Javna nabavka

 

26.08.2020.

 

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.08.2020. godine, direktor dana 26.08.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 5/2020
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 5.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ doo, Put Narodnih heroja br. 4, 24420 Kanjiža, ponuda broj 2-BNJ-P5/2020 od 18.08.2020. godine.
 


 

26.08.2020.

 

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.08.2020. godine, direktor dana 26.08.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 5/2020
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 4.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Ekohem“ d.o.o., Aleja Maršala Tita br. 27., 24000 Subotica, ponuda broj 25 od 20.08.2020. godine.

 

 


 

26.08.2020.

 

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.08.2020. godine, direktor dana 26.08.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 5/2020
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 3.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ doo, Put Narodnih heroja br. 4, 24420 Kanjiža, ponuda broj 2-BNJ-P3/2020 od 18.08.2020. godine.
 


 

26.08.2020.

 

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.08.2020. godine, direktor dana 26.08.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 5/2020
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 2.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Medical Shop” d.o.o., Branimira Ćosića br. 4, 21000 Novi Sad, ponuda broj 17-08/20 I od 17.08.2020. godine
 

 


 

26.08.2020.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.08.2020. godine, direktor dana 26.08.2020. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 5/2020
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 1.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Inko National“ d.o.o., Gustava Krkleca, bb, 21460 Vrbas, ponuda broj 50/20 od 20.08.2020. godine.
 

 

 


 

17.08.2020.

REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 17.08.2020.
Broj : 3/23-9

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 5/2020
Predmet javne nabavke male vrednosti PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vrednosti 5/2020 dana 17.08.2020. godine donosi:

O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA


Produžava se rok za dostavljanje ponuda, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 24.08.2020. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 24.08.2020. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 17.08.2020. godine doneo izmene i dopune br. 2 konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na Portal javnih nabavki dana 17.08.2020.g.,

 

Predsednik komisije

________________________________
Službenik za javne nabavke,
Matić Ivan, dipl. prav.
 

Dokumentaciju možte preuzeti - ovde


 

12.08.2020.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 12.08.2020.
Broj : 3/23-6

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 5/2020
Predmet javne nabavke male vrednosti PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vrednosti 5/2020 dana 12.08.2020. godine donosi:

O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA


Produžava se rok za dostavljanje ponuda, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 21.08.2020. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 21.08.2020. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 12.08.2020. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na Portal javnih nabavki dana 12.08.2020.g.,

 

Predsednik komisije

________________________________
Službenik za javne nabavke,
Matić Ivan, dipl. prav.
 


12.08.2020.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 12.08.2020.
Broj : 3/23-5

Na osnovu čl. 39., 60., 61. i 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/23-1 od dana 30.06.2020. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/23-2 od dana 30.06.2020. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 5/2020 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže donosi:

 

ODLUKU O IZMENI I DOPUNI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 

U postupku javne nabavke male vrednosti br. 5/2020 Proizvodi za čišćenje i druga roba, u Konkursnoj dokumentaciji vrše se izmene i dopune prema sledećem:

1. U tehničkim specifikacijama obrascu strukture cene za Partiju br. 2 – specijalna sredstva za dezinfekciju čišćenja vodoperivih površina – preparati za pranje, na strani 18/54 osnovnog teksta konkursne dokumentacije, u napomeni umesto proizvoda pod rednim brojem 5, treba da stoji proizvod pod rednim brojem „4“.


Konkursna dokumentacija u preostalom delu ostaje neizmenjena.

Prečišćen tekst konkursne dokumentacije nije izrađen nakon ovih izmena.

 

Predsednik komisije

____________________________
Službenik za javne nabavke
Matić Ivan, dipl. prav
 

 

 


 

12.08.2020.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/23-1 od dana 30.06.2020. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/23-2 od dana 30.06.2020. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 5/2020 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:
Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA

Broj partije Naziv partije Šifre i opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1 Deterdženti 39831200
Partija 2 Specijalna sredstva za dezinfekciju i čišćenje vodoperivih površina – preparati za pranje 39831000
Partija 3 Opšta higijenska sredstva i drugi proizvodi – proizvodi za čišćenje i poliranje 39830000
Partija 4 Sapuni, sredstva za omekšavanje voda i ručno pranje posuđa – preparati za pranje, sredstva za čišćenje raznih površina – preparati za pranje 33711900, 39831000, 39831000
Partija 5 Proizvodi od polietilena 19640000

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
3. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
4. Nije predviđena elektronska licitacija
5. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
6. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, ljudskiresursi@banja-kanjiza.com
7. Internet stranica Naručioca: www.banja-kanjiza.com.
8. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
9. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
11. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 20.08.2020. godine.
12. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
13. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 20.08.2020. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
14. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
15. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda, osim za proizvode u Partiji 3 pod rednim brojevima: 3, 4, 9, 15, 16, 17, 18, i u partiji br. 4 pod rednim brojevima: 20, 21 i 25 za koje je dovoljno da dostavi sliku, iz razloga što su proizvodi pod navedenim rednim brojevima kabasti. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, da li odgovaraju svojoj nameni, utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih (na određenu površinu). Dostavljeni uzorci ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraćaju se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravnosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen brojem partije i rednim brojem iz obrasca strukture cene. Dostavljene uzorke ponuđača čija ponuda će biti prihvaćena, ponuđač će fakturisati prilikom prve porudžbine od strane naručioca.
16. Pored uzoraka, oglednih primeraka i slika, ponuđač je dužan da dostavi na srpskom jeziku komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.
17. Za pojedine proizvode se traži određeni sertifikat i/ili dokaz o upisu u određeni registar (Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije /ALIMS/, registar Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, detaljnije u obrascima).

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.


 

13.07.2020.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 13.07.2020.
Poslovni broj: 3/22-9 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 13.07.2020. godine, direktor dana 13.07.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 4/2020

PARTIJA BR. 3 – DEKORATIVNI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ d.o.o., Put narodnih heroja br. 4., 24420 Kanjiža, ponuda broj 1-BNJ-P3/2020 od 09.07.2020. godine.

 


 

13.07.2020.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 13.07.2020.
Poslovni broj: 3/22-8 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 13.07.2020. godine, direktor dana 13.07.2020. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 4/2020

PARTIJA BR. 2 – PREKRIVAČI ZA BOLNIČKE KREVETE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ d.o.o., Put narodnih heroja br. 4., 24420 Kanjiža, ponuda broj 1-BNJ-P2/2020 od 09.07.2020. godine.

  


 

13.07.2020.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 13.07.2020.
Poslovni broj: 3/22-7 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 13.07.2020. godine, direktor dana 13.07.2020. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 4/2020

PARTIJA BR. 1 – HIGIJENSKI PROIZVODI OD PAPIRA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Celux“, Karađorđev trg br. 117., 23000 Zrenjanin, ponuda broj 06-07/20 od 06.07.2020. godine.
 

 


 

04.06.2020.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 01.07.2020.
Broj : 3/22-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/22-1 od dana 30.06.2020. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/22-2 od dana 30.06.2020. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 4/2020 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

HIGIJENSKI PROIZVODI - TOALETNI PAPIRI

1) Partija 1 - Higijenski proizvodi od papira
2) Partija 2 - Prekrivači za bolničke krevete
3) Partija 3 –Dekorativni proizvodi

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: Partija br. 1 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Higijenski proizvodi od papira - Partija br.2 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Prekrivači za bolničke krevete - Partija br.3 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Dekorativni proizvodi
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, ljudskiresursi@banja-kanjiza.com
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 10.07.2020. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 10.07.2020. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
16. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, da li odgovaraju svojoj nameni, utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih (na određenu površinu). Dostavljeni uzorci ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraćaju se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravnosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen brojem partije i rednim brojem iz obrasca strukture cene. Dostavljene uzorke ponuđača čija ponuda će biti prihvaćena, ponuđač će fakturisati prilikom prve porudžbine od strane naručioca.
17. Pored uzoraka i oglednih primerka, ponuđač je dužan da dostavi komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.
 

Konskursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.


 

25.06.2020.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 25.06.2020.
Poslovni broj: 3/13-9


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.06.2020. godine, direktor dana 25.06.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2020
INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKTA AKVAMARIN – OTVORENI POSTUPAK

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „C.R.A.M Solutions“ d.o.o., Milutina Milankovića br. 30., 11070 Novi Beograd, ponuda broj 117/20 od 17.06.2020. godine.
 

 


17.06.2020.

 
KONKURSNA DOKUMENTACIJA

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
„BANjA KANjIŽA“


IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BR. 1

JAVNA NABAVKA INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKTA „AKVAMARIN“


JAVNA NABAVKA – OTVORENI POSTUPAK br. 3/2020 (radovi)

 

 

 

 

 


Jun 2020. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU „BANjA KANjIŽA“
KANjIŽA, Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAKS:024 874 810
Dana: 17.06.2020.
Broj : 3/13-5

Na osnovu čl. 32., 60., 61. i 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 3/2020 od dana 21.05.2020. godine del.br. 3/13-1 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. 3/2020 od dana 21.05.2020. godine del.br. 3/13-2, Komisija za sprovođenje javne nabavke br. 3/2020 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže donosi:

ODLUKU O IZMENI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

U postupku javne nabavke br. 3/2020 JAVNA NABAVKA INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKTA „AKVAMARIN“, u Konkursnoj dokumentaciji, vrše se izmene prema sledećem:

1. Na strani 56. osnovnog teksta konkursne dokumentacije, pod rednim brojem 22., zbog tehničkog propusta, u koloni cena po jed. mere bez PDV-a i u koloni ukupno bez PDV, brišu se iznosi.

2. Konkursna dokumentacija u preostalom delu ostaje neizmenjena.

3. U nastavku ovog dokumenta se nalazi izmenjeni obrazac.

Predsednik komisije
_________________
Matić Ivan, dipl.prav.

 

 
Ostalo
 
 
rb
Opis
Dimenzija cm
komada
Cena po jed. mere bez PDV
Ukupno bez PDV
22
Nabavka, isporuka i montaža garniše, izrađena od unvera visokog kvaliteta ne manje od   "Egger", premijum grupa X4, snabdevena aluminijumskim klizačem
365 cm
           5
  
       
23
Postolje za lavabo - ormarić u kupatilu (prilog 28)
 
           5
 
 

 


 

17.06.2020.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 17.06.2020.
Broj : 3/13-6

Redni broj javne nabavke: 3/2020
Predmet javne nabavke male vrednosti INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKTA „AKVAMARIN“


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), komisija za javnu nabavku 3/2020 dana 17.06.2020. godine donosi:

 

O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Produžava se rok za dostavljanje ponuda, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 23.06.2020. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 23.06.2020. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 17.06.2020. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na Portal javnih nabavki dana 17.06.2020.g.,

 

Predsednik komisije

________________________
Službenik za javne nabavke,
Matić Ivan, dipl.prav.

 

 
21.05.2020.
 
Na osnovu čl. 32., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) (u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015 i 41/2019)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku

JAVNA NABAVKA 3/2020
INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKTA „AKVAMARIN“

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb., www.banja-kanjiza.com
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke – postupak se sprovodi u cilju zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKTA „AKVAMARIN“ - zbog obimnosti i prirode predmeta nabavke, opis videti detaljnije u konkursnoj dokumentaciji. Obavezno izvršiti uvid u glavni projekat na licu mesta. Šifra iz opšteg rečnika javnih nabavki: 45000000-Građevinski radovi
5. Priroda građevinskih radova: građevinski, elektroinstalaterski, vodoinstalaterski i mašinski radovi; opremanje adaptiranih prostorija sa projektovanom opremom.
6. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
7. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
8. Nije predviđena elektronska licitacija
9. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
10. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma: najniža ponuđena cena
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki i to najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka tj. do 22. Juna 2020. godine. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 21. maja 2020. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog u prethodnom stavu. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
13. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 22. Juna 2020. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
14. Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponude podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
15. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda(čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja. ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
16. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, ljudskiresursi@banja-kanjiza.com
 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde
 

 
 
 22.04.2020.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.04.2020. godine, direktor dana 22.04.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2020
ELEKTRIČNA ENERGIJA – OTVORENI POSTUPAK


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „JP EPS“ Beograd, Balkanska br. 13., 11000 Beograd, ponuda broj 18.01-187742/1-20 od 10.04.2020. godine.
 

 

 
 
10.04.2020.
Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 09.04.2020. godine, direktor dana 10.04.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 3/2020

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Radun Avia“ d.o.o., 21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda br. 2A, ponuda broj 47/2020 od 06.04.2020. godine.

 


 
31.03.2020.
SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 31.03.2020.
Broj : 3/12-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), u daljem tekstu :Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/12-1 od dana 31.03.2020. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/12-2 od dana 31.03.2020. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 3/2020 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

JAVNA NABAVKA GORIVA

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki:
09134200 Dizel gorivo - za putnička vozila,
09132100 Bezolovni benzin – za putnička vozila
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, ljudskiresursi@banja-kanjiza.com
8. Internet stranica Naručioca: www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u toku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku. Otvaranje ponuda je otvoreno za javnost. Zbog vanrednog stanja u Republici Srbiji, izazvanog virusom COVID-19, nije preporučeno prisustvo na otvaranju ponuda, te ukoliko se ponuđači odluče da prisustvuju otvaranju ponuda, dužni su da se pridržavaju određenih mera predostrožnosti, i to: da pošalju najviše jednog predstavnika, koji je dužan da nosi zaštitnu masku i rukavice, kao i da uz sebe nosi sredstvo za dezinfekciju ruku, te da propisno drži odstojanje od drugih prisutnih (zaštitnu masku, rukavice i sredstvo za dezinfekciju sami ponuđači obezbeđuju za svoje predstavnike). Naručilac podseća ponuđače da nisu u obavezi da prisustvuju otvaranju ponuda, te da je dužnost naručioca da im dostavi Zapisnik o otvaranju ponuda u roku od tri dana.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora : u zakonskom roku.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 08.04.2020. godine.
13. Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima bez PDV-a, i utvrđuje se odlukama ponuđača, a u skladu sa kretanjem cena na tržištu naftnih derivata u Republici Srbiji. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 08.04.2020. godine Svečanoj Sali naručioca.
15. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponude sa neuobičajenim niskim cenama će biti posebno razmatrane i procesuirane u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti -ovde.
   


 
24.03.2020.
 
Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.03.2020. godine, direktor dana 24.03.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JNMV
BR. 2/2020 – USLUGE ODRŽAVANJA SPECIFIČNIH SOFTVERA

PARTIJA BR. 1

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Persej“ doo, 23000 Zrenjanin, Milana Stanivukoviča br. 29/53, ponuda broj 2/20 od 11.03.2020. godine.

 

 
 

 
24.03.2020.
 
Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.03.2020. godine, direktor dana 24.03.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JNMV
BR. 2/2020 – USLUGE ODRŽAVANJA SPECIFIČNIH SOFTVERA
PARTIJA BR. 2


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „2D Soft“ doo, 21000 Novi Sad, Cara Dušana br. 7., ponuda broj 5/2020 od 18.03.2020. godine.
 

 

 
 
23.03.2020.
 
Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.03.2020. godine, direktor dana 23.03.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA BR. 1/2020 - JAJA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Komercservis-produkt co“ d.o.o., Delfe Ivanić br. 37, Kać
ponuda broj 13/20 od 13.03.2020. godine.
 

 

 
 
18.03.2020.

Na osnovu člana 32, člana 55 stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br.3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015 i 41/2019)

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

24420 Kanjiža, Narodni park bb.

objavljuje

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda

u otvorenom postupku

 

JAVNE NABAVKE  ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

1.      Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,

2.      Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz oblasti zdravstvene zaštite

3.      Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

4.      Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA  ELEKTRIČNE ENERGIJE

Količina električne energije određivaće se na osnovu ostvarene potrošnje kupca na mestu primopredaje tokom perioda snabdevanja

Snabdevač je balansno odgovoran za mesto primopredaje kupca

Vrsta prodaje: stalna i garantovana

Kapacitet isporuke: prema specifikaciji u prilogu – na bazi mesečnih dijagrama potrošnje

Period isporuke:  12 meseci od dana zaključenja ugovora, svaki dan od 00:00h-24:00h

Količina energije  1.305.000,00 KWh

 1. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
 2. Nije predviđena elektronska licitacija
 3. Električna energija se prihvata na mernom mestu  i to :

Merno mesto                 ED broj:  2310003367, odobrena snaga (kW): 490 kW Organizaciona jedinica: objekat Aquamarin i Abella, Kanjiža, Narodni park bb.

8.      Šifra iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 09310000 električna energija.

9.      Postupak javne nabavke se ne sprovodi po partijama.

10.  Odluka o dodeli ugovora biće doneta primenom kriterijuma “najniža ponuđena cena”.
U slučaju da ponude dva ili više ponuđača imaju jednaku ponuđenu cenu koja je i najniža, biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja, a koji ne može biti duži od 90 dana.

11.  Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na  Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.

12.  Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki  i to najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 18.03.2020. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog u prethodnom stavu, tj. do 10,00 časova dana 17.04.2020. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.

13.  Otvaranje ponuda vršiće se javno u prostorijama  naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 17.04.2020. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.

14.  Predstavnici ponuđača aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda mogu samo na osnovu pismenog ovlašćenja zakonskog zastupnika ponuđača za aktivno učestvovanje u postupku javne nabavke. Otvaranje je otvoreno za javnost.

15.  Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2. Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).

Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, ljudskiresursi@banja-kanjiza.com

 Konkursnu dokumentaciju mozete preuzeti - ovde. 

 
 
 
 
12.03.2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
Na osnovu člana 32., člana 35. st. 1. tačka 1), člana55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015 i 41/2019)
 
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJAKANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda - jaja
 
JAVNA NABAVKA 1/2020
poziv za dopunu ponuda
 
1.     Naziv, adresa i internet stranica naručioca:SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJAKANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb., www.banja-kanjiza.com
2.     Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenog sistema Republike Srbije
3.     Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4.     Predmet javne nabavke i opis:JAVNA NABAVKA - JAJA
 
 
Naziv dobra
Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki
Jaja
03142500
 
5.     Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA. Prvi rezervni kriterijum je rok plaćanja.
6.     Razlog za primenu pregovaračkog postupka sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda: Odredbama člana 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) propisano je da: Naručilac može sprovoditi pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda ako u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu dobije sve neprihvatljive ponude, pod uslovom da se prvobitno određeni uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora, odnosno okvirnog sporazuma ne menjaju. Ako naručilac odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuđače koji su učestvovali u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu da dopune svoje ponude, tako da ih učine prihvatljivim, nije dužan da objavi poziv za podnošenje ponuda. Ponuđena cena u ovom pregovaračkom postupku ne može biti veća od ponuđene cene u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku, odnosno konkurentnom dijalogu.
7.     Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi može se preuzeti u elektronskom formatu na internet stranici Naručioca www.banja-kanjiza.com  i dostavlja se ponuđačima kao poziv za dopunu ponuda.
8.     Ponude se dostavljaju najkasnije do 16.03.2020. godine do 10,00 časova. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
9.     Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 16. Marta 2020. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
10. Predstavnici ponuđača:U postupku otvaranja ponuda i pregovaranju, aktivno mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnik ponuđača dužan je da dostavi uredno overeno ovlašćenje za učestvovanje u otvaranju ponuda i pregovaranju. Ovlašćenje za učestvovanje u postupku otvaranja ponuda i pregovaranju mora da sadrži: naziv, poslovno ime ponuđača, sedište i adresu, podatke o licu ovlašćenom za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
12. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, ljudskiresursi@banja-kanjiza.com
 
Konkursna dokumentaciju možete preuzeti - ovde.
 

 
 
09.03.2020.
 
SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 09.03.2020.
Broj : 3/6-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/6-1 od dana 09.03.2020. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/6-2 od dana 09.03.2020. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 2/2020 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas

P O Z I V A

da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

USLUGE ODRŽAVANJA SPECIFIČNIH SOFTVERA

1. Nabavka je oblikovana po partijama.

1) Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,
2) Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson, Hotelijer i Helix Wellness.

2. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357.
4. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
5. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
6. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
7. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
8. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 18.03.2020. godine.
9. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
10. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 18.03.2020. godine Svečanoj Sali naručioca.
11. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđači daju ponudu u mesečnom, paušalnom iznosu. Ponude sa neuobičajenim niskim cenama će biti posebno razmatrane i procesuirane u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
12. Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki: 72267100 Održavanje softvera za informacione tehnologije
13. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti:

 

 Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,

Dorada i izmena postojećih aplikacija na zahtev korisnika: finansijsko knjigovodstvo, evidencija kupaca i dobavljača, robno-materijalno knjigovodstvo, evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara, vanbilansne evidencije (analitike), evidencije izdatih faktura, evidencija pdv-a, evidencija obaveza, obračun kamata, blagajničko poslovanje, obračun ličnih dohodaka, kadrovska evidencija, aplikacija za adimnistraciju ISO dokumentacije.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godine i pristup staroj.
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika.

 Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson, Hotelijer i Helix Wellness

Dorada i izmena postojećih aplikacija (Helix, Hotelier, Garson i Helix Wellness) na zahtev korisnika i prilagođavanje istih novonastalim zakonskim promenama.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godine i pristup staroj
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika

 

14) Zajedničke obaveze i pravila partija:

 pružanje usluga korisniče podrške putem telefona i interneta radnim danima u radno vreme (ponedeljak-petak od 07 do 17 časova);
 pružanje usluga korisničke podrške putem telefona i interneta van radnog vremena (samo za hitne intervencije);
 manje izmene u Softveru i izveštajima u okviru postojećih funkcionalnosti
 otvaranje nove poslovne godine.

 Pod pružanjem usluga korisničke podrške podrazumeva se dijagnostifikovanje problema, otklanjanje smetnji u radu i kvarova na Softveru, asistencija i konsultacije u vezi sa Softverom.

 Ponuđač je dužan da u najkraćem mogućem roku pruži tehničku podršku Korisniku, s tim da je vreme odziva za redovne intervencije najviše 48 sati, a za hitne intervencije najviše 24 sata, od trenutka kada je Korisnik obavestio ponuđača o potrebi za redovnom odnosno hitnom intervencijom, putem telefona ili interneta.

 Pod hitnom intervencijom se podrazumeva intervencija čija je svrha otklanjanje kvara na Softveru koji u potpunosti onemogućava rad Softvera, dok se pod redovnom intervencijom podrazumeva svaka druga intervencija koja nije hitna, a čija je svrha pomoć u korišćenju Softvera ili otklanjanje manjih nedostataka.

15) Ponuđač treba da bude imalac prava intelektualne svojine za pristup, izmene i dopune programima naručioca.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.
 


 
09.03.2020.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 09.03.2020.
Poslovni broj: 3/4-7 e-mail: direktor@banja-kanjiza.com
www.banja-kanjiza.com
Tel: 024/875-163
Fax: 024/874-810


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 07.03.2020. godine, direktor dana 09.03.2020. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 1/2020


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Tim Co“ d.o.o., 11000 Beograd, Jovana Rajića br. 5c, ponuda broj CEP 28-02/2020 od 28.02.2020. godine.

 

 

 
26.02.2020.
SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 26.02.2020.
Broj : 3/4-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/12,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/4-1 od dana 26.02.2020. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/4-2 od dana 26.02.2020. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 1/2020 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A

da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA KONTROLERA X-ZRAKA ASSY 10 MA XRC SA USLUGOM UGRADNJE I KALIBRACIJE

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb. (u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 33111660 – Denzitometri za kosti;
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, ljudskiresursi@banja-kanjiza.com
8. Internet stranica Naručioca: www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 06.03.2020. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 06.03.2020. godine Svečanoj Sali naručioca.
15. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Cena mora da sadrži troškove isporuke i ugradnje.
 

Dokumentaciju možete preuzeti - ovde.
 

 
 
SPECIJALNA BOLNICA
ZA REHABILITACIJU
,,BANJA KANJIŽA,,
Narodni park bb,
Broj: 6/11-2
Dana: 03.02.2020. god.
K A NJ I Ž A
 
 
Na osnovu čl. 53. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke Specijalne bolnice za rehabilitaciju od dana 09.09.2016. godine dostavlja Vam se
 
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
 
(popunjava zainteresovani ponuđač)
Naziv ponuđača
 
Adresa
 
Pib
 
Matični broj
 
Broj tekućeg računa i naziv banke
 
E-pošta / E-mail
 
Broj ponude:
 
Datum ponude:
 
 
PONUDA:
 
R. b.
Naziv Piće
Grupa
Jed.mere
Jedinična cena bez PDV
Jedinična cena sa PDV
 1.  
Rosa 0.33
Mineralne vode
KOM.
 
 
 1.  
Aqua Viva 0.33
Mineralne vode
KOM.
 
 
 1.  
Rosa 0.70
Mineralne vode
KOM.
 
 
 1.  
Knjaz Miloš 1/1
Mineralne vode
KOM.
 
 
 1.  
Knjaz Miloš 0.33
Mineralne vode
KOM.
 
 
 1.  
Nectar multivitamin 0.2
Prirodni sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Nectar breskva 0.2
Prirodni sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Nectar jabuka 0.2
Prirodni sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Nectar jagoda 0.2
Prirodni sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Nectar kajsija 0.2
Prirodni sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Nectar borovnica 0.2
Prirodni sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Nectar pomorandža 0.2
Prirodni sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Neste Ledeni čaj limun 0.5
Prirodni sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Neste Ledeni čaj breskva 0.5
Prirodni sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Coca Cola 0.25
Gazirani sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Coca cola zero 0.25
Gazirani sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Fanta 0.25
Gazirani sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Schweppes bitter 0.25
Gazirani sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Schweppes tonic 0.25
Gazirani sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Cockta 0.25
Gazirani sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Guarana 0.25
Gazirani sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Campari Bitter 1/1 Italy
Likeri
LIT.
 
 
 1.  
Čokoladni liker-Simeks Sub. 0,70
Likeri
KOM.
 
 
 1.  
Jagermeister 1/1
Likeri
LIT.
 
 
 1.  
Carolans-Irish Cream 1/1
Likeri
LIT.
 
 
 1.  
Vermut Badel 1/1
Likeri
LIT.
 
 
 1.  
Gorki list 1/1
Likeri
LIT.
 
 
 1.  
Rum 1/1 Badel
Žestoko
LIT.
 
 
 1.  
Votka domaća Atlantik 1/1
Žestoko
LIT.
 
 
 1.  
Votka strana Finlandija 1/1
Žestoko
LIT.
 
 
 1.  
Gin Dry Plavi 1/1
Žestoko
LIT.
 
 
 1.  
Tequila Agavita 0.70
Žestoko
KOM.
 
 
 1.  
Vinjak "5" VSOP Rubin 0.70
Žestoko
KOM.
 
 
 1.  
Metaxa 5* 0.70
Žestoko
KOM.
 
 
 1.  
Ballantines 1/1
Žestoko
LIT.
 
 
 1.  
Stock 84 1/1
Žestoko
LIT.
 
 
 1.  
Johnnie Walker 1/1
Žestoko
LIT.
 
 
 1.  
Vinjak Rubin 1/1
Žestoko
LIT.
 
 
 1.  
Jack Daniels 1/1
Žestoko
LIT.
 
 
 1.  
Courvoisier V.S. 0.70
Žestoko
KOM.
 
 
 1.  
Domaći Brendy Badel 1/1
Žestoko
LIT.
 
 
 1.  
Heineken 0.4
Pivo
KOM.
 
 
 1.  
Becks Apatin 0.5
Pivo
KOM.
 
 
 1.  
Heineken 0.25
Pivo
KOM.
 
 
 1.  
Staropramen Apatin 0.5
Pivo
KOM.
 
 
 1.  
Jelen Fresh grejpfruit Apatin 0.5
Pivo
KOM.
 
 
 1.  
Jelen pivo Apatin 0.5
Pivo
KOM.
 
 
 1.  
Lav pivo Čelarevo 0.4
Pivo
KOM.
 
 
 1.  
Lav pivo Čelarevo 0.5
Pivo
KOM.
 
 
 1.  
Točeno pivo Jelen 30/1
Pivo
KOM.
 
 
 1.  
Zaječarsko svetlo 0,5
Pivo
KOM.
 
 
 1.  
Smederevka 0.7 Tikveš
Belo vino
KOM.
 
 
 1.  
Bela voda 0.75 Tikveš
Belo vino
KOM.
 
 
 1.  
Uvozno belo sortirano Tokayi 0.7
Belo vino
KOM.
 
 
 1.  
Uvozno belo vino Julijanus Muskat 0.7
Belo vino
KOM.
 
 
 1.  
Smederevka 1/1 Rubin
Belo vino
LIT.
 
 
 1.  
Törley 0.7
Belo vino
KOM.
 
 
 1.  
Stari Rizling 1/1 Vino Župa
Belo vino
LIT.
 
 
 1.  
Shardone 13 Jul 0.7
Belo vino
KOM.
 
 
 1.  
Cabernet 13 Jul 0.7
Belo vino
KOM.
 
 
 1.  
Sangria 1/1
Crveno vino
LIT.
 
 
 1.  
Ždrebčeva krv 1/1
Crveno vino
KOM.
 
 
 1.  
Chardonay Special Selection 0.75 Tikveš
Suvo, belo vino
KOM.
 
 
 1.  
Cabernet Rubin 0.7
Crveno vino
KOM.
 
 
 1.  
Vranac Plantaže 0.7
Crveno vino
KOM.
 
 
 1.  
Barovo 0.75 Tikveš
Suvo crveno vino
LIT.
 
 
 1.  
Uvozno crno sortirano Julijanus Kekfrankos 0.7
Crveno vino
KOM.
 
 
 1.  
Vranac Procorden 0.7
Crveno vino
KOM.
 
 
 1.  
Crnogorski vranac 1/1
Crveno vino
LIT.
 
 
 1.  
Vranac Procorden 0.2
Crveno vino
KOM.
 
 
 1.  
Nectar pomorandža tetrapak 1/1
Prirodni sokovi
KOM.
 
 
 1.  
Krstač 1/1
Belo vino
KOM.
 
 
 1.  
Krstač 0.2
Belo vino
KOM.
 
 
 1.  
Šlag sprej 250 ml
Šlag
KOM.
 
 
 1.  
Mleko u listu, 1 kom 10 gr, 10 kom u listu
Mleko
LIST.
 
 
 1.  
Grand kafa 100gr
Kafa
KOM.
 
 
 1.  
Milford čaj (razne vrste)
Čaj
KOM.
 
 
UKUPNO:
 
 
 
Rok plaćanja: ___________________________________________________________
 
Rok isporuke: nedeljno 1 isporuka, u roku od 48 sati od momenta prijema naloga za nabavke ili narudžbenice. Naručilac nije u mogućnosti da primi robu u 2 ili više navrata zbog nedostatka radne snage.
 
Isporuka po datim cenama : najduže 12 meseci od dana izdavanja narudžbenice, odnosno do dana utroška predviđenog novčanog iznosa za predmetnu nabavku. Sukcesivno, prema potrebama kupca.
 
Dodatni uslovi isporuke:
 1. nedeljno 1 x isporuka je dozvoljena (nedeljno trebovanje i isporuka dobara),
 2. dobavljač mora da izvrši isporuku svih trebovanih proizvoda sa spiska naručioca, istovremenom isporukom (nedeljno trebovanje i isporuka dobara),
 3. nije dozvoljena “nekompletna” isporuka, tj. isporuka bez isporučivanja svakog zahtevanog proizvoda u zahtevanim količinama (nedeljno jednom se vrši trebovanje i isporuka).
 
Rok za podnošenje ponuda: 11.02.2020.
 
MOLIMO VAS DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU DOSTAVITE VAŠU PONUDU ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU BANJA KANJIŽA IZ KANJIŽE, NARODNI PARK BB.
 
Potpis odgovornog lica ili ovlašćenog lica ponuđaća
 
_____________________________________________
DATUM________________                                                   
MESTO ________________

 

 

Dokument možete preuzeti - ovde.


 

22.01.2020.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 109. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/79-22 od dana 21.01.2020. godine, direktor dana 22.01.2020. godine donosi:

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA
ZA JAVNU NABAVKU BR 2/2019
PARTIJA BR. 13 – JAJA

Obustavlja se postupak javne nabavke male vrednosti dobara JN 2/2019, Prehrambeni proizvodi - Partija br. 13. Jaja, jer nije podneta nijedna prihvatljiva ponuda u skladu sa članom 107 stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).
  Razlozi za obustavu ne stoje na strani naručioca, vršilac ne vrši naknadu troškova za pripremu ponude.

 
Obrazloženje
 
Naručilac je dana 27.11.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke br. 2/2019, poslovni broj 3/79-1, za javnu nabavku PREHRAMBENI PROIZVODI, a dana 27.11.2019. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki. Do isteka roka za podnošenje ponuda za navedenu partiju na adresu naručioca prispele su 2 ponude. Komisija naručioca je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj. U izveštaju o stručnoj oceni ponuda, br. 3/79-22 od 21.01.2020. godine, konstatovano je sledeće: 
 
1. Podaci o javnoj nabavci
 
 

Redni broj javne nabavke: 2/2019 Predmet javne nabavke PREHRAMBENI PROIZVODI

 

 
Broj partije
Naziv partije
Procenjena vrednost partije bez PDV-a
Podaci o aproprijaciji u budžetu – konto br.
Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1
Junetina
2.950.000,00
426800
15111000
Partija 2
Živinsko meso
2.200.000,00
426800
15112000
Partija 3
Svinjetina
4.600.000,00
426800
15113000
Partija 4
Riblje meso
1.150.000,00
426800
15119600
Partija 5
Mesni proizvodi
2.250.000,00
426800
15130000
Partija 6
Mleko i mlečni proizvodi
3.800.000,00
426800
15500000
Partija 7
Hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači
1.300.000,00
 
426800
15810000
Partija 8
Prerađeno voće i povrće
950.000,00
426800
15330000
Partija 9
Duboko smrznuti proizvodi
800.000,00
426800
15896000
Partija 10
Povrće
3.300.000,00
426800
03221000
Partija 11
Voće i koštunjavo voće
600.000,00
426800
03222000
Partija 12
Razni prehrambeni proizvodi
3.000.000,00
426800
15800000
Partija 13
Jaja
1.100.000,00
426800
03142500
Ukupna procenjena vrednost bez PDV-a: 28.000.000,00dinara. Podaci o aproprijaciji u budžetu, odnosno u finansijskom planu za plaćanje: konto 426800
 
 1. Podaci o ponuđačima
 
 

Blagovremeno su do 27.12.2019. godine do 10:00 časova primljene ponude sledećih ponuđača za PARTIJU BR. 13. – Jaja

 

 
 
Red.
 
Br.
 
Naziv ponuđača
 
Ponuđena cena
 
bez PDV-a
1
„Komercservis-produkt co“ d.o.o., Delfe Ivanić br. 37, Kać
1.106.000,00
din bez PDV-a
2
d.o.o. „Selekta“, Klisanski put br. 134, Novi Sad
1.106.000,00
din bez PDV-a
 
Ne blagovremenih ponuda nije bilo.
 
 1. Ponude koje su odbijene, razlozi za njihovo odbijanje:
-        „Komercservis-produkt co“ d.o.o., Delfe Ivanić br. 37, Kać;
-        d.o.o. „Selekta“, Klisanski put br. 134, Novi Sad;
Razlozi za odbijanje: Procenjena vrednost partije je niža od vrednosti navedenih ponuda.
 
 1. Ponude koje su ocenjene kao odgovarajuće i prihvatljive i ponuđena cena tih ponuda: Nema
 
 1. Kriterijum za izbor: Najniža ponuđena cena.
 
3.     Posle izvršene stručne ocene, naručilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke za predmetnu partiju, kako nije podneta nijedna prihvatljiva ponuda.
 
Utvrđujući razloge koji su doveli do obustave postupka komisija konstatuje da su sva akta u javnoj nabavci pripremljena i objavljena u skladu sa pozitivnim propisima, te da razlozi ne stoje na strani naručioca.
 
POUKA O PRAVNOM LEKU:
 

Protiv ove odluke ponuđač može Republičkoj komisiji za zaštitu prava podneti zahtev za zaštitu prava putem naručioca, u roku od 10 dana od dana prijema istog.Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta RS uplati taksu od 120.000,00 dinara (broj žiro računa: 840-30678845-06, šifra plaćanja: 153 ili 253, poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava, svrha: taksa za ZZP; naziv naručioca, broj ili oznaka nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava, korisnik: Budžet Republike Srbije). Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. – 167. Zakona.

 

      v.d. direktor
 
___________________________
Snežana Adžić, dipl.ecc. – master
 
 

Odgovoran za pravnu ispravnost:

 

 

Službenik za javne nabavke

 

 
 

________________________

 

Matić Ivan, dipl. prav.

 

20.01.2020.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA REHABILITACIJU
,,BANJA KANJIŽA,,
Narodni park bb,
K A NJ I Ž A
Broj: 6/1-2
Dana: 20.01.2020. god.

Na osnovu čl. 53. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke Specijalne bolnice za rehabilitaciju od dana 09.09.2016. godine dostavlja Vam se

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE U POSTUPKU NABAVKE
REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED STABILNOG SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA
 

Obrazac za prijavu možete preuzeti - ovde.

 


 

 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-21 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 12. – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Komercservis-produkt co“ d.o.o., Delfe Ivanić br. 37, Kać
ponuda broj 12/19 od 02.12.2019. godine.

 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-20 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 11. – VOĆE I KOŠTUNJAVO VOĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Komercservis-produkt co“ d.o.o., Delfe Ivanić br. 37, Kać, ponuda broj 11/19 od 02.12.2019. godine.
 

 

 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-19 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 10. – POVRĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Selekta“, Klisanski put br. 134, Novi Sad, ponuda broj 270-10-12/19 od 02.12.2019. godine.
 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-18 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 9. – DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Komercservis-produkt co“ d.o.o., Delfe Ivanić br. 37, Kać, ponuda broj 9/19 od 02.12.2019. godine.
 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-17 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 8. – PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Selekta“, Klisanski put br. 134, Novi Sad, ponuda broj 270-8-12/19 od 02.12.2019. godine.
 

 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-16 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 7. – HLEBNI PROIZVODI, SVEŽA PECIVA I KOLAČI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Don Don“ d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 144b, Beograd, ponuda broj 1797 od 24.12.2019. godine.
 

 

 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-15


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 6. – MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Kruna Komerc“ d.o.o., Smederevski put br. 25d, Beograd, ponuda broj 180 od 25.12.2019. godine.
 

 


 

 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-14 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 5. – MESNI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Kojčić“ Novi Sad, Temerinska br. 178, Novi Sad, ponuda broj 5-19 od 20.12.2019. godine.

 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-13 

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 4. – RIBLJE MESO

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Komercservis-produkt co“ d.o.o., Delfe Ivanić br. 37, Kać, ponuda broj 4/19 od 02.12.2019. godine.

 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-12 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 3. – SVINJETINA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Kojčić“ Novi Sad, Temerinska br. 178, Novi Sad, ponuda broj 3-19 od 20.12.2019. godine.
 

 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-11 
 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 2. – ŽIVINSKO MESO

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Selekta“, Klisanski put br. 134, Novi Sad, ponuda broj 270-2-12/19 od 02.12.2019. godine.
 

 

 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 31.12.2019.
Poslovni broj: 3/79-10 
 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 31.12.2019. godine, direktor dana 31.12.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 2/2019
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 1. - JUNETINA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Kojčić“ Novi Sad, Temerinska br. 178, Novi Sad., ponuda broj 1-19 od 20.12.2019. godine.
 

 


 

 30.12.2019

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 30.12.2019.
Poslovni broj: 3/80-7

 


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 26.12.2019. godine, direktor dana 30.12.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
BR 16/2019 - USLUGE OSIGURANJA


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., GFO Sombor, FO Subotica, Štrosmajerova br. 24, 24000 Subotica, ponuda od 23.12.2019. godine.

 

 


 

24.12.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA"
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 24.12.2019. godine
Broj : 3/79-7
ODGOVOR NA PITANJA ZA KOMISIJU ZA JN
BR. 2/2019 PREHRAMBENI PROIZVODI

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) na pitanje zainteresovanog lica, daje se sledeći odgovor:

PITANJE br. 1:

Molimo vas da nam pojasnite rok i način plaćanja ?

ODGOVOR NA PITANJE BR. 1.:

Naručilac je u prethodnom odgovoru od dana 17.12.2019. godine naveo da nije odredio minimalni i maksimalni rok plaćanja, jer to pitanje je regulisano članom 4. st. 3. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017).
Rok plaćanja može biti najviše 90 dana, u slučaju kada je dužnik Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno korisnik sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Ponuđač određuje rok plaćanja, dok taj rok minimalno može biti 1 dan, a najviše 90 dana nakon isporuke.
Dobavljač vrši fakturisanje po svakoj isporuci.

Ovaj odgovor se smatra sastavnim delom konkursne dokumentacije.

Prema proceni naručioca, vodeći računa o interesima zainteresovanih lica, konkursnu dokumentaciju nije potrebno izmeniti.

S poštovanjem,


Predsednik komisije JN
____________________
Matić Ivan, dipl.prav.
 


 

24.12.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA"
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 23.12.2019. godine
Broj : 3/79-6
ODGOVOR NA PITANJA ZA KOMISIJU ZA JN
BR. 2/2019 PREHRAMBENI PROIZVODI

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) na pitanje zainteresovanog lica, daje se sledeći odgovor:

PITANJE br. 1:

U cilju učestvovanja na javnoj nabavci JN BR.: 2/2019-nabavka prehrambenih proizvoda, molimo Vas da odgovorite na pitanje koje sledi.
Naime, pitanje je vezano za partije 10-povrće i 11-voće i koštunjavo voće.
U okviru konkursne dokumentacije data je tabela sa utroškom povrća I voća u iskano po sezonama. Da li to znači da ćete ove artikle naručivati samo u sezoni?
Ova dilema se pojavljivala i u prethodnoj godini i od velikog je značaja za fomiranje ponude, te vas molimo za odgovor.

ODGOVOR NA PITANJE BR. 1.:

Ne, Naručilac ima pravo da sve artikle iz Partija 10 i 11 naručuje i van sezone. Navedena tabela je data čisto informativno, radi pomoći ponuđačima pri sastavljanju ponuda za Partije br. 10 i 11.


Ovaj odgovor se smatra sastavnim delom konkursne dokumentacije.

Prema proceni naručioca, vodeći računa o interesima zainteresovanih lica, konkursnu dokumentaciju nije potrebno izmeniti.

S poštovanjem,
Predsednik komisije JN
____________________
Matić Ivan, dipl.prav.
 

 

 


 

17.12.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA"
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 17.12.2019. godine
Broj : 3/79-5
ODGOVOR NA PITANJA ZA KOMISIJU ZA JN
BR. 2/2019 PREHRAMBENI PROIZVODI

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) na pitanje zainteresovanog lica, daje se sledeći odgovor:

PITANJE:

PITANJE U VEZI JAVNE NABAVKE PREHRAMBENIH PROIZVODA 2/2019 :

U DOKUMENTACIJI NIJE NAVEDEN ROK PLAĆANJA,KOLIKO DANA JE ROK PLAĆANJA?

ODGOVOR.:

U skladu sa odredbama člana 4. st. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017), ugovorom između javnog sektora i privrednih subjekata može se predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza do 90 dana u slučaju kada je dužnik Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno korisnik sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem.

Specijalna bolnica je korisnik sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem.

Prema tome, naručilac nije odredio minimalni i maksimalni rok plaćanja jer ovo pitanje je regulisano navedenom zakonskom odredbom, taj rok može biti najviše 90 dana.

Ovaj odgovor se smatra sastavnim delom konkursne dokumentacije.

Prema proceni naručioca, vodeći računa o interesima zainteresovanih lica, konkursnu dokumentaciju nije potrebno izmeniti.

S poštovanjem,
Predsednik komisije JN
____________________
Matić Ivan, dipl.prav.
 

 

 


 

14.12.2019.

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/80-1 od dana 14.12.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/80-2 od dana 14.12.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 16/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:
Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:
USLUGE OSIGURANJA

- Osiguranje imovine,
- Osiguranje zaposlenih,
- Obavezno osiguranje i kasko (casco) osiguranje vozila,
- Osiguranje opšte odgovornosti i profesionalne odgovornosti lekara i medicinskog osoblja,
- Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (pacijenata upućenih preko RZZO-a, pacijenata koji sami finansiraju boravak, turista i trećih lica).

Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki:
66510000 Usluge osiguranja (u daljem tekstu UO), 66512000 UO od nezgoda i usluge zdravstvenog osiguranja, 66514110 UO motornih vozila, 66515100 UO od požara, 66515200 UO imovine, 66516500 UO profesionalne odgovornosti. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb. (u daljem tekstu: Naručilac).
Nabavka nije oblikovana po partijama.
Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, ljudskiresursi@banja-kanjiza.com
Internet stranica Naručioca: www.banja-kanjiza.com.
Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku, prilikom otvaranja ponuda, podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 23.12.2019. godine.
Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 23.12.2019. godine Svečanoj Sali naručioca. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA, pod jednakim uslovima.
 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.


 

09.12.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/69-6 od dana 05.12.2019. godine, direktor dana 05.12.2019. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 15/2019
PARTIJA BR. 2 - NABAVKA I ISPORUKA 1 (JEDNOG) BIOSTIMULATIVNOG LASERA MALE SNAGE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „BTL medicinska oprema“ d.o.o., Milana Rakića br. 127, 11000 Beograd, ponuda broj 431 od 20.11.2019. godine.

 


 

09.12.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/69-6 od dana 05.12.2019. godine, direktor dana 05.12.2019. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 15/2019
PARTIJA BR. 1 - NABAVKA I ISPORUKA 1 (JEDNOG) APARATA ZA HORIZONTALNU TERAPIJU

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Electronic Design Medical“ d.o.o., Karađorđev trg br. 9, 11080 Zemun, ponuda broj 345/2019 od 22.11.2019. godine.
 

 


 

27.11.2019.

Na osnovu člana 32., člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015 i 41/2019)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku

JAVNA NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA 2/2019

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenog sistema Republike Srbije
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA
Predmeti javne nabavke su oblikovani po 13 partija i to:

Broj partije Naziv partije Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1 Junetina 15111000
Partija 2 Živinsko meso 15112000
Partija 3 Svinjetina 15113000
Partija 4 Riblje meso 15119600
Partija 5 Mesni proizvodi 15130000
Partija 6 Mleko i mlečni proizvodi 15500000
Partija 7 Hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači 15810000
Partija 8 Prerađeno voće i povrće 15330000
Partija 9 Duboko smrznuti proizvodi 15896000
Partija 10 Povrće 03221000
Partija 11 Voće i koštunjavo voće 03222000
Partija 12 Razni prehrambeni proizvodi 15800000
Partija 13 Jaja 03142500

5. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA. Prvi rezervni kriterijum je rok plaćanja.

6. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (eventualni zahtev zainteresovanih lica se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 27. Novembra 2019. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
8. Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 27. Decembra 2019. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
9. Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
11. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, ljudskiresursi@banja-kanjiza.com
12. Napomena ponuđačima: Prilikom sastavljanja ponude vodite računa o tome da kvalitet svakog predmeta ove javne nabavke mora odgovarati merodavnim, odnosno važećim standardima o kvalitetu robe, da bude prvoklasna/prve kategorije, zdrava i sanitarno ispravna u skladu sa važećim propisima RS.
 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.

 


 

27.11.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.11.2019. godine, direktor dana 25.11.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 14/2019
NABAVKA POSTELJINE, PEŠKIRI I TKANINE


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Tekig-Veleteks“ d.o.o., Jasenička br. 15., 11000 Beograd, ponuda broj 143/19 od 13.11.2019. godine.

 


 

14.11.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 14.11.2019.
Broj : 3/69-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/69-1 od dana 14.11.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/69-2 od dana 14.11.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 15/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

MEDICINSKE OPREME – APARAT ZA HORIZONTALNU TERAPIJU I BIOSTIMULATIVNI LASER MALE SNAGE

1. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalaze se u konkursnoj dokumentaciji.
2. Adresa naručioca: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Predmeti javne nabavke su oblikovani u 2 partije i to:
Broj partije Naziv partije Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1 Nabavka i isporuka 1 (jednog) aparata za horizontalnu terapiju
33100000
Partija 2 Nabavka i isporuka 1 (jednog) biostimulativnog lasera male snage
33100000

4. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
5. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
6. Nije predviđena elektronska licitacija.
7. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.
8. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357
9. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
10. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 25.11.2019. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 25.11.2019. godine u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
15. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke i druge zavisne troškove).

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.
 


 

05.11.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 05.11.2019.
Broj : 3/66-6

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 14/2019
Predmet javne nabavke male vrednosti NABAVKA POSTELJINE, PEŠKIRI I TKANINE


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vrednosti 14/2019 dana 05.11.2019. godine donosi:

 

                                      O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Produžava se rok za dostavljanje ponuda, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 15.11.2019. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 15.11.2019. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 05.11.2019. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na Portal javnih nabavki dana 05.11.2019.g.,

Dokumentaciju možete preuzeti - ovde.
 

 

 


 

01.11.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 01.11.2019.
Broj : 3/66-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/66-1 od dana 01.11.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/66-2 od dana 01.11.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 14/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA POSTELJINE, PEŠKIRI I TKANINE

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu tehničke karakteristike. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 39512000 – Posteljina; 39515100 – Zavese; 39513100 - Stolnjaci
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija.
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 13.11.2019. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 13.11.2019. godine Svečanoj Sali naručioca.
15. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove isporuke i druge zavisne troškove).

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.

 

 


 

16.10.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 15.10.2019. godine, direktor dana 16.10.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 13/2019
NABAVKA LOŽ ULJA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Euro Motus“ d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 115a, 11070 Beograd, ponuda broj 473/2019 od 10.10.2019. godine.
 


 

16.10.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/52-15 od dana 14.10.2019. godine, direktor dana 16.10.2019. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 5 - MAŠINSKI MATERIJAL

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Hidrofilling“ d.o.o., Durmitorska br. 5., 24420 Kanjiža, ponuda broj 23 od 07.10.2019. godine.
 

 


 

16.10.2019.

 Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/52-15 od dana 14.10.2019. godine, direktor dana 16.10.2019. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 4 - ČELIČNI POTROŠNI MATERIJAL

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Metalmania“ d.o.o., Feher Ferenca bb, 24420 Kanjiža, ponuda broj 11/2019 od 01.10.2019. godine.


 

16.10.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/52-15 od dana 14.10.2019. godine, direktor dana 16.10.2019. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 3 - GRAĐEVINSKI POTROŠNI MATERIJAL (*FARBE, BOJE, LAKOVI I DR.)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Tri O“ d.o.o., Industrijska zona br. 464., 34300 Aranđelovac, ponuda broj 480/2019 od 09.10.2019. godine.
 


 

16.10.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/52-15 od dana 14.10.2019. godine, direktor dana 16.10.2019. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 2 - VODOINSTALATERSKI POTROŠNI MATERIJAL

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču STR „Pro Univerzal“, Vojvode Putnika br. 79., 23300 Kikinda, ponuda broj 11/2019 od 27.09.2019. godine.
 

 


 

16.10.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/52-15 od dana 14.10.2019. godine, direktor dana 16.10.2019. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 1- ELEKTROINSTALATERSKI POTROŠNI MATERIJAL

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Global-elektro“ d.o.o., Aleja Kestenova br. 25, 24420 Kanjiža, ponuda broj 1/19 od 28.09.2019. godine.

 


04.10.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 04.10.2019.
Broj : 3/55-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/55-1 od dana 04.10.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/55-2 od dana 04.10.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 13/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA LOŽ ULJA

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 09135100 - Ulja za loženje
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija.
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 14.10.2019. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 14.10.2019. godine Svečanoj Sali naručioca.
15. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove isporuke i druge zavisne troškove).

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde

 


 

26.09.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.09.2019. godine, direktor dana 26.09.2019. godine donosi:


ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 12/2019 - KANCELARIJSKI MATERIJAL

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Zoma 021“ d.o.o., 21000 Novi Sad, Temerinska br. 12, ponuda broj 76/19 od 20.09.2019. godine.
 


 

26.09.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 23.09.2019.
Broj : 3/52-7

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 11/2019
Predmet javne nabavke male vrednosti POTROŠNI MATERIJAL


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), komisija za javnu nabavku male vrednosti 11/2019 dana 23.09.2019. godine donosi:

 

O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Produžava se rok za dostavljanje ponuda, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 01.10.2019. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 01.10.2019. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 23.09.2019. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na Portal javnih nabavki dana 23.09.2019.g.,
 

  Dokumentaciju možete preuzeti - ovde.

 


 

13.09.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 13.09.2019.
Broj: 3/53-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/53-1 od dana 13.09.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/53-2 od dana 13.09.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 12/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb. ( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 30199000 – Kancelarijski materijal od hartije i drugi artikli; 30192000 – Kancelarijski materijal.
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/6189-357
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 23.09.2019. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 23.09.2019. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
16. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, da li odgovaraju svojoj nameni, utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih. Dostavljeni uzorci ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraćaju se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen rednim brojem iz obrasca strukture cene. Dostavljene uzorke ponuđača čija ponuda će biti prihvaćena, ponuđač će fakturisati prilikom prve porudžbine od strane naručioca.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.
 


 

 

12.09.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 12.09.2019.
Broj : 3/52-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/52-1 od dana 12.09.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/52-2 od dana 12.09.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 11/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:
Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

POTROŠNI MATERIJAL – 11/2019

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti:

Broj partije Naziv partije Šifra iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1. Elektroinstalaterski potrošni materijal 31000000
Partija 2. Vodoinstalaterski potrošni materijal 44115210, 44115200
Partija 3. Građevinski potrošni materijal(*farbe, boje, lakovi i dr.) 44000000
Partija 4. Čelični potrošni materijal 44400000
Partija 5. Mašinski materijal 44400000

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357.
4. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
5. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
6. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica – javnost nije isključena.
7. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
8. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 24.09.2019. godine.
9. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 24.09.2019. godine Svečanoj Sali naručioca.
10. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
11. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Dodatni kriterijum: rok plaćanja-u slučaju dve ili više ponude sa istom cenom, prednost ima ponuđač koji nudi duži rok plaćanja. U slučaju postojanja istovetnih ponuda sa istim cenama i rokovima plaćanja, prednost ima ponuđač koji nudi kraći rok isporuke.
 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.


 

28.08.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 26.08.2019. godine, direktor dana 27.08.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
BR. 10/2019 - REZERVISANA JAVNA NABAVKA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Čikoš štampa“ doo, Đevđelijska br. 16b, 24000 Subotica, ponuda broj 29/ČI od 23.08.2019. godine.
 


 

21.08.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.08.2019. godine, direktor dana 21.08.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2019
RAČUNARI I DRUGA IT OPREMA I SOFTVER

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Elektronik partner“ doo, Dr Ivana Ribara br. 146/28, 11070 Novi Beograd, ponuda broj 200/19 od 19.08.2019. godine.
 


 

16.08.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 16.08.2019.
Broj : 3/45-4

Na osnovu čl. 8.,39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/45-1 od dana 16.08.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/45-2 od dana 16.08.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 10/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:
Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

ŠTAMPANI KANCELARIJSKI MATERIJAL – REZERVISANA JN

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 22000000 , 22800000, 22900000, 22100000,
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
3. Nabavka je rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
4. Nije predviđena elektronska licitacija
5. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
6. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357.
7. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
8. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
9. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
11. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 26.08.2019. godine.
12. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
13. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 26.08.2019. godine , na adresi Naručioca, u svečanoj sali.
14. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.


 

 

09.08.2019. 

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 09.08.2019.
Broj : 3/44-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/44-1 od dana 09.08.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/44-2 od dana 09.08.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 9/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

RAČUNARI I DRUGA IT OPREMA I SOFTVER

1. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u konkursnoj dokumentaciji.
2. Adresa naručioca: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Nabavka nije oblikovana po partijama.
4. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 30210000 – Mašine za obradu podataka; 30230000 – Računarska oprema; 48620000 – Operativni sistemi; 48820000 - Serveri
5. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
6. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
7. Nije predviđena elektronska licitacija.
8. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.
9. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 0606189357
10. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
13. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 19.08.2019. godine.
14. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
15. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 19.08.2019. godine u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
16. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke i druge zavisne troškove).

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.


 

09.08.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 08.08.2019. godine, direktor dana 08.08.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 8/2019
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 4.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Ekohem“ d.o.o., Aleja Maršala Tita br. 27., 24000 Subotica, ponuda broj 20 od 01.08.2019. godine.
 


 

09.08.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 08.08.2019. godine, direktor dana 08.08.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 8/2019
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 3.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ doo, Put Narodnih heroja br. 4, 24420 Kanjiža, ponuda broj 2-BNJ-P3/2019 od 01.08.2019. godine.
 

 


 

09.08.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 08.08.2019. godine, direktor dana 08.08.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 8/2019
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 2.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Medical Shop” d.o.o., Branimira Ćosića br. 4, 21000 Novi Sad, ponuda broj 30-07/19 I od 30.07.2019. godine.
 

 


09.08.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 08.08.2019. godine, direktor dana 08.08.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 8/2019
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 1.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Inko National“ d.o.o., Gustava Krkleca, bb, 21460 Vrbas, ponuda broj 34/19 od 01.08.2019. godine.
 


 

25.07.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 25.07.2019.
Broj : 3/36-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/36-1 od dana 25.07.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/36-2 od dana 25.07.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 8/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:
Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA

Broj partije Naziv partije Šifre i opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1 Deterdženti 39831200
Partija 2 Specijalna sredstva za dezinfekciju i čišćenje vodoperivih površina – preparati za pranje 39831000
Partija 3 Opšta higijenska sredstva i drugi proizvodi – proizvodi za čišćenje i poliranje 39830000
Partija 4 Sapuni, sredstva za omekšavanje voda i ručno pranje posuđa – preparati za pranje, sredstva za čišćenje raznih površina – preparati za pranje 33711900, 39831000, 39831000

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
3. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
4. Nije predviđena elektronska licitacija
5. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
6. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/6189-357
7. Internet stranica Naručioca: www.banja-kanjiza.com.
8. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
9. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
11. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 05.08.2019. godine.
12. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
13. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 05.08.2019. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
14. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
15. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda, osim za proizvode u Partiji 3 pod rednim brojevima: 6, 8, 13, 20, 21, 22, 25, 27, 30 i 31 i u partiji br. 4 pod rednim brojevima: 22, 23, za koje je dovoljno da dostavi sliku, iz razloga što su proizvodi pod navedenim rednim brojevima kabasti. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, da li odgovaraju svojoj nameni, utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih (na određenu površinu). Dostavljeni uzorci ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraćaju se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravnosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen brojem partije i rednim brojem iz obrasca strukture cene. Dostavljene uzorke ponuđača čija ponuda će biti prihvaćena, ponuđač će fakturisati prilikom prve porudžbine od strane naručioca.
16. Pored uzoraka, oglednih primeraka i slika, ponuđač je dužan da dostavi na srpskom jeziku komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.
17. Za pojedine proizvode se traži određeni sertifikat i/ili dokaz o upisu u određeni registar (Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije /ALIMS/, registar Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, detaljnije u obrascima).

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.
 


28.06.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 28.06.2019. godine, direktor dana 28.06.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 7/2019

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Uspon“ d.o.o., 32000 Čačak, Bulevar Oslobođenja br. 17, ponuda broj 00659/19 od 24.06.2019. godine.
 


 

 

 

24.06.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.06.2019. godine, direktor dana 24.06.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 6/2019

PARTIJA BR. 3 – DEKORATIVNI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ d.o.o., Put narodnih heroja br. 4., 24420 Kanjiža, ponuda broj 1-BNJ-P3/2019 od 10.06.2019. godine.
 


 

 

 

24.06.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.06.2019. godine, direktor dana 24.06.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 6/2019

PARTIJA BR. 2 – PREKRIVAČI ZA BOLNIČKE KREVETE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Assist-trend Krisshygien“ d.o.o., Put narodnih heroja br. 10, 24420 Kanjiža, ponuda broj Partija br 2 od 12.06.2019. godine.
 


 

24.06.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.06.2019. godine, direktor dana 24.06.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 6/2019

PARTIJA BR. 1 – HIGIJENSKI PROIZVODI OD PAPIRA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču PR „Celux“, 23000 Zrenjanin, Karađorđev trg br. 117, ponuda broj 10-6/19 od 10.06.2019. godine.
 


17.06.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 17.06.2019.
Broj : 3/32-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/32-1 od dana 17.06.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/32-2 od dana 17.06.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 7/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

 

 

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA TELEVIZORA

1. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u konkursnoj dokumentaciji.
2. Adresa naručioca: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Nabavka nije oblikovana po partijama.
4. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 32324100 – Televizor u boji
5. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
6. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
7. Nije predviđena elektronska licitacija.
8. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.
9. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357
10. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu:
ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
13. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 26.06.2019. godine.
14. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
15. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 26.06.2019. godine u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
16. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke i druge zavisne troškove).

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

08.06.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 08.06.2019.
Broj : 3/26-7

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 6/2019
Predmet javne nabavke male vrednosti HIGIJENSKI PROIZVODI – TOALETNI PAPIRI


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vrednosti 6/2019 dana 08.06.2019. godine donosi:

 

O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Produžava se rok za dostavljanje ponuda, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 17.06.2019. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 17.06.2019. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 08.06.2019. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na Portal javnih nabavki dana 08.06.2019.g.,

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

08.06.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA"
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 08.06.2019. godine
Broj : 3/26-5

ODGOVOR NA PITANJA ZA KOMISIJU ZA JNMV
BR. 6/2019- HIGIJENSKI PROIZVODI – TOALETNI PAPIRI


Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) na pitanje zainteresovanog ponuđača, daje se sledeći odgovor:

Pitanje: “ U kojem procentu ce narucilac tolerisati odstupanje od zadatih dimenzija kada su u pitanju svi artikli iz tehnicke specifikacije za Partiju 1? Dimenzije gotovih proizvoda se razlikuju od proizvodjaca do proizvodjaca pa smatramo da je neophodno dati mogucnost za zakonski predvidjeno odstupanje. Na taj nacin necete ni Vi kao narucilac biti osteceni a ostavlja se mogucnost ucestvovanja za veci broj ponudjaca sto je i cilj javnih nabavki.”

Odgovor:

U Partiji br. 1. Higijenski proizvodi od papira, Naručilac će tolerisati odstupanja od traženih dimenzija u procentu od +/- 5%.

Prema proceni naručioca, vodeći računa o interesima zainteresovanih lica, konkursnu dokumentaciju je potrebno izmeniti zbog ovog odgovora.


 

04.06.2019.

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 04.06.2019.
Broj : 3/26-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/26-1 od dana 04.06.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/26-2 od dana 04.06.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 6/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

HIGIJENSKI PROIZVODI - TOALETNI PAPIRI

1) Partija 1 - Higijenski proizvodi od papira
2) Partija 2 - Prekrivači za bolničke krevete
3) Partija 3 –Dekorativni proizvodi

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: Partija br. 1 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Higijenski proizvodi od papira - Partija br.2 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Prekrivači za bolničke krevete - Partija br.3 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Dekorativni proizvodi
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu:
ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 13.06.2019. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 13.06.2019. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
16. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, da li odgovaraju svojoj nameni, utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih (na određenu površinu). Dostavljeni uzorci ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraćaju se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravnosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen brojem partije i rednim brojem iz obrasca strukture cene. Dostavljene uzorke ponuđača čija ponuda će biti prihvaćena, ponuđač će fakturisati prilikom prve porudžbine od strane naručioca.
17. Pored uzoraka i oglednih primerka, ponuđač je dužan da dostavi komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

09.04.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 09.04.2019.
Poslovni broj: 3/4-10


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 09.04.2019. godine, direktor dana 09.04.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 1/2019
ELEKTRIČNA ENERGIJA – OTVORENI POSTUPAK

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „JP EPS“ Beograd, Balkanska br. 13., 11000 Beograd, ponuda broj 18.01-170450/1-19 od 27.03.2019. godine.


 

09.04.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 09.04.2019.
Poslovni broj: 3/5-9


Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 08.04.2019. godine, direktor dana 09.04.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
BR 2/2019 – IZRADA ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Saša Janković PR „Centar za projektovanje INIP“., Alekse Šantića br. 57, stan 1., 21000 Novi Sad, ponuda broj 25/2019 od 25.03.2019. godine.


 

02.04.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANJA KANJIŽA” K A N J I Ž A,
Narodni park b.b.
Datum: 02.04.2019.
Poslovni broj: 3/13-7

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 01.04.2019. godine, direktor dana 02.04.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 5/2019


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Radun Avia“ d.o.o., 21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda br. 2A, ponuda broj 83/2019 od 27.03.2019. godine.


 

29.03.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA"
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 29.03.2019. godine
Broj : 3/4-5

ODGOVOR NA PITANJA ZA KOMISIJU ZA JN
BR. 1/2019 ELEKTRIČNA ENERGIJA


Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) na pitanje zainteresovanih lica, daje se sledeći odgovor:
PITANJE BROJ 1. :
Obraćamo Vam se u vezi sa Vašim pozivom za podnošenje ponuda za nabavku električne energije JN BR.: 1/2019 EE Banja Kanjiža
U okviru konkursne dokumentacije priložen je i model Ugovora, u kome postoji sporni članovi.
Mesto isporuke Član 4.

Dobavljač snosi sve rizike, kao i sve pripadajuće i zavisne troškove u vezi sa pripremom programa, prenosom i isporukom električne energije do Mesta isporuke
Primedba: Jedina zakonska obaveza snabdevača-isporučioca jeste preuzimanje potpune balansne odgovornosti za mesta primopredaje naručioca-kupca (definisano u Zakon o energetici Član 135 kao i Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom član 2). Na kakve se rizike misli? Za kvalitet i neprekidnost napajanja je, po navedenim zakonima i pravilima, nadležan Operator prenosne/distributivne mreže.
Predlažemo brisanje sporne odredbe
Odgovor:

Prema Zakonu o energetici i ostalim propisima, kupac potpisuje ugovor o potpunom snabdevanju sa snabdevačem. Ovaj ugovor je po svojoj pravnoj prirodi ugovor o prodaji, na šta jasno ukazuje odredba člana 2. tačka 2), 59) i 66) te člana 171., 172., 187., 195., 215. i 389. stav 1. tačka 19) Zakona o energetici. Saglasno iznetom, prodavac je saglasno Zakonu o energetici i Zakonu o obligacionim odnosima odgovoran za uredno snabdevanje kupca dobrom ugovorenog kvaliteta zaključno sa mestom primopredaje i trenutkom primopredaje (član 456. i 478. do 480. Zakona o obligacionim odnosima). Modelom ugovora jasno je definisano da se na sve što nije posebno uređeno ovim ugovorom primenjuje Zakon o obligacionim odnosima. Saglasno dalje citiranim odredbama Zakona o energetici i Zakona o obligacionim odnosima kupac ima zakonsko pravo na stalno i garantovano snabdevanje.
PITANJE BROJ 2. :
Obračun i način plaćanja Član 5.

Dobavljač će prvog dana u mesecu koji je radni dan za Kupca faksom dostaviti podatke o prodatoj količini
električne energije za prethodni mesec (dokument o usaglašavanju), i isti mora biti sastavni deo računa.
Primedba: jedini validni podatak o prodatoj količini energije, na osnovu kog snabdevač zakonski sme i može da napravi obračun na kraju meseca, jeste onaj koji pruža Operator prenosnog/distributivnog sistema. Bilo kakva dodatna očitavanja su suvišna i nepotrebna jer nemaju pravnu težinu. Time i usaglašavanje i razmena dokumenata o usaglašavanju postaju bespotrebno.
Potrebno je izbrisati sporne stavove.
Odgovor:
Komisija naručioca je konstatovala da je osnovana primedba, te iz tog razloga navedeni član će biti izmenjen.


 

29.03.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 29.03.2019.
Broj : 3/4-7

Redni broj javne nabavke: 1/2019
Predmet javne nabavke ELEKTRIČNA ENERGIJA


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vrednosti 1/2019 dana 29.03.2019. godine donosi:

 

 O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Produžava se rok za dostavljanje ponuda, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 08.04.2019. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 08.04.2019. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 29.03.2019. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na Portal javnih nabavki dana 29.03.2019.g.,

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

26.03.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 26.03.2019.
Broj : 3/5-6

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 2/2019
Predmet javne nabavke male vrednosti IZRADA ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vrednosti 2/2019 dana 26.03.2019. godine donosi:

 

 

O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Produžava se rok za dostavljanje ponuda, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 01.04.2019. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 01.04.2019. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 26.03.2019. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na Portal javnih nabavki dana 26.03.2019.g.,

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

25.03.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.03.2019. godine, direktor dana 25.03.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 4/2019


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Patenting“ d.o.o., Novosadski autoput 53., 11000 Beograd, ponuda broj 43 od 12.03.2019. godine.


 

22.03.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 21.03.2019.
Broj : 3/13-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), u daljem tekstu :Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/13-1 od dana 21.03.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/13-2 od dana 21.03.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 5/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

JAVNA NABAVKA GORIVA

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki:
09134200 Dizel gorivo - za putnička vozila,
09132100 Bezolovni benzin – za putnička vozila
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357.
8. Internet stranica Naručioca: www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu:
ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u toku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku. Otvaranje ponuda je otvoreno za javnost.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora : u zakonskom roku.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 29.03.2019. godine.
13. Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima bez PDV-a, i utvrđuje se odlukama ponuđača, a u skladu sa kretanjem cena na tržištu naftnih derivata u Republici Srbiji. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 29.03.2019. godine Svečanoj Sali naručioca.
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponude sa neuobičajenim niskim cenama će biti posebno razmatrane i procesuirane u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

18.03.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 18.03.2019. godine, direktor dana 18.03.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JNMV
BR. 3/2019 – TONERI ZA LASERSKE ŠTAMPAČE


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Dialtech“ doo, Petefi Šandora br. 20b, 24000 Subotica, ponuda broj 20/19 od 13.03.2019. godine.


 

16.03.2019.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 15.03.2019.
Broj : 3/5-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/5-1 od dana 15.03.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/5-2 od dana 15.03.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 2/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

IZRADA ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOST

1. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u konkursnoj dokumentaciji.
2. Adresa naručioca: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Nabavka nije oblikovana po partijama.
4. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 71320000 – Usluge tehničkog projektovanja.
5. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
6. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
7. Nije predviđena elektronska licitacija.
8. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.
9. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357.
10. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
13. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 27.03.2019. godine.
14. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove.
15. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 27.03.2019. godine u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
16. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti - ovde.
 

 


 

13.03.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 12.03.2019. godine, direktor dana 13.03.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JNMV
BR. 1/2019 – USLUGE ODRŽAVANJA SPECIFIČNIH SOFTVERA

PARTIJA BR. 2


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „2D Soft“ doo, 21000 Novi Sad, Cara Dušana br. 7., ponuda broj 2019/0306 od 06.03.2019. godine.


 

13.03.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 12.03.2019. godine, direktor dana 13.03.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JNMV
BR. 1/2019 – USLUGE ODRŽAVANJA SPECIFIČNIH SOFTVERA


PARTIJA BR. 1


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Persej“ doo, Zrenjanin, Milana Stanivukoviča br. 29/53, ponuda broj 2/19 od 05.03.2019. godine.


 

07.03.2019.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/7-1 od dana 07.03.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/7-2 od dana 07.03.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 4/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA HLORA

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: Hlor – 24311900
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija.
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu:
ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 18.03.2019. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 18.03.2019. godine Svečanoj Sali naručioca.
15. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke i druge zavisne troškove).

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

06.03.2019.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/6-1 od dana 06.03.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/6-2 od dana 06.03.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 3/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

TONERI ZA LASERSKE ŠTAMPAČE


Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 30124110, 30125120
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu:
ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 15.03.2019. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 15.03.2019. godine , na adresi Naručioca, u svečanoj sali.
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

04.03.2019.

Na osnovu člana 32, člana 55 stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br.3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku

JAVNE NABAVKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz oblasti zdravstvene zaštite
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Količina električne energije određivaće se na osnovu ostvarene potrošnje kupca na mestu primopredaje tokom perioda snabdevanja
Snabdevač je balansno odgovoran za mesto primopredaje kupca
Vrsta prodaje: stalna i garantovana
Kapacitet isporuke: prema specifikaciji u prilogu – na bazi mesečnih dijagrama potrošnje
Period isporuke: 12 meseci od dana zaključenja ugovora, svaki dan od 00:00h-24:00h
Količina energije 1.305.000,00 KWh
5. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
6. Nije predviđena elektronska licitacija
7. Električna energija se prihvata na tri merna mesta i to :
1.Merno mesto ED broj: 2310003367, odobrena snaga (kW): 490 kW Organizaciona jedinica: objekat Aquamarin i Abella, Kanjiža, Narodni park bb.
2. Merno mesto ED broj: 2290094233, odobrena snaga (kW): 17,25 kW Organizaciona jedinica: granični prelaz, Horgoš, Granični prelaz bb.
3. Merno mesto ED broj: 2310080357, odobrena snaga (kW): 17,25 kW Organizaciona jedinica: odmaralište na Tisi, Kanjiža, Potiski venac bb.
8. Šifra iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 09310000 električna energija.
9. Postupak javne nabavke se ne sprovodi po partijama.
10. Odluka o dodeli ugovora biće doneta primenom kriterijuma “najniža ponuđena cena”.
U slučaju da ponude dva ili više ponuđača imaju jednaku ponuđenu cenu koja je i najniža, biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja, a koji ne može biti duži od 90 dana.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu:
ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki i to najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 04.03.2019. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog u prethodnom stavu, tj. do 10,00 časova dana 04.04.2019. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
13. Otvaranje ponuda vršiće se javno u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 04.04.2019. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
14. Predstavnici ponuđača aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda mogu samo na osnovu pismenog ovlašćenja zakonskog zastupnika ponuđača za aktivno učestvovanje u postupku javne nabavke. Otvaranje je otvoreno za javnost.
15. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2. Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357,
ljudskiresursi@banja-kanjiza.com

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

28.02.2019.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/3-1 od dana 27.02.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/3-2 od dana 27.02.2019. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 1/2019 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas

P O Z I V A

da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

USLUGE ODRŽAVANJA SPECIFIČNIH SOFTVERA

1. Nabavka je oblikovana po partijama.

1) Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,
2) Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson, Hotelijer i Helix Wellness.

2. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Kontakt lice Naručioca: Matić Ivan, 060/61-89-357.
4. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
5. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: ljudskiresursi@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
6. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
7. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
8. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 08.03.2019. godine.
9. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
10. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 08.03.2019. godine Svečanoj Sali naručioca.
11. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđači daju ponudu u mesečnom, paušalnom iznosu. Ponude sa neuobičajenim niskim cenama će biti posebno razmatrane i procesuirane u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
12. Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki: 72267100 Održavanje softvera za informacione tehnologije
13. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti:

 

 Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,

Dorada i izmena postojećih aplikacija na zahtev korisnika: finansijsko knjigovodstvo, evidencija kupaca i dobavljača, robno-materijalno knjigovodstvo, evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara, vanbilansne evidencije (analitike), evidencije izdatih faktura, evidencija pdv-a, evidencija obaveza, obračun kamata, blagajničko poslovanje, obračun ličnih dohodaka, kadrovska evidencija, aplikacija za adimnistraciju ISO dokumentacije.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godine i pristup staroj.
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika.

 Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson, Hotelijer i Helix Wellness

Dorada i izmena postojećih aplikacija (Helix, Hotelier, Garson i Helix Wellness) na zahtev korisnika i prilagođavanje istih novonastalim zakonskim promenama.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godine i pristup staroj
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika

 

14) Zajedničke obaveze i pravila partija:

 pružanje usluga korisniče podrške putem telefona i interneta radnim danima u radno vreme (ponedeljak-petak od 07 do 17 časova);
 pružanje usluga korisničke podrške putem telefona i interneta van radnog vremena (samo za hitne intervencije);
 manje izmene u Softveru i izveštajima u okviru postojećih funkcionalnosti
 otvaranje nove poslovne godine.

 Pod pružanjem usluga korisničke podrške podrazumeva se dijagnostifikovanje problema, otklanjanje smetnji u radu i kvarova na Softveru, asistencija i konsultacije u vezi sa Softverom.

 Ponuđač je dužan da u najkraćem mogućem roku pruži tehničku podršku Korisniku, s tim da je vreme odziva za redovne intervencije najviše 48 sati, a za hitne intervencije najviše 24 sata, od trenutka kada je Korisnik obavestio ponuđača o potrebi za redovnom odnosno hitnom intervencijom, putem telefona ili interneta.

 Pod hitnom intervencijom se podrazumeva intervencija čija je svrha otklanjanje kvara na Softveru koji u potpunosti onemogućava rad Softvera, dok se pod redovnom intervencijom podrazumeva svaka druga intervencija koja nije hitna, a čija je svrha pomoć u korišćenju Softvera ili otklanjanje manjih nedostataka.

15) Ponuđač treba da bude imalac prava intelektualne svojine za pristup, izmene i dopune programima naručioca.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

07.02.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 05.02.2019. godine, direktor dana 07.02.2019. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 16/2018

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču WELLTON“ DOO, Petra Drapšina br. 4, 24000 Subotica, ponuda broj 110/2018 od 09.11.2018. godine.


 

31.01.2019.

ODLUKA

o nastavku postupka za javnu nabavku HLORDIOKSID br. JN 16/2018
nakon donošenja Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki


Dana 23.01.2019. godine primljeno je Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-1281/2018, kojim se odbija zahtev za zaštitu prava podnosioca zahteva „KDS-m“ d.o.o. Kraljevo.

Komisija za predmetnu javnu nabavku, donosi Odluku po kojoj se nastavlja postupak javne nabavke male vrednosti HLORDIOKSIDA, JN br. 16/2018.

Vreme i mesto za podnošenje ponuda (novi rok): Ponudu dostaviti lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 04.02.2019. godine, na adresu: „Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ Kanjiža, Narodni park bb, 24420 Kanjiža.

Vreme i mesto otvaranja ponuda (novi rok): ponude će biti otvorene javno dana 04.02.2019. godine, sa početkom u 10,30 časova u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.


 

16.01.2019.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105., 108. i 113. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor dana 15.01.2019. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 6. – MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

STAVLJA SE VAN SNAGE odluka naručioca od dana 26.12.2018. godine posl.br. 3/79-16 o dodeli ugovora iz razloga što je najpovoljniji ponuđač d.o.o.“Selekta“ Klisanski put br. 134. 21000 Novi Sad, dopisom od dana 14.01.2019. posl. br. 022-01/19 odustao od potpisivanja ugovora za gore navedenu partiju.

UGOVOR SE DODELJUJE drugorangiranom ponuđaču „Kruna Komerc“ doo, Smederevski put br. 25d, 11000 Beograd, ponuda broj 674 od dana 10.12.2018. godine., kao najpovoljnijem ponuđaču.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 13. - JAJA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Selekta“, Klisanski put br. 134, Novi Sad, ponuda broj 562-12/18 od 17.12.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 12. – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Komercservis-produkt co“ d.o.o., Delfe Ivanić br. 37, Kać
ponuda broj 12/18 od 23.12.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 11. – VOĆE I KOŠTUNJAVO VOĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Selekta“, Klisanski put br. 134, Novi Sad, ponuda broj 560-12/18 od 17.12.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 10. – POVRĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Komercservis-produkt co“ d.o.o., Delfe Ivanić br. 37, Kać, ponuda broj 10/18 od 23.11.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 9. – DUBOKO SMRZNUTI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Komercservis-produkt co“ d.o.o., Delfe Ivanić br. 37, Kać, ponuda broj 9/18 od 23.11.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 8. – PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Selekta“, Klisanski put br. 134, Novi Sad, ponuda broj 557-12/18 od 17.12.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 7. – HLEBNI PROIZVODI, SVEŽA PECIVA I KOLAČI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Don Don“ doo, Bul. Zorana Đinđića 144b, 11070 Novi Beograd, ponuda broj 1426 od 12.12.2017. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 6. – MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Selekta“, Klisanski put br. 134, Novi Sad, ponuda broj 556-12/18 od 17.12.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 5. – MESNI PROIZVODI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Kojčić“ Novi Sad, Temerinska br. 178, Novi Sad, ponuda broj 5-18 od 11.12.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 4. – RIBLJE MESO

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Komercservis-produkt co“ d.o.o., Delfe Ivanić br. 37, Kać, ponuda broj 4/18 od 23.11.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 3. – SVINJETINA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču d.o.o. „Kojčić“ Novi Sad, Temerinska br. 178, Novi Sad, ponuda broj 3-18 od 11.12.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 2. – ŽIVINSKO MESO

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Big Trade“ d.o.o., Josifa Pančića br. 3, Novi Sad, ponuda broj 271/2018 od 18.12.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 26.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 5/2018
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 1. - JUNETINA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Big Trade“ d.o.o., Josifa Pančića br. 3, Novi Sad., ponuda broj 270/2018 od 18.12.2018. godine.


 

26.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.12.2018. godine, direktor dana 25.12.2018. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
BR 19/2018 - USLUGE OSIGURANJA


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., GFO Sombor, FO Subotica, Štrosmajerova br. 24, 24000 Subotica, ponuda broj 01-194/18 od 21.12.2018. godine.


 

20.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/90-8 od dana 20.12.2018. godine, direktor dana 20.12.2018. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 18/2018 – NABAVKA VOZILA NA LIZING
PARTIJA BR. 2 - NABAVKA I ISPORUKA 1 (JEDNOG) KARGO VOZILA


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđačima koji nastupaju u zajedničkoj ponudi „Auto kuća Annus“ d.o.o., Vareška br. 18, 24000 Subotica i „Intesa Leasing“ Milentija Popovića br. 7b, Beograd, ponuda broj 171/2018-1 od 11.12.2018. godine.


 

20.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/90-8 od dana 20.12.2018. godine, direktor dana 20.12.2018. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 18/2018 – NABAVKA VOZILA NA LIZING
PARTIJA BR. 1 - NABAVKA I ISPORUKA 1 (JEDNOG) PUTNIČKOG VOZILA


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđačima koji nastupaju u zajedničkoj ponudi „Auto-Hermes“ d.o.o., Horgoški put br. 19a, 24413 Palić i „Intesa Leasing“ Milentija Popovića br. 7b, Beograd, ponuda broj 1412/2018 od 14.12.2018. godine.


 

12.12.2018.

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/91-1 od dana 11.12.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/91-2 od dana 11.12.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 19/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:


Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:
USLUGE OSIGURANJA

- Osiguranje imovine,
- Osiguranje zaposlenih,
- Obavezno osiguranje i kasko (casco) osiguranje vozila,
- Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara i medicinskog osoblja,
- Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (pacijenata upućenih preko RZZO-a, pacijenata koji sami finansiraju boravak, turista i trećih lica).

Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki:
66510000 Usluge osiguranja (u daljem tekstu UO), 66512000 UO od nezgoda i usluge zdravstvenog osiguranja, 66514110 UO motornih vozila, 66515100 UO od požara, 66515200 UO imovine, 66516500 UO profesionalne odgovornosti. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb. (u daljem tekstu: Naručilac).
Nabavka nije oblikovana po partijama.
Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu:
dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku, prilikom otvaranja ponuda, podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 20.12.2018. godine.
Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 20.12.2018. godine Svečanoj Sali naručioca. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA, pod jednakim uslovima.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

03.12.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i ponovljene Stručne ocene komisije Naručioca od dana 03.12.2018. godine, direktor dana 03.12.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI NABAVKA INDUSTRIJSKE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA BR 11/2018

STAVLJA SE VAN SNAGE odluka naručioca od dana 23.07.2018. godine posl.br. 3/54-11 o dodeli ugovora na osnovu rešenja Republičke komisije za zaštitu prava br. 4-00-867/2018 od dana 25.10.2018. godine i ponovne stručne ocene ponuda.


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Energo - tippo“ d.o.o. Beograd - Begaljica, Bulevar Revolucije br. 43/1, 11308 Begaljica, ponuda broj 43 od 06.07.2018. godine.
 

 


 

29.11.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/72-6 od dana 28.11.2018. godine, direktor dana 29.11.2018. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 4/2018 – OTVORENI POSTUPAK
PARTIJA BR. 1 - NABAVKA I ISPORUKA 1 (JEDNOG) T-care

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Vegex“ d.o.o., Kumodraška 184, 11000 Beograd, ponuda broj 131-18 od 05.11.2018. godine.
 

 


 

29.11.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/72-6 od dana 28.11.2018. godine, direktor dana 29.11.2018. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 4/2018 – OTVORENI POSTUPAK
PARTIJA BR. 4 - NABAVKA I ISPORUKA 1 (JEDNOG) APARATA ZA HORIZONTALNE TERAPIJE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Electronic Design Medical“ d.o.o., Karađorđev trg br. 9/61, 11080 Zemun, ponuda broj 338/2018 od 19.11.2018. godine.
 

 


 

29.11.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/72-6 od dana 28.11.2018. godine, direktor dana 29.11.2018. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 4/2018 – OTVORENI POSTUPAK
PARTIJA BR. 3 - NABAVKA I ISPORUKA 1 (JEDNE) BIOPTRON LAMPE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Zepter International“ d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina br. 117, 11070 Beograd, ponuda broj OCT-468/1-042 od 05.11.2018. godine.
 

 


 

29.11.2019

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/72-6 od dana 28.11.2018. godine, direktor dana 29.11.2018. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 4/2018 – OTVORENI POSTUPAK
PARTIJA BR. 2 - NABAVKA I ISPORUKA 1 (JEDNOG) EMNG (elektromineurograf)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Medial Group“ d.o.o., Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 74, 11000 Beograd, ponuda broj 49/2018 od 13.11.2018. godine
 

 


 

22.11.2018.

 

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.11.2018. godine, direktor dana 22.11.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 17/2018
NABAVKA LOŽ ULJA

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Knez Petrol“ doo, Carice Jelene br. 28, 11080 Beograd-Zemun, ponuda broj 1575/JN od 15.11.2018. godine.


 

21.11.2018.

 

Na osnovu člana 32., člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)
 
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJAKANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku
 
JAVNA NABAVKA  PREHRAMBENIH PROIZVODA 5/2018
 
1.      Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2.      Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenog sistema Republike Srbije
3.      Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4.      Predmet javne nabavke i opis:JAVNA NABAVKA  PREHRAMBENIH PROIZVODA
Predmeti javne nabavke su oblikovani po 13 partiji i to:
 
Broj partije
Naziv partije
Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1
Junetina
15111000
Partija 2
Živinsko meso
15112000
Partija 3
Svinjetina
15113000
Partija 4
Riblje meso
15119600
Partija 5
Mesni proizvodi
15130000
Partija 6
Mleko i mlečni proizvodi
15500000
Partija 7
Hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači
15810000
Partija 8
Prerađeno voće i povrće
15330000
Partija 9
Duboko smrznuti proizvodi
15896000
Partija 10
Povrće
03221000
Partija 11
Voće i koštunjavo voće
03222000
Partija 12
Razni prehrambeni proizvodi
15800000
Partija 13
Jaja
03142500
 
5.      Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA. Prvi rezervni kriterijum je rok plaćanja.
 
6.      Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na  Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (eventualni zahtev zainteresovanih lica se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7.      Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 21. Novembra 2018. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
8.      Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama  naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 21. Decembra 2018. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
9.      Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponude podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana  od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
11. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com.

Napomena ponuđačima: Prilikom sastavljanja ponude vodite računa o tome da kvalitet svakog predmeta ove javne nabavke mora odgovarati merodavnim, odnosno važećim standardima o kvalitetu robe, da bude prvoklasna/prve kategorije, zdrava i sanitarno ispravna u skladu sa važećim propisima RS.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

05.11.2018.

 

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 16/2018
Predmet javne nabavke male vrednosti HLORDIOKSID


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vednosti 16/2018 dana 05.11.2018. godine donosi:

 

O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Produžava se rok za dostavljanje ponude, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 13.11.2018. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 13.11.2018. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 05.11.2018. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na portal Uprave za javne nabavke dana 05.11.2018.g.,

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

05.11.2018.

 

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 05.11.2018. godine, direktor dana 05.11.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
BR. 15/2018 - ŠTAMPANI KANCELARIJSKI MATERIJAL
REZERVISANA JAVNA NABAVKA

 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Čikoš štampa“ doo, Đevđelijska br. 16b, 24000 Subotica, ponuda broj ČI/19 od 30.10.2018. godine.


 

30.10.2018.

 

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/74-1 od dana 30.10.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/74-2 od dana 30.10.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 16/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA HLOR-DIOKSIDA

1. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u konkursnoj dokumentaciji.
2. Adresa naručioca: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Nabavka nije oblikovana po partijama.
4. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 24312000 – Halogenidi metala; hipohloriti, hlorati i perhlorati
5. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
6. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
7. Nije predviđena elektronska licitacija.
8. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.
9. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
10. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu:
dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
13. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 08.11.2018. godine.
14. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
15. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 08.11.2018. godine u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
16. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke i druge zavisne troškove).

 Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

25.10.2018.

 

Na osnovu člana 32., člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku

JAVNA NABAVKA MEDICINSKE OPREME, PO PARTIJAMA (T-care, EMNG, Bioptron lampa, i Horizontalna terapija)

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,www.banja-kanjiza.com
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenog sistema Republike Srbije
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA MEDICINSKE OPREME, PO PARTIJAMA (T-care, EMNG, Bioptron lampa, i Horizontalna terapija) po tehničkom opisu iz konkursne dokumentacije
Predmeti javne nabavke su oblikovani u 4 partije i to:

Broj partije Naziv partije Procenjena vrednost partije bez PDV-a Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1 Nabavka i isporuka 1 (jednog) T-care 1.900.000,00 33100000
Partija 2 Nabavka i isporuka 1 (jednog) EMNG (elektromineurograf) 2.200.000,00 33100000

Partija 3 Nabavka i isporuka 1 (jedne) bioptron lampe 310.000,00 33100000
Partija 4 Nabavka i isporuka 1 (jednog) aparata za horizontalne terapije 260.000,00 33100000

5. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

6. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (eventualni zahtev zainteresovanih lica se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka, tj dana 26.11.2018. godine. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 25. Oktobra 2018. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
8. Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 26. Oktobra 2018. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
9. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja (čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
11. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310,
dukai.karolj@banja-kanjiza.com.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti:
OVDE


 

23.10.2018.

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 23.10.2018.
Broj : 3/70-4

Na osnovu čl. 8.,39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/70-1 od dana 23.10.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/70-2 od dana 23.10.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 15/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:


Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

ŠTAMPANI KANCELARIJSKI MATERIJAL – REZERVISANA JN

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 22000000 , 22800000, 22900000, 22100000,
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
3. Nabavka je rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
4. Nije predviđena elektronska licitacija
5. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
6. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
7. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
8. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu:
dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
9. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
11. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 01.11.2018. godine.
12. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
13. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 01.11.2018. godine , na adresi Naručioca, u svečanoj sali.
14. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE


 

21.09.2018.

 

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.09.2018. godine, direktor dana 21.09.2018. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR. 14/2018 - KANCELARIJSKI MATERIJAL


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Zoma 021“ d.o.o., Novi Sad, Temerinska br. 12, ponuda broj 72/18 od 17.09.2018. godine.


 

10.09.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 10.09.2018.
Broj: 3/68-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/68-1 od dana 10.09.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/68-2 od dana 10.09.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 14/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb. ( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 30199000 – Kancelarijski materijal od hartije i drugi artikli; 30192000 – Kancelarijski materijal.
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 19.09.2018. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 19.09.2018. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, da li odgovaraju svojoj nameni, utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih. Dostavljeni uzorci ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraćaju se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen rednim brojem iz obrasca strukture cene. Dostavljene uzorke ponuđača čija ponuda će biti prihvaćena, ponuđač će fakturisati prilikom prve porudžbine od strane naručioca.


Konkurnu dokumentaciju možete preuzeti:
OVDE


 

22.08.2018.

 

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 21.08.2018. godine, direktor dana 21.08.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 13/2018
RAČUNARI I DRUGA IT OPREMA I SOFTVER

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Docus“ doo, Čačanski bataljon br. 69, 32000 Čačak, ponuda broj 178/18 od 17.08.2018. godine.
 


 

10.08.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 10.08.2018.
Broj : 3/65-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/65-1 od dana 10.08.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/65-2 od dana 10.08.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 13/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

RAČUNARI I DRUGA IT OPREMA I SOFTVER

1. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u konkursnoj dokumentaciji.
2. Adresa naručioca: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Nabavka nije oblikovana po partijama.
4. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 30210000 – Mašine za obradu podataka; 30230000 – Računarska oprema; 48620000 – Operativni sistemi; 48820000 - Serveri
5. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
6. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
7. Nije predviđena elektronska licitacija.
8. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.
9. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
10. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
13. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 20.08.2018. godine.
14. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
15. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 20.08.2018. godine u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
16. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke i druge zavisne troškove).

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti

ovde.

 

 


 

27.07.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.07.2018. godine, direktor dana 26.07.2018. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 12/2018
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 4.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Mala Manufaktura” doo, Cara Lazara br. 5-7, 11000 Beograd, ponuda broj 42/2018 od 19.07.2018. godine.
 


 

27.07.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.07.2018. godine, direktor dana 26.07.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 12/2018
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 3.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ doo, Put Narodnih heroja br. 4, 24420 Kanjiža, ponuda broj 2-BNJ-P3/2018 od 19.07.2018. godine.
 


 

27.07.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.07.2018. godine, direktor dana 26.07.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 12/2018
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 2.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Medical Shop” d.o.o., Branimira Ćosića br. 4, 21000 Novi Sad, ponuda broj 18-07/18 I od 18.07.2018. godine.
 


 

27.07.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, čl. 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 25.07.2018. godine, direktor dana 26.07.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 12/2018
PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA
PARTIJA BR. 1.

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ doo, Put Narodnih heroja br. 4, 24420 Kanjiža, ponuda broj 2-BNJ-P1/2018 od 19.07.2018. godine.
 


 

24.07.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 20.07.2018. godine, direktor dana 23.07.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI NABAVKA INDUSTRIJSKE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA BR 11/2018


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Energo - tippo“ d.o.o. Beograd - Begaljica, Bulevar Revolucije br. 43/1, 11308 Begaljica, ponuda broj 43 od 06.07.2018. godine.
 


 

14.07.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/55-1 od dana 13.07.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/55-2 od dana 13.07.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 12/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE I DRUGA ROBA

 
Broj partije
 
Naziv partije
 
Šifre i opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1
Deterdženti
 
39831200
Partija 2
Specijalna sredstva za dezinfekciju i čišćenje vodoperivih površina – preparati za pranje
39831000
Partija 3
Opšta higijenska sredstva i drugi proizvodi – proizvodi za čišćenje i poliranje
39830000
Partija 4
Sapuni, sredstva za omekšavanje voda i ručno pranje posuđa – preparati za pranje, sredstva za čišćenje raznih površina – preparati za pranje
33711900, 39831000, 39831000


Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
3. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
4. Nije predviđena elektronska licitacija
5. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
6. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
7. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
8. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
9. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
11. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 23.07.2018. godine.
12. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
13. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 23.07.2018. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
14. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
15. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, da li odgovaraju svojoj nameni, utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih (na određenu površinu). Dostavljeni uzorci ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraćaju se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravnosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen brojem partije i rednim brojem iz obrasca strukture cene. Dostavljene uzorke ponuđača čija ponuda će biti prihvaćena, ponuđač će fakturisati prilikom prve porudžbine od strane naručioca.
16. Pored uzoraka i oglednih primeraka, ponuđač je dužan da dostavi na srpskom jeziku komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.
17. Za pojedine proizvode se traži određeni sertifikat i/ili dokaz o upisu u određeni registar (Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije /ALIMS/, registar Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, detaljnije u obrascima).

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE
 

 

 

21.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 21.06.2018. godine, direktor dana 21.06.2018. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 10/2018
HIGIJENSKI PROIZVODI – TOALETNI PAPIRI

PARTIJA BR. 3. – DEKORATIVNI PROIZVODI


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ doo, Put Narodnih heroja br. 4, 24420 Kanjiža, ponuda broj 1-BNJ-P3/2018 od 15.06.2018. godine.
 


 

21.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 21.06.2018. godine, direktor dana 21.06.2018. godine donosi:

 

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 10/2018
HIGIJENSKI PROIZVODI – TOALETNI PAPIRI

PARTIJA BR. 2. – PREKRIVAČI ZA BOLNIČKE KREVETE


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Evopapir DB“ doo, Put Narodnih heroja br. 4, 24420 Kanjiža, ponuda broj 1-BNJ-P2/2018 od 15.06.2018. godine.
 


 

21.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 21.06.2018. godine, direktor dana 21.06.2018. godine donosi:

 

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 10/2018
HIGIJENSKI PROIZVODI – TOALETNI PAPIRI

PARTIJA BR. 1 – HIGIJENSKI PROIZVODI OD PAPIRA


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču PR „Celux“, 23000 Zrenjanin, Karađorđev trg br. 117, ponuda broj 15-06 od 15.06.2018. godine.
 


 

11.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/36-9 od dana 07.06.2018. godine, direktor dana 08.06.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 6 – OSTALI MAŠINSKI MATERIJALUGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Metalmania“ d.o.o., Feher Ferenca bb, 24420 Kanjiža, ponuda broj 6. od 26.05.2018. godine.
 


 

11.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/36-9 od dana 07.06.2018. godine, direktor dana 08.06.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 3 - GRAĐEVINSKI POTROŠNI MATERIJALUGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Visa-prom“ d.o.o., Haršanji Tibora br. 17, 24420 Kanjiža, ponuda broj 3112 od 30.05.2018. godine.
 


 

11.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br. 3/36-9 od dana 07.06.2018. godine, direktor dana 08.06.2018. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 2 - VODOINSTALATERSKI POTROŠNI MATERIJAL


UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Bartel“ d.o.o., Dalmatinska br. 1, 24420 Kanjiža, ponuda broj 9/2018 od 31.05.2018. godine.
 


 

11.06.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca br 3/36-9 od dana 07.06.2018. godine, direktor dana 08.06.2018. godine donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 9/2018
PARTIJA BR. 1- ELEKTROINSTALATERSKI POTROŠNI MATERIJAL

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Global-elektro“ d.o.o., Aleja Kestenova br. 25, 24420 Kanjiža, ponuda broj 10/18 od 30.05.2018. godine.
 


 

11.06.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 i 68/2015) u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/49-1 od dana 11.06.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/49-2 od dana 11.06.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 10/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:
 
Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:
 
HIGIJENSKI PROIZVODI - TOALETNI PAPIRI
 
1)      Partija 1 - Higijenski proizvodi od papira
2)      Partija 2 - Prekrivači za bolničke krevete
3)      Partija 3 –Dekorativni proizvodi
 
            Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
 
1.      Nabavka je oblikovana po partijama.
2.      Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: Partija br. 1 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Higijenski proizvodi od papira - Partija br.2 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Prekrivači za bolničke krevete - Partija br.3 - 33760000 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete - Dekorativni proizvodi
3.      Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4.      Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5.      Nije predviđena elektronska licitacija
6.      Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7.      Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8.      Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9.      Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na  Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 20.06.2018. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 20.06.2018. godine, na adresi Naručioca, u svečanoj sali..
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
16. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke i ogledne primerke svakog konkretnog proizvoda koje nudi u postupku javne nabavke i to dostavljanjem svih proizvoda u zatvorenoj kutiji ili kutijama najkasnije do otvaranja ponuda. Dostavljeni uzorci će biti analizirani do dana donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci,  da li odgovaraju svojoj nameni, utvrdiće se neposrednom aplikacijom istih (na određenu površinu). Dostavljeni uzorci ponuđača čija ponuda neće biti prihvaćena vraćaju se ponuđaču nakon isteka roka za zaštitu prava ponuđača, po pravnosnažnom okončanju postupka javne nabavke. Svaki proizvod mora da bude označen brojem partije i rednim brojem iz obrasca strukture cene. Dostavljene uzorke ponuđača čija ponuda će biti prihvaćena, ponuđač će fakturisati prilikom prve porudžbine od strane naručioca.
Pored uzoraka i oglednih primerka, ponuđač je dužan da dostavi komercijalno-tehničku deklaraciju ponuđenih proizvoda.

 

 Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE

 


 

24.05.2018.

ODGOVOR NA PITANJA ZA KOMISIJU ZA JNMV
BR. 9/2018 – POTROŠNI MATERIJAL

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) na pitanja zainteresovanog ponuđača, daje se sledeći odgovor:

Pitanje br. 1.: “ Molim vas da u tehničkoj specifikaciji partija 1 elektromaterijal pozicija 189 za reflektor 200W navedete potrebnu količinu?”

Odgovor: Naručilac će Izmenom i dopunom konkursne dokumentacije uneti količine za navedenu stavku.

Prema proceni naručioca, vodeći računa o interesima zainteresovanih lica, konkursnu dokumentaciju je potrebno izmeniti zbog ovog odgovora.

Pitanje br. 2.: “ Naveli ste u dokumentaciji da treba menica za dobro izvršenje posla koju će izabrani ponuđač da dostavi na iznos 10% ponude bez PDV-a a takođe ste dali u dokumentaciji obrazac meničnog ovlašćenja koji je na 5% od iznosa ponude za koju ne piše za čega treba .Dali se odnosi na ozbiljnost ponude I dali je to neka greška .Dali trebaju menice I za ozbiljnost ponude I za dobro izvršenje posla?“

Odgovor: Tehnička greška je u pitanju, u obrascu meničnog ovlašćenja treba da stoji „na iznos od 10% (deset posto), kao što i u ostalom delu konkursne dokumentacije stoji, a navedena menica se odnosi na dobro izvršenje posla-garancijske obaveze u garantnom roku. Naručilac ne zahteva dostavljanje menice za ozbiljnost ponude.

Prema proceni naručioca, vodeći računa o interesima zainteresovanih lica, konkursnu dokumentaciju je potrebno izmeniti zbog ovih pitanja i odgovora.
 


 

24.05.2018

Redni broj javne nabavke male vrednosti: 9/2018
Predmet javne nabavke male vrednosti POTROŠNI MATERIJAL


Na osnovu čl 63. st. 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , komisija za javnu nabavku male vednosti 9/2018 dana 23.05.2018. godine donosi:

 

O D L U K U
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Produžava se rok za dostavljanje ponude, te rok za dostavljanje ponuda je do 10,00 časova dana 31.05.2018. godine.
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 31.05.2018. godine, na adresi Naručioca, u „Svečanoj Sali“.

Obrazloženje

Naručilac je dana 23.05.2018. godine doneo izmene i dopune konkursne dokumentacije. Čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama predviđa da ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Na osnovu iznetih, valjalo je doneti ovu odluku, kao u izreci.

*obaveštenje je postavljeno na portal Uprave za javne nabavke dana 23.05.2018.g.,

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE
 


 

24.05.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 22.05.2018. godine, direktor dana 23.05.2018. godine donosi:


ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 8/2018

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Inter techno trade“ d.o.o., Obrenovićeva bb, TPC Kalča, lokal 45., 18000 Niš, ponuda broj 1405 od 14.05.2018. godine.
 


 

 

21.05.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i ponovljene stručne ocene komisije Naručioca od dana 23.04.2018. godine, direktor dana 24.04.2018. godine donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR 3/2017
PREHRAMBENI PROIZVODI, PARTIJA BR. 12. – RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI
 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Komercservis-produkt co“ doo, Bulevar Despota Stefana br. 16, 21000 Novi Sad, ponuda broj 12/17 od dana 04.12.2017. godine., kao najpovoljnijem ponuđaču.

 


 

 

18.05.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/36-1 od dana 17.05.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/36-2 od dana 17.05.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 9/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:


Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

POTROŠNI MATERIJAL – 9/2018

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti:

Broj partije
Naziv partije
Šifra iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1.
Elektroinstalaterski potrošni materijal
31000000
Partija 2.
Vodoinstalaterski potrošni materijal
44115210, 44115200
Partija 3.
Građevinski potrošni materijal(*farbe, boje, lakovi i dr.)
44000000
Partija4.
Ostali građevinski materijal
44100000
Partija 5.
Rezervni delovi mašina
34913000
Partija 6.
Ostali mašinski materijali
44000000

1. Nabavka je oblikovana po partijama.
2. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
4. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
5. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
6. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica – javnost nije isključena.
7. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
8. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 28.05.2018. godine.
9. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 28.05.2018. godine Svečanoj Sali naručioca.
10. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
11. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Dodatni kriterijum: rok plaćanja-u slučaju dve ili više ponude sa istom cenom, prednost ima ponuđač koji nudi duži rok plaćanja. U slučaju postojanja istovetnih ponuda sa istim cenama i rokovima plaćanja, prednost ima ponuđač koji nudi kraći rok isporuke.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE
 


 

 

18.05.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/33-1 od dana 11.05.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/33-2 od dana 11.05.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 8/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA KLIMA UREĐAJA

1. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u konkursnoj dokumentaciji.
2. Adresa naručioca: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Nabavka nije oblikovana po partijama.
4. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 39717200 – uređaji za klimatizaciju
5. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
6. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
7. Nije predviđena elektronska licitacija.
8. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.
9. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
10. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
13. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 21.05.2018. godine.
14. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
15. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 21.05.2018. godine u Svečanoj Sali naručioca. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Predstavnici ponuđača koji aktivno učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
16. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđena cena mora da sadrži SVE troškove (troškove ambalaže, isporuke, ugradnje i druge zavisne troškove).

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE
 

 
 

 

 


 

 

28.03.2018.

Na osnovu člana 32., člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)
 
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJAKANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku
 
JAVNA NABAVKA  MEDICINSKE OPREME, po partijama
 
1.      Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2.      Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenog sistema Republike Srbije
3.      Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4.      Predmet javne nabavke i opis:JAVNA NABAVKA  MEDICINSKE OPREME, po partijama po tehničkom opisu iz konkursne dokumentacije
Predmeti javne nabavke su oblikovani u 2 partije i to:
 
Broj partije
Naziv partije
Šifre iz opšteg rečnika javnih nabavki
Partija 1
Nabavka i isporuka 1 (jednog) mobilnog lifta za kade
33100000
Partija 2
Nabavka i isporuka 1 (jedne) dizalice za bazen
 
33100000
 
5.      Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
 
6.      Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (eventualni zahtev zainteresovanih lica se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7.      Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka, tj dana 27.04.2018. godine. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 27. Marta 2018. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
8.      Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama  naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 27. Aprila 2018. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
9.      Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose  punomoćje  za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana  od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).

Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE


 

28.03.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i  čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 27.03.2018. godine, direktor dana 27.03.2018. godine donosi:
 
 
 
ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU
JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 6/2018 – GORIVO
 
 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču DOO „EURO PETROL“, 24000 Subotica, Otmara Majera br. 6., ponuda broj 03591 od 23.03.2018. godine. 


 

10.03.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i  čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 02.03.2018. godine, direktor dana 09.03.2018. godine donosi:
 
ODLUKU 
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 3/2018
 
PARTIJA BR. 2
 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „2D Soft“ doo, 21000 Novi Sad, Cara Dušana br. 7., ponuda broj 0227/2018 od 27.02.2018. godine.


 

10.03.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i  čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 02.03.2018. godine, direktor dana 09.03.2018. godine donosi:
 
ODLUKU 
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BR 3/2018
 
PARTIJA BR. 1
 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Persej“ doo, Zrenjanin, Milana Stanivukoviča br. 29/53, ponuda broj 2/18 od 22.02.2018. godine.


 

08.03.2018.

Na osnovu čl. 18. st. 1. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ i čl 105. i 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Stručne ocene komisije Naručioca od dana 24.02.2018. godine, direktor dana 05.03.2018. godine donosi:
 
 
ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU
JNMV BR. 2/2018   NABAVKA PROJEKTANTSKIH USLUGA
ADAPTACIJA OBJEKTA AQUAMARIN ZA KRETANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
 
 
UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „Arching“ doo sa p.o., Glavni trg br. 18., 24400 Senta, ponuda broj 3/80 od 15.02.2018. godine.
 

 

02.03.2018.

Na osnovu člana 32, člana 55 stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br.3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku

JAVNE NABAVKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb.,
2. Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz oblasti zdravstvene zaštite
3. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Predmet javne nabavke i opis: JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Količina električne energije određivaće se na osnovu ostvarene potrošnje kupca na mestu primopredaje tokom perioda snabdevanja
Snabdevač je balansno odgovoran za mesto primopredaje kupca
Vrsta prodaje: stalna i garantovana
Kapacitet isporuke: prema specifikaciji u prilogu – na bazi mesečnih dijagrama potrošnje
Period isporuke: 12 meseci od dana zaključenja ugovora, svaki dan od 00:00h-24:00h
Količina energije 1.305.000,00 KWh
5. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
6. Nije predviđena elektronska licitacija
7. Električna energija se prihvata na tri merna mesta i to :
1.Merno mesto ED broj: 2310003367, odobrena snaga (kW): 490 kW Organizaciona jedinica: objekat Aquamarin i Abella, Kanjiža, Narodni park bb.
2. Merno mesto ED broj: 2290094233, odobrena snaga (kW): 17,25 kW Organizaciona jedinica: granični prelaz, Horgoš, Granični prelaz bb.
3. Merno mesto ED broj: 2310080357, odobrena snaga (kW): 17,25 kW Organizaciona jedinica: odmaralište na Tisi, Kanjiža, Potiski venac bb.
8. Šifra iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 09310000 električna energija.
9. Postupak javne nabavke se ne sprovodi po partijama.
10. Odluka o dodeli ugovora biće doneta primenom kriterijuma “najniža ponuđena cena”.
U slučaju da ponude dva ili više ponuđača imaju jednaku ponuđenu cenu koja je i najniža, biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja, a koji ne može biti duži od 90 dana.
11. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
12. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki i to najkasnije do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 02.03.2018. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog u prethodnom stavu, tj. do 10,00 časova dana 04.04.2018. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 10,00 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
13. Otvaranje ponuda vršiće se javno u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 04.04.2018. godine. sa početkom u 10,30 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
14. Predstavnici ponuđača aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda mogu samo na osnovu pismenog ovlašćenja zakonskog zastupnika ponuđača za aktivno učestvovanje u postupku javne nabavke. Otvaranje je otvoreno za javnost.
15. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2. Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).
16. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com
 

Konkursnu dokumentaciju mozete preuzeti ovde.


 

02.03.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/2-1 od dana 02.03.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/2-2 od dana 02.03.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 1/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

NABAVKA ELEKTRONSKIH NARUKVICA I GUTAČA ELEKTRONSKIH NARUKVICA

Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).

1. Nabavka nije oblikovana po partijama.
2. Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 42691100 – Sistem za kontrolu pristupa
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5. Nije predviđena elektronska licitacija
6. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 12.03.2018. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 12.03.2018. godine , na adresi Naručioca, u svečanoj sali.
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

 

Konkursnu dokumentaciju moűete preuzeti ovde.


 

02.03.2018.

Na osnovu člana 32., člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57., člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Priloga Zakona br. 3/B i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015)
 
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJAKANJIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb.
objavljuje
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku
 
JAVNA NABAVKA MEŠALICE ZA BLATO SA PRATEĆOM OPREMOM
 
1.      Naziv, adresa i internet stranica naručioca: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“, 24420 Kanjiža, Narodni park bb., www.banja-kanjiza.com
2.      Vrsta naručioca: javna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenog sistema Republike Srbije
3.      Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
4.      Predmet javne nabavke i opis:JAVNA NABAVKA MEŠALICE ZA BLATO SA PRATEĆOM OPREMOM, po tehničkom opisu iz konkursne dokumentacije
5.      Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.
6.      Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (eventualni zahtev zainteresovanih lica se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
7.      Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki najkasnije do 11,55 časova poslednjeg dana isteka roka, tj dana 03.04.2018. godine. Javni poziv na portalu javnih nabavki objavljen je dana 01. Marta 2018. godine. Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog. Ukoliko je poslednji dan isteka roka za dostavljanje ponuda neradni dan ili državni praznik, blagovremenim će se smatrati ponude koje su prispele do 11,55 časova prvog narednog radnog dana, po lokalnom vremenu naručioca.
8.      Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana. Otvaranje ponuda vršiće se u prostorijama naručioca poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. dana 03.04.2018. godine. godine. sa početkom u 12,00 časova – prvi sprat, „Svečana sala“.
9.      Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda (čl.108. st.1. i 2.Zakona o javnim nabavkama). Rok za zaključenje ugovora: nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz čl. 149. Zakona o javnim nabavkama. Objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci: u roku od 5 dana od zaključenja ugovora (čl.116.st.1 Zakona o javnim nabavkama). Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja ( čl. 108.st.5. Zakona o javnim nabavkama).

 

11. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310, dukai.karolj@banja-kanjiza.com
 
Konkursna dokumentacija možete preuzeti: OVDE

 

28.02.2018.

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/7-1 od dana 28.02.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/7-2 od dana 28.02.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 4/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:
 
Vas
P O Z I V A
da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:
 
TONERI ZA LASERSKE ŠTAMPAČE
         
            Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti nalazi se u obrascu strukture cene. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
 
1.      Nabavka nije oblikovana po partijama.
2.      Šifre iz Opšteg rečnika Javnih nabavki: 30124110, 30125120
3.      Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4.      Nabavka nije rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.
5.      Nije predviđena elektronska licitacija
6.      Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
7.      Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
8.      Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
9.      Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
10. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose  punomoćje za učestvovanje u postupku.
11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 09.03.2018. godine.
13. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
14. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 09.03.2018. godine , na adresi Naručioca, u svečanoj sali.
15. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

 

 
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE

 


 

21.02.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA“
KANJIŽA,Narodni park bb
TEL:024 874 725
FAX:024 874 810
Dana: 21.02.2018.
Broj : 3/6-4

Na osnovu čl. 39., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu : Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 3/6-1 od dana 21.02.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 3/6-2 od dana 21.02.2018. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti br. 3/2018 Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže:

 

 

Vas

P O Z I V A

da podnesete svoju pismenu ponudu za predmet javne nabavke male vrednosti:

USLUGE ODRŽAVANJA SPECIFIČNIH SOFTVERA

1. Nabavka je oblikovana po partijama.

1) Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,
2) Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson i Hotelijer.

2. Ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“iz Kanjiže, Narodni park bb.( u daljem tekstu: Naručilac).
3. Kontakt lice Naručioca: Dukai Karolj, 0648189310.
4. Internet stranica Naručioca:www.banja-kanjiza.com.
5. Konkursna dokumentacija se preuzima u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki ili kod naručioca (zahtev se podnosi na adresu: dukai.karolj@banja-kanjiza.com) ili lično u štampanoj formi u prostorijama naručioca, besplatno.
6. Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku podnose punomoćje za učestvovanje u postupku.
7. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
8. Ponuđač dostavlja ponudu Naručiocu lično ili putem pošte do 10,00 časova dana 01.03.2018. godine.
9. Ponude treba da sadrže jediničnu cenu iskazanu u dinarima bez PDV-a i cenu u ukupnom iznosu koji uključuje sve prateće i zavisne troškove. Troškove prevoza Naručilac ne plaća posebno i trebaju da budu uračunati u ponuđenu cenu.
10. Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda: ponude će biti otvorene javno u 10,30 časova dana 01.03.2018. godine Svečanoj Sali naručioca.
11. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu kriterijuma NAJNIŽE PONUĐENE CENE, pod jednakim uslovima. Ponuđači daju ponudu u mesečnom, paušalnom iznosu. Ponude sa neuobičajenim niskim cenama će biti posebno razmatrane i procesuirane u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
12. Šifre iz Opšteg rečnika javnih nabavki: 72267100 Održavanje softvera za informacione tehnologije
13. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis predmeta javne nabavke male vrednosti:

 

 Partija 1- Usluge održavanja softvera Persej,

Dorada i izmena postojećih aplikacija na zahtev korisnika: finansijsko knjigovodstvo, evidencija kupaca i dobavljača, robno-materijalno knjigovodstvo, evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara, vanbilansne evidencije (analitike), evidencije izdatih faktura, evidencija pdv-a, evidencija obaveza, obračun kamata, blagajničko poslovanje, obračun ličnih dohodaka, kadrovska evidencija, aplikacija za adimnistraciju ISO dokumentacije.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godine i pristup staroj.
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika.

 Partija 2- Usluge održavanja softverskog paketa Helix, Garson i Hotelijer.

Dorada i izmena postojećih aplikacija (Helix, Hotelier, Garson) na zahtev korisnika i prilagođavanje istih novonastalim zakonskim promenama.
Obuka kadrova za korišćenje programa, odnosno novih delova programa
Arhiviranje podataka po potrebi i na kraju godine, otvaranje nove godine i pristup staroj
Prebacivanje podataka u zahtevane formate po zahtevu korisnika

 

14) Zajedničke obaveze i pravila partija:

 pružanje usluga korisniče podrške putem telefona i interneta radnim danima u radno vreme (ponedeljak-petak od 07 do 17 časova);
 pružanje usluga korisničke podrške putem telefona i interneta van radnog vremena (samo za hitne intervencije);
 manje izmene u Softveru i izveštajima u okviru postojećih funkcionalnosti
 otvaranje nove poslovne godine.

 Pod pružanjem usluga korisničke podrške podrazumeva se dijagnostifikovanje problema, otklanjanje smetnji u radu i kvarova na Softveru, asistencija i konsultacije u vezi sa Softverom.

 Ponuđač je dužan da u najkraćem mogućem roku pruži tehničku podršku Korisniku, s tim da je vreme odziva za redovne intervencije najviše 48 sati, a za hitne intervencije najviše 24 sata, od trenutka kada je Korisnik obavestio ponuđača o potrebi za redovnom odnosno hitnom intervencijom, putem telefona ili interneta.

 Pod hitnom intervencijom se podrazumeva intervencija čija je svrha otklanjanje kvara na Softveru koji u potpunosti onemogućava rad Softvera, dok se pod redovnom intervencijom podrazumeva svaka druga intervencija koja nije hitna, a čija je svrha pomoć u korišćenju Softvera ili otklanjanje manjih nedostataka.

Ponuđač treba da bude imalac prava intelektualne svojine za pristup, izmene i dopune programima naručioca.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
 

 

 Fajlovi za preuzimanje: