Javna nabavka

27.07.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.07.2018. godine, direktor dana 26.07.2018. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 12/2018
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 4.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Mala Manufaktura” doo, Cara Lazara br. 5-7, 11000 Beograd, ponuda broj 42/2018 od 19.07.2018. godine.
 


 

27.07.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.07.2018. godine, direktor dana 26.07.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 12/2018
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 3.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ doo, Put Narodnih heroja br. 4, 24420 Kanjiža, ponuda broj 2-BNJ-P3/2018 od 19.07.2018. godine.
 


 

27.07.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.07.2018. godine, direktor dana 26.07.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 12/2018
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 2.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Medical Shop” d.o.o., Branimira Ćosića br. 4, 21000 Novi Sad, ponuda broj 18-07/18 I od 18.07.2018. godine.
 


 

27.07.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.07.2018. godine, direktor dana 26.07.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 12/2018
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 1.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ doo, Put Narodnih heroja br. 4, 24420 Kanjiža, ponuda broj 2-BNJ-P1/2018 od 19.07.2018. godine.
 


 

24.07.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.07.2018. godine, direktor dana 23.07.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI NABAVKA INDUSTRIJSKE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA BR 11/2018


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Energo - tippo“ d.o.o. Beograd - Begaljica, Bulevar Revolucije br. 43/1, 11308 Begaljica, ponuda broj 43 od 06.07.2018. godine.
 


 

14.07.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/55-1 od dana 13.07.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/55-2 od dana 13.07.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 12/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA

Broj partije
Naziv partije
Šifre i opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1
Deterdženti
 
39831200
Partija 2
Specijalna sredstva za dezinfekciju i čišćenje vodoperivih površina – preparati za pranje
39831000
Partija 3
Opšta higijenska sredstva i drugi proizvodi – proizvodi za čišćenje i poliranje
39830000
Partija 4
Sapuni, sredstva za omekšavanje voda i ručno pranje posuđa – preparati za pranje, sredstva za čišćenje raznih površina – preparati za pranje
33711900, 39831000, 39831000


Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
3. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
4. Nije predviđena elektronska licitacija
5. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
6. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
7. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
8. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
9. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
11. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 23.07.2018. godine.
12. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
13. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 23.07.2018. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
14. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
15. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, da li odgovaraju svojoj nameni, utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih (na određenu površinu). Dostavljeni uzorci ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraćaju se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravnosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen brojem partije i rednim brojem iz obrasca strukture cene. Dostavljene uzorke ponuđača čija ponuda će biti prihvaćena, ponuđač će fakturisati prilikom prve porudžbine od strane naručioca.
16. Pored uzoraka i oglednih primeraka, ponuđač je dužan da dostavi na srpskom jeziku komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.
17. Za pojedine proizvode se traži određeni sertifikat i/ili dokaz o upisu u određeni registar (Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije /ALIMS/, registar Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, detaljnije u obrascima).

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE
 

 

 

21.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 21.06.2018. godine, direktor dana 21.06.2018. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 10/2018
HIGIJENSKI PROIZVODI – TOALETNI PAPIRI

PARTIJA BR. 3. – DEKORATIVNI PROIZVODI


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ doo, Put Narodnih heroja br. 4, 24420 Kanjiža, ponuda broj 1-BNJ-P3/2018 od 15.06.2018. godine.
 


 

21.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 21.06.2018. godine, direktor dana 21.06.2018. godine donosi:

 

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 10/2018
HIGIJENSKI PROIZVODI – TOALETNI PAPIRI

PARTIJA BR. 2. – PREKRIVAČI ZA BOLNIČKE KREVETE


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ doo, Put Narodnih heroja br. 4, 24420 Kanjiža, ponuda broj 1-BNJ-P2/2018 od 15.06.2018. godine.
 


 

21.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 21.06.2018. godine, direktor dana 21.06.2018. godine donosi:

 

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 10/2018
HIGIJENSKI PROIZVODI – TOALETNI PAPIRI

PARTIJA BR. 1 – HIGIJENSKI PROIZVODI OD PAPIRA


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču PR „Celux“, 23000 Zrenjanin, Karađorđev trg br. 117, ponuda broj 15-06 od 15.06.2018. godine.
 


 

11.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/36-9 od dana 07.06.2018. godine, direktor dana 08.06.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 6 – OSTALI MAŠINSKI MATERIJALUGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Metalmania“ d.o.o., Feher Ferenca bb, 24420 Kanjiža, ponuda broj 6. od 26.05.2018. godine.
 


 

11.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/36-9 od dana 07.06.2018. godine, direktor dana 08.06.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 3 - GRAĐEVINSKI POTROŠNI MATERIJALUGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Visa-prom“ d.o.o., Haršanji Tibora br. 17, 24420 Kanjiža, ponuda broj 3112 od 30.05.2018. godine.
 


 

11.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br. 3/36-9 od dana 07.06.2018. godine, direktor dana 08.06.2018. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 2 - VODOINSTALATERSKI POTROŠNI MATERIJAL


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Bartel“ d.o.o., Dalmatinska br. 1, 24420 Kanjiža, ponuda broj 9/2018 od 31.05.2018. godine.
 


 

11.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/36-9 od dana 07.06.2018. godine, direktor dana 08.06.2018. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 1- ELEKTROINSTALATERSKI POTROŠNI MATERIJAL

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Global-elektro“ d.o.o., Aleja Kestenova br. 25, 24420 Kanjiža, ponuda broj 10/18 od 30.05.2018. godine.
 


 

11.06.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/49-1 od dana 11.06.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/49-2 od dana 11.06.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 10/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:
 
Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:
 
HIGIJENSKI PROIZVODI - TOALETNI PAPIRI
 
1)      Partija 1 - Higijenski proizvodi od papira
2)      Partija 2 - Prekrivači za bolničke krevete
3)      Partija 3 –Dekorativni proizvodi
 
            Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
 
1.      Nabavka je oblikovana po partijama.
2.      Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: Partija br. 1 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Higijenski proizvodi od papira - Partija br.2 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Prekrivači za bolničke krevete - Partija br.3 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Dekorativni proizvodi
3.      Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4.      Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5.      Nije predviđena elektronska licitacija
6.      Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7.      Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8.      Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9.      Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na  Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 20.06.2018. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 20.06.2018. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
16. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci,  da li odgovaraju svojoj nameni, utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih (na određenu površinu). Dostavljeni uzorci ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraćaju se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravnosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen brojem partije i rednim brojem iz obrasca strukture cene. Dostavljene uzorke ponuđača čija ponuda će biti prihvaćena, ponuđač će fakturisati prilikom prve porudžbine od strane naručioca.
Pored uzoraka i oglednih primerka, ponuđač je dužan da dostavi komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.

 

 Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE

 


 

24.05.2018.

ODGOVOR NA PITANJA ZA KOMISIJU ZA JNMV
BR. 9/2018 – POTROŠNI MATERIJAL

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) na pitanja zainteresovanog ponuđača, daje se sledeći odgovor:

Pitanje br. 1.: “ Molim vas da u tehničkoj specifikaciji partija 1 elektromaterijal pozicija 189 za reflektor 200W navedete potrebnu količinu?”

Odgovor: Naručilac će Izmenom i dopunom konkursne dokumentacije uneti količine za navedenu stavku.

Prema proceni naručioca, vodeći računa o interesima zainteresovanih lica, konkursnu dokumentaciju je potrebno izmeniti zbog ovog odgovora.

Pitanje br. 2.: “ Naveli ste u dokumentaciji da treba menica za dobro izvršenje posla koju će izabrani ponuđač da dostavi na iznos 10% ponude bez PDV-a a takođe ste dali u dokumentaciji obrazac meničnog ovlašćenja koji je na 5% od iznosa ponude za koju ne piše za čega treba .Dali se odnosi na ozbiljnost ponude I dali je to neka greška .Dali trebaju menice I za ozbiljnost ponude I za dobro izvršenje posla?“

Odgovor: Tehnička greška je u pitanju, u obrascu meničnog ovlašćenja treba da stoji „na iznos od 10% (deset posto), kao što i u ostalom delu konkursne dokumentacije stoji, a navedena menica se odnosi na dobro izvršenje posla-garancijske obaveze u garantnom roku. Naručilac ne zahteva dostavljanje menice za ozbiljnost ponude.

Prema proceni naručioca, vodeći računa o interesima zainteresovanih lica, konkursnu dokumentaciju je potrebno izmeniti zbog ovih pitanja i odgovora.
 


 

24.05.2018

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 9/2018
Predmet javne nabavke male vrednosti POTROŠNI MATERIJAL


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vednosti 9/2018 dana 23.05.2018. godine donosi:

 

O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Produžava se rok za dostavljanje ponude, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 31.05.2018. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 31.05.2018. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 23.05.2018. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na portal Uprave za javne nabavke dana 23.05.2018.g.,

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE
 


 

24.05.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.05.2018. godine, direktor dana 23.05.2018. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 8/2018

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Inter techno trade“ d.o.o., Obrenovićeva bb, TPC Kalča, lokal 45., 18000 Niš, ponuda broj 1405 od 14.05.2018. godine.
 


 

 

21.05.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i ponovljene stručne ocene komisije Naručioca od dana 23.04.2018. godine, direktor dana 24.04.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 12. – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Komercservis-produkt co“ doo, Bulevar Despota Stefana br. 16, 21000 Novi Sad, ponuda broj 12/17 od dana 04.12.2017. godine., kao najpovoljnijem ponuđaču.

 


 

 

18.05.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/36-1 od dana 17.05.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/36-2 od dana 17.05.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 9/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:


Vas
P O Z I V A

da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

POTROŠNI MATERIJAL – 9/2018

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti:

Broj partije
Naziv partije
Šifra iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1.
Elektroinstalaterski potrošni materijal
31000000
Partija 2.
Vodoinstalaterski potrošni materijal
44115210, 44115200
Partija 3.
Građevinski potrošni materijal(*farbe, boje, lakovi i dr.)
44000000
Partija4.
Ostali građevinski materijal
44100000
Partija 5.
Rezervni delovi mašina
34913000
Partija 6.
Ostali mašinski materijali
44000000

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
4. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
5. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
6. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica – javnost nije isključena.
7. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
8. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 28.05.2018. godine.
9. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 28.05.2018. godine Svečanoj Sali naručioca.
10. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
11. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Dodatni kriterijum: rok plaćanja-u slučaju dve ili više ponude sa istom cenom, prednost ima ponuđač koji nudi duži rok plaćanja. U slučaju postojanja istovetnih ponuda sa istim cenama i rokovima plaćanja, prednost ima ponuđač koji nudi kraći rok isporuke.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE
 


 

 

18.05.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/33-1 od dana 11.05.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/33-2 od dana 11.05.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 8/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A

da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA KLIMA UREĐAJA

1. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u konkursnoj dokumentaciji.
2. Adresa naručioca: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Nabavka nije oblikovana po partijama.
4. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 39717200 – uređaji za klimatizaciju
5. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
6. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
7. Nije predviđena elektronska licitacija.
8. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.
9. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
10. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
13. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 21.05.2018. godine.
14. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
15. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 21.05.2018. godine u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
16. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke, ugradnje i druge zavisne troškove).

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE
 

 
 

 

 


 

 

28.03.2018.

Na osnovu člana 32., člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)
 
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJAKANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku
 
JAVNA NABAVKA  MEDICINSKE OPREME, po partijama
 
1.      Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2.      Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenog sistema Republike Srbije
3.      Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4.      Predmet javne nabavke i opis:JAVNA NABAVKA  MEDICINSKE OPREME, po partijama po tehničkom opisu iz konkursne dokumentacije
Predmeti javne nabavke su oblikovani u 2 partije i to:
 
Broj partije
Naziv partije
Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1
Nabavka i isporuka 1 (jednog) mobilnog lifta za kade
33100000
Partija 2
Nabavka i isporuka 1 (jedne) dizalice za bazen
 
33100000
 
5.      Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
 
6.      Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (eventualni zahtev zainteresovanih lica se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7.      Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka, tj dana 27.04.2018. godine. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 27. Marta 2018. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
8.      Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama  naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 27. Aprila 2018. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
9.      Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose  punomoćje  za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana  od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).

Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE


 

28.03.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i  čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 27.03.2018. godine, direktor dana 27.03.2018. godine donosi:
 
 
 
ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU
JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 6/2018 – GORIVO
 
 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču DOO „EURO PETROL“, 24000 Subotica, Otmara Majera br. 6., ponuda broj 03591 od 23.03.2018. godine. 


 

10.03.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i  čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 02.03.2018. godine, direktor dana 09.03.2018. godine donosi:
 
ODLUKU 
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 3/2018
 
PARTIJA BR. 2
 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „2D Soft“ doo, 21000 Novi Sad, Cara Dušana br. 7., ponuda broj 0227/2018 od 27.02.2018. godine.


 

10.03.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i  čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 02.03.2018. godine, direktor dana 09.03.2018. godine donosi:
 
ODLUKU 
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 3/2018
 
PARTIJA BR. 1
 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Persej“ doo, Zrenjanin, Milana Stanivukoviča br. 29/53, ponuda broj 2/18 od 22.02.2018. godine.


 

08.03.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.02.2018. godine, direktor dana 05.03.2018. godine donosi:
 
 
ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU
JNMV BR. 2/2018   NABAVKA PROJEKTANTSKIH USLUGA
ADAPTACIJA OBJEKTA AQUAMARIN ZA KRETANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
 
 
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Arching“ doo sa p.o., Glavni trg br. 18., 24400 Senta, ponuda broj 3/80 od 15.02.2018. godine.
 

 

02.03.2018.

Na osnovu člana 32, člana 55 stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br.3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku

JAVNE NABAVKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz oblasti zdravstvene zaštite
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Količina električne energije određivaće se na osnovu ostvarene potrošnje kupca na mestu primopredaje tokom perioda snabdevanja
Snabdevač je balansno odgovoran za mesto primopredaje kupca
Vrsta prodaje: stalna i garantovana
Kapacitet isporuke: prema specifikaciji u prilogu – na bazi mesečnih dijagrama potrošnje
Period isporuke: 12 meseci od dana zaključenja ugovora, svaki dan od 00:00h-24:00h
Količina energije 1.305.000,00 KWh
5. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
6. Nije predviđena elektronska licitacija
7. Električna energija se prihvata na tri merna mesta i to :
1.Merno mesto ED broj: 2310003367, odobrena snaga (kW): 490 kW Organizaciona jedinica: objekat Aquamarin i Abella, Kanjiža, Narodni park bb.
2. Merno mesto ED broj: 2290094233, odobrena snaga (kW): 17,25 kW Organizaciona jedinica: granični prelaz, Horgoš, Granični prelaz bb.
3. Merno mesto ED broj: 2310080357, odobrena snaga (kW): 17,25 kW Organizaciona jedinica: odmaralište na Tisi, Kanjiža, Potiski venac bb.
8. Šifra iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 09310000 električna energija.
9. Postupak javne nabavke se ne sprovodi po partijama.
10. Odluka o dodeli ugovora biće doneta primenom kriterijuma “najniža ponuđena cena”.
U slučaju da ponude dva ili više ponuđača imaju jednaku ponuđenu cenu koja je i najniža, biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja, a koji ne može biti duži od 90 dana.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki i to najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 02.03.2018. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog u prethodnom stavu, tj. do 10,00 časova dana 04.04.2018. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
13. Otvaranje ponuda vršiće se javno u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 04.04.2018. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
14. Predstavnici ponuđača aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda mogu samo na osnovu pismenog ovlašćenja zakonskog zastupnika ponuđača za aktivno učestvovanje u postupku javne nabavke. Otvaranje je otvoreno za javnost.
15. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2. Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
16. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com
 

Konkursnu dokumentaciju mozete preuzeti ovde.


 

02.03.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/2-1 od dana 02.03.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/2-2 od dana 02.03.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 1/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA ELEKTRONSKIH NARUKVICA I GUTAČA ELEKTRONSKIH NARUKVICA

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 42691100 – Sistem za kontrolu pristupa
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 12.03.2018. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 12.03.2018. godine , na adresi Naručioca, u svečanoj sali.
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

 

Konkursnu dokumentaciju moűete preuzeti ovde.


 

02.03.2018.

Na osnovu člana 32., člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)
 
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJAKANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku
 
JAVNA NABAVKA MEŠALICE ZA BLATO SA PRATEĆOM OPREMOM
 
1.      Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb., www.banja-kanjiza.com
2.      Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenog sistema Republike Srbije
3.      Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4.      Predmet javne nabavke i opis:JAVNA NABAVKA MEŠALICE ZA BLATO SA PRATEĆOM OPREMOM, po tehničkom opisu iz konkursne dokumentacije
5.      Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
6.      Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (eventualni zahtev zainteresovanih lica se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7.      Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki najkasnije do 11,55 časova poslednjeg dana isteka roka, tj dana 03.04.2018. godine. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 01. Marta 2018. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 11,55 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
8.      Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 03.04.2018. godine. godine. sa početkom u 12,00 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
9.      Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).

 

11. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com
 
Konkursna dokumentacija možete preuzeti: OVDE

 

28.02.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/7-1 od dana 28.02.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/7-2 od dana 28.02.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 4/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:
 
Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:
 
TONERI ZA LASERSKE ŠTAMPAČE
         
            Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
 
1.      Nabavka nije oblikovana po partijama.
2.      Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 30124110, 30125120
3.      Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4.      Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5.      Nije predviđena elektronska licitacija
6.      Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7.      Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8.      Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9.      Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose  punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 09.03.2018. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 09.03.2018. godine , na adresi Naručioca, u svečanoj sali.
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

 

 
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE

 


 

21.02.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 21.02.2018.
Broj : 3/6-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/6-1 od dana 21.02.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/6-2 od dana 21.02.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 3/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

 

 

Vas

P O Z I V A

da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

USLUGE ODRŽAVANJA SPECIFIČNIH SOFTVERA

1. Nabavka je oblikovana po partijama.

1) Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,
2) Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson i Hotelijer.

2. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
4. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
5. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
6. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
7. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
8. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 01.03.2018. godine.
9. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
10. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 01.03.2018. godine Svečanoj Sali naručioca.
11. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđači daju ponudu u mesečnom, paušalnom iznosu. Ponude sa neuobičajenim niskim cenama će biti posebno razmatrane i procesuirane u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
12. Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki: 72267100 Održavanje softvera za informacione tehnologije
13. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti:

 

 Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,

Dorada i izmena postojećih aplikacija na zahtev korisnika: finansijsko knjigovodstvo, evidencija kupaca i dobavljača, robno-materijalno knjigovodstvo, evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara, vanbilansne evidencije (analitike), evidencije izdatih faktura, evidencija pdv-a, evidencija obaveza, obračun kamata, blagajničko poslovanje, obračun ličnih dohodaka, kadrovska evidencija, aplikacija za adimnistraciju ISO dokumentacije.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godine i pristup staroj.
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika.

 Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson i Hotelijer.

Dorada i izmena postojećih aplikacija (Helix, Hotelier, Garson) na zahtev korisnika i prilagođavanje istih novonastalim zakonskim promenama.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godine i pristup staroj
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika

 

14) Zajedničke obaveze i pravila partija:

 pružanje usluga korisniče podrške putem telefona i interneta radnim danima u radno vreme (ponedeljak-petak od 07 do 17 časova);
 pružanje usluga korisničke podrške putem telefona i interneta van radnog vremena (samo za hitne intervencije);
 manje izmene u Softveru i izveštajima u okviru postojećih funkcionalnosti
 otvaranje nove poslovne godine.

 Pod pružanjem usluga korisničke podrške podrazumeva se dijagnostifikovanje problema, otklanjanje smetnji u radu i kvarova na Softveru, asistencija i konsultacije u vezi sa Softverom.

 Ponuđač je dužan da u najkraćem mogućem roku pruži tehničku podršku Korisniku, s tim da je vreme odziva za redovne intervencije najviše 48 sati, a za hitne intervencije najviše 24 sata, od trenutka kada je Korisnik obavestio ponuđača o potrebi za redovnom odnosno hitnom intervencijom, putem telefona ili interneta.

 Pod hitnom intervencijom se podrazumeva intervencija čija je svrha otklanjanje kvara na Softveru koji u potpunosti onemogućava rad Softvera, dok se pod redovnom intervencijom podrazumeva svaka druga intervencija koja nije hitna, a čija je svrha pomoć u korišćenju Softvera ili otklanjanje manjih nedostataka.

Ponuđač treba da bude imalac prava intelektualne svojine za pristup, izmene i dopune programima naručioca.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
 


09.02.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/3-1 od dana 06.02.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/3-2 od dana 06.02.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 2/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

 

 

Vas

P O Z I V A

da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

 

NABAVKA PROJEKTANTSKIH USLUGA – ADAPTACIJA OBJEKTA AQUAMARIN

ZA KRETANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 

 

1.      Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u konkursnoj dokumentaciji.

2.      Adresa  naručioca: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

3.      Nabavka nije oblikovana po partijama.

   4.     Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 71321000 projektantske usluge.

        5.     Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti

  6.    Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.

   7.     Nije predviđena elektronska licitacija.

8.      Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.

9.      Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.

10.  Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.

11.  Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na  Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.

12.  Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

13.  Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 19.02.2018. godine.

14.  Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove.

15.  Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 19.02.2018. godine u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose  punomoćje  za učestvovanje u postupku.

 

16.  Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima.

 

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.


 

 

26.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 26.12.2017. godine, direktor dana 26.12.2017. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
BR 22/2017 - USLUGE OSIGURANJA


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., GFO Sombor, FO Subotica, Štrosmajerova br. 24, 24000 Subotica, ponuda broj 01-246/17 od 21.12.2017. godine.
 


 

22.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 9. – DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Selekta“ doo Novi Sad, Klisanski put br. 134, 21000 Novi Sad, ponuda broj 564-12/17 od 15.12.2017. godine.

 

 


 

22.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 8. – PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Selekta“ doo Novi Sad, Klisanski put br. 134, 21000 Novi Sad, ponuda broj 563-12/17 od 15.12.2017. godine.
 

 


 

22.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 7. – HLEBNI PROIZVODI, SVEŽA PECIVA I KOLAČI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Don Don“ doo, Bul. Zorana Đinđića 144b, 11070 Novi Beograd, ponuda broj 1426 od 12.12.2017. godine.

 


 

22.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 6. – MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Kruna komerc“ doo, Smederevski put br. 25d, 11130 Beograd, ponuda broj 520 od 14.12.2017. godine.
 

 

 


 

22.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 5. – MESNI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Selekta“ doo Novi Sad, Klisanski put br. 134, 21000 Novi Sad., ponuda broj 561-12/17 od 15.12.2017. godine.

 

 


 

22.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 21.12.2017. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 4. – RIBLJE MESO

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Selekta“ doo Novi Sad, Klisanski put br. 134, 21000 Novi Sad, ponuda broj 560-12/17 od 15.12.2017. godine.

 


 

22.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 3. – SVINJETINA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Selekta“ doo Novi Sad, Klisanski put br. 134, 21000 Novi Sad., ponuda broj 559-12/17 od 15.12.2017. godine.
 

 


 

22.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 1. - JUNETINA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „DOO „Kojčić“, Novi Sad Temerinska 178., ponuda broj 1/17 od 11.12.2017. godine.
 

 


 

22.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 13. - JAJA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Komercservis-produkt co“ doo, Bulevar Despota Stefana br. 16, 21000 Novi Sad., ponuda broj 13/17 od 04.12.2017. godine.
 

 


 

22.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 2. – ŽIVINSKO MESO

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Selekta“ doo Novi Sad, Klisanski put br. 134, 21000 Novi Sad., ponuda broj 558-12/17 od 15.12.2017. godine.
 

 


 

22.12.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 12. – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Selekta“ doo Novi Sad, Klisanski put br. 134, 21000 Novi Sad
ponuda broj 567-12/17 od 15.12.2017. godine.
 

 


 

22.12.2017.


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 11. – VOĆE I KOŠTUNJAVO VOĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Selekta“ dooi Novi Sad, Klsanski put br. 134, 21000 Novi Sad, ponuda broj 566-12/17 od 15.12.2017. godine. 


 

 


 

22.12.2017

.Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.12.2017. godine, direktor dana 22.12.2017. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 10. – POVRĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Selekta“ doo Novi Sad, Klisanski put br. 134, 21000 Novi Sad, ponuda broj 566-12/17 od 15.12.2017. godine.

 

 


12.12.2017.

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/94-1 od dana 12.12.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/94-2 od dana 12.12.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 22/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

USLUGE OSIGURANJA

- Osiguranje imovine,
- Osiguranje zaposlenih,
- Obavezno osiguranje i kasko (casco) osiguranje vozila,
- Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara i medicinskog osoblja,
- Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (pacijenata upućenih preko RZZO-a, pacijenata koji sami finansiraju boravak, turista i trećih lica).

Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki:
66510000 Usluge osiguranja (u daljem tekstu UO), 66512000 UO od nezgoda i usluge zdravstvenog osiguranja, 66514110 UO motornih vozila, 66515100 UO od požara, 66515200 UO imovine, 66516500 UO profesionalne odgovornosti. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb. (u daljem tekstu: Naručilac).
Nabavka nije oblikovana po partijama.
Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku, prilikom otvaranja ponuda, podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 21.12.2017. godine.
Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 21.12.2017. godine Svečanoj Sali naručioca. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA, pod jednakim uslovima.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.


 

07.12.2017.

 

 

Redni broj javne nabavke male vrednosti:  20/2017

Predmet javne nabavke male vrednosti NABAVKA ŠTEP DEKA I POSTELJINA

 

 Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vednosti 20/2017 dana 07.12.2017. godine donosi:
 

 

 

O D L U K U  

O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

U POSTUPKU JNMV BR. 20/2017 - NABAVKA ŠTEP DEKA I POSTELJINAProdužava se rok za dostavljanje ponude, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 14.12.2017. godine.

Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 14.12.2017. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

  

Obrazloženje

 

Naručilac je dana 07.12.2017. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

 

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci
 

*obaveštenje je postavljeno na portalu Uprave za javne nabavke dana 07.12.2017.g.,

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.


 

Predsednik komisije

 

Dukai Karolj

 


07.12.2017.

 

 

 

ODGOVOR  NA  PITANJA ZA KOMISIJU ZA JNMV

 

 

BR. 20/2017- NABAVKA ŠTEP DEKA I POSTELJINA

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) na pitanja zainteresovanih ponuđača, daje se sledeći odgovor:

 

 

 

Pitanje: Vezano za Vašu JN.BR.20/2017, na strani 4/28, opis traženih dobara, tehničke karakteristike za štep deku, navlaku za štep deku, čaršav i jastučnicu stoje osnovne karakteristike ispravno definisane (dimenzije i sirovinski sastav osnovnog materiala za izradu).

 

Naša primedba se odnosi na tehničke karakteristike poput:

1. 65 žica po cm2? (definisano za sve artikle)

- nije navedeno po kom standardu je to definisano,

- naručilac je verovatno mislio na standard o gustoći (tj.broju žica po osnovi/potki) te je nepravilno definisano, ukoliko je to sastavni deo tehničke specifikacije onda mora biti izražena po cm’ (centimetru dužnom) jer se gustoća izražava po broju žica osnove i broju žica potke.

2. Ukoliko je tkanina bele boje, kako je definisano u zahtevu, onda održavanje iste (tj.pranje) ne može biti isto na 40 i na 90 stepeni celzijusa, tj skupljanje nije isto, što takođe nije definisano prema kojem standardu je ispitivanje skupljanja i na kojoj temperaturi. (pranje na 40 hladni postupak, na 60 vrući, 90 kuvanje)

 

Naše pitanje se odnosi na kvalitet, odnosno tehničke karakteristike dobara, gde su navedene potpuno pogrešni pokazatelji, i pogrešno definisani pokazatelji, što nas navodi da je samu tehničku specifikaciju definisalo ili ne stručno lice (nije obučeno za postupke nabavke predmeta od tekstila), jer sama tehnička specifikacija nije ispoštovala ni sami minimum (utvrđivanje standarda kvaliteta).

 

Kada sve sumiramo, naručilac je pogrešno definisao tehničku specifikaciju (koja je osnov za definisanje kvaliteta proizvoda), nisu navedeni standardi koji moraju da prate tehničku specifikaciju, samim tim nema niti jednog osnova za rangiranje kvaliteta proizvoda jer kako je definisano pamučno belo platno 130gr/m2, u toj gramaži može biti I kvalitet tkanina bela posteljina – damast sa definisanim standardima kvaliteta.

Ovakvo definisanje tehničke specifikacije ne podleže ni minimum tehničke specifikacije, takoreći zahtevi ne postoje (ako ne postoje definisani standardi onda ne postoje ni minimalni zahtevi). “

 

 

Odgovor:

 

U vezi navedenih okolnosti, Naručilac je objavio Izmene i dopune konkursne dokumentacije i precizirao tehničku specifikaciju u cilju otklanjanja nedostataka na koje je ukazalo zainteresovano lice.

 

  

06.12.2017.

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 21/2017
Predmet javne nabavke male vrednosti NABAVKA PROJEKTANTSKIH USLUGA


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vednosti 21/2017 dana 06.12.2017. godine donosi:

 

O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Produžava se rok za dostavljanje ponude, te rok za dostavljanje ponuda je do 11,30 časova dana 11.12.2017. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 12,00 časova dana 11.12.2017. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 06.12.2017. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na portalu Uprave za javne nabavke dana 06.12.2017.g.,

 

Predsednik komisije, Dukai Karolj
 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 


06.12.2017.

Na osnovu čl. 39., 60., 61. i 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu:Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 3/90-1 od dana 17.11.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. 3/90-2 od dana 17.11.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke br. 3/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže donosi:

ODLUKU O IZMENI I DOPUNI BR: 1.
KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Kod javne nabavke br. 3/2017 NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA, menjaju se sledeće stavke:

1. U Konkursnoj dokumentaciji na strani 9. - Ispunjenost dodatnih uslova, menja se opis jednog pasusa, što znači da će umesto:

“Rešenje ministarstva saobraćaja o javnom prevozu stvari, najmanje 1 teretnog vozila podobnog za prevoz robe, osim u slučaja ponuđača koji raspolažu sa teretnim vozilima nosivosti do 3500kg, te isti nisu u obavezi da dostave traženo rešenje nadležnog ministarstva o javnom prevozu stvari.”

stajati sledeći opis:

„Rešenje ministarstva saobraćaja o javnom prevozu stvari, najmanje 1 teretnog vozila podobnog za prevoz robe”

Predsednik Komisije
_________________
Dukai Karolj
 

 


 

01.12.2017.

Na osnovu čl. 8.,39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/91-1 od dana 01.12.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/91-2 od dana 01.12.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 20/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti
NABAVKA ŠTEP DEKA I POSTELJINA BR. 20/2017

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 39143110 - Kreveti, posteljina i posebni mekani proizvodi od tekstila za unutrašnje opremanje
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
3. Nije predviđena elektronska licitacija
4. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
5. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
6. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
7. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
8. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
9. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
10. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 11.12.2017. godine.
11. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
12. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 11.12.2017. godine , na adresi Naručioca, u svečanoj sali.
13. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

 


 

30.11.2017.

Na osnovu čl. 39., 60., 61. i 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu:Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 3/90-1 od dana 17.11.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku  br. 3/90-2 od dana 17.11.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke br. 3/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže donosi:

 

ODLUKU O IZMENI I DOPUNI BR: 1.

KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 

Kod javne nabavke br. 3/2017 NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA, menjaju se sledeće stavke:

 

1.       U Konkursnoj dokumentaciji na strani 9. - Ispunjenost dodatnih uslova, menja se opis jednog pasusa, što znači da će umesto:

 Rešenje ministarstva saobraćaja o javnom prevozu stvari, najmanje 1 teretnog vozila podobnog za prevoz robe”

stajati sledeći opis:

 “Rešenje ministarstva saobraćaja o javnom prevozu stvari, najmanje 1 teretnog vozila podobnog za prevoz robe, osim u slučaja ponuđača koji raspolažu sa teretnim vozilima nosivosti do 3500kg, te isti nisu u obavezi da dostave traženo rešenje nadležnog ministarstva o javnom prevozu stvari.”

 

2.      U Konkursnoj dokumentaciji u članu 2. modela ugovora na strani br. 45.  briše se stav 2. - „Sezonske cene iz stava 1. ovog člana primenjuju se u periodu prema mesnim i lokalnim običajima Kupca i Dobavljača.

 


3.      U Konkursnoj dokumentaciji u članu 2. modela ugovora na strani br. 49.  briše se stav 2. - „Sezonske cene iz stava 1. ovog člana primenjuju se u periodu prema mesnim i lokalnim običajima Kupca i Dobavljača.

 

        

 

 

 

 

                            Predsednik Komisije

 

 

 


                                                                                                                                                             Dukai Karolj

 


 

27.11.2017.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/93-1 od dana 27.11.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/93-2 od dana 27.11.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 21/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA PROJEKTANTSKIH USLUGA – OBNOVA DELA KROVNE KONSTRUKCIJE

1. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u konkursnoj dokumentaciji.
2. Adresa naručioca: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Nabavka nije oblikovana po partijama.
4. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 71321000 projektantske usluge.
5. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
6. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
7. Nije predviđena elektronska licitacija.
8. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.
9. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
10. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
13. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 07.12.2017. godine.
14. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove.
15. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 07.12.2017. godine u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
16. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.


 

17.11.2017.

 

 

Na osnovu člana 32., člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)

 

 

 

 

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

 

 

24420 Kanjiža, Narodni park bb.

 

 

objavljuje

 

 

 

JAVNI POZIV

 

 

za prikupljanje ponuda

 

 

u otvorenom postupku

 

 

 

 

 

JAVNA NABAVKA  PREHRAMBENIH PROIZVODA 3/2017

 

 

1.      Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,

2.      Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenog sistema Republike Srbije

3.      Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

4.      Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA  PREHRAMBENIH PROIZVODA

Predmeti javne nabavke su oblikovani po 13 partiji i to:

 

 

Broj partije

 

Naziv partije

 

Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki

Partija 1

Junetina

15111000

Partija 2

Živinsko meso

15112000

Partija 3

Svinjetina

15113000

Partija 4

Riblje meso

15119600

Partija 5

Mesni proizvodi

15130000

Partija 6

Mleko i mlečni proizvodi

15500000

Partija 7

Hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači

15810000

Partija 8

Prerađeno voće i povrće

15330000

Partija 9

Duboko smrznuti proizvodi

15896000

Partija 10

Povrće

03221000

Partija 11

Voće i koštunjavo voće

03222000

Partija 12

Razni prehrambeni proizvodi

15800000

Partija 13

Jaja

03142500

 

5.      Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA. Prvi rezervni kriterijum je rok plaćanja.

 

6.      Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na  Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (eventualni zahtev zainteresovanih lica se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.

7.      Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 17. Novembra 2017. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.

8.      Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama  naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 18. Decembra 2017. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.

9.      Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponude podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.

10.  Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana  od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).

11.  Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com.

 

12.  Napomena ponuđačima: Prilikom sastavljanja ponude vodite računa o tome da kvalitet svakog predmeta ove javne nabavke mora odgovarati merodavnim, odnosno važećim standardima o kvalitetu robe, da bude prvoklasna/prve kategorije, zdrava i sanitarno ispravna u skladu sa važećim propisima RS.   

 

 

 

 

 

 

-          Sveže meso (juneće-, svinjsko- i živinsko meso): u pogledu kvaliteta moraju zadovoljavati važeće standarde, da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti i bezbednosti za ishranu ljudi, a sve u skladu sa važećim Zakonom o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“ br. 41/2009), Pravilnikom o kvalitetu mesa stoke za klanje, peradi i divljači (“Sl. list SFRJ”, br. 34/74, 26/75, 13/78 – dr. pravilnik, 1/81 – dr. pravilnik i 2/85 – dr. pravilnik), Pravilnikom o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. Glasnik RS” br. 94/2015 i 104/2015), Pravilnikom o kvalitetu mesa pernate živine (“Sl. Glasnik RS” br. 1/81 i 51/88), Pravilnik o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa (“Sl. list SFRJ” 2/85, 12/85 i 24/86), Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (“Sl. glasnik RS” br. 72/10) i to da odgovara I (prvoj) kategoriji, tzv. “meso siromašno vezivnim i masnim tkivom”.

-          Riblje meso u pogledu kvaliteta moraju zadovoljavati važeće standarde, da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti i bezbednosti za ishranu ljudi, a sve u skladu sa važećim Zakonom o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“ br. 41/2009), Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za ribe, rakove, školjkaše, morske ježeve, morske krastavce, žabe, kornjače, puževe i njihove proizvode („Službeni list SRJ“ broj 6/2003).

-          Mesni proizvodi u pogledu kvaliteta moraju zadovoljavati važeće standarde, da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti i bezbednosti za ishranu ljudi, a sve u skladu sa važećim Zakonom o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“ br. 41/2009), Pravilnikom o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. Glasnik RS” br. 94/2015 i 104/2015), Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (“Sl. glasnik RS” br. 72/10).

-          Mleko i mlečni proizvodi u pogledu kvaliteta moraju zadovoljavati važeće standarde, da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti i bezbednosti za ishranu ljudi, a sve u skladu sa važećim Zakonom o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“ br. 41/2009), Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (“Sl. glasnik RS” br. 72/10), Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za mleko, mlečne proizvode, kompozitne mlečne proizvode i starter kulture (“Sl. glasnik RS” br. 34/2014).

-          Hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači u pogledu kvaliteta moraju zadovoljavati važeće standarde, da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti i bezbednosti za ishranu ljudi, a sve u skladu sa važećim Zakonom o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“ br. 41/2009), Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. list SRJ“, broj 52/95; i „Sl. list SCG“, broj 56/2003 – dr. Pravilnik, 4/2004 – dr. Pravilnik i „Službeni glasnik RS“ broj 43/2013 – dr. Pravilnik).

-          Jaja u pogledu kvaliteta moraju zadovoljavati važeće standarde, da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti i bezbednosti za ishranu ljudi, a sve u skladu sa važećim Zakonom o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“ br. 41/2009), Pravilnikom o kvalitetu jaja i proizvoda od jaja (Sl. List SFRJ” br 55/89 i Sl. List SCG 56/2003).

 

-          Voća, povrća I pečurke u pogledu kvaliteta moraju zadovoljavati važeće standarde, da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti i bezbednosti za ishranu ljudi, a sve u skladu sa važećim Zakonom o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“ br. 41/2009), Pravilnikom o kvalitetu voća, povrća i pečurki (“Sl. list SFRJ”, br. 29/79, 53/87 i “Sl. list SCG”, br. 31/2003 – dr. pravilnik, 56/2003 – dr. pravilnik i 4/2004 – dr. pravilnik).

 

-          Razni prehrambeni proizvodi u pogledu kvaliteta moraju zadovoljavati važeće standarde, da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti i bezbednosti za ishranu ljudi, a sve u skladu sa važećim Zakonom o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“ br. 41/2009), Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane („Sl. glasnik RS“ br. 85/2013 i 101/2013), Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. list SRJ“, broj 52/95; i „Sl. list SCG“, broj 56/2003 – dr. Pravilnik, 4/2004 – dr. Pravilnik i „Službeni glasnik RS“ broj 43/2013 – dr. Pravilnik), Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za jestivo ulje i masti, margarine, i druge masne namaze, majonez i srodne proizvode („Sl. list SCG“, br. 23/2006 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2013 – dr. pravilnik), Pravilnikom o kvalitetu šećera (Sl. list SFRJ“ br. 7/92 i „Sl. list SCG“, br. 56/2003 – dr. pravilnik i 4/2004 – dr. pravilnik), Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za kakao-proizvode, čokoladne proizvode, proizvode slične čokoladnim i krem-proizvode („Sl. list SCG“, br. 1/2005 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2013 – dr. pravilnik), Pravilnikom o prehrambenim aditivima („Sl. glasnik RS“ br. 63/2013), Pravilnikom o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina („Sl. list SFRJ“, br. 4/85 i 84/87 i „Sl. list SCG“, br. 56/2003 – dr. pravilnik, 4/2004 – dr. pravilnik i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2013 – dr. pravilnik)

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 


 10.11.2017.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 07.11.2017. godine, direktor dana 08.11.2017. godine donosi:

 

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
19/2017 – PODNE OBLOGE


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Ambient“ doo, Svetozara Miletića br. 40, 21000 Novi Sad, ponuda broj 90/17 od 31.10.2017. godine.
 


 24.10.2017.

Broj : 3/85-4

 

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/85-1 od dana 24.10.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/85-2 od dana 24.10.2017. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 19/2017 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

PODNE OBLOGE

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 39531400 - Podne obloge
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija.
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 03.11.2017. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 03.11.2017. godine Svečanoj Sali naručioca.
15. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke i druge zavisne troškove).

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
 

 


 Fajlovi za preuzimanje: