlorati i perhlorati
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija.
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 29.11.2016 godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 29.11.2016 godine Svečanoj Sali naručioca.
15. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke i druge zavisne troškove).
 

Konkursna dokumentacija - ovde


10.11.2016.

Na osnovu člana 32., člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku

JAVNA NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA 3/2016

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenog sistema Republike Srbije
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA
Predmeti javne nabavke su oblikovani po 13 partiji i to:

Broj partije Naziv partije Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki


Partija 1 Junetina 15111000
Partija 2 Živinsko meso 15112000
Partija 3 Svinjetina 15113000
Partija 4 Riblje meso 15119600
Partija 5 Mesni proizvodi 15130000
Partija 6 Mleko i mlečni proizvodi 15500000
Partija 7 Hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači 15810000
Partija 8 Prerađeno voće i povrće 15330000
Partija 9 Duboko smrznuti proizvodi 15896000
Partija 10 Povrće 03221000
Partija 11 Voće i koštunjavo voće 03222000
Partija 12 Razni prehrambeni proizvodi 15800000
Partija 13 Jaja 03142500

5. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA. Prvi rezervni kriterijum je rok plaćanja.

6. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (eventualni zahtev zainteresovanih lica se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 10. Novembra 2016. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
8. Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 12. Decembra 2016. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
9. Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponude podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
11. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com.
12. Napomena ponuđačima: Prilikom sastavljanja ponude vodite računa o tome da kvalitet svakog predmeta ove javne nabavke mora odgovarati merodavnim, odnosno važećim standardima o kvalitetu robe, da bude prvoklasna/prve kategorije, zdrava i sanitarno ispravna u skladu sa važećim propisima RS. Sveže ili smrznuto meso (juneće-, svinjsko- i živinsko meso): kvalitet ove robe mora odgovarati Pravilniku o kvalitetu mesa stoke za klanje, peradi i divljači (“Sl. list SFRJ”, br. 34/74, 26/75, 13/78 – dr. pravilnik, 1/81 – dr. pravilnik i 2/85 – dr. pravilnik), Pravilniku o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. Glasnik RS” br. 94/2015 i 104/2015), Pravilnik o kvalitetu mesa pernate živine (“Sl. Glasnik RS” br. 1/81 i 51/88), Pravilnik o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa (“Sl. list SFRJ” 2/85, 12/85 i 24/86) i to da odgovara I (prvoj) kategoriji, tzv. “meso siromašno vezivnim i masnim tkivom”.Jaja: Kvalitet jaja mora odgovarati Pravilniku o kvalitetu jaja i proizvoda od jaja Sl. List SFRJ” br 55/89 i Sl. List SCG 56/2003).Voća, povrća I pečurke: kvalitet ove robe mora odgovarati Pravilniku o kvalitetu voća, povrća i pečurki (“Sl. list SFRJ”, br. 29/79, 53/87 i “Sl. list SCG”, br. 31/2003 – dr. pravilnik, 56/2003 – dr. pravilnik i 4/2004 – dr. pravilnik).
 

Konkursna dokumentacija - ovde


20.09.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 16.09.2016. godine, direktor dana 17.09.2016. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
BR. 13/2016 - ŠTAMPANI KANCELARIJSKI MATERIJAL
REZERVISANA JAVNA NABAVKA


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Čikoš štampa“ doo, Devđelijska br. 16b, 24000 Subotica, ponuda broj 115/ČI od 15.09.2016. godine.
 


08.09.2016.

Na osnovu čl. 8.,39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/113-1 od dana 08.09.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/133-2 od dana 08.09.2016. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 13/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

ŠTAMPANI KANCELARIJSKI MATERIJAL – REZERVISANA JN

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 22000000 , 22800000, 22900000, 22100000,
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
3. Nabavka je rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
4. Nije predviđena elektronska licitacija
5. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
6. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
7. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
8. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
9. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
11. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 16.09.2016. godine.
12. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
13. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 16.09.2016. godine , na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
14. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

Konkursna dokumentacija - ovde
 


25.08.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 19.08.2016. godine, direktor dana 22.08.2016. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
BR. 12/2016 - RAČUNARI I DRUGA IT OPREMA I SOFTVER


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Uspon“ doo, Gradsko šetalište br. 57, 32000 Čačak, ponuda broj 08371/16 od 16.08.2016. godine.


12.08.2016.

ODGOVOR NA PITANJA ZA KOMISIJU ZA JNMV
BR. 12/2016-RAČUNARI I DRUGA IT OPREMA I SOFTVER
Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) na pitanje zainteresovanog ponuđača, daje se sledeći odgovor:

Pitanje:

“Obzirom da se tražena licenca Office Home and Business 2013 eng. FPP nije dostupna u prodaji, njen naslednik je Office Home and Business 2016 eng. FPP koja je po funkcionalnosti ista. Da li ćete prihvatiti licencu Office Home and Business 2016 eng. FPP umesto tražene Office Home and Business 2013 eng. FPP ?”

Odgovor:

Da, naručilac, odnosno komisija za javnu nabavke prihvatiće licencu Office Home and Business 2016 eng. FPP, kao odgovarajuće.
 


10.08.2016.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/107-1 od dana 10.08.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/107-2 od dana 10.08.2016. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 12/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

RAČUNARI I DRUGA IT OPREMA I SOFTVER

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki:
Personalni računari 30213000, Kompjuterski ekrani 30231000, Štampači 30232110, 31224400, Računarske komponente 30210000, 30233152, 30237280, Mrežna oprema 32420000, Ostalo 31154000, 30237280, 30237460, 30237410, 30233300, Softver 48300000, 30237280
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 18.08.2016 godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 18.08.2016 godine Svečanoj Sali naručioca.
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Cena mora da sadrži troškove isporuke.

Konkursna dokumentacija - ovde09.08.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 09.08.2016. godine, direktor dana 09.08.2016. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 11/2016

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “BIGZ OFFICE GROUP” d.o.o., BUL. VOJVODE MIŠIĆA 17, BEOGRAD, ponuda broj 815 od 03.08.2016. godine.


28.07.2016.

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 11/2016
Predmet javne nabavke male vrednosti KANCELARIJSKI MATERIJAL

Na osnovu člana 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), komisija za javnu nabavku male vrednosti 11/2016 dana 28.07.2016. godine donosi:

O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Produžava se rok za dostavljanje ponuda, te je rok za dostavljanje ponuda 08.08.2016. do 10:00 časova.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10:30 časova dana 08.08.2016. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj sali“.
 

Preuzimanje - ovde


22.07.2016.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/102-1 od dana 22.07.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/102-2 od dana 22.07.2016. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 11/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 30199000 – Kancelarijski materijal od hartije i drugi artikli; 30192000 – Kancelarijski materijal.
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 01.08.2016. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 01.08.2016. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..

15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
16. Ponuđač je dužan da dostavlja uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih stvari u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, da li odgovaraju svojoj nameni i to neposrednom aplikacijom. Roba ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraća se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravnosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen rednim brojem iz modela ugovora.

Konkursna dokumentacija - ovde.
 


14.07.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 09.07.2016. godine, direktor dana 11.07.2016. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 7/2016

PARTIJA BR. 1.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Helena Graf” d.o.o., Ive Lole Ribara 28, 23000 Zrenjanin, ponuda broj 150/2016 od 01.07.2016. godine.

PARTIJA BR. 2.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Medical Shop” d.o.o., Branimira Ćosića br. 4, 21000 Novi Sad, ponuda broj 29-06/16 I od 29.06.2016. godine.

PARTIJA BR. 3.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Assist-Trend Krisshygien“ DOO, Put narodnih heroja br. 10, 24420 Kanjiža, ponuda broj 2-BNJ/2016 od 28.06.2016. godine.

PARTIJA BR. 4.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „EKOHEM“ DOO, A. M. TITA br. 27/5, 24000 Subotica, ponuda broj 17/2016 od 01.07.2016. godine.
 

PARTIJA BR. 5.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „BIROGRAFIKA DISTRIBUCIJA“, Senćanski put br. 150., 24000 Subotica, ponuda broj 27/2016 od 01.07.2016. godine.
 


05.06.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 01.07.2016. godine, direktor dana 04.07.2016. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 10/2016

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču "SZTR FLASH" ĐORĐE MILOSAVLJEVIĆ PR, MILOVANA GLIŠIĆA 10., BEOGRAD ponuda broj 197/16. od 23.06.2016. godine.


28.06.2016.

Na osnovu čl. 39., 60., 61. i 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu :Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 3/83-1 od dana 23.06.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. 3/83-2 od dana 23.06.2016. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke br. 7/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže donosi:

ODLUKU O IZMENI I DOPUNI KONKURSNE DOKUMENTACIJE


NAZIV JAVNE NABAVKE:
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
BR. JAVNE NABAVKE : 7/2016

Preuzimanje - ovde
 


25.06.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 23.06.2016. godine, direktor dana 24.06.2016. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2016

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču "MA.KOM DOO", PAVLA JURIŠIĆA ŠTRUMA 10., ŠABAC, ponuda broj 1606A1/16. od 16.06.2016. godine.


24.06.2016.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/83-1 od dana 23.06.2016 godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/83-2 od dana 23.06.2016 godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 7/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA

Broj partije Naziv partije Šifre i opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1 Deterdženti 39831200
Partija 2 Specijalna sredstva za dezinfekciju i čišćenje vodoperivih površina – preparati za pranje 39831000
Partija 3 Opšta higijenska sredstva i drugi proizvodi – proizvodi za čišćenje i poliranje 39830000
Partija 4 Sapuni, sredstva za omekšavanje voda i ručno pranje posuđa – preparati za pranje, sredstva za čišćenje raznih površina – preparati za pranje 33711900, 39831000
Partija 5 Preparati za pranje posuđa 39831000


Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
3. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
4. Nije predviđena elektronska licitacija
5. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
6. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
7. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
8. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
9. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
11. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 04.07.2016. godine.
12. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
13. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 04.07.2016. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
14. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
15. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, da li odgovaraju svojoj nameni utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih (na određenu površinu). Roba ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraća se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravnosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen brojem partije i rednim brojem iz obrasca strukture cene.
16. Pored uzoraka i oglednih primeraka, ponuđač je dužan da dostavi na srpskom jeziku komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.
Za pojedine proizvode se traži određeni sertifikat i/ili dokaz o upisu u određeni registar (Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije /ALIMS/, registar Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, detaljnije u obrascima)
 

Konkursna dokumentacija - ovde


21.06.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 17.06.2016. godine, direktor dana 20.06.2016. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 8/2016

PARTIJA BR. 1.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču "Predrag Krbava PR Proizvodnja papirne galanterije i trgovina Celux", Karađorđev trg 117., Zrenjanin, ponuda broj 10-6/2016. od 10.06.2016. godine.

PARTIJA BR. 2.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču "MG" doo, BULEVAR VOJVODE STEPE BR. 84., NOVI SAD, ponuda br. 75/2016 od 10.06.2016.godine.

PARTIJA BR. 3.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču "ASSIST-TREND KRISSHYGIEN" DOO, PUT NARODNIH HEROJA 10. KANJIŽA, ponuda broj 1-BNJ/2016-P3 od 14.06.2016.godine.
 


17.06.2016.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/88-1 od dana 17.06.2016 godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/88-2 od dana 17.06.2016 godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 10/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

Nabavka elektromehaničkih staklenih ulaznih vrata
sa uslugom isporuke i ugradnje


Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka NIJE oblikovana po partijama.
2. Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki:
31720000 Elektromehanička oprema, 45421100 Ugradnja vrata, prozora i srodnih elemenata
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka NIJE rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. NIJE predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 01.07.2016. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 01.07.2016. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
16. Ponuđač je dužan da dostavi komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.
 

Konkursna dokumentacija - ovde


15.06.2016.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/86-1 od dana 13.06.2016 godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/86-2 od dana 13.06.2016 godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 9/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

Nabavka opreme za tehnologiju pripreme balneološke zemlje – peloida

 

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka NIJE oblikovana po partijama.
2. Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki:
Medicinska oprema – 33100000 /33155000 Uređaji za fizikalnu terappiju – oprema za pripremu blata
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka NIJE rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. NIJE predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 22.06.2016. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 22.06.2016. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
Ponuđač je dužan da dostavi komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.

Konkursna dokumentacija - ovde
 


07.06.2016.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/84-1 od dana 07.06.2016 godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/84-2 od dana 07.06.2016 godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 8/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

HIGIJENSKI PROIZVODI - TOALETNI PAPIRI

1) Partija 1 - Higijenski proizvodi od papira
2) Partija 2 - Prekrivači za bolničke krevete
3) Partija 3 –Dekorativni proizvodi

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: Partija br. 1 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Higijenski proizvodi od papira - Partija br.2 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Prekrivači za bolničke krevete - Partija br.3 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Dekorativni proizvodi
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 15.06.2016. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 15.06.2016. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
16. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, da li odgovaraju svojoj nameni, utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih (na određenu površinu). Roba ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraća se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravnosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen brojem partije i rednim brojem iz obrasca strukture cene.
17. Pored uzoraka i oglednih primerka, ponuđač je dužan da dostavi komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.

Konkursna dokumentacija - ovde


06.05.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 04.05.2016. godine, direktor dana 05.05.2016. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 6/2016

PARTIJA BR. 1.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču "AQUATEC BP" DOO, PAŠTROVIĆEVA 49., BEOGRAD, ponuda broj 17 od 26.04.2016. godine.

PARTIJA BR. 2.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „MP INTERNATIONAL“ DOO,SMEDEREVSKA 8., BEOGRAD , ponuda broj 42-2016 od 25.04.2016. godine.


 

19.04.2016.


Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/67-1 od dana 19.04.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/67-2 od dana 19.04.2016. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 6/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:


Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA AKVAROBOTA I USISIVAČA

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Predmet javne nabavke su akvarobot za čišćenje bazena i usisivač
3. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
4. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
5. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
6. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
8. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
9. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 28.04.2016. godine.
10. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
11. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 28.04.2016. godine Svečanoj Sali naručioca.
12. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđači daju ponudu u mesečnom, paušalnom iznosu. Ponude sa neuobičajenim niskim cenama će biti posebno razmatrane i procesuirane u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Rezervni kriterijumi su: u slučaju 2 ili više jednake ponude (ista cena) naručilac će izabrati ponuđača koji nudi proizvod sa boljim tehničkim karakteristikama, odnosno čija ponuda u većoj meri pozitivno odstupa od zahteva naručioca. Ukoliko su 2 ili više ponuđača ponudili iste proizvode, naručilac će izvršiti izbor na osnovu rezervnog kriterijuma: rok plaćanja (duži rok plaćanja je povoljniji izbor).
13. Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki:
- 43324100 Oprema za bazene za plivanje
- 39713430 Usisivači

14. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti:
a. PARTIJA 1. Nabavka i isporuka 1 (jednog) visokokvalitetnog akvarobota sa sledećim tehničkim karakteristikama:

Snaga motora.: min 260 w
Broj motora : 2
Kapacitet usisivanja: min 37m3/h
Brzina kretanja robota : min. 18m /min.
Broj i površina filter vreća : min. 2 kom, min 15.000 cm2 , sa indikatorom zasićenosti filtera
Finoća filtriranja : max. 60 mikrona
Kapacitet čišćenja : min. 850 m2/ h ( dno bazena i zidovi bazena)
Mogućnost podešavanje ciklusa : min . 3
Radna okolina : bazeni sa termomineralnom vodom do temperature 40 C0
Upravljanje : akvarobot poseduje navigacioni sistem za automatsko kretanje i praćenje kretanja , a takođe da poseduje sistem za ručno komandovanje kretanjem robota ( daljinski sa džojstikom).
Dužina vodootpotnog kabla : min 36 met.

b. PARTIJA 2. Nabavka i isporuka 3 (tri) profesionalnih usisivača suve prašine, sa sledećim tehničkim karakteristikama :

Radna širina: min.380 mm
Usisna snaga : min 207 mbar
Kapacitet kontejnera : min.5,5 lit.
Snaga motora : min.1150 W
Dužina kabla min. 12 metara
Nivo buke : max. 68 db
Težina : max. 9 kg13.04.2016.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/66-1 od dana 13.04.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/66-2 od dana 13.04.2016. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 5/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

TONERI ZA LASERSKE ŠTAMPAČE


Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 30121100, 30124110,30125120
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 5 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 21.04.2016 godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 21.04.2016 godine , na adresi Naručioca, u svečanoj sali.
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

 


13.04.2016.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/64-1 od dana 13.04.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/64-2 od dana 13.04.2016. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 4/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:
PODNE OBLOGE

1. Nabavka NIJE oblikovana po partijama.
2. Predmet javne nabavke su laminat, tepison i tepison trava (uz potrebnu količinu lajsni).
3. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
4. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
5. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
6. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
8. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 5 dana od dana otvaranja ponuda.
9. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 22.04.2016. godine.
10. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
11. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 22.04.2016. godine Svečanoj Sali naručioca.
12. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđači daju ponudu u mesečnom, paušalnom iznosu. Ponude sa neuobičajenim niskim cenama će biti posebno razmatrane i procesuirane u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Rezervni kriterijumi su: u slučaju 2 ili više jednake ponude (ista cena) naručilac će izabrati ponuđača koji nudi proizvod sa boljim tehničkim karakteristikama, odnosno čija ponuda u većoj meri pozitivno odstupa od zahteva naručioca. Ukoliko su 2 ili više ponuđača ponudili iste proizvode, naručilac će izvršiti izbor na osnovu rezervnog kriterijuma: rok plaćanja (duži rok plaćanja je povoljniji izbor).
13. Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki: 39531400 Podne obloge

 24.02.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.02.2016. godine, direktor dana 22.02.2016. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 2/2016
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „EPS snabdevanje“ doo, 11000 Beograd, Makenzijeva br. 37., ponuda broj 18-01-5754/1-16 od 11.02.2016. godine.18.02.2016.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 12.02.2016. godine, direktor dana 12.02.2016. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 2/2016

PARTIJA BR. 1.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “PERSEJ“ DOO, ZRENJANIN, Milana Stanivukovića br. 29/53, 23000 Zrenjanin, ponuda broj 1/16 od 08.02.2016. godine.

PARTIJA BR. 2.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „2D SOFT“ DOO, Cara Dušana br. 7, 21000 Novi Sad, ponuda broj 2/2016 od 10.02.2016. godine.

 

 03.02.2016.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/54-1 od dana 03.02.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/54-2 od dana 03.02.2016. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 2/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas

P O Z I V A

da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

USLUGE ODRŽAVANJA SPECIFIČNIH SOFTVERA

1. Nabavka je oblikovana po partijama.

1) Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,
2) Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson i Hotelijer.

2. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
4. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
5. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
6. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
7. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
8. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 11.02.2016. godine.
9. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
10. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 11.02.2016. godine Svečanoj Sali naručioca.
11. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđači daju ponudu u mesečnom, paušalnom iznosu. Ponude sa neuboičajenim niskim cenama će biti posebno razmatrani i procesuirani u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
12. Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki: 072267100 Održavanje softvera za informacione tehnologije
13. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti:

 Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,

Dorada i izmena postojećih aplikacija na zahtev korisnika: finansijsko knjigovodstvo, evidencija kupaca i dobavljača, robno-materijalno knjigovodstvo, evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara, vanbilansne evidencije (analitike), evidencije izdatih faktura, evidencija pdv-a, evidencija obaveza, obračun kamata, blagajničko poslovanje, obračun ličnih dohodaka, kadrovska evidencija, aplikacija za adimnistraciju ISO dokumentacije.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godie i pristup staroj.
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika.

 Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson i Hotelijer.

Dorada i izmena postojećih aplikacija (Helix, Hotelier, Garson) na zahtev korisnika i prilagođavanje istih novonastalim zakonskim promenama.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godie i pristup staroj
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika

14) Zajedničke obaveze i pravila partija:

 pružanje usluga korisniče podrške putem telefona i interneta radnim danima u radno vreme (ponedeljak-petak od 07 do 17 časova);
 pružanje usluga korisničke podrške putem telefona i interneta van radnog vremena (samo za hitne intervencije);
 manje izmene u Softveru i izveštajima u okviru postojećih funkcionalnosti
 otvaranje nove poslovne godine.

 Pod pružanjem usluga korisničke podrške podrazumeva se dijagnostifikovanje problema, otklanjanje smetnji u radu i kvarova na Softveru, asistencija i konsultacije u vezi sa Softverom.

 Ponuđač je dužan da u najkraćem mogućem roku pruži tehničku podršku Korisniku, s tim da je vreme odziva za redovne intervencije najviše 48 sati, a za hitne intervencije najviše 24 sata, od trenutka kada je Korisnik obavestio ponuđača o potrebi za redovnom odnosno hitnom intervencijom, putem telefona ili interneta.

 Pod hitnom intervencijom se podrazumeva intervencija čija je svrha otklanjanje kvara na Softveru koji u potpunosti onemogućava rad Softvera, dok se pod redovnom intervencijom podrazumeva svaka druga intervencija koja nije hitna, a čija je svrha pomoć u korišćenju Softvera ili otklanjanje manjih nedostataka.

15) Ponuđač treba da bude imalac prava intelektualne svojine za pristup, izmene i dopune programima naručioca.

 18.01.2016.

Na osnovu člana 32, člana 55 stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br.3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku

JAVNE NABAVKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz terciarnog nivoa zdravstvene zaštite
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Količina električne energije određivaće se na osnovu ostvarene potrošnje kupca na mestu primopredaje tokom perioda snabdevanja
Snabdevač je balansno odgovoran za mesto primopredaje kupca
Vrsta prodaje: stalna i garantovana
Kapacitet isporuke: prema specifikaciji u prilogu – na bazi mesečnih dijagrama potrošnje
Period isporuke: od 01.03.2016. do 28.02.2017. g. od 00:00h-24:00h
Količina energije 1.288.000,00 KWh
5. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
6. Nije predviđena elektronska licitacija
7. Električna energija se prihvata na tri merna mesta i to :
1.Merno mesto ED broj: 2310003367, odobrena snaga (kW): 490 kW Organizaciona jedinica: objekat Aquamarin i Abella, Kanjiža, Narodni park bb.
2. Merno mesto ED broj: 2290094233, odobrena snaga (kW): 17,25 kW Organizaciona jedinica: granični prelaz, Horgoš, Granični prelaz bb.
3. Merno mesto ED broj: 2310080357, odobrena snaga (kW): 17,25 kW Organizaciona jedinica: odmaralište na Tisi, Kanjiža, Potiski venac bb.
8. Šifra iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 09310000 električna energija.
9. Postupak javne nabavke se ne sprovodi po partijama.
10. Odluka o dodeli ugovora biće doneta primenom kriterijuma “najniža ponuđena cena”.
U slučaju da ponude dva ili više ponuđača imaju jednaku ponuđenu cenu koja je i najniža, biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja, a koji ne može biti duži od 45 dana.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki i to najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 18.01.2016. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog u prethodnom stavu, tj. do 10,00 časova dana 18.02.2016. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
13. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 18.02.2016. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
14. Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponude podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
15. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2. Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
16. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com22.12.2015.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2015. godine, direktor dana 22.12.2015. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI BR 1/2016

PARTIJA BR. 1. - JUNETINA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „DOO „Kojčić“, 21000 Novi Sad Temerinska 178., ponuda broj 1-2015 od 15.12.2015. godine.

PARTIJA BR. 2. – ŽIVINSKO MESO

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Z TUR „BIG CHICK“, Topolski put br. 51, 24321 Mali Iđoš, ponuda broj 12/2015 od 18.12.2015. godine.

PARTIJA BR. 3. - SVINJETINA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „DOO „Kojčić“, 21000 Novi Sad Temerinska 178., ponuda broj 3-2015 od 15.12.2015. godine.

PARTIJA BR. 4. – RIBLJE MESO

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO“ DOO, Bul. Despota Stefana br.16, 21000 Novi Sad, ponuda broj 4/15 od 10.12.2015. godine.

PARTIJA BR. 5. – MESNI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču DOO „KOJČIĆ“ NOVI SAD, Temerinska br. 178, 21000 Novi Sad,ponuda broj 5-2015 od 15.12.2015. godine.

PARTIJA BR. 6. – MLEKO I MELEČNI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „SELEKTA“ DOO, Klisanski put br. 134, 21000 Novi Sad, ponuda broj 551-12/15 od 17.12.2015. godine.

PARTIJA BR. 7. – HLEBNI PROIZVODI, SVEŽA PECIVA I KOLAČI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „AS – BRAĆA STANKOVIĆ“ DOO, Borisa Kidriča br. 1, 11308 Begaljica, ponuda broj 1039 od 17.12.2015. godine.

PARTIJA BR. 8. – PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO“ DOO, Bul. Despota Stefana br.16, 21000 Novi Sad, ponuda broj 8/15 od 10.12.2015. godine.

PARTIJA BR. 9. – DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO“ DOO, Bul. Despota Stefana br.16, 21000 Novi Sad, ponuda broj 9/15 od 10.12.2015. godine.

PARTIJA BR. 10. - POVRĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Poljoprivr.gazdinstvo PEKLA ROBERT, 24420 Kanjiža, Banatska 13., ponuda broj 3/2015 od 19.12.2015. godine.

PARTIJA BR. 11. – VOĆE I KOŠTUNJAVO VOĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču PG „PEKLA ROBERT“, Banatska br. 13, 24420 Kanjiža, ponuda broj 4/2015 od 19.12.2015. godine.

PARTIJA BR. 12. – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „SELEKTA“ DOO, Klisanski put br. 134, 21000 Novi Sad, ponuda broj 556-12/15 od 17.12.2015. godine.20.11.2015.

Na osnovu člana 32., člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku

JAVNA NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA 1/2016

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz terciarnog nivoa zdravstvene zaštite
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA
Predmeti javne nabavke su oblikovani po 13 partiji i to:

Broj partije Naziv partije Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1 Junetina 15111000
Partija 2 Živinsko meso 15112000
Partija 3 Svinjetina 15113000
Partija 4 Riblje meso 15119600
Partija 5 Mesni proizvodi 15130000
Partija 6 Mleko i mlečni proizvodi 15500000
Partija 7 Hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači 15810000
Partija 8 Prerađeno voće i povrće 15330000
Partija 9 Duboko smrznuti proizvodi 15896000
Partija 10 Povrće 03221000
Partija 11 Voće i koštunjavo voće 03222000
Partija 12 Razni prehrambeni proizvodi 15800000
Partija 13 Jaja 03142500

5. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sledećim elementima kriterijuma: cena – 90 pondera, rok plaćanja – najviše 10 pondera. (Rok od 1 do 15 dana = 3 pondera. Rok od 16 do 30 dana = 5 pondera. Rok od 31 do 60 dana = 10 pondera - *vidi napomenu u konkursnoj dokumentaciji u vezi sa čl. 4. st. 2. i čl. 16. st. 1. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama(„Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 i 68/2015). U slučaju prijema dve ponude sa istim brojem pondera, naručilac će izabrati ponuđača čija ponuda je ranije pristigla u pisarnicu naručioca.
6. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 20. Novembra 2015. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
8. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 21. Decembra 2015. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
9. Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponude podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
11. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com


19.12.2015.

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/4-1 od dana 09.12.2015. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/4-2 od dana 09.12.2015. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 1/2016 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:


Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:
USLUGE OSIGURANJA

1) Partija 1 - Osiguranje imovine,
2) Partija 2 - Osiguranje zaposlenih,
3) Partija 3 - Obavezno osiguranje i kasko (casco) osiguranje vozila,
4) Partija 4 - Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara i medicinskog osoblja,
5) Partija 5 – Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (pacijenata upućenih preko RZZO-a, pacijenata koji sami finansiraju boravak, turista i trećih lica).

Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki:
66510000 Usluge osiguranja (u daljem tekstu UO), 66512000 UO od nezgoda i usluge zdravstvenog osiguranja, 66514110 UO motornih vozila, 66515100 UO od požara, 66515200 UO imovine, 66516500 UO profesionalne odgovornosti
Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb. (u daljem tekstu: Naručilac).
Nabavka je oblikovana po partijama.
Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku, prilikom otvaranja ponuda, podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 17.12.2015. godine.
Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 17.12.2015. godine Svečanoj Sali naručioca.
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA, pod jednakim uslovima.

 Fajlovi za preuzimanje: