Јавна набавка

17.11.2017.

На основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр. 3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб.

објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда

у отвореном поступку

 

ЈАВНА НАБАВКА  ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 3/2017

 

1.      Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,

2.      Врста наручиоца: јавна здравствена установа из плана мреже здравственог система Републике Србије

3.      Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.

4.      Предмет јавне набавке и опис: ЈАВНА НАБАВКА  ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Предмети јавне набавке су обликовани по 13 партији и то:

 

Број партије

Назив партије

ШиФре из општег речника јавних набавки

Партија 1

Јунетина

15111000

Партија 2

Живинско месо

15112000

Партија 3

Свињетина

15113000

Партија 4

Рибље месо

15119600

Партија 5

Месни производи

15130000

Партија 6

Млеко и млечни производи

15500000

Партија 7

Хлебни производи, свежа пецива и колачи

15810000

Партија 8

Прерађено воће и поврће

15330000

Партија 9

Дубоко смрзнути производи

15896000

Партија 10

Поврће

03221000

Партија 11

Воће и коштуњаво воће

03222000

Партија 12

Разни прехрамбени производи

15800000

Партија 13

Јаја

03142500

 

5.      Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. Први резервни критеријум је рок плаћања.

 

6.      Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на  Порталу јавних набавки или код наручиоца (евентуални захтев заинтересованих лица се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.

7.      Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 17. Новембра 2017. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.

8.      Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда вршиће се у просторијама  наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 18. Децембра 2017. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.

9.      Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуде подносе пуномоћје за учествовање у поступку.

10.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана  од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).

11.  Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310, дукаи.карољ@бања-кањиза.цом.

12.  Напомена понуђачима: Приликом састављања понуде водите рачуна о томе да квалитет сваког предмета ове јавне набавке мора одговарати меродавним, односно важећим стандардима о квалитету робе, да буде првокласна/прве категорије, здрава и санитарно исправна у складу са важећим прописима РС.   

 

-          Свеже месо (јунеће-, свињско- и живинско месо): у погледу квалитета морају задовољавати важеће стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009), Правилником о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи (“Сл. лист СфРЈ”, бр. 34/74, 26/75, 13/78 – др. правилник, 1/81 – др. правилник и 2/85 – др. правилник), Правилником о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. Гласник РС” бр. 94/2015 и 104/2015), Правилником о квалитету меса пернате живине (“Сл. Гласник РС” бр. 1/81 и 51/88), Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса (“Сл. лист СфРЈ” 2/85, 12/85 и 24/86), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој Фази производње, прераде и промета (“Сл. гласник РС” бр. 72/10) и то да одговара И (првој) категорији, тзв. “месо сиромашно везивним и масним ткивом”.

-          Рибље месо у погледу квалитета морају задовољавати важеће стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009), Правилником о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе („Службени лист СРЈ“ број 6/2003).

-          Месни производи у погледу квалитета морају задовољавати важеће стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009), Правилником о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. Гласник РС” бр. 94/2015 и 104/2015), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој Фази производње, прераде и промета (“Сл. гласник РС” бр. 72/10).

-          Млеко и млечни производи у погледу квалитета морају задовољавати важеће стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој Фази производње, прераде и промета (“Сл. гласник РС” бр. 72/10), Правилником о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитне млечне производе и стартер културе (“Сл. гласник РС” бр. 34/2014).

-          Хлебни производи, свежа пецива и колачи у погледу квалитета морају задовољавати важеће стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009), Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Сл. лист СРЈ“, број 52/95; и „Сл. лист СЦГ“, број 56/2003 – др. Правилник, 4/2004 – др. Правилник и „Службени гласник РС“ број 43/2013 – др. Правилник).

-          Јаја у погледу квалитета морају задовољавати важеће стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009), Правилником о квалитету јаја и производа од јаја (Сл. Лист СфРЈ” бр 55/89 и Сл. Лист СЦГ 56/2003).

-          Воћа, поврћа И печурке у погледу квалитета морају задовољавати важеће стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009), Правилником о квалитету воћа, поврћа и печурки (“Сл. лист СфРЈ”, бр. 29/79, 53/87 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 31/2003 – др. правилник, 56/2003 – др. правилник и 4/2004 – др. правилник).

-          Разни прехрамбени производи у погледу квалитета морају задовољавати важеће стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009), Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/2013 и 101/2013), Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Сл. лист СРЈ“, број 52/95; и „Сл. лист СЦГ“, број 56/2003 – др. Правилник, 4/2004 – др. Правилник и „Службени гласник РС“ број 43/2013 – др. Правилник), Правилником о квалитету и другим захтевима за јестиво уље и масти, маргарине, и друге масне намазе, мајонез и сродне производе („Сл. лист СЦГ“, бр. 23/2006 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2013 – др. правилник), Правилником о квалитету шећера (Сл. лист СфРЈ“ бр. 7/92 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 56/2003 – др. правилник и 4/2004 – др. правилник), Правилником о квалитету и другим захтевима за какао-производе, чоколадне производе, производе сличне чоколадним и крем-производе („Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2005 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2013 – др. правилник), Правилником о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“ бр. 63/2013), Правилником о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина („Сл. лист СфРЈ“, бр. 4/85 и 84/87 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 56/2003 – др. правилник, 4/2004 – др. правилник и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2013 – др. правилник)

 

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 


 

10.11.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 07.11.2017. године, директор дана 08.11.2017. године доноси:

 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
19/2017 – ПОДНЕ ОБЛОГЕ


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Амбиент“ доо, Светозара Милетића бр. 40, 21000 Нови Сад, понуда број 90/17 од 31.10.2017. године.
 


 

 

24.10.2017.

Број : 3/85-4

 

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/85-1 од дана 24.10.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/85-2 од дана 24.10.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 19/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ПОДНЕ ОБЛОГЕ

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 39531400 - Подне облоге
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација.
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 03.11.2017. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 03.11.2017. године Свечаној Сали наручиоца.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).

Конкурсну документацију можете преузети овде.
 

 


11.10.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 11.10.2017. године, директор дана 11.10.2017. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 18/2017 - ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Чикош штампа“ доо, Девђелијска бр. 16б, 24000 Суботица, понуда број 135/ЧИ од 09.10.2017. године.

 


 

06.10.2017.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/25-1 од дана 06.10.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/25-2 од дана 06.10.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 10/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ПОДНЕ ОБЛОГЕ

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 39531400 - Подне облоге
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација.
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 16.10.2017. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 16.10.2017. године Свечаној Сали наручиоца.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).

Конкурсну документацију можете преузети овде.
 


 

 29.09.2017.

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА                                                       

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“

КАЊИЖА,Народни парк бб                                                            

ТЕЛ:024 874 725

фАX:024 874 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Број : 3/82-4

 

На основу чл. 8.,39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/82-1 од дана 29.09.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/82-2 од дана 29.09.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 18/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас

П О З И В А

да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

 

ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – РЕЗЕРВИСАНА ЈН

 

            Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

 

1.      Набавка није обликована по партијама.

      ШиФре из Општег речника Јавних набавки:  22000000 , 22800000, 22900000, 22100000,  

2.      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

3.      Набавка је резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну  рехабилитацију  и  запошљавање инвалидних лица.

4.      Није предвиђена електронска лицитација

5.      Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

6.      Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.

7.      Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.

8.      Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на  Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.

9.      Представници понуђача који учествују у поступку подносе  пуномоћје  за учествовање у поступку.

10.  Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.

11.  Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 10.10.2017. године.

12.  Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.

13.  Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 10.10.2017. године , на адреси Наручиоца, у свечаној сали..

14.  Избор  најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 Конкурсну документацију можете преузети - овде.

 

 


 

19.09.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и  чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 15.09.2017. године, директор дана 18.09.2017. године доноси:
 
 
ОДЛУКУО ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 17/2017 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Зома 021“ д.о.о., Нови Сад, Темеринска бр. 12, понуда број 06547/17 од 26.07.2017. године. 

 

 


 

01.09.2017

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/78-1 од дана 01.09.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/78-2 од дана 01.09.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 17/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

 

 

 

Вас

П О З И В А

да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

 

 

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

 

1.      Набавка није обликована по партијама.

2.      ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 30199000 – Канцеларијски материјал од хартије и други артикли; 30192000 – Канцеларијски материјал.      

3.      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

4.      Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну     рехабилитацију  и  запошљавање инвалидних лица.

5.      Није предвиђена електронска лицитација

6.      Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

7.      Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.

8.      Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.

9.      Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на  Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.

10.  Представници понуђача који учествују у поступку подносе  пуномоћје  за учествовање у поступку.

11.  Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.

12.  Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 11.09.2017. године.

13.  Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.

14.  Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 11.09.2017. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..

15.  Избор  најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 

16.  Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци,  да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих. Достављени узорци понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћају се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правоснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен бројем партије и редним бројем из обрасца структуре цене. Достављене узорке понуђача чија понуда ће бити прихваћена, понуђач ће Фактурисати приликом прве поруџбине од стране наручиоца.

Конкурсну документацију можете преузети овде.


 

22.08.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  БР. - овде


07.08.2017.

ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 16/2017 - овде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА 16/2017 И. ИЗМЕНА И ДОПУНА - овде


04.08.2017.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈНМВ 16/2017 - НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА - овде


02.08.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА - ХЛОРДИОКСИД - овде


31.07.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и  чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.07.2017. године, директор дана 31.07.2017. године доноси:
 
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 15/2017
 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Успон“ д.о.о., Булевар Ослобођења бр. 17., 32000 Чачак, понуда број 06547/17 од 26.07.2017. године. 

 

27.07.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.07.2017. године, директор дана 27.07.2017. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2017

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу WЕЛЛТОН“ ДОО, Петра Драпшина бр. 4, 24000 Суботица, понуда број 10 од 28.04.2017. године.
 

 


 27.07.2017

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 27.07.2017.
Број : 3/64-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/64-1 од дана 27.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/64-2 од дана 27.07.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 16/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА

1. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у конкурсној документацији.
2. Адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Набавка није обликована по партијама.
4. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 39717200 – уређаји за климатизацију
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
6. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. Није предвиђена електронска лицитација.
8. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
9. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
10. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
13. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 13,00 часова дана 11.08.2017. године.
14. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
15. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 13,05 часова дана 11.08.2017. године у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
16. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке, уградње и друге зависне трошкове).

Конкурсну документацију можете преузети  овде.


 

20.07.2017

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 19.07.2017.
Број : 3/63-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/63-1 од дана 19.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/63-2 од дана 19.07.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 15/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

РАЧУНАРИ И ДРУГА ИТ ОПРЕМА И СОфТВЕР

1. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у конкурсној документацији.
2. Адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Набавка није обликована по партијама.
4. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 30210000 – Машине за обраду података; 30230000 – Рачунарска опрема; 48620000 – Оперативни системи; 48820000 - Сервери
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
6. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. Није предвиђена електронска лицитација.
8. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
9. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
10. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
13. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 28.07.2017. године.
14. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
15. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 28.07.2017. године у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
16. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).

Конкурсна документација - овде
 

 


 20.07.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 17.07.2017. године, директор дана 17.07.2017. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 14/2017

ПАРТИЈА БР. 4.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Екохем“ д.о.о., Алеја Маршала Тита бр. 27., Суботица, понуда број 10/2017 од 06.07.2017. године.
 

 


 

20.07.2017

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 17.07.2017. године, директор дана 17.07.2017. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 7/2016

ПАРТИЈА БР. 3.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Ассист-Тренд Криссхyгиен“ ДОО, Пут народних хероја бр. 10, 24420 Кањижа, понуда број П3-2-БЊ/2017 од 07.07.2017. године.
 


 

20.07.2017

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 17.07.2017. године, директор дана 17.07.2017. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 14/2017

ПАРТИЈА БР. 2.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Медицал Схоп” д.о.о., Бранимира Ћосића бр. 4, 21000 Нови Сад, понуда број 06-07/17 И од 06.07.2017. године.
 

 


 

20.07.2017

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 17.07.2017. године, директор дана 17.07.2017. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 14/2017

ПАРТИЈА БР. 1.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Инко Натионал“ д.о.о., Густава Крклеца бб, Врбас, понуда број 43/2017 од 07.07.2017. године.
 


 

05.07.2017.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈНМВ 14/2017 - ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА - ОВДЕ


03.07.2017.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/61-1 од дана 03.07.2017 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/61-2 од дана 03.07.2017 године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 14/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА


Партија 1 Детерџенти 39831200
Партија 2 Специјална средства за дезинФекцију и чишћење водоперивих површина – препарати за прање 39831000
Партија 3 Општа хигијенска средства и други производи – производи за чишћење и полирање 39830000
Партија 4 Сапуни, средства за омекшавање вода и ручно прање посуђа – препарати за прање, средства за чишћење разних површина – препарати за прање 33711900, 39831000, 39831000


Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка је обликована по партијама.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
4. Није предвиђена електронска лицитација
5. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
6. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
7. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
8. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
9. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 11.07.2017. године.
12. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
13. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 11.07.2017. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
14. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
15. Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих (на одређену површину). Достављени узорци понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћају се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правноснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен бројем партије и редним бројем из обрасца структуре цене. Достављене узорке понуђача чија понуда ће бити прихваћена, понуђач ће Фактурисати приликом прве поруџбине од стране наручиоца.
16. Поред узорака и огледних примерака, понуђач је дужан да достави на српском језику комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.
17. За поједине производе се тражи одређени сертиФикат и/или доказ о упису у одређени регистар (Агенција за лекове и медицинска средства Србије /АЛИМС/, регистар Завода за биоциде и медицинску екологију, детаљније у обрасцима).

Конкурсна документација - овде
 


 

15.06.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/27-6 од дана 14.06.2017. године, директор дана 15.06.2017. године доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 12/2017


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу "БУС Цомпутерс" доо, 23300 кикинда, Немањина 36., понуда број 21 од 01.06.2017. године.


15.06.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/27-6 од дана 13.06.2017. године, директор дана 15.06.2017. године доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 13/2017
ПАРТИЈА БР. 1 - ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ПАПИРА

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ПР "Целуx", 23000 Зрењанин, Карађорђев трг бр.117, понуда број 09-06/17 од 09.06.2017. године.

ПАРТИЈА БР. 2 - ПРЕКРИВАЧИ ЗА БОЛНИЧКЕ КРЕВЕТЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу "МГ" доо, 21000 Нови Сад, Бул. Војводе Степе 84., понуда број 75/2017 од 08.06.2017. године.

ПАРТИЈА БР. 3 - ДЕКОРАТИВНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу "АССИСТ-ТРЕНД КРИССХYГИЕН" доо, 24420 Кањижа, Пут Народних Хероја 10., понуда број 1-БЊ/2017 од 07.06.2017. године.


 

07.06.2017.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈНМВ 12/2017 - НАБАВКА ТЕЛЕВИЗОРА - ОВДЕ


 

05.06.2017.

ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАБАВКА ТЕЛЕВИЗОРА 12/2017 - овде


02.06.2017.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/46-1 од дана 02.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/46-2 од дана 02.06.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 13/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ - ТОАЛЕТНИ ПАПИРИ

1) Партија 1 - Хигијенски производи од папира
2) Партија 2 - Прекривачи за болничке кревете
3) Партија 3 –Декоративни производи

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка је обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: Партија бр. 1 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Хигијенски производи од папира - Партија бр.2 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Прекривачи за болничке кревете - Партија бр.3 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Декоративни производи
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 12.06.2017. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 12.06.2017. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
16. Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих (на одређену површину). Достављени узорци понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћају се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правноснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен бројем партије и редним бројем из обрасца структуре цене. Достављене узорке понуђача чија понуда ће бити прихваћена, понуђач ће Фактурисати приликом прве поруџбине од стране наручиоца.
17. Поред узорака и огледних примерка, понуђач је дужан да достави комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.
 

Конкурсна документација - овде


31.05.2017.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/45-1 од дана 31.05.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/45-2 од дана 31.05.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 12/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ТЕЛЕВИЗОРА

1. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у конкурсној документацији.
2. Адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Набавка није обликована по партијама.
4. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 32324100 – Телевизор у боји
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
6. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. Није предвиђена електронска лицитација.
8. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
9. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
10. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
13. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 09.06.2017. године.
14. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
15. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 09.06.2017. године у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
16. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).
 

Конкурсна документација - овде


25.05.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/27-6 од дана 11.05.2017. године, директор дана 17.05.2017. године доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 3/2016 - партија 6. Млеко и млечни производи

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу "Круна Комерц" доо, Смедеревски пут 25д, 11130 Београд, понуда број 303/16 од 08.12.2016. године.


12.05.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и  чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/27-6 од дана 09.05.2017. године, директор дана 10.05.2017. године доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2017 – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ПАРТИЈА БР. 1 - НАБАВКА И ИСПОРУКА 4 (ЧЕТИРИ) АПАРАТА ЗА ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈЕ

 

  

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Д.о.о. „Нортх Сyстем“, Рељковићева 52А, 21132 Петроварадин, понуда број П-002-Т/17 од 03.05.2017. године.

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2017 – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ПАРТИЈА БР. 2. – НАБАВКА И ИСПОРУКА 2 (ДВА) АПАРАТА ЗА УЛТРАЗВУЧНЕ ТЕРАПИЈЕ


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „БТЛ Медицинска опрема“ д.о.о., Милана Ракића 127, 11000 Београд, понуда број 127 од 28.04.2017. године.
 


 

09.05.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВЉАНУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 3/2016 - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - овде


24.04.2017.

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 9/2017 -ХЛОРДИОКСИД 

- ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЈНМВ - ОВДЕ

- ОДЛУКА О ПРОДУŰЕЊУ РОКА - ОВДЕ

- ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1 - ОВДЕ


19.04.2017.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/24-1 од дана 19.04.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/24-2 од дана 19.04.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 9/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ХЛОР-ДИОКСИДА

1. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у конкурсној документацији.
2. Адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Набавка није обликована по партијама.
4. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 24312000 – Халогениди метала; хипохлорити, хлорати и перхлорати
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
6. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. Није предвиђена електронска лицитација.
8. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
9. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
10. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
13. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 28.04.2017. године.
14. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
15. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 28.04.2017. године у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
16. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).
 

Конкурсна документација - овде


11.04.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/14-6 од дана 11.04.2017. године, директор дана 11.04.2017. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 4/2017
ПАРТИЈА БР. 1- ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Глобал-електро“ д.о.о., Алеја Кестенова бр. 25, 24420 Кањижа, понуда број 12/2017 од 03.04.2017. године.

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 4/2017
ПАРТИЈА БР. 2 - ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Бартел“ д.о.о., Далматинска бр. 1, 24420 Кањижа, понуда број 4/2017 од 04.04.2017. године.

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 4/2017
ПАРТИЈА БР. 3 - ГРАЂЕВИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Виса-пром“ д.о.о., Харшањи Тибора бр. 17, 24420 Кањижа, понуда број 1170/1 од 30.03.2017. године.03.04.2017.

На основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр. 3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда у отвореном поступку

ЈАВНА НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, по партијама

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,
2. Врста наручиоца: јавна здравствена установа из плана мреже здравственог система Републике Србије
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Предмет јавне набавке и опис: ЈАВНА НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, по партијама по техничком опису из конкурсне документације
Предмети јавне набавке су обликовани у 2 партије и то:

Број партије Назив партије ШиФре из општег речника јавних набавки
Партија 1 Набавка и испорука 4 (четири) апарата за електротерапије 33100000
Партија 2 Набавка и испорука 2 (два) апарата за ултразвучне терапије 33100000

5. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

6. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (евентуални захтев заинтересованих лица се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
7. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки најкасније до 11,55 часова последњег дана истека рока, тј дана 04.05.2017. године. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 03. Априла 2017. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 11,55 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
8. Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда вршиће се у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 04. Маја 2017. године. са почетком у 12,00 часова – први спрат, „Свечана сала“.
9. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
11. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310, дукаи.карољ@бања-кањиза.цом.
 

Конкурсна документација - овде


28.03.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 27.03.2017. године, директор дана 27.03.2017. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 7/2017


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу РАДУН АВИА ДОО, НОВИ САД, ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА 2А., понуда број 138/2017 од 23.03.2017. године.


24.03.2017.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/14-1 од дана 24.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/14-2 од дана 24.03.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 4/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – 4/2017

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности:

Број партије Назив партије ШиФра из општег речника јавних набавки


Партија 1. Електроинсталатерски потрошни материјал 31000000
Партија 2. Водоинсталатерски потрошни материјал 44115210, 44115200
Партија 3. Грађевински потрошни материјал(*Фарбе, боје, лакови и др.) 44000000
Партија 4. Остали грађевински материјал 44100000
Партија 5. Резервни делови машина 34913000
Партија 6. Остали машински материјали 44000000

1. Набавка је обликована по партијама.
2. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
4. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
5. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
6. Представници понуђача који активно учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица – јавност није искључен.
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
8. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 04.04.2017. године.
9. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 04.04.2017. године Свечаној Сали наручиоца.
10. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
11. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Додатни критеријум: рок плаћања-у случају две или више понуде са истом ценом, предност има понуђач који нуди дужи рок плаћања. У случају постојања истоветних понуда са истим ценама и роковима плаћања, предност има понуђач који нуди краћи рок испоруке.
 

Конкурсна документација - овде


22.03.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 21.03.2017. године, директор дана 21.03.2017. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 5/2017


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ХЕЛЕНА ГРАф ДОО, ЗРЕЊАНИН, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 28., понуда број 44/2017 од 14.03.2017. године.


17.03.2017.

На основу члана 32, члана 55 став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр.3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,
2. Врста наручиоца: јавна здравствена установа из области здравствене заштите
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Предмет јавне набавке и опис: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на месту примопредаје током периода снабдевања
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца
Врста продаје: стална и гарантована
Капацитет испоруке: према специФикацији у прилогу – на бази месечних дијаграма потрошње
Период испоруке: 12 месеци од дана закључења уговора, сваки дан од 00:00х-24:00х
Количина енергије 1.300.000,00 КWх
5. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
6. Није предвиђена електронска лицитација
7. Електрична енергија се прихвата на три мерна места и то :
1.Мерно место ЕД број: 2310003367, одобрена снага (кW): 490 кW Организациона јединица: објекат Аqуамарин и Абелла, Кањижа, Народни парк бб.
2. Мерно место ЕД број: 2290094233, одобрена снага (кW): 17,25 кW Организациона јединица: гранични прелаз, Хоргош, Гранични прелаз бб.
3. Мерно место ЕД број: 2310080357, одобрена снага (кW): 17,25 кW Организациона јединица: одмаралиште на Тиси, Кањижа, Потиски венац бб.
8. ШиФра из Општег речника Јавних набавки: 09310000 електрична енергија.
9. Поступак јавне набавке се не спроводи по партијама.
10. Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи од 90 дана.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и то најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 17.03.2017. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног у претходном ставу, тј. до 10,00 часова дана 18.04.2017. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
13. Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 18.04.2017. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
14. Представници понуђача активно учествовати у поступку отварања понуда могу само на основу писменог овлашћења законског заступника понуђача за активно учествовање у поступку јавне набавке. Отварање је отворено за јавност.
15. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2. Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
16. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310, дукаи.карољ@бања-кањиза.цом
 


16.03.2017.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту :Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/18-1 од дана 16.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/18-2 од дана 16.03.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 7/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки:
09134200 Дизел гориво - за путничка возила,
09132100 Безоловни бензин – за путничка возила
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који активно учествују у току отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку. Отварање понуда је отворен за јавност.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора : у законском року.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 24.03.2017. године.
13. Цена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а, и утврђује се одлукама понуђача, а у складу са кретањем цена на тржишту наФтних деривата у Републици Србији. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 24.03.2017. године Свечаној Сали наручиоца.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуде са неуобичајеним ниским ценама ће бити посебно разматране и процесуиране у складу са Законом о јавним набавкама.

Конкурсна документација - овде
 


15.03.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 6/2017 - овде


15.03.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА - ЈН БР.6/2017 - овде


14.03.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЈН БР. 6/2017 - овде

ОДГОВОР НА ПИТАЊУ ЈН БР. 6/2017 - ХЛОРДИОXИД - овде


09.03.2017.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/16-1 од дана 08.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/16-2 од дана 08.03.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 5/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ХЛОРА

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: Хлор – 24311900
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација.
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 17.03.2017 године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 17.03.2017 године Свечаној Сали наручиоца.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).
 

Конкурсна документација - овде


09.03.2017.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/17-1 од дана 08.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/17-2 од дана 08.03.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 6/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ХЛОР-ДИОКСИДА

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 24312000 – Халогениди метала; хипохлорити, хлорати и перхлорати
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација.
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 12,00 часова дана 17.03.2017 године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 12,30 часова дана 17.03.2017 године Свечаној Сали наручиоца.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).

Конкурсна документација - овде
 


24.02.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 21.02.2017. године, директор дана 21.02.2017. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2017

ПАРТИЈА БР.1
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ПЕРСЕЈ ДОО, ЗРЕЊАНИН, МИЛАНА СТАНИВУКОВИЧА  29/53, понуда број 1/17 од 11.02.2017. године.

ПАРТИЈА БР.2

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу 2Д СОфТ ДОО, НОВИ САД , ЦАРА ДУШАНА 7., понуда број 216/2017 од 16.02.2017. године.


24.02.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 21.02.2017. године, директор дана 21.02.2017. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2017


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ДИАЛТЕЦХ“ ДОО, СУБОТИЦА, ПЕТРА ДРАПШИНА 15. понуда број 26/17 од 14.02.2017. године.


10.02.2017.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/10-1 од дана 09.02.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/10-2 од дана 09.02.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 3/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ


Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 30121100, 30124110,30125120
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 5 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 20.02.2017 године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 20.02.2017 године , на адреси Наручиоца, у свечаној сали.
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
 

Конкурсна документација - овде


10.02.2017.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/9-1 од дана 08.02.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/9-2 од дана 08.02.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 2/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас

П О З И В А

да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИфИЧНИХ СОфТВЕРА

1. Набавка је обликована по партијама.

1) Партија 1- Услуге одржавања соФтвера Персеј,
2) Партија 2- Услуге одржавања соФтверског пакета Хелиx, Гарсон и Хотелијер.

2. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
4. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
5. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
6. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
8. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 17.02.2017. године.
9. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
10. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 17.02.2017. године Свечаној Сали наручиоца.
11. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђачи дају понуду у месечном, паушалном износу. Понуде са неубоичајеним ниским ценама ће бити посебно разматрани и процесуирани у складу са Законом о јавним набавкама.
12. ШиФре из Општег речника јавних набавки: 072267100 Одржавање соФтвера за инФормационе технологије
13. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности:

 Партија 1- Услуге одржавања соФтвера Персеј,

Дорада и измена постојећих апликација на захтев корисника: Финансијско књиговодство, евиденција купаца и добављача, робно-материјално књиговодство, евиденција основних средстава и ситног инвентара, ванбилансне евиденције (аналитике), евиденције издатих Фактура, евиденција пдв-а, евиденција обавеза, обрачун камата, благајничко пословање, обрачун личних доходака, кадровска евиденција, апликација за адимнистрацију ИСО документације.
Обука кадрова за коришћење програма, односно нових делова програма
Архивирање података по потреби и на крају године, отварање нове годие и приступ старој.
Пребацивање података у захтеване Формате по захтеву корисника.

 Партија 2- Услуге одржавања соФтверског пакета Хелиx, Гарсон и Хотелијер.

Дорада и измена постојећих апликација (Хелиx, Хотелиер, Гарсон) на захтев корисника и прилагођавање истих новонасталим законским променама.
Обука кадрова за коришћење програма, односно нових делова програма
Архивирање података по потреби и на крају године, отварање нове годие и приступ старој
Пребацивање података у захтеване Формате по захтеву корисника

14) Заједничке обавезе и правила партија:

 пружање услуга корисниче подршке путем телеФона и интернета радним данима у радно време (понедељак-петак од 07 до 17 часова);
 пружање услуга корисничке подршке путем телеФона и интернета ван радног времена (само за хитне интервенције);
 мање измене у СоФтверу и извештајима у оквиру постојећих Функционалности
 отварање нове пословне године.

 Под пружањем услуга корисничке подршке подразумева се дијагностиФиковање проблема, отклањање сметњи у раду и кварова на СоФтверу, асистенција и консултације у вези са СоФтвером.

 Понуђач је дужан да у најкраћем могућем року пружи техничку подршку Кориснику, с тим да је време одзива за редовне интервенције највише 48 сати, а за хитне интервенције највише 24 сата, од тренутка када је Корисник обавестио понуђача о потреби за редовном односно хитном интервенцијом, путем телеФона или интернета.

 Под хитном интервенцијом се подразумева интервенција чија је сврха отклањање квара на СоФтверу који у потпуности онемогућава рад СоФтвера, док се под редовном интервенцијом подразумева свака друга интервенција која није хитна, а чија је сврха помоћ у коришћењу СоФтвера или отклањање мањих недостатака.

15) Понуђач треба да буде ималац права интелектуалне својине за приступ, измене и допуне програмима наручиоца.

Конкурсна документација - овде


26.01.2017.

ЈАВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2017

Конкурсна документација - овде


05.01.2017.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/1-1 од дана 05.01.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/1-2 од дана 05.01.2017. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 1/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

УСЛУГЕ : НАДЗОР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА


1. ШиФре из Општег речника јавних набавки: 71247000 надзор грађевинских радова.
2. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб. (у даљем тексту: Наручилац).
3. Набавка није обликована по партијама.
4. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
5. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
6. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
7. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки,www.бања-кањиза.цом или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
8. Представници понуђача који учествују у поступку, приликом отварања понуда, подносе пуномоћје за АКТИВНО учествовање у поступку.
9. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
10. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 16.01.2017. године.
11. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове.
12. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 16.01.2017. године Свечаној Сали наручиоца.
13. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, под једнаким условима.
14. За извршење увида у предмет грађевинских радова, односно надзора, видети предмер и предрачун радова у конкурсној документацији набавке грађевинских радова- адаптација базенског простора: www.бања-кањиза.цом #о нама#јавне набавке или
хттп://бања-кањиза.цом/уплоадс/артицле_Филес/81дФ510ц4Ф02Ф4673Ф518баеФ752ац93286д64д3.пдФ


05.01.2017.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 05.01.2017. године, директор дана 05.01.2017. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 4/2016


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Ма.Ком“ доо, Шабац, Павла Јуришића Штрума 10., понуда број 2712А1/16 од 27.12.2016. године.


30.12.2016.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017.ГОД. - овде


29.12.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 29.12.2016. године, директор дана 29.12.2016. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 3/2016

ПАРТИЈА БР.6  - ОВДЕ

ПАРТИЈА БР.12 - ОВДЕ


26.12.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 23.12.2016. године, директор дана 26.12.2016. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 15/2016


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о., ГфО СОМБОР, фО СУБОТИЦА, ШТРОСМАЈЕРОВА 24., СУБОТИЦА понуда број 1-241/16 од 22.12.2016. године.


22.12.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и поновљеној стручној оцени комисије Наручиоца од дана 21.12.2016. године, директор дана 21.12.2016. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 3/2016


ПАРТИЈА БР. 6. – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ одлука наручиоца од дана 20.12.2016. године посл.бр. 3/119-27 о додели уговора због погрешно извршене стручне оцене одговарајућих понуда.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Круна комерц“ доо, Смедеревски пут бр. 25д, 11130 Београд понуда број 303/16 од 08.12.2016. године, као најповољнијем понуђачу.
 


20.12.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 15.12.2016. године, директор дана 16.12.2016. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 3/2016

ПАРТИЈА бр.1 - ЈУНЕТИНА
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „КОЈЧИЋ“ доо, НОВИ САД, ТЕМЕРИНСКА 178., понуда број 1-16 од 09.12.2016. године.


ПАРТИЈА бр.2 – ЖИВИНСКО МЕСО
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „СЕЛЕКТА“ доо, НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 134.., понуда број 666-12/16 од 02.12.2016. године.


ПАРТИЈА бр.3 – СВИЊЕТИНА
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „КОЈЧИЋ“ доо, НОВИ САД, ТЕМЕРИНСКА 178., понуда број 3-16 од 09.12.2016. године.


ПАРТИЈА бр.4 – РИБЉЕ МЕСО
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „СЕЛЕКТА“ доо, НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 134.., понуда број 668-12/16 од 02.12.2016. године.


ПАРТИЈА бр.5 – МЕСНИ ПРОИЗВОДИ
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „КОЈЧИЋ“ доо, НОВИ САД, ТЕМЕРИНСКА 178., понуда број 5-16 од 09.12.2016. године.


ПАРТИЈА бр.6 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „СЕЛЕКТА“ доо, НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 134., понуда број 670-12/16 од 02.12.2016. године.


ПАРТИЈА бр.7 – ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ“ доо, БЕГАЉИЦА, БОРИСА КИДРИЧА 1., понуда број 1093 од 07.12.2016. године.


ПАРТИЈА бр.8 – ПРЕРАЂЕНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „СЕЛЕКТА“ доо, НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 134., понуда број 672-12/16 од 02.12.2016. године.


ПАРТИЈА бр.9 – ДУБОКО СМРЗНУТИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО“ доо, НОВИ САД, БУЛ.ДЕСПОТА СТЕфАНА 16., понуда број 9/16 од 18.11.2016. године.


ПАРТИЈА бр.10 – ПОВРЋЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „СЕЛЕКТА“ доо, НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 134., понуда број 674-12/16 од 02.12.2016. године.


ПАРТИЈА бр.11 – ВОЋЕ И КОШТУЊАВО ВОЋЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „СЕЛЕКТА“ доо, НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 134., понуда број 675-12/16 од 02.12.2016. године.


ПАРТИЈА бр.12 – РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО“ доо, НОВИ САД, БУЛ.ДЕСПОТА СТЕфАНА 16., понуда број 12/16 од 18.11.2016. године.


ПАРТИЈА бр.13 – ЈАЈА
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „СЕЛЕКТА“ доо, НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 134., понуда број 677-12/16 од 02.12.2016. године.
 


15.12.2016.

Одлука о продужењу рока за подношење понуда: ЈНМВ бр. 15/2016 УСЛУГА ОСИГУРАЊА - овде

14.12.2016.

Одговор на питања за Комисију за ЈНМВ бр. 15/2016  -УСЛУГА ОСИГУРАЊА  - овде


14.12.2016.

ИЗМЕНА И ДОПУНА БР.2.
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА ОСИГУРАЊА БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 15/2016 - овде


13.12.2016.

ИЗМЕНА И ДОПУНА БР.1.
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА ОСИГУРАЊА БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 15/2016 - овде
 


09.12.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА - овде

09.12.2016.

Одговор на питања за Комисију за ЈНМВ бр. 14/2016 - 6 - Хлор и хлор-диоксид - овде


09.12.2016.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 5. НАБАВКА ХЛОРА И ХЛОР - ДИОКСИДА - овде
 


09.12.2016.

Редни број јавне набавке мале вредности: 14/2016
Предмет јавне набавке мале вредности НАБАВКА ХЛОРА И ХЛОР - ДИОКСИДА


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , комисија за јавну набавку мале вредности 14/2016 дана 09.12.2016. године доноси:


О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Продужава се рок за достављање понуде, те рок за достављање понуда је до 13,00 часова дана 16.12.2016. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 13,00 часова дана 16.12.2016. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 09.12.2016. године донео измене и допуне конкурсне документације бр. 4. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на Портал јавних набавки дана 09.12.2016.г.
 


09.12.2016.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/122-1 од дана 09.12.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/122-2 од дана 09.12.2016. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 15/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:


Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА


- Осигурање имовине,
- Осигурање запослених,
- Обавезно осигурање и каско (цасцо) осигурање возила,
- Осигурање проФесионалне одговорности лекара и медицинског особља,
- Осигурање лица од последица несрећног случаја (пацијената упућених преко РЗЗО-а, пацијената који сами Финансирају боравак, туриста и трећих лица).

ШиФре из Општег речника јавних набавки:
66510000 Услуге осигурања (у даљем тексту УО), 66512000 УО од незгода и услуге здравственог осигурања, 66514110 УО моторних возила, 66515100 УО од пожара, 66515200 УО имовине, 66516500 УО проФесионалне одговорности. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб. (у даљем тексту: Наручилац).
Набавка није обликована по партијама.
Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно. Представници понуђача који учествују у поступку, приликом отварања понуда, подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 19.12.2016. године.
Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 19.12.2016. године Свечаној Сали наручиоца. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, под једнаким условима.
 

Конкурсна документација - овде


09.12.2016.

Одговор на питања за Комисију за ЈНМВ бр. 3/2016  - Млеко и млечни производи - овде


05.12.2016.

Измена и допуна бр.4 конкусне документације у отвореном поступку јавне набавке бр.14/2016 Хлор и хлор-диоксид - овде

Одлука о продужењу рока за подношење понуда: ЈНМВ 14/2016 Хлор и хлор-диоксид - овде


05.12.2016.

Одговор на питања за Комисију за ЈНМВ бр. 14/2016 - 5 - Хлор и хлор-диоксид - овде


02.12.2016.

Измена и допуна бр.2 конкусне документације у отвореном поступку јавне набавке прехрамбени производи - овде


30.11.2016.

Одговор на питања за Комисију за ЈНМВ бр. 14/2016 - Хлор и хлордиоксид - овде


30.11.2016.

Редни број јавне набавке мале вредности: 14/2016
Предмет јавне набавке мале вредности НАБАВКА ХЛОРА И ХЛОР - ДИОКСИДА


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , комисија за јавну набавку мале вредности 14/2016 дана 30.11.2016. године доноси:


О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Продужава се рок за достављање понуде, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 09.12.2016. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 09.12.2016. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 30.11.2016. године донео измене и допуне конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на Портал јавних набавки дана 30.11.2016.г.
 

Конкурсна документација са ИИИ.изменом - овде


28.11.2016.

Измена и допуна бр.1 конкусне документације у отвореном поступку јавне набавке прехрамбени производи - овде


 

28.11.2016.

Одговор на питања за Комисију за ЈНМВ бр. 14/2016 - Хлор и хлордиоксид - овде


28.11.2016.

На основу чл. 8.,39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку

ЈАВНА НАБАВКА 4/2016
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – АДАПТАЦИЈА БАЗЕНСКОГ ПРОСТОРА

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб., www.бања-кањиза.цом
2. Врста наручиоца: јавна здравствена установа
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке – поступак се спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци.
4. Предмет јавне набавке и опис: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – АДАПТАЦИЈА БАЗЕНСКОГ ПРОСТОРА - због обимности и природе предмета набавке, опис видети детаљније у конкурсној документацији. Обавезно извршити увид у главни пројекат на лицу места. ШиФра из општег речника јавних набавки: 45000000-Грађевински радови
5. Природа грађевинских радова: грађевински, електроинсталатерски, водоинсталатерски и машински радови; опремање адаптираних просторија са пројектованом опремом.
6. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
7. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
8. Није предвиђена електронска лицитација
9. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
10. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА по следећој Формули:
                    Најнижа понуђена цена = 80 пондера (највише)
                    Најкраћи понуђени рок за извршење радова = 20 пондера (највише)
                    Укупно = 100 пондера (највише)
Детаљније у конкурсној документацији.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и то најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока тј. до 29. ДЕЦЕМБРА 2016. године. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 28. НОВЕМБРА 2016. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног у претходном ставу. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
13. Отварање понуда вршиће се у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 29. ДЕЦЕМБРА 2016. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
14. Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуде подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
15. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда(чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
16. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310, дукаи.карољ@бања-кањиза.цом

Конкурсна документација - овде


25.11.2016.

На основу чл. 39., 60., 61. и 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту:Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 3/120-1 од дана 18.11.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 3/120-2 од дана 18.11.2016. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 14/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже доноси:


ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


1. Код јавне набавке мале вредности бр. 14/2016 НАБАВКА ХЛОРА И ХЛОР - ДИОКСИДА, у Конкурсној документацији у Обрасцу техничке специФикације образац структуре цене на страни бр. 12, као и у члану 2. модела уговора на страни бр. 14. под редним бројем 2. у потпуности се мења технички опис у колони назив материјала и гласи „Раствор хлордиоксида концентрације 0,75% (у паковањима од 50 литара, готов производ=спреман за употребу; ), стандард за квалитет СРПС ЕН 12671:2009 (ЕН 12671:2009). Рок трајања: најмање 1 месец.“
2. Код јавне набавке мале вредности бр. 14/2016 НАБАВКА ХЛОРА И ХЛОР - ДИОКСИДА, у Конкурсној документацији у Обрасцу техничке специФикације образац структуре цене на страни бр. 12, уместо речи „уверење произвођача о опасној материји.“ треба да стоји „Безбедносни лист“.
3. Конкурсна документација у преосталом делу остаје неизмењена.

Конкурсна документација са ИИ.изменом - овде


22.11.2016.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈНМВ
БР. 14/2016 - НАБАВКА ХЛОРА И ХЛОР - ДИОКСИДА


На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) на питање заинтересованог понуђача, даје се следећи одговор:

Питање:

“У конкурсној документацији сте навели да је при избору најповољнијег понуђача резервни критеријум рок плаћања. Колики је минимални,а колики максимални рок плаћања који се наводи у конкурсној документацији.”


Одговор:

Наручилац, односно комисија за јавну набавку није предвидела минимални рок за измирење новчаних обавеза али је пожељно да понуђац одреди примерен рок плаћања у циљу одрживе пословне сарадње, у складу са здравим разумом и пословним обичајима. Уговором између јавног сектора и привредних субјеката не може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 90 дана у складу са чл. 4. ст. 3. ЗАКОНА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015).
 


21.11.2016.

Редни број јавне набавке мале вредности: 14/2016
Предмет јавне набавке мале вредности НАБАВКА ХЛОРА И ХЛОР - ДИОКСИДА


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , комисија за јавну набавку мале ведности 14/2016 дана 21.11.2016. године доноси:


О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Продужава се рок за достављање понуде, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 05.12.2016. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 05.12.2016. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 21.11.2016. године донео измене и допуне конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на Портал јавних набавки дана 21.11.2016.г.

Конкурсна документација са И.изменом - овде
 


18.11.2016.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/120-1 од дана 18.11.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/120-2 од дана 18.11.2016. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 14/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ХЛОРА И ХЛОР-ДИОКСИДА

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки:
Хлор – 24311900; 24312000 – Халогениди метала; хипохлорити, хлорати и перхлорати
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација.
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 29.11.2016 године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 29.11.2016 године Свечаној Сали наручиоца.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).
 

Конкурсна документација - овде


10.11.2016.

На основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр. 3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку

ЈАВНА НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 3/2016

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,
2. Врста наручиоца: јавна здравствена установа из плана мреже здравственог система Републике Србије
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Предмет јавне набавке и опис: ЈАВНА НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
Предмети јавне набавке су обликовани по 13 партији и то:

Број партије Назив партије ШиФре из општег речника јавних набавки


Партија 1 Јунетина 15111000
Партија 2 Живинско месо 15112000
Партија 3 Свињетина 15113000
Партија 4 Рибље месо 15119600
Партија 5 Месни производи 15130000
Партија 6 Млеко и млечни производи 15500000
Партија 7 Хлебни производи, свежа пецива и колачи 15810000
Партија 8 Прерађено воће и поврће 15330000
Партија 9 Дубоко смрзнути производи 15896000
Партија 10 Поврће 03221000
Партија 11 Воће и коштуњаво воће 03222000
Партија 12 Разни прехрамбени производи 15800000
Партија 13 Јаја 03142500

5. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. Први резервни критеријум је рок плаћања.

6. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (евентуални захтев заинтересованих лица се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
7. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 10. Новембра 2016. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
8. Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда вршиће се у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 12. Децембра 2016. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
9. Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуде подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
11. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310, дукаи.карољ@бања-кањиза.цом.
12. Напомена понуђачима: Приликом састављања понуде водите рачуна о томе да квалитет сваког предмета ове јавне набавке мора одговарати меродавним, односно важећим стандардима о квалитету робе, да буде првокласна/прве категорије, здрава и санитарно исправна у складу са важећим прописима РС. Свеже или смрзнуто месо (јунеће-, свињско- и живинско месо): квалитет ове робе мора одговарати Правилнику о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи (“Сл. лист СфРЈ”, бр. 34/74, 26/75, 13/78 – др. правилник, 1/81 – др. правилник и 2/85 – др. правилник), Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. Гласник РС” бр. 94/2015 и 104/2015), Правилник о квалитету меса пернате живине (“Сл. Гласник РС” бр. 1/81 и 51/88), Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса (“Сл. лист СфРЈ” 2/85, 12/85 и 24/86) и то да одговара И (првој) категорији, тзв. “месо сиромашно везивним и масним ткивом”.Јаја: Квалитет јаја мора одговарати Правилнику о квалитету јаја и производа од јаја Сл. Лист СфРЈ” бр 55/89 и Сл. Лист СЦГ 56/2003).Воћа, поврћа И печурке: квалитет ове робе мора одговарати Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки (“Сл. лист СфРЈ”, бр. 29/79, 53/87 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 31/2003 – др. правилник, 56/2003 – др. правилник и 4/2004 – др. правилник).
 

Конкурсна документација - овде


20.09.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 16.09.2016. године, директор дана 17.09.2016. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 13/2016 - ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Чикош штампа“ доо, Девђелијска бр. 16б, 24000 Суботица, понуда број 115/ЧИ од 15.09.2016. године.
 


08.09.2016.

На основу чл. 8.,39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/113-1 од дана 08.09.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/133-2 од дана 08.09.2016. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 13/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – РЕЗЕРВИСАНА ЈН

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 22000000 , 22800000, 22900000, 22100000,
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Набавка је резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
4. Није предвиђена електронска лицитација
5. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
6. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
7. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
8. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
9. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 16.09.2016. године.
12. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
13. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 16.09.2016. године , на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
14. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

Конкурсна документација - овде
 


25.08.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 19.08.2016. године, директор дана 22.08.2016. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 12/2016 - РАЧУНАРИ И ДРУГА ИТ ОПРЕМА И СОфТВЕР


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Успон“ доо, Градско шеталиште бр. 57, 32000 Чачак, понуда број 08371/16 од 16.08.2016. године.


12.08.2016.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈНМВ
БР. 12/2016-РАЧУНАРИ И ДРУГА ИТ ОПРЕМА И СОфТВЕР
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) на питање заинтересованог понуђача, даје се следећи одговор:

Питање:

“Обзиром да се тражена лиценца ОФФице Хоме анд Бусинесс 2013 енг. фПП није доступна у продаји, њен наследник је ОФФице Хоме анд Бусинесс 2016 енг. фПП која је по Функционалности иста. Да ли ћете прихватити лиценцу ОФФице Хоме анд Бусинесс 2016 енг. фПП уместо тражене ОФФице Хоме анд Бусинесс 2013 енг. фПП ?”

Одговор:

Да, наручилац, односно комисија за јавну набавке прихватиће лиценцу ОФФице Хоме анд Бусинесс 2016 енг. фПП, као одговарајуће.
 


10.08.2016.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/107-1 од дана 10.08.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/107-2 од дана 10.08.2016. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 12/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

РАЧУНАРИ И ДРУГА ИТ ОПРЕМА И СОфТВЕР

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки:
Персонални рачунари 30213000, Компјутерски екрани 30231000, Штампачи 30232110, 31224400, Рачунарске компоненте 30210000, 30233152, 30237280, Мрежна опрема 32420000, Остало 31154000, 30237280, 30237460, 30237410, 30233300, СоФтвер 48300000, 30237280
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 18.08.2016 године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 18.08.2016 године Свечаној Сали наручиоца.
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Цена мора да садржи трошкове испоруке.

Конкурсна документација - овде09.08.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 09.08.2016. године, директор дана 09.08.2016. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 11/2016

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “БИГЗ ОффИЦЕ ГРОУП” д.о.о., БУЛ. ВОЈВОДЕ МИШИЋА 17, БЕОГРАД, понуда број 815 од 03.08.2016. године.


28.07.2016.

Редни број јавне набавке мале вредности: 11/2016
Предмет јавне набавке мале вредности КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

На основу члана 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), комисија за јавну набавку мале вредности 11/2016 дана 28.07.2016. године доноси:

О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Продужава се рок за достављање понуда, те је рок за достављање понуда 08.08.2016. до 10:00 часова.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10:30 часова дана 08.08.2016. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној сали“.
 

Преузимање - овде


22.07.2016.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/102-1 од дана 22.07.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/102-2 од дана 22.07.2016. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 11/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 30199000 – Канцеларијски материјал од хартије и други артикли; 30192000 – Канцеларијски материјал.
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 01.08.2016. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 01.08.2016. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..

15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
16. Понуђач је дужан да доставља узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих ствари у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени и то непосредном апликацијом. Роба понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћа се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правноснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен редним бројем из модела уговора.

Конкурсна документација - овде.
 


14.07.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 09.07.2016. године, директор дана 11.07.2016. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 7/2016

ПАРТИЈА БР. 1.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Хелена ГраФ” д.о.о., Иве Лоле Рибара 28, 23000 Зрењанин, понуда број 150/2016 од 01.07.2016. године.

ПАРТИЈА БР. 2.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Медицал Схоп” д.о.о., Бранимира Ћосића бр. 4, 21000 Нови Сад, понуда број 29-06/16 И од 29.06.2016. године.

ПАРТИЈА БР. 3.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Ассист-Тренд Криссхyгиен“ ДОО, Пут народних хероја бр. 10, 24420 Кањижа, понуда број 2-БЊ/2016 од 28.06.2016. године.

ПАРТИЈА БР. 4.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ЕКОХЕМ“ ДОО, А. М. ТИТА бр. 27/5, 24000 Суботица, понуда број 17/2016 од 01.07.2016. године.
 

ПАРТИЈА БР. 5.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „БИРОГРАфИКА ДИСТРИБУЦИЈА“, Сенћански пут бр. 150., 24000 Суботица, понуда број 27/2016 од 01.07.2016. године.
 


05.06.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 01.07.2016. године, директор дана 04.07.2016. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 10/2016

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу "СЗТР фЛАСХ" ЂОРЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ ПР, МИЛОВАНА ГЛИШИЋА 10., БЕОГРАД понуда број 197/16. од 23.06.2016. године.


28.06.2016.

На основу чл. 39., 60., 61. и 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту :Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 3/83-1 од дана 23.06.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 3/83-2 од дана 23.06.2016. године Комисија за спровођење јавне набавке бр. 7/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕ : 7/2016

Преузимање - овде
 


25.06.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 23.06.2016. године, директор дана 24.06.2016. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2016

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу "МА.КОМ ДОО", ПАВЛА ЈУРИШИЋА ШТРУМА 10., ШАБАЦ, понуда број 1606А1/16. од 16.06.2016. године.


24.06.2016.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/83-1 од дана 23.06.2016 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/83-2 од дана 23.06.2016 године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 7/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА

Број партије Назив партије ШиФре и општег речника јавних набавки
Партија 1 Детерџенти 39831200
Партија 2 Специјална средства за дезинФекцију и чишћење водоперивих површина – препарати за прање 39831000
Партија 3 Општа хигијенска средства и други производи – производи за чишћење и полирање 39830000
Партија 4 Сапуни, средства за омекшавање вода и ручно прање посуђа – препарати за прање, средства за чишћење разних површина – препарати за прање 33711900, 39831000
Партија 5 Препарати за прање посуђа 39831000


Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка је обликована по партијама.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
4. Није предвиђена електронска лицитација
5. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
6. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
7. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
8. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
9. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 04.07.2016. године.
12. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
13. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 04.07.2016. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
14. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
15. Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени утврдиће се непосредном апликацијом истих (на одређену површину). Роба понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћа се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правноснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен бројем партије и редним бројем из обрасца структуре цене.
16. Поред узорака и огледних примерака, понуђач је дужан да достави на српском језику комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.
За поједине производе се тражи одређени сертиФикат и/или доказ о упису у одређени регистар (Агенција за лекове и медицинска средства Србије /АЛИМС/, регистар Завода за биоциде и медицинску екологију, детаљније у обрасцима)
 

Конкурсна документација - овде


21.06.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 17.06.2016. године, директор дана 20.06.2016. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 8/2016

ПАРТИЈА БР. 1.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу "Предраг Крбава ПР Производња папирне галантерије и трговина Целуx", Карађорђев трг 117., Зрењанин, понуда број 10-6/2016. од 10.06.2016. године.

ПАРТИЈА БР. 2.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу "МГ" доо, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БР. 84., НОВИ САД, понуда бр. 75/2016 од 10.06.2016.године.

ПАРТИЈА БР. 3.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу "АССИСТ-ТРЕНД КРИССХYГИЕН" ДОО, ПУТ НАРОДНИХ ХЕРОЈА 10. КАЊИЖА, понуда број 1-БЊ/2016-П3 од 14.06.2016.године.
 


17.06.2016.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/88-1 од дана 17.06.2016 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/88-2 од дана 17.06.2016 године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 10/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

Набавка електромеханичких стаклених улазних врата
са услугом испоруке и уградње


Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка НИЈЕ обликована по партијама.
2. ШиФре из општег речника јавних набавки:
31720000 Електромеханичка опрема, 45421100 Уградња врата, прозора и сродних елемената
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка НИЈЕ резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. НИЈЕ предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 01.07.2016. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 01.07.2016. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
16. Понуђач је дужан да достави комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.
 

Конкурсна документација - овде


15.06.2016.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/86-1 од дана 13.06.2016 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/86-2 од дана 13.06.2016 године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 9/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

Набавка опреме за технологију припреме балнеолошке земље – пелоида

 

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка НИЈЕ обликована по партијама.
2. ШиФре из општег речника јавних набавки:
Медицинска опрема – 33100000 /33155000 Уређаји за Физикалну тераппију – опрема за припрему блата
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка НИЈЕ резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. НИЈЕ предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 22.06.2016. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 22.06.2016. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Понуђач је дужан да достави комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.

Конкурсна документација - овде
 


07.06.2016.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/84-1 од дана 07.06.2016 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/84-2 од дана 07.06.2016 године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 8/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ - ТОАЛЕТНИ ПАПИРИ

1) Партија 1 - Хигијенски производи од папира
2) Партија 2 - Прекривачи за болничке кревете
3) Партија 3 –Декоративни производи

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка је обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: Партија бр. 1 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Хигијенски производи од папира - Партија бр.2 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Прекривачи за болничке кревете - Партија бр.3 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Декоративни производи
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 15.06.2016. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 15.06.2016. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
16. Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих (на одређену површину). Роба понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћа се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правноснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен бројем партије и редним бројем из обрасца структуре цене.
17. Поред узорака и огледних примерка, понуђач је дужан да достави комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.

Конкурсна документација - овде


06.05.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 04.05.2016. године, директор дана 05.05.2016. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 6/2016

ПАРТИЈА БР. 1.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу "АQУАТЕЦ БП" ДОО, ПАШТРОВИЋЕВА 49., БЕОГРАД, понуда број 17 од 26.04.2016. године.

ПАРТИЈА БР. 2.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „МП ИНТЕРНАТИОНАЛ“ ДОО,СМЕДЕРЕВСКА 8., БЕОГРАД , понуда број 42-2016 од 25.04.2016. године.


 

19.04.2016.


На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/67-1 од дана 19.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/67-2 од дана 19.04.2016. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 6/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:


Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА АКВАРОБОТА И УСИСИВАЧА

1. Набавка је обликована по партијама.
2. Предмет јавне набавке су акваробот за чишћење базена и усисивач
3. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
4. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
5. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
6. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
7. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
8. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
9. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 28.04.2016. године.
10. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
11. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 28.04.2016. године Свечаној Сали наручиоца.
12. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђачи дају понуду у месечном, паушалном износу. Понуде са неуобичајеним ниским ценама ће бити посебно разматране и процесуиране у складу са Законом о јавним набавкама. Резервни критеријуми су: у случају 2 или више једнаке понуде (иста цена) наручилац ће изабрати понуђача који нуди производ са бољим техничким карактеристикама, односно чија понуда у већој мери позитивно одступа од захтева наручиоца. Уколико су 2 или више понуђача понудили исте производе, наручилац ће извршити избор на основу резервног критеријума: рок плаћања (дужи рок плаћања је повољнији избор).
13. ШиФре из Општег речника јавних набавки:
- 43324100 Опрема за базене за пливање
- 39713430 Усисивачи

14. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности:
а. ПАРТИЈА 1. Набавка и испорука 1 (једног) висококвалитетног акваробота са следећим техничким карактеристикама:

Снага мотора.: мин 260 w
Број мотора : 2
Капацитет усисивања: мин 37м3/х
Брзина кретања робота : мин. 18м /мин.
Број и површина Филтер врећа : мин. 2 ком, мин 15.000 цм2 , са индикатором засићености Филтера
финоћа Филтрирања : маx. 60 микрона
Капацитет чишћења : мин. 850 м2/ х ( дно базена и зидови базена)
Могућност подешавање циклуса : мин . 3
Радна околина : базени са термоминералном водом до температуре 40 Ц0
Управљање : акваробот поседује навигациони систем за аутоматско кретање и праћење кретања , а такође да поседује систем за ручно командовање кретањем робота ( даљински са џојстиком).
Дужина водоотпотног кабла : мин 36 мет.

б. ПАРТИЈА 2. Набавка и испорука 3 (три) проФесионалних усисивача суве прашине, са следећим техничким карактеристикама :

Радна ширина: мин.380 мм
Усисна снага : мин 207 мбар
Капацитет контејнера : мин.5,5 лит.
Снага мотора : мин.1150 W
Дужина кабла мин. 12 метара
Ниво буке : маx. 68 дб
Тежина : маx. 9 кг13.04.2016.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/66-1 од дана 13.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/66-2 од дана 13.04.2016. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 5/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ


Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 30121100, 30124110,30125120
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 5 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 21.04.2016 године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 21.04.2016 године , на адреси Наручиоца, у свечаној сали.
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 


13.04.2016.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/64-1 од дана 13.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/64-2 од дана 13.04.2016. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 4/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:
ПОДНЕ ОБЛОГЕ

1. Набавка НИЈЕ обликована по партијама.
2. Предмет јавне набавке су ламинат, теписон и теписон трава (уз потребну количину лајсни).
3. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
4. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
5. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
6. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
7. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
8. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 5 дана од дана отварања понуда.
9. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 22.04.2016. године.
10. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
11. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 22.04.2016. године Свечаној Сали наручиоца.
12. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђачи дају понуду у месечном, паушалном износу. Понуде са неуобичајеним ниским ценама ће бити посебно разматране и процесуиране у складу са Законом о јавним набавкама. Резервни критеријуми су: у случају 2 или више једнаке понуде (иста цена) наручилац ће изабрати понуђача који нуди производ са бољим техничким карактеристикама, односно чија понуда у већој мери позитивно одступа од захтева наручиоца. Уколико су 2 или више понуђача понудили исте производе, наручилац ће извршити избор на основу резервног критеријума: рок плаћања (дужи рок плаћања је повољнији избор).
13. ШиФре из Општег речника јавних набавки: 39531400 Подне облоге

 24.02.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 20.02.2016. године, директор дана 22.02.2016. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 2/2016
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ЕПС снабдевање“ доо, 11000 Београд, Макензијева бр. 37., понуда број 18-01-5754/1-16 од 11.02.2016. године.18.02.2016.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 12.02.2016. године, директор дана 12.02.2016. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 2/2016

ПАРТИЈА БР. 1.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “ПЕРСЕЈ“ ДОО, ЗРЕЊАНИН, Милана Станивуковића бр. 29/53, 23000 Зрењанин, понуда број 1/16 од 08.02.2016. године.

ПАРТИЈА БР. 2.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „2Д СОфТ“ ДОО, Цара Душана бр. 7, 21000 Нови Сад, понуда број 2/2016 од 10.02.2016. године.

 

 03.02.2016.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/54-1 од дана 03.02.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/54-2 од дана 03.02.2016. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 2/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас

П О З И В А

да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИфИЧНИХ СОфТВЕРА

1. Набавка је обликована по партијама.

1) Партија 1- Услуге одржавања соФтвера Персеј,
2) Партија 2- Услуге одржавања соФтверског пакета Хелиx, Гарсон и Хотелијер.

2. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
4. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
5. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
6. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
8. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 11.02.2016. године.
9. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
10. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 11.02.2016. године Свечаној Сали наручиоца.
11. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђачи дају понуду у месечном, паушалном износу. Понуде са неубоичајеним ниским ценама ће бити посебно разматрани и процесуирани у складу са Законом о јавним набавкама.
12. ШиФре из Општег речника јавних набавки: 072267100 Одржавање соФтвера за инФормационе технологије
13. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности:

 Партија 1- Услуге одржавања соФтвера Персеј,

Дорада и измена постојећих апликација на захтев корисника: Финансијско књиговодство, евиденција купаца и добављача, робно-материјално књиговодство, евиденција основних средстава и ситног инвентара, ванбилансне евиденције (аналитике), евиденције издатих Фактура, евиденција пдв-а, евиденција обавеза, обрачун камата, благајничко пословање, обрачун личних доходака, кадровска евиденција, апликација за адимнистрацију ИСО документације.
Обука кадрова за коришћење програма, односно нових делова програма
Архивирање података по потреби и на крају године, отварање нове годие и приступ старој.
Пребацивање података у захтеване Формате по захтеву корисника.

 Партија 2- Услуге одржавања соФтверског пакета Хелиx, Гарсон и Хотелијер.

Дорада и измена постојећих апликација (Хелиx, Хотелиер, Гарсон) на захтев корисника и прилагођавање истих новонасталим законским променама.
Обука кадрова за коришћење програма, односно нових делова програма
Архивирање података по потреби и на крају године, отварање нове годие и приступ старој
Пребацивање података у захтеване Формате по захтеву корисника

14) Заједничке обавезе и правила партија:

 пружање услуга корисниче подршке путем телеФона и интернета радним данима у радно време (понедељак-петак од 07 до 17 часова);
 пружање услуга корисничке подршке путем телеФона и интернета ван радног времена (само за хитне интервенције);
 мање измене у СоФтверу и извештајима у оквиру постојећих Функционалности
 отварање нове пословне године.

 Под пружањем услуга корисничке подршке подразумева се дијагностиФиковање проблема, отклањање сметњи у раду и кварова на СоФтверу, асистенција и консултације у вези са СоФтвером.

 Понуђач је дужан да у најкраћем могућем року пружи техничку подршку Кориснику, с тим да је време одзива за редовне интервенције највише 48 сати, а за хитне интервенције највише 24 сата, од тренутка када је Корисник обавестио понуђача о потреби за редовном односно хитном интервенцијом, путем телеФона или интернета.

 Под хитном интервенцијом се подразумева интервенција чија је сврха отклањање квара на СоФтверу који у потпуности онемогућава рад СоФтвера, док се под редовном интервенцијом подразумева свака друга интервенција која није хитна, а чија је сврха помоћ у коришћењу СоФтвера или отклањање мањих недостатака.

15) Понуђач треба да буде ималац права интелектуалне својине за приступ, измене и допуне програмима наручиоца.

 18.01.2016.

На основу члана 32, члана 55 став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр.3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,
2. Врста наручиоца: јавна здравствена установа из терциарног нивоа здравствене заштите
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Предмет јавне набавке и опис: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на месту примопредаје током периода снабдевања
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца
Врста продаје: стална и гарантована
Капацитет испоруке: према специФикацији у прилогу – на бази месечних дијаграма потрошње
Период испоруке: од 01.03.2016. до 28.02.2017. г. од 00:00х-24:00х
Количина енергије 1.288.000,00 КWх
5. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
6. Није предвиђена електронска лицитација
7. Електрична енергија се прихвата на три мерна места и то :
1.Мерно место ЕД број: 2310003367, одобрена снага (кW): 490 кW Организациона јединица: објекат Аqуамарин и Абелла, Кањижа, Народни парк бб.
2. Мерно место ЕД број: 2290094233, одобрена снага (кW): 17,25 кW Организациона јединица: гранични прелаз, Хоргош, Гранични прелаз бб.
3. Мерно место ЕД број: 2310080357, одобрена снага (кW): 17,25 кW Организациона јединица: одмаралиште на Тиси, Кањижа, Потиски венац бб.
8. ШиФра из Општег речника Јавних набавки: 09310000 електрична енергија.
9. Поступак јавне набавке се не спроводи по партијама.
10. Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи од 45 дана.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и то најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 18.01.2016. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног у претходном ставу, тј. до 10,00 часова дана 18.02.2016. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
13. Отварање понуда вршиће се у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 18.02.2016. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
14. Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуде подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
15. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2. Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
16. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310, дукаи.карољ@бања-кањиза.цом22.12.2015.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 22.12.2015. године, директор дана 22.12.2015. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БР 1/2016

ПАРТИЈА БР. 1. - ЈУНЕТИНА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ДОО „Којчић“, 21000 Нови Сад Темеринска 178., понуда број 1-2015 од 15.12.2015. године.

ПАРТИЈА БР. 2. – ЖИВИНСКО МЕСО

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу З ТУР „БИГ ЦХИЦК“, Тополски пут бр. 51, 24321 Мали Иђош, понуда број 12/2015 од 18.12.2015. године.

ПАРТИЈА БР. 3. - СВИЊЕТИНА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ДОО „Којчић“, 21000 Нови Сад Темеринска 178., понуда број 3-2015 од 15.12.2015. године.

ПАРТИЈА БР. 4. – РИБЉЕ МЕСО

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО“ ДОО, Бул. Деспота СтеФана бр.16, 21000 Нови Сад, понуда број 4/15 од 10.12.2015. године.

ПАРТИЈА БР. 5. – МЕСНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ДОО „КОЈЧИЋ“ НОВИ САД, Темеринска бр. 178, 21000 Нови Сад,понуда број 5-2015 од 15.12.2015. године.

ПАРТИЈА БР. 6. – МЛЕКО И МЕЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „СЕЛЕКТА“ ДОО, Клисански пут бр. 134, 21000 Нови Сад, понуда број 551-12/15 од 17.12.2015. године.

ПАРТИЈА БР. 7. – ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „АС – БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ДОО, Бориса Кидрича бр. 1, 11308 Бегаљица, понуда број 1039 од 17.12.2015. године.

ПАРТИЈА БР. 8. – ПРЕРАЂЕНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО“ ДОО, Бул. Деспота СтеФана бр.16, 21000 Нови Сад, понуда број 8/15 од 10.12.2015. године.

ПАРТИЈА БР. 9. – ДУБОКО СМРЗНУТИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО“ ДОО, Бул. Деспота СтеФана бр.16, 21000 Нови Сад, понуда број 9/15 од 10.12.2015. године.

ПАРТИЈА БР. 10. - ПОВРЋЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Пољопривр.газдинство ПЕКЛА РОБЕРТ, 24420 Кањижа, Банатска 13., понуда број 3/2015 од 19.12.2015. године.

ПАРТИЈА БР. 11. – ВОЋЕ И КОШТУЊАВО ВОЋЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ПГ „ПЕКЛА РОБЕРТ“, Банатска бр. 13, 24420 Кањижа, понуда број 4/2015 од 19.12.2015. године.

ПАРТИЈА БР. 12. – РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „СЕЛЕКТА“ ДОО, Клисански пут бр. 134, 21000 Нови Сад, понуда број 556-12/15 од 17.12.2015. године.20.11.2015.

На основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр. 3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку

ЈАВНА НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 1/2016

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,
2. Врста наручиоца: јавна здравствена установа из терциарног нивоа здравствене заштите
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Предмет јавне набавке и опис: ЈАВНА НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
Предмети јавне набавке су обликовани по 13 партији и то:

Број партије Назив партије ШиФре из општег речника јавних набавки
Партија 1 Јунетина 15111000
Партија 2 Живинско месо 15112000
Партија 3 Свињетина 15113000
Партија 4 Рибље месо 15119600
Партија 5 Месни производи 15130000
Партија 6 Млеко и млечни производи 15500000
Партија 7 Хлебни производи, свежа пецива и колачи 15810000
Партија 8 Прерађено воће и поврће 15330000
Партија 9 Дубоко смрзнути производи 15896000
Партија 10 Поврће 03221000
Партија 11 Воће и коштуњаво воће 03222000
Партија 12 Разни прехрамбени производи 15800000
Партија 13 Јаја 03142500

5. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума економски најповољнија понуда, са следећим елементима критеријума: цена – 90 пондера, рок плаћања – највише 10 пондера. (Рок од 1 до 15 дана = 3 пондера. Рок од 16 до 30 дана = 5 пондера. Рок од 31 до 60 дана = 10 пондера - *види напомену у конкурсној документацији у вези са чл. 4. ст. 2. и чл. 16. ст. 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(„Сл. гласник РС“, бр. 119/2012 и 68/2015). У случају пријема две понуде са истим бројем пондера, наручилац ће изабрати понуђача чија понуда је раније пристигла у писарницу наручиоца.
6. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
7. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 20. Новембра 2015. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
8. Отварање понуда вршиће се у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 21. Децембра 2015. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
9. Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуде подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
11. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310, дукаи.карољ@бања-кањиза.цом


19.12.2015.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/4-1 од дана 09.12.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/4-2 од дана 09.12.2015. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 1/2016 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:


Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

1) Партија 1 - Осигурање имовине,
2) Партија 2 - Осигурање запослених,
3) Партија 3 - Обавезно осигурање и каско (цасцо) осигурање возила,
4) Партија 4 - Осигурање проФесионалне одговорности лекара и медицинског особља,
5) Партија 5 – Осигурање лица од последица несрећног случаја (пацијената упућених преко РЗЗО-а, пацијената који сами Финансирају боравак, туриста и трећих лица).

ШиФре из Општег речника јавних набавки:
66510000 Услуге осигурања (у даљем тексту УО), 66512000 УО од незгода и услуге здравственог осигурања, 66514110 УО моторних возила, 66515100 УО од пожара, 66515200 УО имовине, 66516500 УО проФесионалне одговорности
Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб. (у даљем тексту: Наручилац).
Набавка је обликована по партијама.
Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно. Представници понуђача који учествују у поступку, приликом отварања понуда, подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 17.12.2015. године.
Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 17.12.2015. године Свечаној Сали наручиоца.
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, под једнаким условима.

 <х2>фајлови за преузимање: