Јавна набавка

 

26.08.2020.

 

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.08.2020. године, директор дана 26.08.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 5/2020
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 5.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Евопапир ДБ“ доо, Пут Народних хероја бр. 4, 24420 Кањижа, понуда број 2-БЊ-П5/2020 од 18.08.2020. године.
 


 

26.08.2020.

 

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.08.2020. године, директор дана 26.08.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 5/2020
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 4.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Екохем“ д.о.о., Алеја Маршала Тита бр. 27., 24000 Суботица, понуда број 25 од 20.08.2020. године.

 

 


 

26.08.2020.

 

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.08.2020. године, директор дана 26.08.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 5/2020
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 3.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Евопапир ДБ“ доо, Пут Народних хероја бр. 4, 24420 Кањижа, понуда број 2-БЊ-П3/2020 од 18.08.2020. године.
 


 

26.08.2020.

 

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.08.2020. године, директор дана 26.08.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 5/2020
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 2.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Медицал Схоп” д.о.о., Бранимира Ћосића бр. 4, 21000 Нови Сад, понуда број 17-08/20 И од 17.08.2020. године
 

 


 

26.08.2020.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.08.2020. године, директор дана 26.08.2020. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 5/2020
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 1.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Инко Натионал“ д.о.о., Густава Крклеца, бб, 21460 Врбас, понуда број 50/20 од 20.08.2020. године.
 

 

 


 

17.08.2020.

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 17.08.2020.
Број : 3/23-9

Редни број јавне набавке мале вредности: 5/2020
Предмет јавне набавке мале вредности ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , комисија за јавну набавку мале вредности 5/2020 дана 17.08.2020. године доноси:

О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Продужава се рок за достављање понуда, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 24.08.2020. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 24.08.2020. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 17.08.2020. године донео измене и допуне бр. 2 конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на Портал јавних набавки дана 17.08.2020.г.,

 

Председник комисије

________________________________
Службеник за јавне набавке,
Матић Иван, дипл. прав.
 

Документацију можте преузети - овде


 

12.08.2020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 12.08.2020.
Број : 3/23-6

Редни број јавне набавке мале вредности: 5/2020
Предмет јавне набавке мале вредности ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , комисија за јавну набавку мале вредности 5/2020 дана 12.08.2020. године доноси:

О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Продужава се рок за достављање понуда, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 21.08.2020. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 21.08.2020. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 12.08.2020. године донео измене и допуне конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на Портал јавних набавки дана 12.08.2020.г.,

 

Председник комисије

________________________________
Службеник за јавне набавке,
Матић Иван, дипл. прав.
 


12.08.2020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 12.08.2020.
Број : 3/23-5

На основу чл. 39., 60., 61. и 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/23-1 од дана 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/23-2 од дана 30.06.2020. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 5/2020 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже доноси:

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

У поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2020 Производи за чишћење и друга роба, у Конкурсној документацији врше се измене и допуне према следећем:

1. У техничким специФикацијама обрасцу структуре цене за Партију бр. 2 – специјална средства за дезинФекцију чишћења водоперивих површина – препарати за прање, на страни 18/54 основног текста конкурсне документације, у напомени уместо производа под редним бројем 5, треба да стоји производ под редним бројем „4“.


Конкурсна документација у преосталом делу остаје неизмењена.

Пречишћен текст конкурсне документације није израђен након ових измена.

 

Председник комисије

____________________________
Службеник за јавне набавке
Матић Иван, дипл. прав
 

 

 


 

12.08.2020.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/23-1 од дана 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/23-2 од дана 30.06.2020. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 5/2020 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:
Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА

Број партије Назив партије ШиФре и општег речника јавних набавки
Партија 1 Детерџенти 39831200
Партија 2 Специјална средства за дезинФекцију и чишћење водоперивих површина – препарати за прање 39831000
Партија 3 Општа хигијенска средства и други производи – производи за чишћење и полирање 39830000
Партија 4 Сапуни, средства за омекшавање вода и ручно прање посуђа – препарати за прање, средства за чишћење разних површина – препарати за прање 33711900, 39831000, 39831000
Партија 5 Производи од полиетилена 19640000

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка је обликована по партијама.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
4. Није предвиђена електронска лицитација
5. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
6. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, људскиресурси@бања-кањиза.цом
7. Интернет страница Наручиоца: www.бања-кањиза.цом.
8. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
9. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 20.08.2020. године.
12. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
13. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 20.08.2020. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
14. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
15. Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда, осим за производе у Партији 3 под редним бројевима: 3, 4, 9, 15, 16, 17, 18, и у партији бр. 4 под редним бројевима: 20, 21 и 25 за које је довољно да достави слику, из разлога што су производи под наведеним редним бројевима кабасти. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих (на одређену површину). Достављени узорци понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћају се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правноснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен бројем партије и редним бројем из обрасца структуре цене. Достављене узорке понуђача чија понуда ће бити прихваћена, понуђач ће Фактурисати приликом прве поруџбине од стране наручиоца.
16. Поред узорака, огледних примерака и слика, понуђач је дужан да достави на српском језику комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.
17. За поједине производе се тражи одређени сертиФикат и/или доказ о упису у одређени регистар (Агенција за лекове и медицинска средства Србије /АЛИМС/, регистар Завода за биоциде и медицинску екологију, детаљније у обрасцима).

 

Конкурсну документацију можете преузети - овде.


 

13.07.2020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 13.07.2020.
Пословни број: 3/22-9 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 13.07.2020. године, директор дана 13.07.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 4/2020

ПАРТИЈА БР. 3 – ДЕКОРАТИВНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Евопапир ДБ“ д.о.о., Пут народних хероја бр. 4., 24420 Кањижа, понуда број 1-БЊ-П3/2020 од 09.07.2020. године.

 


 

13.07.2020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 13.07.2020.
Пословни број: 3/22-8 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 13.07.2020. године, директор дана 13.07.2020. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 4/2020

ПАРТИЈА БР. 2 – ПРЕКРИВАЧИ ЗА БОЛНИЧКЕ КРЕВЕТЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Евопапир ДБ“ д.о.о., Пут народних хероја бр. 4., 24420 Кањижа, понуда број 1-БЊ-П2/2020 од 09.07.2020. године.

  


 

13.07.2020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 13.07.2020.
Пословни број: 3/22-7 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 13.07.2020. године, директор дана 13.07.2020. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 4/2020

ПАРТИЈА БР. 1 – ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ПАПИРА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Целуx“, Карађорђев трг бр. 117., 23000 Зрењанин, понуда број 06-07/20 од 06.07.2020. године.
 

 


 

04.06.2020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 01.07.2020.
Број : 3/22-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/22-1 од дана 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/22-2 од дана 30.06.2020. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 4/2020 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ - ТОАЛЕТНИ ПАПИРИ

1) Партија 1 - Хигијенски производи од папира
2) Партија 2 - Прекривачи за болничке кревете
3) Партија 3 –Декоративни производи

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка је обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: Партија бр. 1 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Хигијенски производи од папира - Партија бр.2 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Прекривачи за болничке кревете - Партија бр.3 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Декоративни производи
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, људскиресурси@бања-кањиза.цом
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 10.07.2020. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 10.07.2020. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
16. Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих (на одређену површину). Достављени узорци понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћају се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правноснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен бројем партије и редним бројем из обрасца структуре цене. Достављене узорке понуђача чија понуда ће бити прихваћена, понуђач ће Фактурисати приликом прве поруџбине од стране наручиоца.
17. Поред узорака и огледних примерка, понуђач је дужан да достави комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.
 

Конскурсну документацију можете преузети - овде.


 

25.06.2020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 25.06.2020.
Пословни број: 3/13-9


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.06.2020. године, директор дана 25.06.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 3/2020
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АКВАМАРИН – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Ц.Р.А.М Солутионс“ д.о.о., Милутина Миланковића бр. 30., 11070 Нови Београд, понуда број 117/20 од 17.06.2020. године.
 

 


17.06.2020.

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“


ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1

ЈАВНА НАБАВКА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА „АКВАМАРИН“


ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 3/2020 (радови)

 

 

 

 

 


Јун 2020. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА, Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАКС:024 874 810
Дана: 17.06.2020.
Број : 3/13-5

На основу чл. 32., 60., 61. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015) Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 3/2020 од дана 21.05.2020. године дел.бр. 3/13-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 3/2020 од дана 21.05.2020. године дел.бр. 3/13-2, Комисија за спровођење јавне набавке бр. 3/2020 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке бр. 3/2020 ЈАВНА НАБАВКА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА „АКВАМАРИН“, у Конкурсној документацији, врше се измене према следећем:

1. На страни 56. основног текста конкурсне документације, под редним бројем 22., због техничког пропуста, у колони цена по јед. мере без ПДВ-а и у колони укупно без ПДВ, бришу се износи.

2. Конкурсна документација у преосталом делу остаје неизмењена.

3. У наставку овог документа се налази измењени образац.

Председник комисије
_________________
Матић Иван, дипл.прав.

 

 
Остало
 
 
рб
Опис
Димензија цм
комада
Цена по јед. мере без ПДВ
Укупно без ПДВ
22
Набавка, испорука и монтажа гарнише, израђена од унвера високог квалитета не мање од   "Еггер", премијум група X4, снабдевена алуминијумским клизачем
365 цм
           5
  
       
23
Постоље за лавабо - ормарић у купатилу (прилог 28)
 
           5
 
 

 


 

17.06.2020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 17.06.2020.
Број : 3/13-6

Редни број јавне набавке: 3/2020
Предмет јавне набавке мале вредности ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА „АКВАМАРИН“


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), комисија за јавну набавку 3/2020 дана 17.06.2020. године доноси:

 

О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Продужава се рок за достављање понуда, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 23.06.2020. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 23.06.2020. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 17.06.2020. године донео измене и допуне конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на Портал јавних набавки дана 17.06.2020.г.,

 

Председник комисије

________________________
Службеник за јавне набавке,
Матић Иван, дипл.прав.

 

 
21.05.2020.
 
На основу чл. 32., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015 и 41/2019)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку

ЈАВНА НАБАВКА 3/2020
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА „АКВАМАРИН“

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб., www.бања-кањиза.цом
2. Врста наручиоца: јавна здравствена установа
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке – поступак се спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци.
4. Предмет јавне набавке и опис: ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА „АКВАМАРИН“ - због обимности и природе предмета набавке, опис видети детаљније у конкурсној документацији. Обавезно извршити увид у главни пројекат на лицу места. ШиФра из општег речника јавних набавки: 45000000-Грађевински радови
5. Природа грађевинских радова: грађевински, електроинсталатерски, водоинсталатерски и машински радови; опремање адаптираних просторија са пројектованом опремом.
6. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
7. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
8. Није предвиђена електронска лицитација
9. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
10. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума: најнижа понуђена цена
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и то најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока тј. до 22. Јуна 2020. године. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 21. маја 2020. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног у претходном ставу. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
13. Отварање понуда вршиће се у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 22. Јуна 2020. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
14. Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуде подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
15. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда(чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
16. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, људскиресурси@бања-кањиза.цом
 

Конкурсну документацију можете преузети - овде
 

 
 
 22.04.2020.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 22.04.2020. године, директор дана 22.04.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2020
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ЈП ЕПС“ Београд, Балканска бр. 13., 11000 Београд, понуда број 18.01-187742/1-20 од 10.04.2020. године.
 

 

 
 
10.04.2020.
На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 09.04.2020. године, директор дана 10.04.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 3/2020

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Радун Авиа“ д.о.о., 21000 Нови Сад, Пут Шајкашког одреда бр. 2А, понуда број 47/2020 од 06.04.2020. године.

 


 
31.03.2020.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 31.03.2020.
Број : 3/12-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту :Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/12-1 од дана 31.03.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/12-2 од дана 31.03.2020. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 3/2020 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки:
09134200 Дизел гориво - за путничка возила,
09132100 Безоловни бензин – за путничка возила
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, људскиресурси@бања-кањиза.цом
8. Интернет страница Наручиоца: www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који активно учествују у току отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку. Отварање понуда је отворено за јавност. Због ванредног стања у Републици Србији, изазваног вирусом ЦОВИД-19, није препоручено присуство на отварању понуда, те уколико се понуђачи одлуче да присуствују отварању понуда, дужни су да се придржавају одређених мера предострожности, и то: да пошаљу највише једног представника, који је дужан да носи заштитну маску и рукавице, као и да уз себе носи средство за дезинФекцију руку, те да прописно држи одстојање од других присутних (заштитну маску, рукавице и средство за дезинФекцију сами понуђачи обезбеђују за своје представнике). Наручилац подсећа понуђаче да нису у обавези да присуствују отварању понуда, те да је дужност наручиоца да им достави Записник о отварању понуда у року од три дана.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора : у законском року.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 08.04.2020. године.
13. Цена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а, и утврђује се одлукама понуђача, а у складу са кретањем цена на тржишту наФтних деривата у Републици Србији. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 08.04.2020. године Свечаној Сали наручиоца.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуде са неуобичајеним ниским ценама ће бити посебно разматране и процесуиране у складу са Законом о јавним набавкама.

Конкурсну документацију можете преузети -овде.
   


 
24.03.2020.
 
На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 20.03.2020. године, директор дана 24.03.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ
БР. 2/2020 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИфИЧНИХ СОфТВЕРА

ПАРТИЈА БР. 1

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Персеј“ доо, 23000 Зрењанин, Милана Станивуковича бр. 29/53, понуда број 2/20 од 11.03.2020. године.

 

 
 

 
24.03.2020.
 
На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 20.03.2020. године, директор дана 24.03.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ
БР. 2/2020 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИфИЧНИХ СОфТВЕРА
ПАРТИЈА БР. 2


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „2Д СоФт“ доо, 21000 Нови Сад, Цара Душана бр. 7., понуда број 5/2020 од 18.03.2020. године.
 

 

 
 
23.03.2020.
 
На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 20.03.2020. године, директор дана 23.03.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БР. 1/2020 - ЈАЈА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., ДелФе Иванић бр. 37, Каћ
понуда број 13/20 од 13.03.2020. године.
 

 

 
 
18.03.2020.

На основу члана 32, члана 55 став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр.3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015 и 41/2019)

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб.

објављује

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда

у отвореном поступку

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

1.      Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,

2.      Врста наручиоца: јавна здравствена установа из области здравствене заштите

3.      Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.

4.      Предмет јавне набавке и опис: ЈАВНА НАБАВКА  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на месту примопредаје током периода снабдевања

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца

Врста продаје: стална и гарантована

Капацитет испоруке: према специФикацији у прилогу – на бази месечних дијаграма потрошње

Период испоруке:  12 месеци од дана закључења уговора, сваки дан од 00:00х-24:00х

Количина енергије  1.305.000,00 КWх

 1. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.

 2. Није предвиђена електронска лицитација

 3. Електрична енергија се прихвата на мерном месту  и то :

Мерно место                 ЕД број:  2310003367, одобрена снага (кW): 490 кW Организациона јединица: објекат Аqуамарин и Абелла, Кањижа, Народни парк бб.

8.      ШиФра из Општег речника Јавних набавки: 09310000 електрична енергија.

9.      Поступак јавне набавке се не спроводи по партијама.

10.  Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи од 90 дана.

11.  Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на  Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.

12.  Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки  и то најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 18.03.2020. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног у претходном ставу, тј. до 10,00 часова дана 17.04.2020. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.

13.  Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама  наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 17.04.2020. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.

14.  Представници понуђача активно учествовати у поступку отварања понуда могу само на основу писменог овлашћења законског заступника понуђача за активно учествовање у поступку јавне набавке. Отварање је отворено за јавност.

15.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2. Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).

Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, људскиресурси@бања-кањиза.цом

 Конкурсну документацију мозете преузети - овде. 

 
 
 
 
12.03.2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 32., члана 35. ст. 1. тачка 1), члана55. став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр. 3/Б и члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015 и 41/2019)
 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊАКАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - јаја
 
ЈАВНА НАБАВКА 1/2020
позив за допуну понуда
 
1.     Назив, адреса и интернет страница наручиоца:СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊАКАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб., www.бања-кањиза.цом
2.     Врста наручиоца: јавна здравствена установа из плана мреже здравственог система Републике Србије
3.     Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4.     Предмет јавне набавке и опис:ЈАВНА НАБАВКА - ЈАЈА
 
 
Назив добра
ШиФре из општег речника јавних набавки
Јаја
03142500
 
5.     Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. Први резервни критеријум је рок плаћања.
6.     Разлог за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда: Одредбама члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) прописано је да: Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ако у отвореном, рестриктивном или квалиФикационом поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке специФикације и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалиФикационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалиФикационом поступку, односно конкурентном дијалогу.
7.     Конкурсна документација се преузима у електронској Форми може се преузети у електронском Формату на интернет страници Наручиоца www.бања-кањиза.цом  и доставља се понуђачима као позив за допуну понуда.
8.     Понуде се достављају најкасније до 16.03.2020. године до 10,00 часова. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
9.     Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда вршиће се у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 16. Марта 2020. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
10. Представници понуђача:У поступку отварања понуда и преговарању, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда и преговарању. Овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда и преговарању мора да садржи: назив, пословно име понуђача, седиште и адресу, податке о лицу овлашћеном за учешће у поступку јавног отварања понуда.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
12. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, људскиресурси@бања-кањиза.цом
 
Конкурсна документацију можете преузети - овде.
 

 
 
09.03.2020.
 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 09.03.2020.
Број : 3/6-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/6-1 од дана 09.03.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/6-2 од дана 09.03.2020. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 2/2020 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас

П О З И В А

да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИфИЧНИХ СОфТВЕРА

1. Набавка је обликована по партијама.

1) Партија 1- Услуге одржавања соФтвера Персеј,
2) Партија 2- Услуге одржавања соФтверског пакета Хелиx, Гарсон, Хотелијер и Хелиx Wеллнесс.

2. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357.
4. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
5. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
6. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
8. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 18.03.2020. године.
9. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
10. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 18.03.2020. године Свечаној Сали наручиоца.
11. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђачи дају понуду у месечном, паушалном износу. Понуде са неуобичајеним ниским ценама ће бити посебно разматране и процесуиране у складу са Законом о јавним набавкама.
12. ШиФре из Општег речника јавних набавки: 72267100 Одржавање соФтвера за инФормационе технологије
13. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности:

 

 Партија 1- Услуге одржавања соФтвера Персеј,

Дорада и измена постојећих апликација на захтев корисника: Финансијско књиговодство, евиденција купаца и добављача, робно-материјално књиговодство, евиденција основних средстава и ситног инвентара, ванбилансне евиденције (аналитике), евиденције издатих Фактура, евиденција пдв-а, евиденција обавеза, обрачун камата, благајничко пословање, обрачун личних доходака, кадровска евиденција, апликација за адимнистрацију ИСО документације.
Обука кадрова за коришћење програма, односно нових делова програма
Архивирање података по потреби и на крају године, отварање нове године и приступ старој.
Пребацивање података у захтеване Формате по захтеву корисника.

 Партија 2- Услуге одржавања соФтверског пакета Хелиx, Гарсон, Хотелијер и Хелиx Wеллнесс

Дорада и измена постојећих апликација (Хелиx, Хотелиер, Гарсон и Хелиx Wеллнесс) на захтев корисника и прилагођавање истих новонасталим законским променама.
Обука кадрова за коришћење програма, односно нових делова програма
Архивирање података по потреби и на крају године, отварање нове године и приступ старој
Пребацивање података у захтеване Формате по захтеву корисника

 

14) Заједничке обавезе и правила партија:

 пружање услуга корисниче подршке путем телеФона и интернета радним данима у радно време (понедељак-петак од 07 до 17 часова);
 пружање услуга корисничке подршке путем телеФона и интернета ван радног времена (само за хитне интервенције);
 мање измене у СоФтверу и извештајима у оквиру постојећих Функционалности
 отварање нове пословне године.

 Под пружањем услуга корисничке подршке подразумева се дијагностиФиковање проблема, отклањање сметњи у раду и кварова на СоФтверу, асистенција и консултације у вези са СоФтвером.

 Понуђач је дужан да у најкраћем могућем року пружи техничку подршку Кориснику, с тим да је време одзива за редовне интервенције највише 48 сати, а за хитне интервенције највише 24 сата, од тренутка када је Корисник обавестио понуђача о потреби за редовном односно хитном интервенцијом, путем телеФона или интернета.

 Под хитном интервенцијом се подразумева интервенција чија је сврха отклањање квара на СоФтверу који у потпуности онемогућава рад СоФтвера, док се под редовном интервенцијом подразумева свака друга интервенција која није хитна, а чија је сврха помоћ у коришћењу СоФтвера или отклањање мањих недостатака.

15) Понуђач треба да буде ималац права интелектуалне својине за приступ, измене и допуне програмима наручиоца.

Конкурсну документацију можете преузети - овде.
 


 
09.03.2020.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 09.03.2020.
Пословни број: 3/4-7 е-маил: директор@бања-кањиза.цом
www.бања-кањиза.цом
Тел: 024/875-163
фаx: 024/874-810


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 07.03.2020. године, директор дана 09.03.2020. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 1/2020


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Тим Цо“ д.о.о., 11000 Београд, Јована Рајића бр. 5ц, понуда број ЦЕП 28-02/2020 од 28.02.2020. године.

 

 

 
26.02.2020.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 26.02.2020.
Број : 3/4-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/4-1 од дана 26.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/4-2 од дана 26.02.2020. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 1/2020 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А

да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА КОНТРОЛЕРА X-ЗРАКА АССY 10 МА XРЦ СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ И КАЛИБРАЦИЈЕ

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб. (у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 33111660 – Дензитометри за кости;
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, људскиресурси@бања-кањиза.цом
8. Интернет страница Наручиоца: www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 06.03.2020. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 06.03.2020. године Свечаној Сали наручиоца.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Цена мора да садржи трошкове испоруке и уградње.
 

Документацију можете преузети - овде.
 

 
 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
,,БАЊА КАЊИЖА,,
Народни парк бб,
Број: 6/11-2
Дана: 03.02.2020. год.
К А Њ И Ж А
 
 
На основу чл. 53. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Специјалне болнице за рехабилитацију од дана 09.09.2016. године доставља Вам се
 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
 
(попуњава заинтересовани понуђач)
Назив понуђача
 
Адреса
 
Пиб
 
Матични број
 
Број текућег рачуна и назив банке
 
Е-пошта / Е-маил
 
Број понуде:
 
Датум понуде:
 
 
ПОНУДА:
 
Р. б.
Назив Пиће
Група
Јед.мере
Јединична цена без ПДВ
Јединична цена са ПДВ
 1.  
Роса 0.33
Минералне воде
КОМ.
 
 
 1.  
Аqуа Вива 0.33
Минералне воде
КОМ.
 
 
 1.  
Роса 0.70
Минералне воде
КОМ.
 
 
 1.  
Књаз Милош 1/1
Минералне воде
КОМ.
 
 
 1.  
Књаз Милош 0.33
Минералне воде
КОМ.
 
 
 1.  
Нецтар мултивитамин 0.2
Природни сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Нецтар бресква 0.2
Природни сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Нецтар јабука 0.2
Природни сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Нецтар јагода 0.2
Природни сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Нецтар кајсија 0.2
Природни сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Нецтар боровница 0.2
Природни сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Нецтар поморанџа 0.2
Природни сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Несте Ледени чај лимун 0.5
Природни сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Несте Ледени чај бресква 0.5
Природни сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Цоца Цола 0.25
Газирани сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Цоца цола зеро 0.25
Газирани сокови
КОМ.
 
 
 1.  
фанта 0.25
Газирани сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Сцхwеппес биттер 0.25
Газирани сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Сцхwеппес тониц 0.25
Газирани сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Цоцкта 0.25
Газирани сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Гуарана 0.25
Газирани сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Цампари Биттер 1/1 Италy
Ликери
ЛИТ.
 
 
 1.  
Чоколадни ликер-Симекс Суб. 0,70
Ликери
КОМ.
 
 
 1.  
Јагермеистер 1/1
Ликери
ЛИТ.
 
 
 1.  
Цароланс-Ирисх Цреам 1/1
Ликери
ЛИТ.
 
 
 1.  
Вермут Бадел 1/1
Ликери
ЛИТ.
 
 
 1.  
Горки лист 1/1
Ликери
ЛИТ.
 
 
 1.  
Рум 1/1 Бадел
Жестоко
ЛИТ.
 
 
 1.  
Вотка домаћа Атлантик 1/1
Жестоко
ЛИТ.
 
 
 1.  
Вотка страна финландија 1/1
Жестоко
ЛИТ.
 
 
 1.  
Гин Дрy Плави 1/1
Жестоко
ЛИТ.
 
 
 1.  
Теqуила Агавита 0.70
Жестоко
КОМ.
 
 
 1.  
Вињак "5" ВСОП Рубин 0.70
Жестоко
КОМ.
 
 
 1.  
Метаxа 5* 0.70
Жестоко
КОМ.
 
 
 1.  
Баллантинес 1/1
Жестоко
ЛИТ.
 
 
 1.  
Стоцк 84 1/1
Жестоко
ЛИТ.
 
 
 1.  
Јохнние Wалкер 1/1
Жестоко
ЛИТ.
 
 
 1.  
Вињак Рубин 1/1
Жестоко
ЛИТ.
 
 
 1.  
Јацк Даниелс 1/1
Жестоко
ЛИТ.
 
 
 1.  
Цоурвоисиер В.С. 0.70
Жестоко
КОМ.
 
 
 1.  
Домаћи Брендy Бадел 1/1
Жестоко
ЛИТ.
 
 
 1.  
Хеинекен 0.4
Пиво
КОМ.
 
 
 1.  
Бецкс Апатин 0.5
Пиво
КОМ.
 
 
 1.  
Хеинекен 0.25
Пиво
КОМ.
 
 
 1.  
Старопрамен Апатин 0.5
Пиво
КОМ.
 
 
 1.  
Јелен фресх грејпФруит Апатин 0.5
Пиво
КОМ.
 
 
 1.  
Јелен пиво Апатин 0.5
Пиво
КОМ.
 
 
 1.  
Лав пиво Челарево 0.4
Пиво
КОМ.
 
 
 1.  
Лав пиво Челарево 0.5
Пиво
КОМ.
 
 
 1.  
Точено пиво Јелен 30/1
Пиво
КОМ.
 
 
 1.  
Зајечарско светло 0,5
Пиво
КОМ.
 
 
 1.  
Смедеревка 0.7 Тиквеш
Бело вино
КОМ.
 
 
 1.  
Бела вода 0.75 Тиквеш
Бело вино
КОМ.
 
 
 1.  
Увозно бело сортирано Токаyи 0.7
Бело вино
КОМ.
 
 
 1.  
Увозно бело вино Јулијанус Мускат 0.7
Бело вино
КОМ.
 
 
 1.  
Смедеревка 1/1 Рубин
Бело вино
ЛИТ.
 
 
 1.  
Тöрлеy 0.7
Бело вино
КОМ.
 
 
 1.  
Стари Ризлинг 1/1 Вино Жупа
Бело вино
ЛИТ.
 
 
 1.  
Схардоне 13 Јул 0.7
Бело вино
КОМ.
 
 
 1.  
Цабернет 13 Јул 0.7
Бело вино
КОМ.
 
 
 1.  
Сангриа 1/1
Црвено вино
ЛИТ.
 
 
 1.  
Ждребчева крв 1/1
Црвено вино
КОМ.
 
 
 1.  
Цхардонаy Специал Селецтион 0.75 Тиквеш
Суво, бело вино
КОМ.
 
 
 1.  
Цабернет Рубин 0.7
Црвено вино
КОМ.
 
 
 1.  
Вранац Плантаже 0.7
Црвено вино
КОМ.
 
 
 1.  
Барово 0.75 Тиквеш
Суво црвено вино
ЛИТ.
 
 
 1.  
Увозно црно сортирано Јулијанус КекФранкос 0.7
Црвено вино
КОМ.
 
 
 1.  
Вранац Процорден 0.7
Црвено вино
КОМ.
 
 
 1.  
Црногорски вранац 1/1
Црвено вино
ЛИТ.
 
 
 1.  
Вранац Процорден 0.2
Црвено вино
КОМ.
 
 
 1.  
Нецтар поморанџа тетрапак 1/1
Природни сокови
КОМ.
 
 
 1.  
Крстач 1/1
Бело вино
КОМ.
 
 
 1.  
Крстач 0.2
Бело вино
КОМ.
 
 
 1.  
Шлаг спреј 250 мл
Шлаг
КОМ.
 
 
 1.  
Млеко у листу, 1 ком 10 гр, 10 ком у листу
Млеко
ЛИСТ.
 
 
 1.  
Гранд каФа 100гр
КаФа
КОМ.
 
 
 1.  
МилФорд чај (разне врсте)
Чај
КОМ.
 
 
УКУПНО:
 
 
 
Рок плаћања: ___________________________________________________________
 
Рок испоруке: недељно 1 испорука, у року од 48 сати од момента пријема налога за набавке или наруџбенице. Наручилац није у могућности да прими робу у 2 или више наврата због недостатка радне снаге.
 
Испорука по датим ценама : најдуже 12 месеци од дана издавања наруџбенице, односно до дана утрошка предвиђеног новчаног износа за предметну набавку. Сукцесивно, према потребама купца.
 
Додатни услови испоруке:
 1. недељно 1 x испорука је дозвољена (недељно требовање и испорука добара),
 2. добављач мора да изврши испоруку свих требованих производа са списка наручиоца, истовременом испоруком (недељно требовање и испорука добара),
 3. није дозвољена “некомплетна” испорука, тј. испорука без испоручивања сваког захтеваног производа у захтеваним количинама (недељно једном се врши требовање и испорука).
 
Рок за подношење понуда: 11.02.2020.
 
МОЛИМО ВАС ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ДОСТАВИТЕ ВАШУ ПОНУДУ ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА ИЗ КАЊИЖЕ, НАРОДНИ ПАРК ББ.
 
Потпис одговорног лица или овлашћеног лица понуђаћа
 
_____________________________________________
ДАТУМ________________                                                   
МЕСТО ________________

 

 

Документ можете преузети - овде.


 

22.01.2020.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/79-22 од дана 21.01.2020. године, директор дана 22.01.2020. године доноси:

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 2/2019
ПАРТИЈА БР. 13 – ЈАЈА

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности добара ЈН 2/2019, Прехрамбени производи - Партија бр. 13. Јаја, јер није поднета ниједна прихватљива понуда у складу са чланом 107 став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
  Разлози за обуставу не стоје на страни наручиоца, вршилац не врши накнаду трошкова за припрему понуде.

 
Образложење
 
Наручилац је дана 27.11.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 2/2019, пословни број 3/79-1, за јавну набавку ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, а дана 27.11.2019. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки. До истека рока за подношење понуда за наведену партију на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде. Комисија наручиоца је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај. У извештају о стручној оцени понуда, бр. 3/79-22 од 21.01.2020. године, констатовано је следеће: 
 
1. Подаци о јавној набавци
 
 

Редни број јавне набавке: 2/2019 Предмет јавне набавке ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

 

 
Број партије
Назив партије
Процењена вредност партије без ПДВ-а
Подаци о апропријацији у буџету – конто бр.
ШиФре из општег речника јавних набавки
Партија 1
Јунетина
2.950.000,00
426800
15111000
Партија 2
Живинско месо
2.200.000,00
426800
15112000
Партија 3
Свињетина
4.600.000,00
426800
15113000
Партија 4
Рибље месо
1.150.000,00
426800
15119600
Партија 5
Месни производи
2.250.000,00
426800
15130000
Партија 6
Млеко и млечни производи
3.800.000,00
426800
15500000
Партија 7
Хлебни производи, свежа пецива и колачи
1.300.000,00
 
426800
15810000
Партија 8
Прерађено воће и поврће
950.000,00
426800
15330000
Партија 9
Дубоко смрзнути производи
800.000,00
426800
15896000
Партија 10
Поврће
3.300.000,00
426800
03221000
Партија 11
Воће и коштуњаво воће
600.000,00
426800
03222000
Партија 12
Разни прехрамбени производи
3.000.000,00
426800
15800000
Партија 13
Јаја
1.100.000,00
426800
03142500
Укупна процењена вредност без ПДВ-а: 28.000.000,00динара. Подаци о апропријацији у буџету, односно у Финансијском плану за плаћање: конто 426800
 
 1. Подаци о понуђачима
 
 

Благовремено су до 27.12.2019. године до 10:00 часова примљене понуде следећих понуђача за ПАРТИЈУ БР. 13. – Јаја

 

 
 
Ред.
 
Бр.
 
Назив понуђача
 
Понуђена цена
 
без ПДВ-а
1
„Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., ДелФе Иванић бр. 37, Каћ
1.106.000,00
дин без ПДВ-а
2
д.о.о. „Селекта“, Клисански пут бр. 134, Нови Сад
1.106.000,00
дин без ПДВ-а
 
Не благовремених понуда није било.
 
 1. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање:
-        „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., ДелФе Иванић бр. 37, Каћ;
-        д.о.о. „Селекта“, Клисански пут бр. 134, Нови Сад;
Разлози за одбијање: Процењена вредност партије је нижа од вредности наведених понуда.
 
 1. Понуде које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве и понуђена цена тих понуда: Нема
 
 1. Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена.
 
3.     После извршене стручне оцене, наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке за предметну партију, како није поднета ниједна прихватљива понуда.
 
Утврђујући разлоге који су довели до обуставе поступка комисија констатује да су сва акта у јавној набавци припремљена и објављена у складу са позитивним прописима, те да разлози не стоје на страни наручиоца.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 

Против ове одлуке понуђач може Републичкој комисији за заштиту права поднети захтев за заштиту права путем наручиоца, у року од 10 дана од дана пријема истог.Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета РС уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шиФра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

 

      в.д. директор
 
___________________________
Снежана Аџић, дипл.ецц. – мастер
 
 

Одговоран за правну исправност:

 

 

Службеник за јавне набавке

 

 
 

________________________

 

Матић Иван, дипл. прав.

 

20.01.2020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
,,БАЊА КАЊИЖА,,
Народни парк бб,
К А Њ И Ж А
Број: 6/1-2
Дана: 20.01.2020. год.

На основу чл. 53. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Специјалне болнице за рехабилитацију од дана 09.09.2016. године доставља Вам се

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ДЕТАЉНИ ПРЕГЛЕД СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА
 

Образац за пријаву можете преузети - овде.

 


 

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-21 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 12. – РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., ДелФе Иванић бр. 37, Каћ
понуда број 12/19 од 02.12.2019. године.

 


 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-20 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 11. – ВОЋЕ И КОШТУЊАВО ВОЋЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., ДелФе Иванић бр. 37, Каћ, понуда број 11/19 од 02.12.2019. године.
 

 

 


 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-19 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 10. – ПОВРЋЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Селекта“, Клисански пут бр. 134, Нови Сад, понуда број 270-10-12/19 од 02.12.2019. године.
 


 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-18 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 9. – ДУБОКО СМРЗНУТИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., ДелФе Иванић бр. 37, Каћ, понуда број 9/19 од 02.12.2019. године.
 


 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-17 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 8. – ПРЕРАЂЕНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Селекта“, Клисански пут бр. 134, Нови Сад, понуда број 270-8-12/19 од 02.12.2019. године.
 

 


 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-16 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 7. – ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Дон Дон“ д.о.о., Булевар Зорана Ђинђића 144б, Београд, понуда број 1797 од 24.12.2019. године.
 

 

 


 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-15


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 6. – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Круна Комерц“ д.о.о., Смедеревски пут бр. 25д, Београд, понуда број 180 од 25.12.2019. године.
 

 


 

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-14 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 5. – МЕСНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Којчић“ Нови Сад, Темеринска бр. 178, Нови Сад, понуда број 5-19 од 20.12.2019. године.

 


 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-13 

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 4. – РИБЉЕ МЕСО

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., ДелФе Иванић бр. 37, Каћ, понуда број 4/19 од 02.12.2019. године.

 


 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-12 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 3. – СВИЊЕТИНА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Којчић“ Нови Сад, Темеринска бр. 178, Нови Сад, понуда број 3-19 од 20.12.2019. године.
 

 


 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-11 
 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 2. – ЖИВИНСКО МЕСО

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Селекта“, Клисански пут бр. 134, Нови Сад, понуда број 270-2-12/19 од 02.12.2019. године.
 

 

 


 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 31.12.2019.
Пословни број: 3/79-10 
 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 31.12.2019. године, директор дана 31.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 2/2019
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 1. - ЈУНЕТИНА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Којчић“ Нови Сад, Темеринска бр. 178, Нови Сад., понуда број 1-19 од 20.12.2019. године.
 

 


 

 30.12.2019

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 30.12.2019.
Пословни број: 3/80-7

 


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 26.12.2019. године, директор дана 30.12.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР 16/2019 - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о., ГфО Сомбор, фО Суботица, Штросмајерова бр. 24, 24000 Суботица, понуда од 23.12.2019. године.

 

 


 

24.12.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА"
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 24.12.2019. године
Број : 3/79-7
ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈН
БР. 2/2019 ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) на питање заинтересованог лица, даје се следећи одговор:

ПИТАЊЕ бр. 1:

Молимо вас да нам појасните рок и начин плаћања ?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1.:

Наручилац је у претходном одговору од дана 17.12.2019. године навео да није одредио минимални и максимални рок плаћања, јер то питање је регулисано чланом 4. ст. 3. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017).
Рок плаћања може бити највише 90 дана, у случају када је дужник Републички Фонд за здравствено осигурање, односно корисник средстава Републичког Фонда за здравствено осигурање.
Понуђач одређује рок плаћања, док тај рок минимално може бити 1 дан, а највише 90 дана након испоруке.
Добављач врши Фактурисање по свакој испоруци.

Овај одговор се сматра саставним делом конкурсне документације.

Према процени наручиоца, водећи рачуна о интересима заинтересованих лица, конкурсну документацију није потребно изменити.

С поштовањем,


Председник комисије ЈН
____________________
Матић Иван, дипл.прав.
 


 

24.12.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА"
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 23.12.2019. године
Број : 3/79-6
ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈН
БР. 2/2019 ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) на питање заинтересованог лица, даје се следећи одговор:

ПИТАЊЕ бр. 1:

У циљу учествовања на јавној набавци ЈН БР.: 2/2019-набавка прехрамбених производа, молимо Вас да одговорите на питање које следи.
Наиме, питање је везано за партије 10-поврће и 11-воће и коштуњаво воће.
У оквиру конкурсне документације дата је табела са утрошком поврћа И воћа у искано по сезонама. Да ли то значи да ћете ове артикле наручивати само у сезони?
Ова дилема се појављивала и у претходној години и од великог је значаја за Фомирање понуде, те вас молимо за одговор.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1.:

Не, Наручилац има право да све артикле из Партија 10 и 11 наручује и ван сезоне. Наведена табела је дата чисто инФормативно, ради помоћи понуђачима при састављању понуда за Партије бр. 10 и 11.


Овај одговор се сматра саставним делом конкурсне документације.

Према процени наручиоца, водећи рачуна о интересима заинтересованих лица, конкурсну документацију није потребно изменити.

С поштовањем,
Председник комисије ЈН
____________________
Матић Иван, дипл.прав.
 

 

 


 

17.12.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА"
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 17.12.2019. године
Број : 3/79-5
ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈН
БР. 2/2019 ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) на питање заинтересованог лица, даје се следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 2/2019 :

У ДОКУМЕНТАЦИЈИ НИЈЕ НАВЕДЕН РОК ПЛАЋАЊА,КОЛИКО ДАНА ЈЕ РОК ПЛАЋАЊА?

ОДГОВОР.:

У складу са одредбама члана 4. ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уговором између јавног сектора и привредних субјеката може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза до 90 дана у случају када је дужник Републички Фонд за здравствено осигурање, односно корисник средстава Републичког Фонда за здравствено осигурање у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Специјална болница је корисник средстава Републичког Фонда за здравствено осигурање у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Према томе, наручилац није одредио минимални и максимални рок плаћања јер ово питање је регулисано наведеном законском одредбом, тај рок може бити највише 90 дана.

Овај одговор се сматра саставним делом конкурсне документације.

Према процени наручиоца, водећи рачуна о интересима заинтересованих лица, конкурсну документацију није потребно изменити.

С поштовањем,
Председник комисије ЈН
____________________
Матић Иван, дипл.прав.
 

 

 


 

14.12.2019.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/80-1 од дана 14.12.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/80-2 од дана 14.12.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 16/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:
Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

- Осигурање имовине,
- Осигурање запослених,
- Обавезно осигурање и каско (цасцо) осигурање возила,
- Осигурање опште одговорности и проФесионалне одговорности лекара и медицинског особља,
- Осигурање лица од последица несрећног случаја (пацијената упућених преко РЗЗО-а, пацијената који сами Финансирају боравак, туриста и трећих лица).

ШиФре из Општег речника јавних набавки:
66510000 Услуге осигурања (у даљем тексту УО), 66512000 УО од незгода и услуге здравственог осигурања, 66514110 УО моторних возила, 66515100 УО од пожара, 66515200 УО имовине, 66516500 УО проФесионалне одговорности. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб. (у даљем тексту: Наручилац).
Набавка није обликована по партијама.
Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, људскиресурси@бања-кањиза.цом
Интернет страница Наручиоца: www.бања-кањиза.цом.
Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно. Представници понуђача који учествују у поступку, приликом отварања понуда, подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 23.12.2019. године.
Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 23.12.2019. године Свечаној Сали наручиоца. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, под једнаким условима.
 

Конкурсну документацију можете преузети - овде.


 

09.12.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/69-6 од дана 05.12.2019. године, директор дана 05.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 15/2019
ПАРТИЈА БР. 2 - НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) БИОСТИМУЛАТИВНОГ ЛАСЕРА МАЛЕ СНАГЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „БТЛ медицинска опрема“ д.о.о., Милана Ракића бр. 127, 11000 Београд, понуда број 431 од 20.11.2019. године.

 


 

09.12.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/69-6 од дана 05.12.2019. године, директор дана 05.12.2019. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 15/2019
ПАРТИЈА БР. 1 - НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) АПАРАТА ЗА ХОРИЗОНТАЛНУ ТЕРАПИЈУ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Елецтрониц Десигн Медицал“ д.о.о., Карађорђев трг бр. 9, 11080 Земун, понуда број 345/2019 од 22.11.2019. године.
 

 


 

27.11.2019.

На основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр. 3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015 и 41/2019)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку

ЈАВНА НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 2/2019

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,
2. Врста наручиоца: јавна здравствена установа из плана мреже здравственог система Републике Србије
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Предмет јавне набавке и опис: ЈАВНА НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
Предмети јавне набавке су обликовани по 13 партија и то:

Број партије Назив партије ШиФре из општег речника јавних набавки
Партија 1 Јунетина 15111000
Партија 2 Живинско месо 15112000
Партија 3 Свињетина 15113000
Партија 4 Рибље месо 15119600
Партија 5 Месни производи 15130000
Партија 6 Млеко и млечни производи 15500000
Партија 7 Хлебни производи, свежа пецива и колачи 15810000
Партија 8 Прерађено воће и поврће 15330000
Партија 9 Дубоко смрзнути производи 15896000
Партија 10 Поврће 03221000
Партија 11 Воће и коштуњаво воће 03222000
Партија 12 Разни прехрамбени производи 15800000
Партија 13 Јаја 03142500

5. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. Први резервни критеријум је рок плаћања.

6. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (евентуални захтев заинтересованих лица се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
7. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 27. Новембра 2019. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
8. Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда вршиће се у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 27. Децембра 2019. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
9. Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
11. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, људскиресурси@бања-кањиза.цом
12. Напомена понуђачима: Приликом састављања понуде водите рачуна о томе да квалитет сваког предмета ове јавне набавке мора одговарати меродавним, односно важећим стандардима о квалитету робе, да буде првокласна/прве категорије, здрава и санитарно исправна у складу са важећим прописима РС.
 

Конкурсну документацију можете преузети - овде.

 


 

27.11.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.11.2019. године, директор дана 25.11.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 14/2019
НАБАВКА ПОСТЕЉИНЕ, ПЕШКИРИ И ТКАНИНЕ


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Текиг-Велетекс“ д.о.о., Јасеничка бр. 15., 11000 Београд, понуда број 143/19 од 13.11.2019. године.

 


 

14.11.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 14.11.2019.
Број : 3/69-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/69-1 од дана 14.11.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/69-2 од дана 14.11.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 15/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ – АПАРАТ ЗА ХОРИЗОНТАЛНУ ТЕРАПИЈУ И БИОСТИМУЛАТИВНИ ЛАСЕР МАЛЕ СНАГЕ

1. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налазе се у конкурсној документацији.
2. Адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Предмети јавне набавке су обликовани у 2 партије и то:
Број партије Назив партије ШиФре из општег речника јавних набавки
Партија 1 Набавка и испорука 1 (једног) апарата за хоризонталну терапију
33100000
Партија 2 Набавка и испорука 1 (једног) биостимулативног ласера мале снаге
33100000

4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
5. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
6. Није предвиђена електронска лицитација.
7. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
8. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357
9. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
10. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 25.11.2019. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 25.11.2019. године у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).

Конкурсну документацију можете преузети - овде.
 


 

05.11.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 05.11.2019.
Број : 3/66-6

Редни број јавне набавке мале вредности: 14/2019
Предмет јавне набавке мале вредности НАБАВКА ПОСТЕЉИНЕ, ПЕШКИРИ И ТКАНИНЕ


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , комисија за јавну набавку мале вредности 14/2019 дана 05.11.2019. године доноси:

 

                                      О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Продужава се рок за достављање понуда, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 15.11.2019. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 15.11.2019. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 05.11.2019. године донео измене и допуне конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на Портал јавних набавки дана 05.11.2019.г.,

Документацију можете преузети - овде.
 

 

 


 

01.11.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 01.11.2019.
Број : 3/66-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/66-1 од дана 01.11.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/66-2 од дана 01.11.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 14/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ПОСТЕЉИНЕ, ПЕШКИРИ И ТКАНИНЕ

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу техничке карактеристике. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 39512000 – Постељина; 39515100 – Завесе; 39513100 - Столњаци
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација.
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 13.11.2019. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 13.11.2019. године Свечаној Сали наручиоца.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове испоруке и друге зависне трошкове).

Конкурсну документацију можете преузети - овде.

 

 


 

16.10.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 15.10.2019. године, директор дана 16.10.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 13/2019
НАБАВКА ЛОЖ УЉА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Еуро Мотус“ д.о.о., Булевар Михајла Пупина 115а, 11070 Београд, понуда број 473/2019 од 10.10.2019. године.
 


 

16.10.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/52-15 од дана 14.10.2019. године, директор дана 16.10.2019. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2018
ПАРТИЈА БР. 5 - МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ХидроФиллинг“ д.о.о., Дурмиторска бр. 5., 24420 Кањижа, понуда број 23 од 07.10.2019. године.
 

 


 

16.10.2019.

 На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/52-15 од дана 14.10.2019. године, директор дана 16.10.2019. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2018
ПАРТИЈА БР. 4 - ЧЕЛИЧНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Металманиа“ д.о.о., фехер ференца бб, 24420 Кањижа, понуда број 11/2019 од 01.10.2019. године.


 

16.10.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/52-15 од дана 14.10.2019. године, директор дана 16.10.2019. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2018
ПАРТИЈА БР. 3 - ГРАЂЕВИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (*фАРБЕ, БОЈЕ, ЛАКОВИ И ДР.)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Три О“ д.о.о., Индустријска зона бр. 464., 34300 Аранђеловац, понуда број 480/2019 од 09.10.2019. године.
 


 

16.10.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/52-15 од дана 14.10.2019. године, директор дана 16.10.2019. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2018
ПАРТИЈА БР. 2 - ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СТР „Про Универзал“, Војводе Путника бр. 79., 23300 Кикинда, понуда број 11/2019 од 27.09.2019. године.
 

 


 

16.10.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/52-15 од дана 14.10.2019. године, директор дана 16.10.2019. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2018
ПАРТИЈА БР. 1- ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Глобал-електро“ д.о.о., Алеја Кестенова бр. 25, 24420 Кањижа, понуда број 1/19 од 28.09.2019. године.

 


04.10.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 04.10.2019.
Број : 3/55-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/55-1 од дана 04.10.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/55-2 од дана 04.10.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 13/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ЛОЖ УЉА

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 09135100 - Уља за ложење
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација.
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 14.10.2019. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 14.10.2019. године Свечаној Сали наручиоца.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове испоруке и друге зависне трошкове).

Конкурсну документацију можете преузети - овде

 


 

26.09.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.09.2019. године, директор дана 26.09.2019. године доноси:


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 12/2019 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Зома 021“ д.о.о., 21000 Нови Сад, Темеринска бр. 12, понуда број 76/19 од 20.09.2019. године.
 


 

26.09.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 23.09.2019.
Број : 3/52-7

Редни број јавне набавке мале вредности: 11/2019
Предмет јавне набавке мале вредности ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), комисија за јавну набавку мале вредности 11/2019 дана 23.09.2019. године доноси:

 

О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Продужава се рок за достављање понуда, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 01.10.2019. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 01.10.2019. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 23.09.2019. године донео измене и допуне конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на Портал јавних набавки дана 23.09.2019.г.,
 

  Документацију можете преузети - овде.

 


 

13.09.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 13.09.2019.
Број: 3/53-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/53-1 од дана 13.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/53-2 од дана 13.09.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 12/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб. ( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 30199000 – Канцеларијски материјал од хартије и други артикли; 30192000 – Канцеларијски материјал.
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/6189-357
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 23.09.2019. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 23.09.2019. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
16. Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих. Достављени узорци понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћају се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правоснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен редним бројем из обрасца структуре цене. Достављене узорке понуђача чија понуда ће бити прихваћена, понуђач ће Фактурисати приликом прве поруџбине од стране наручиоца.

Конкурсну документацију можете преузети - овде.
 


 

 

12.09.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 12.09.2019.
Број : 3/52-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/52-1 од дана 12.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/52-2 од дана 12.09.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 11/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:
Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – 11/2019

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности:

Број партије Назив партије ШиФра из општег речника јавних набавки
Партија 1. Електроинсталатерски потрошни материјал 31000000
Партија 2. Водоинсталатерски потрошни материјал 44115210, 44115200
Партија 3. Грађевински потрошни материјал(*Фарбе, боје, лакови и др.) 44000000
Партија 4. Челични потрошни материјал 44400000
Партија 5. Машински материјал 44400000

1. Набавка је обликована по партијама.
2. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357.
4. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
5. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
6. Представници понуђача који активно учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица – јавност није искључена.
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
8. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 24.09.2019. године.
9. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 24.09.2019. године Свечаној Сали наручиоца.
10. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
11. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Додатни критеријум: рок плаћања-у случају две или више понуде са истом ценом, предност има понуђач који нуди дужи рок плаћања. У случају постојања истоветних понуда са истим ценама и роковима плаћања, предност има понуђач који нуди краћи рок испоруке.
 

Конкурсну документацију можете преузети - овде.


 

28.08.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 26.08.2019. године, директор дана 27.08.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 10/2019 - РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Чикош штампа“ доо, Ђевђелијска бр. 16б, 24000 Суботица, понуда број 29/ЧИ од 23.08.2019. године.
 


 

21.08.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 20.08.2019. године, директор дана 21.08.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2019
РАЧУНАРИ И ДРУГА ИТ ОПРЕМА И СОфТВЕР

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Електроник партнер“ доо, Др Ивана Рибара бр. 146/28, 11070 Нови Београд, понуда број 200/19 од 19.08.2019. године.
 


 

16.08.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 16.08.2019.
Број : 3/45-4

На основу чл. 8.,39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/45-1 од дана 16.08.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/45-2 од дана 16.08.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 10/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:
Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – РЕЗЕРВИСАНА ЈН

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 22000000 , 22800000, 22900000, 22100000,
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Набавка је резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
4. Није предвиђена електронска лицитација
5. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
6. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357.
7. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
8. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
9. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 26.08.2019. године.
12. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
13. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 26.08.2019. године , на адреси Наручиоца, у свечаној сали.
14. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

Конкурсну документацију можете преузети - овде.


 

 

09.08.2019. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 09.08.2019.
Број : 3/44-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/44-1 од дана 09.08.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/44-2 од дана 09.08.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 9/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

РАЧУНАРИ И ДРУГА ИТ ОПРЕМА И СОфТВЕР

1. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у конкурсној документацији.
2. Адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Набавка није обликована по партијама.
4. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 30210000 – Машине за обраду података; 30230000 – Рачунарска опрема; 48620000 – Оперативни системи; 48820000 - Сервери
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
6. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. Није предвиђена електронска лицитација.
8. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
9. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 0606189357
10. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
13. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 19.08.2019. године.
14. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
15. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 19.08.2019. године у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
16. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).

Конкурсну документацију можете преузети - овде.


 

09.08.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 08.08.2019. године, директор дана 08.08.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 8/2019
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 4.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Екохем“ д.о.о., Алеја Маршала Тита бр. 27., 24000 Суботица, понуда број 20 од 01.08.2019. године.
 


 

09.08.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 08.08.2019. године, директор дана 08.08.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 8/2019
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 3.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Евопапир ДБ“ доо, Пут Народних хероја бр. 4, 24420 Кањижа, понуда број 2-БЊ-П3/2019 од 01.08.2019. године.
 

 


 

09.08.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 08.08.2019. године, директор дана 08.08.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 8/2019
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 2.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Медицал Схоп” д.о.о., Бранимира Ћосића бр. 4, 21000 Нови Сад, понуда број 30-07/19 И од 30.07.2019. године.
 

 


09.08.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 08.08.2019. године, директор дана 08.08.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 8/2019
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 1.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Инко Натионал“ д.о.о., Густава Крклеца, бб, 21460 Врбас, понуда број 34/19 од 01.08.2019. године.
 


 

25.07.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 25.07.2019.
Број : 3/36-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/36-1 од дана 25.07.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/36-2 од дана 25.07.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 8/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:
Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА

Број партије Назив партије ШиФре и општег речника јавних набавки
Партија 1 Детерџенти 39831200
Партија 2 Специјална средства за дезинФекцију и чишћење водоперивих површина – препарати за прање 39831000
Партија 3 Општа хигијенска средства и други производи – производи за чишћење и полирање 39830000
Партија 4 Сапуни, средства за омекшавање вода и ручно прање посуђа – препарати за прање, средства за чишћење разних површина – препарати за прање 33711900, 39831000, 39831000

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка је обликована по партијама.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
4. Није предвиђена електронска лицитација
5. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
6. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/6189-357
7. Интернет страница Наручиоца: www.бања-кањиза.цом.
8. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
9. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 05.08.2019. године.
12. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
13. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 05.08.2019. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
14. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
15. Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда, осим за производе у Партији 3 под редним бројевима: 6, 8, 13, 20, 21, 22, 25, 27, 30 и 31 и у партији бр. 4 под редним бројевима: 22, 23, за које је довољно да достави слику, из разлога што су производи под наведеним редним бројевима кабасти. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих (на одређену површину). Достављени узорци понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћају се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правноснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен бројем партије и редним бројем из обрасца структуре цене. Достављене узорке понуђача чија понуда ће бити прихваћена, понуђач ће Фактурисати приликом прве поруџбине од стране наручиоца.
16. Поред узорака, огледних примерака и слика, понуђач је дужан да достави на српском језику комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.
17. За поједине производе се тражи одређени сертиФикат и/или доказ о упису у одређени регистар (Агенција за лекове и медицинска средства Србије /АЛИМС/, регистар Завода за биоциде и медицинску екологију, детаљније у обрасцима).

Конкурсну документацију можете преузети - овде.
 


28.06.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 28.06.2019. године, директор дана 28.06.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 7/2019

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Успон“ д.о.о., 32000 Чачак, Булевар Ослобођења бр. 17, понуда број 00659/19 од 24.06.2019. године.
 


 

 

 

24.06.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 20.06.2019. године, директор дана 24.06.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 6/2019

ПАРТИЈА БР. 3 – ДЕКОРАТИВНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Евопапир ДБ“ д.о.о., Пут народних хероја бр. 4., 24420 Кањижа, понуда број 1-БЊ-П3/2019 од 10.06.2019. године.
 


 

 

 

24.06.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 20.06.2019. године, директор дана 24.06.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 6/2019

ПАРТИЈА БР. 2 – ПРЕКРИВАЧИ ЗА БОЛНИЧКЕ КРЕВЕТЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Ассист-тренд Криссхyгиен“ д.о.о., Пут народних хероја бр. 10, 24420 Кањижа, понуда број Партија бр 2 од 12.06.2019. године.
 


 

24.06.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 20.06.2019. године, директор дана 24.06.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 6/2019

ПАРТИЈА БР. 1 – ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ПАПИРА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ПР „Целуx“, 23000 Зрењанин, Карађорђев трг бр. 117, понуда број 10-6/19 од 10.06.2019. године.
 


17.06.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 17.06.2019.
Број : 3/32-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/32-1 од дана 17.06.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/32-2 од дана 17.06.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 7/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

 

 

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ТЕЛЕВИЗОРА

1. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у конкурсној документацији.
2. Адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Набавка није обликована по партијама.
4. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 32324100 – Телевизор у боји
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
6. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. Није предвиђена електронска лицитација.
8. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
9. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357
10. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу:
људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
13. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 26.06.2019. године.
14. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
15. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 26.06.2019. године у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
16. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

08.06.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 08.06.2019.
Број : 3/26-7

Редни број јавне набавке мале вредности: 6/2019
Предмет јавне набавке мале вредности ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ – ТОАЛЕТНИ ПАПИРИ


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , комисија за јавну набавку мале вредности 6/2019 дана 08.06.2019. године доноси:

 

О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Продужава се рок за достављање понуда, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 17.06.2019. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 17.06.2019. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 08.06.2019. године донео измене и допуне конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на Портал јавних набавки дана 08.06.2019.г.,

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

08.06.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА"
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 08.06.2019. године
Број : 3/26-5

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈНМВ
БР. 6/2019- ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ – ТОАЛЕТНИ ПАПИРИ


На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) на питање заинтересованог понуђача, даје се следећи одговор:

Питање: “ У којем проценту це наруцилац толерисати одступање од задатих димензија када су у питању сви артикли из техницке специФикације за Партију 1? Димензије готових производа се разликују од производјаца до производјаца па сматрамо да је неопходно дати могуцност за законски предвидјено одступање. На тај нацин нецете ни Ви као наруцилац бити остецени а оставља се могуцност уцествовања за веци број понудјаца сто је и циљ јавних набавки.”

Одговор:

У Партији бр. 1. Хигијенски производи од папира, Наручилац ће толерисати одступања од тражених димензија у проценту од +/- 5%.

Према процени наручиоца, водећи рачуна о интересима заинтересованих лица, конкурсну документацију је потребно изменити због овог одговора.


 

04.06.2019.

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 04.06.2019.
Број : 3/26-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/26-1 од дана 04.06.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/26-2 од дана 04.06.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 6/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ - ТОАЛЕТНИ ПАПИРИ

1) Партија 1 - Хигијенски производи од папира
2) Партија 2 - Прекривачи за болничке кревете
3) Партија 3 –Декоративни производи

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка је обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: Партија бр. 1 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Хигијенски производи од папира - Партија бр.2 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Прекривачи за болничке кревете - Партија бр.3 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Декоративни производи
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу:
људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 13.06.2019. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 13.06.2019. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
16. Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих (на одређену површину). Достављени узорци понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћају се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правноснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен бројем партије и редним бројем из обрасца структуре цене. Достављене узорке понуђача чија понуда ће бити прихваћена, понуђач ће Фактурисати приликом прве поруџбине од стране наручиоца.
17. Поред узорака и огледних примерка, понуђач је дужан да достави комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.

 

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

09.04.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 09.04.2019.
Пословни број: 3/4-10


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 09.04.2019. године, директор дана 09.04.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 1/2019
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ЈП ЕПС“ Београд, Балканска бр. 13., 11000 Београд, понуда број 18.01-170450/1-19 од 27.03.2019. године.


 

09.04.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 09.04.2019.
Пословни број: 3/5-9


На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 08.04.2019. године, директор дана 09.04.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР 2/2019 – ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕфИКАСНОСТИ


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Саша Јанковић ПР „Центар за пројектовање ИНИП“., Алексе Шантића бр. 57, стан 1., 21000 Нови Сад, понуда број 25/2019 од 25.03.2019. године.


 

02.04.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Н Ј И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум: 02.04.2019.
Пословни број: 3/13-7

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 01.04.2019. године, директор дана 02.04.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 5/2019


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Радун Авиа“ д.о.о., 21000 Нови Сад, Пут Шајкашког одреда бр. 2А, понуда број 83/2019 од 27.03.2019. године.


 

29.03.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА"
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 29.03.2019. године
Број : 3/4-5

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈН
БР. 1/2019 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) на питање заинтересованих лица, даје се следећи одговор:
ПИТАЊЕ БРОЈ 1. :
Обраћамо Вам се у вези са Вашим позивом за подношење понуда за набавку електричне енергије ЈН БР.: 1/2019 ЕЕ Бања Кањижа
У оквиру конкурсне документације приложен је и модел Уговора, у коме постоји спорни чланови.
Место испоруке Члан 4.

Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије до Места испоруке
Примедба: Једина законска обавеза снабдевача-испоручиоца јесте преузимање потпуне балансне одговорности за места примопредаје наручиоца-купца (деФинисано у Закон о енергетици Члан 135 као и Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом члан 2). На какве се ризике мисли? За квалитет и непрекидност напајања је, по наведеним законима и правилима, надлежан Оператор преносне/дистрибутивне мреже.
Предлажемо брисање спорне одредбе
Одговор:

Према Закону о енергетици и осталим прописима, купац потписује уговор о потпуном снабдевању са снабдевачем. Овај уговор је по својој правној природи уговор о продаји, на шта јасно указује одредба члана 2. тачка 2), 59) и 66) те члана 171., 172., 187., 195., 215. и 389. став 1. тачка 19) Закона о енергетици. Сагласно изнетом, продавац је сагласно Закону о енергетици и Закону о облигационим односима одговоран за уредно снабдевање купца добром уговореног квалитета закључно са местом примопредаје и тренутком примопредаје (члан 456. и 478. до 480. Закона о облигационим односима). Моделом уговора јасно је деФинисано да се на све што није посебно уређено овим уговором примењује Закон о облигационим односима. Сагласно даље цитираним одредбама Закона о енергетици и Закона о облигационим односима купац има законско право на стално и гарантовано снабдевање.
ПИТАЊЕ БРОЈ 2. :
Обрачун и начин плаћања Члан 5.

Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца Факсом доставити податке о продатој количини
електричне енергије за претходни месец (документ о усаглашавању), и исти мора бити саставни део рачуна.
Примедба: једини валидни податак о продатој количини енергије, на основу ког снабдевач законски сме и може да направи обрачун на крају месеца, јесте онај који пружа Оператор преносног/дистрибутивног система. Било каква додатна очитавања су сувишна и непотребна јер немају правну тежину. Тиме и усаглашавање и размена докумената о усаглашавању постају беспотребно.
Потребно је избрисати спорне ставове.
Одговор:
Комисија наручиоца је констатовала да је основана примедба, те из тог разлога наведени члан ће бити измењен.


 

29.03.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 29.03.2019.
Број : 3/4-7

Редни број јавне набавке: 1/2019
Предмет јавне набавке ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , комисија за јавну набавку мале вредности 1/2019 дана 29.03.2019. године доноси:

 

 О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Продужава се рок за достављање понуда, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 08.04.2019. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 08.04.2019. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 29.03.2019. године донео измене и допуне конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на Портал јавних набавки дана 29.03.2019.г.,

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

26.03.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 26.03.2019.
Број : 3/5-6

Редни број јавне набавке мале вредности: 2/2019
Предмет јавне набавке мале вредности ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕфИКАСНОСТИ


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , комисија за јавну набавку мале вредности 2/2019 дана 26.03.2019. године доноси:

 

 

О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Продужава се рок за достављање понуда, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 01.04.2019. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 01.04.2019. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 26.03.2019. године донео измене и допуне конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на Портал јавних набавки дана 26.03.2019.г.,

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

25.03.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 22.03.2019. године, директор дана 25.03.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 4/2019


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Патентинг“ д.о.о., Новосадски аутопут 53., 11000 Београд, понуда број 43 од 12.03.2019. године.


 

22.03.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 21.03.2019.
Број : 3/13-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту :Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/13-1 од дана 21.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/13-2 од дана 21.03.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 5/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки:
09134200 Дизел гориво - за путничка возила,
09132100 Безоловни бензин – за путничка возила
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357.
8. Интернет страница Наручиоца: www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу:
људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који активно учествују у току отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку. Отварање понуда је отворено за јавност.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора : у законском року.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 29.03.2019. године.
13. Цена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а, и утврђује се одлукама понуђача, а у складу са кретањем цена на тржишту наФтних деривата у Републици Србији. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 29.03.2019. године Свечаној Сали наручиоца.
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуде са неуобичајеним ниским ценама ће бити посебно разматране и процесуиране у складу са Законом о јавним набавкама.

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

18.03.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 18.03.2019. године, директор дана 18.03.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ
БР. 3/2019 – ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Диалтецх“ доо, ПетеФи Шандора бр. 20б, 24000 Суботица, понуда број 20/19 од 13.03.2019. године.


 

16.03.2019.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 15.03.2019.
Број : 3/5-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/5-1 од дана 15.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/5-2 од дана 15.03.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 2/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕфИКАСНОСТ

1. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у конкурсној документацији.
2. Адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Набавка није обликована по партијама.
4. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 71320000 – Услуге техничког пројектовања.
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
6. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. Није предвиђена електронска лицитација.
8. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
9. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357.
10. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
13. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 27.03.2019. године.
14. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове.
15. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 27.03.2019. године у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
16. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима.

Конкурсну документацију можете преузети - овде.
 

 


 

13.03.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 12.03.2019. године, директор дана 13.03.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ
БР. 1/2019 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИфИЧНИХ СОфТВЕРА

ПАРТИЈА БР. 2


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „2Д СоФт“ доо, 21000 Нови Сад, Цара Душана бр. 7., понуда број 2019/0306 од 06.03.2019. године.


 

13.03.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 12.03.2019. године, директор дана 13.03.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ
БР. 1/2019 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИфИЧНИХ СОфТВЕРА


ПАРТИЈА БР. 1


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Персеј“ доо, Зрењанин, Милана Станивуковича бр. 29/53, понуда број 2/19 од 05.03.2019. године.


 

07.03.2019.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/7-1 од дана 07.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/7-2 од дана 07.03.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 4/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ХЛОРА

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: Хлор – 24311900
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација.
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу:
људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 18.03.2019. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 18.03.2019. године Свечаној Сали наручиоца.
15. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

06.03.2019.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/6-1 од дана 06.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/6-2 од дана 06.03.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 3/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ


Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 30124110, 30125120
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу:
људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 15.03.2019. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 15.03.2019. године , на адреси Наручиоца, у свечаној сали.
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

04.03.2019.

На основу члана 32, члана 55 став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр.3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,
2. Врста наручиоца: јавна здравствена установа из области здравствене заштите
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Предмет јавне набавке и опис: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на месту примопредаје током периода снабдевања
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца
Врста продаје: стална и гарантована
Капацитет испоруке: према специФикацији у прилогу – на бази месечних дијаграма потрошње
Период испоруке: 12 месеци од дана закључења уговора, сваки дан од 00:00х-24:00х
Количина енергије 1.305.000,00 КWх
5. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
6. Није предвиђена електронска лицитација
7. Електрична енергија се прихвата на три мерна места и то :
1.Мерно место ЕД број: 2310003367, одобрена снага (кW): 490 кW Организациона јединица: објекат Аqуамарин и Абелла, Кањижа, Народни парк бб.
2. Мерно место ЕД број: 2290094233, одобрена снага (кW): 17,25 кW Организациона јединица: гранични прелаз, Хоргош, Гранични прелаз бб.
3. Мерно место ЕД број: 2310080357, одобрена снага (кW): 17,25 кW Организациона јединица: одмаралиште на Тиси, Кањижа, Потиски венац бб.
8. ШиФра из Општег речника Јавних набавки: 09310000 електрична енергија.
9. Поступак јавне набавке се не спроводи по партијама.
10. Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи од 90 дана.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу:
људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и то најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 04.03.2019. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног у претходном ставу, тј. до 10,00 часова дана 04.04.2019. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
13. Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 04.04.2019. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
14. Представници понуђача активно учествовати у поступку отварања понуда могу само на основу писменог овлашћења законског заступника понуђача за активно учествовање у поступку јавне набавке. Отварање је отворено за јавност.
15. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2. Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357,
људскиресурси@бања-кањиза.цом

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

28.02.2019.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/3-1 од дана 27.02.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/3-2 од дана 27.02.2019. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 1/2019 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас

П О З И В А

да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИфИЧНИХ СОфТВЕРА

1. Набавка је обликована по партијама.

1) Партија 1- Услуге одржавања соФтвера Персеј,
2) Партија 2- Услуге одржавања соФтверског пакета Хелиx, Гарсон, Хотелијер и Хелиx Wеллнесс.

2. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Контакт лице Наручиоца: Матић Иван, 060/61-89-357.
4. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
5. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: људскиресурси@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
6. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
8. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 08.03.2019. године.
9. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
10. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 08.03.2019. године Свечаној Сали наручиоца.
11. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђачи дају понуду у месечном, паушалном износу. Понуде са неуобичајеним ниским ценама ће бити посебно разматране и процесуиране у складу са Законом о јавним набавкама.
12. ШиФре из Општег речника јавних набавки: 72267100 Одржавање соФтвера за инФормационе технологије
13. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности:

 

 Партија 1- Услуге одржавања соФтвера Персеј,

Дорада и измена постојећих апликација на захтев корисника: Финансијско књиговодство, евиденција купаца и добављача, робно-материјално књиговодство, евиденција основних средстава и ситног инвентара, ванбилансне евиденције (аналитике), евиденције издатих Фактура, евиденција пдв-а, евиденција обавеза, обрачун камата, благајничко пословање, обрачун личних доходака, кадровска евиденција, апликација за адимнистрацију ИСО документације.
Обука кадрова за коришћење програма, односно нових делова програма
Архивирање података по потреби и на крају године, отварање нове године и приступ старој.
Пребацивање података у захтеване Формате по захтеву корисника.

 Партија 2- Услуге одржавања соФтверског пакета Хелиx, Гарсон, Хотелијер и Хелиx Wеллнесс

Дорада и измена постојећих апликација (Хелиx, Хотелиер, Гарсон и Хелиx Wеллнесс) на захтев корисника и прилагођавање истих новонасталим законским променама.
Обука кадрова за коришћење програма, односно нових делова програма
Архивирање података по потреби и на крају године, отварање нове године и приступ старој
Пребацивање података у захтеване Формате по захтеву корисника

 

14) Заједничке обавезе и правила партија:

 пружање услуга корисниче подршке путем телеФона и интернета радним данима у радно време (понедељак-петак од 07 до 17 часова);
 пружање услуга корисничке подршке путем телеФона и интернета ван радног времена (само за хитне интервенције);
 мање измене у СоФтверу и извештајима у оквиру постојећих Функционалности
 отварање нове пословне године.

 Под пружањем услуга корисничке подршке подразумева се дијагностиФиковање проблема, отклањање сметњи у раду и кварова на СоФтверу, асистенција и консултације у вези са СоФтвером.

 Понуђач је дужан да у најкраћем могућем року пружи техничку подршку Кориснику, с тим да је време одзива за редовне интервенције највише 48 сати, а за хитне интервенције највише 24 сата, од тренутка када је Корисник обавестио понуђача о потреби за редовном односно хитном интервенцијом, путем телеФона или интернета.

 Под хитном интервенцијом се подразумева интервенција чија је сврха отклањање квара на СоФтверу који у потпуности онемогућава рад СоФтвера, док се под редовном интервенцијом подразумева свака друга интервенција која није хитна, а чија је сврха помоћ у коришћењу СоФтвера или отклањање мањих недостатака.

15) Понуђач треба да буде ималац права интелектуалне својине за приступ, измене и допуне програмима наручиоца.

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

07.02.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 05.02.2019. године, директор дана 07.02.2019. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 16/2018

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу WЕЛЛТОН“ ДОО, Петра Драпшина бр. 4, 24000 Суботица, понуда број 110/2018 од 09.11.2018. године.


 

31.01.2019.

ОДЛУКА

о наставку поступка за јавну набавку ХЛОРДИОКСИД бр. ЈН 16/2018
након доношења Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки


Дана 23.01.2019. године примљено је Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-1281/2018, којим се одбија захтев за заштиту права подносиоца захтева „КДС-м“ д.о.о. Краљево.

Комисија за предметну јавну набавку, доноси Одлуку по којој се наставља поступак јавне набавке мале вредности ХЛОРДИОКСИДА, ЈН бр. 16/2018.

Време и место за подношење понуда (нови рок): Понуду доставити лично или путем поште до 10,00 часова дана 04.02.2019. године, на адресу: „Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа, Народни парк бб, 24420 Кањижа.

Време и место отварања понуда (нови рок): понуде ће бити отворене јавно дана 04.02.2019. године, са почетком у 10,30 часова у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.


 

16.01.2019.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105., 108. и 113. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор дана 15.01.2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 6. – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ одлука наручиоца од дана 26.12.2018. године посл.бр. 3/79-16 о додели уговора из разлога што је најповољнији понуђач д.о.о.“Селекта“ Клисански пут бр. 134. 21000 Нови Сад, дописом од дана 14.01.2019. посл. бр. 022-01/19 одустао од потписивања уговора за горе наведену партију.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ другорангираном понуђачу „Круна Комерц“ доо, Смедеревски пут бр. 25д, 11000 Београд, понуда број 674 од дана 10.12.2018. године., као најповољнијем понуђачу.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 13. - ЈАЈА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Селекта“, Клисански пут бр. 134, Нови Сад, понуда број 562-12/18 од 17.12.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 12. – РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., ДелФе Иванић бр. 37, Каћ
понуда број 12/18 од 23.12.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 11. – ВОЋЕ И КОШТУЊАВО ВОЋЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Селекта“, Клисански пут бр. 134, Нови Сад, понуда број 560-12/18 од 17.12.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 10. – ПОВРЋЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., ДелФе Иванић бр. 37, Каћ, понуда број 10/18 од 23.11.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 9. – ДУБОКО СМРЗНУТИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., ДелФе Иванић бр. 37, Каћ, понуда број 9/18 од 23.11.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 8. – ПРЕРАЂЕНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Селекта“, Клисански пут бр. 134, Нови Сад, понуда број 557-12/18 од 17.12.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 7. – ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Дон Дон“ доо, Бул. Зорана Ђинђића 144б, 11070 Нови Београд, понуда број 1426 од 12.12.2017. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 6. – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Селекта“, Клисански пут бр. 134, Нови Сад, понуда број 556-12/18 од 17.12.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 5. – МЕСНИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Којчић“ Нови Сад, Темеринска бр. 178, Нови Сад, понуда број 5-18 од 11.12.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 4. – РИБЉЕ МЕСО

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., ДелФе Иванић бр. 37, Каћ, понуда број 4/18 од 23.11.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 3. – СВИЊЕТИНА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу д.о.о. „Којчић“ Нови Сад, Темеринска бр. 178, Нови Сад, понуда број 3-18 од 11.12.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 2. – ЖИВИНСКО МЕСО

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Биг Траде“ д.о.о., ЈосиФа Панчића бр. 3, Нови Сад, понуда број 271/2018 од 18.12.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 26.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 5/2018
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 1. - ЈУНЕТИНА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Биг Траде“ д.о.о., ЈосиФа Панчића бр. 3, Нови Сад., понуда број 270/2018 од 18.12.2018. године.


 

26.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.12.2018. године, директор дана 25.12.2018. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР 19/2018 - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о., ГфО Сомбор, фО Суботица, Штросмајерова бр. 24, 24000 Суботица, понуда број 01-194/18 од 21.12.2018. године.


 

20.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/90-8 од дана 20.12.2018. године, директор дана 20.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 18/2018 – НАБАВКА ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ
ПАРТИЈА БР. 2 - НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) КАРГО ВОЗИЛА


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачима који наступају у заједничкој понуди „Ауто кућа Аннус“ д.о.о., Варешка бр. 18, 24000 Суботица и „Интеса Леасинг“ Милентија Поповића бр. 7б, Београд, понуда број 171/2018-1 од 11.12.2018. године.


 

20.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/90-8 од дана 20.12.2018. године, директор дана 20.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 18/2018 – НАБАВКА ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ
ПАРТИЈА БР. 1 - НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачима који наступају у заједничкој понуди „Ауто-Хермес“ д.о.о., Хоргошки пут бр. 19а, 24413 Палић и „Интеса Леасинг“ Милентија Поповића бр. 7б, Београд, понуда број 1412/2018 од 14.12.2018. године.


 

12.12.2018.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/91-1 од дана 11.12.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/91-2 од дана 11.12.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 19/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:


Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

- Осигурање имовине,
- Осигурање запослених,
- Обавезно осигурање и каско (цасцо) осигурање возила,
- Осигурање проФесионалне одговорности лекара и медицинског особља,
- Осигурање лица од последица несрећног случаја (пацијената упућених преко РЗЗО-а, пацијената који сами Финансирају боравак, туриста и трећих лица).

ШиФре из Општег речника јавних набавки:
66510000 Услуге осигурања (у даљем тексту УО), 66512000 УО од незгода и услуге здравственог осигурања, 66514110 УО моторних возила, 66515100 УО од пожара, 66515200 УО имовине, 66516500 УО проФесионалне одговорности. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб. (у даљем тексту: Наручилац).
Набавка није обликована по партијама.
Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу:
дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно. Представници понуђача који учествују у поступку, приликом отварања понуда, подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 20.12.2018. године.
Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 20.12.2018. године Свечаној Сали наручиоца. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, под једнаким условима.

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

03.12.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и поновљене Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 03.12.2018. године, директор дана 03.12.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА СУШЕЊЕ ВЕША БР 11/2018

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ одлука наручиоца од дана 23.07.2018. године посл.бр. 3/54-11 о додели уговора на основу решења Републичке комисије за заштиту права бр. 4-00-867/2018 од дана 25.10.2018. године и поновне стручне оцене понуда.


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Енерго - типпо“ д.о.о. Београд - Бегаљица, Булевар Револуције бр. 43/1, 11308 Бегаљица, понуда број 43 од 06.07.2018. године.
 

 


 

29.11.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/72-6 од дана 28.11.2018. године, директор дана 29.11.2018. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 4/2018 – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ПАРТИЈА БР. 1 - НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) Т-царе

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Вегеx“ д.о.о., Кумодрашка 184, 11000 Београд, понуда број 131-18 од 05.11.2018. године.
 

 


 

29.11.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/72-6 од дана 28.11.2018. године, директор дана 29.11.2018. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 4/2018 – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ПАРТИЈА БР. 4 - НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) АПАРАТА ЗА ХОРИЗОНТАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Елецтрониц Десигн Медицал“ д.о.о., Карађорђев трг бр. 9/61, 11080 Земун, понуда број 338/2018 од 19.11.2018. године.
 

 


 

29.11.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/72-6 од дана 28.11.2018. године, директор дана 29.11.2018. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 4/2018 – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ПАРТИЈА БР. 3 - НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНЕ) БИОПТРОН ЛАМПЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Зептер Интернатионал“ д.о.о., Булевар Михаила Пупина бр. 117, 11070 Београд, понуда број ОЦТ-468/1-042 од 05.11.2018. године.
 

 


 

29.11.2019

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/72-6 од дана 28.11.2018. године, директор дана 29.11.2018. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 4/2018 – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ПАРТИЈА БР. 2 - НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) ЕМНГ (електроминеурограФ)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Медиал Гроуп“ д.о.о., Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 74, 11000 Београд, понуда број 49/2018 од 13.11.2018. године
 

 


 

22.11.2018.

 

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 20.11.2018. године, директор дана 22.11.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 17/2018
НАБАВКА ЛОЖ УЉА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Кнез Петрол“ доо, Царице Јелене бр. 28, 11080 Београд-Земун, понуда број 1575/ЈН од 15.11.2018. године.


 

21.11.2018.

 

На основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр. 3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)
 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊАКАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку
 
ЈАВНА НАБАВКА  ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 5/2018
 
1.      Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,
2.      Врста наручиоца: јавна здравствена установа из плана мреже здравственог система Републике Србије
3.      Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4.      Предмет јавне набавке и опис:ЈАВНА НАБАВКА  ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
Предмети јавне набавке су обликовани по 13 партији и то:
 
Број партије
Назив партије
ШиФре из општег речника јавних набавки
Партија 1
Јунетина
15111000
Партија 2
Живинско месо
15112000
Партија 3
Свињетина
15113000
Партија 4
Рибље месо
15119600
Партија 5
Месни производи
15130000
Партија 6
Млеко и млечни производи
15500000
Партија 7
Хлебни производи, свежа пецива и колачи
15810000
Партија 8
Прерађено воће и поврће
15330000
Партија 9
Дубоко смрзнути производи
15896000
Партија 10
Поврће
03221000
Партија 11
Воће и коштуњаво воће
03222000
Партија 12
Разни прехрамбени производи
15800000
Партија 13
Јаја
03142500
 
5.      Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. Први резервни критеријум је рок плаћања.
 
6.      Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на  Порталу јавних набавки или код наручиоца (евентуални захтев заинтересованих лица се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
7.      Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 21. Новембра 2018. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
8.      Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда вршиће се у просторијама  наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 21. Децембра 2018. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
9.      Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуде подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана  од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
11. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310, дукаи.карољ@бања-кањиза.цом.

Напомена понуђачима: Приликом састављања понуде водите рачуна о томе да квалитет сваког предмета ове јавне набавке мора одговарати меродавним, односно важећим стандардима о квалитету робе, да буде првокласна/прве категорије, здрава и санитарно исправна у складу са важећим прописима РС.

 

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

05.11.2018.

 

Редни број јавне набавке мале вредности: 16/2018
Предмет јавне набавке мале вредности ХЛОРДИОКСИД


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , комисија за јавну набавку мале ведности 16/2018 дана 05.11.2018. године доноси:

 

О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Продужава се рок за достављање понуде, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 13.11.2018. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 13.11.2018. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 05.11.2018. године донео измене и допуне конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на портал Управе за јавне набавке дана 05.11.2018.г.,

 

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

05.11.2018.

 

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 05.11.2018. године, директор дана 05.11.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 15/2018 - ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Чикош штампа“ доо, Ђевђелијска бр. 16б, 24000 Суботица, понуда број ЧИ/19 од 30.10.2018. године.


 

30.10.2018.

 

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/74-1 од дана 30.10.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/74-2 од дана 30.10.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 16/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ХЛОР-ДИОКСИДА

1. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у конкурсној документацији.
2. Адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Набавка није обликована по партијама.
4. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 24312000 – Халогениди метала; хипохлорити, хлорати и перхлорати
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
6. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. Није предвиђена електронска лицитација.
8. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
9. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
10. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу:
дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
13. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 08.11.2018. године.
14. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
15. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 08.11.2018. године у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
16. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).

 Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

25.10.2018.

 

На основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр. 3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку

ЈАВНА НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, ПО ПАРТИЈАМА (Т-царе, ЕМНГ, Биоптрон лампа, и Хоризонтална терапија)

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,www.бања-кањиза.цом
2. Врста наручиоца: јавна здравствена установа из плана мреже здравственог система Републике Србије
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Предмет јавне набавке и опис: ЈАВНА НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, ПО ПАРТИЈАМА (Т-царе, ЕМНГ, Биоптрон лампа, и Хоризонтална терапија) по техничком опису из конкурсне документације
Предмети јавне набавке су обликовани у 4 партије и то:

Број партије Назив партије Процењена вредност партије без ПДВ-а ШиФре из општег речника јавних набавки
Партија 1 Набавка и испорука 1 (једног) Т-царе 1.900.000,00 33100000
Партија 2 Набавка и испорука 1 (једног) ЕМНГ (електроминеурограФ) 2.200.000,00 33100000

Партија 3 Набавка и испорука 1 (једне) биоптрон лампе 310.000,00 33100000
Партија 4 Набавка и испорука 1 (једног) апарата за хоризонталне терапије 260.000,00 33100000

5. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

6. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (евентуални захтев заинтересованих лица се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
7. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока, тј дана 26.11.2018. године. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 25. Октобра 2018. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
8. Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда вршиће се у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 26. Октобра 2018. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
9. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења (чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
11. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310,
дукаи.карољ@бања-кањиза.цом.

Конкурсну документацију можете преузети:
ОВДЕ


 

23.10.2018.

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 23.10.2018.
Број : 3/70-4

На основу чл. 8.,39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/70-1 од дана 23.10.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/70-2 од дана 23.10.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 15/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:


Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – РЕЗЕРВИСАНА ЈН

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 22000000 , 22800000, 22900000, 22100000,
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Набавка је резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
4. Није предвиђена електронска лицитација
5. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
6. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
7. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
8. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу:
дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
9. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 01.11.2018. године.
12. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
13. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 01.11.2018. године , на адреси Наручиоца, у свечаној сали.
14. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
 

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ


 

21.09.2018.

 

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 20.09.2018. године, директор дана 21.09.2018. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 14/2018 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Зома 021“ д.о.о., Нови Сад, Темеринска бр. 12, понуда број 72/18 од 17.09.2018. године.


 

10.09.2018.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 10.09.2018.
Број: 3/68-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/68-1 од дана 10.09.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/68-2 од дана 10.09.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 14/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб. ( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 30199000 – Канцеларијски материјал од хартије и други артикли; 30192000 – Канцеларијски материјал.
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 19.09.2018. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 19.09.2018. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих. Достављени узорци понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћају се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правоснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен редним бројем из обрасца структуре цене. Достављене узорке понуђача чија понуда ће бити прихваћена, понуђач ће Фактурисати приликом прве поруџбине од стране наручиоца.


Конкурну документацију можете преузети:
ОВДЕ


 

22.08.2018.

 

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 21.08.2018. године, директор дана 21.08.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 13/2018
РАЧУНАРИ И ДРУГА ИТ ОПРЕМА И СОфТВЕР

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Доцус“ доо, Чачански батаљон бр. 69, 32000 Чачак, понуда број 178/18 од 17.08.2018. године.
 


 

10.08.2018.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 10.08.2018.
Број : 3/65-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/65-1 од дана 10.08.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/65-2 од дана 10.08.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 13/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

РАЧУНАРИ И ДРУГА ИТ ОПРЕМА И СОфТВЕР

1. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у конкурсној документацији.
2. Адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Набавка није обликована по партијама.
4. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 30210000 – Машине за обраду података; 30230000 – Рачунарска опрема; 48620000 – Оперативни системи; 48820000 - Сервери
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
6. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. Није предвиђена електронска лицитација.
8. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
9. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
10. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
13. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 20.08.2018. године.
14. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
15. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 20.08.2018. године у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
16. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке и друге зависне трошкове).

Конкурсну документацију можете преузети

овде.

 

 


 

27.07.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.07.2018. године, директор дана 26.07.2018. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 12/2018
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 4.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Мала МануФактура” доо, Цара Лазара бр. 5-7, 11000 Београд, понуда број 42/2018 од 19.07.2018. године.
 


 

27.07.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.07.2018. године, директор дана 26.07.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 12/2018
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 3.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Евопапир ДБ“ доо, Пут Народних хероја бр. 4, 24420 Кањижа, понуда број 2-БЊ-П3/2018 од 19.07.2018. године.
 


 

27.07.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.07.2018. године, директор дана 26.07.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 12/2018
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 2.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Медицал Схоп” д.о.о., Бранимира Ћосића бр. 4, 21000 Нови Сад, понуда број 18-07/18 И од 18.07.2018. године.
 


 

27.07.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 25.07.2018. године, директор дана 26.07.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 12/2018
ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА
ПАРТИЈА БР. 1.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Евопапир ДБ“ доо, Пут Народних хероја бр. 4, 24420 Кањижа, понуда број 2-БЊ-П1/2018 од 19.07.2018. године.
 


 

24.07.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 20.07.2018. године, директор дана 23.07.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА СУШЕЊЕ ВЕША БР 11/2018


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Енерго - типпо“ д.о.о. Београд - Бегаљица, Булевар Револуције бр. 43/1, 11308 Бегаљица, понуда број 43 од 06.07.2018. године.
 


 

14.07.2018.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/55-1 од дана 13.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/55-2 од дана 13.07.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 12/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДРУГА РОБА

 
Број партије
 
Назив партије
 
ШиФре и општег речника јавних набавки
Партија 1
Детерџенти
 
39831200
Партија 2
Специјална средства за дезинФекцију и чишћење водоперивих површина – препарати за прање
39831000
Партија 3
Општа хигијенска средства и други производи – производи за чишћење и полирање
39830000
Партија 4
Сапуни, средства за омекшавање вода и ручно прање посуђа – препарати за прање, средства за чишћење разних површина – препарати за прање
33711900, 39831000, 39831000


Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка је обликована по партијама.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
4. Није предвиђена електронска лицитација
5. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
6. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
7. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
8. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
9. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
11. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 23.07.2018. године.
12. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
13. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 23.07.2018. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
14. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
15. Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци, да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих (на одређену површину). Достављени узорци понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћају се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правноснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен бројем партије и редним бројем из обрасца структуре цене. Достављене узорке понуђача чија понуда ће бити прихваћена, понуђач ће Фактурисати приликом прве поруџбине од стране наручиоца.
16. Поред узорака и огледних примерака, понуђач је дужан да достави на српском језику комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.
17. За поједине производе се тражи одређени сертиФикат и/или доказ о упису у одређени регистар (Агенција за лекове и медицинска средства Србије /АЛИМС/, регистар Завода за биоциде и медицинску екологију, детаљније у обрасцима).

 

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ
 

 

 

21.06.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 21.06.2018. године, директор дана 21.06.2018. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 10/2018
ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ – ТОАЛЕТНИ ПАПИРИ

ПАРТИЈА БР. 3. – ДЕКОРАТИВНИ ПРОИЗВОДИ


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Евопапир ДБ“ доо, Пут Народних хероја бр. 4, 24420 Кањижа, понуда број 1-БЊ-П3/2018 од 15.06.2018. године.
 


 

21.06.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 21.06.2018. године, директор дана 21.06.2018. године доноси:

 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 10/2018
ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ – ТОАЛЕТНИ ПАПИРИ

ПАРТИЈА БР. 2. – ПРЕКРИВАЧИ ЗА БОЛНИЧКЕ КРЕВЕТЕ


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Евопапир ДБ“ доо, Пут Народних хероја бр. 4, 24420 Кањижа, понуда број 1-БЊ-П2/2018 од 15.06.2018. године.
 


 

21.06.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 21.06.2018. године, директор дана 21.06.2018. године доноси:

 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 10/2018
ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ – ТОАЛЕТНИ ПАПИРИ

ПАРТИЈА БР. 1 – ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ПАПИРА


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ПР „Целуx“, 23000 Зрењанин, Карађорђев трг бр. 117, понуда број 15-06 од 15.06.2018. године.
 


 

11.06.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/36-9 од дана 07.06.2018. године, директор дана 08.06.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2018
ПАРТИЈА БР. 6 – ОСТАЛИ МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛУГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Металманиа“ д.о.о., фехер ференца бб, 24420 Кањижа, понуда број 6. од 26.05.2018. године.
 


 

11.06.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/36-9 од дана 07.06.2018. године, директор дана 08.06.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2018
ПАРТИЈА БР. 3 - ГРАЂЕВИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛУГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Виса-пром“ д.о.о., Харшањи Тибора бр. 17, 24420 Кањижа, понуда број 3112 од 30.05.2018. године.
 


 

11.06.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр. 3/36-9 од дана 07.06.2018. године, директор дана 08.06.2018. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2018
ПАРТИЈА БР. 2 - ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ


УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Бартел“ д.о.о., Далматинска бр. 1, 24420 Кањижа, понуда број 9/2018 од 31.05.2018. године.
 


 

11.06.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца бр 3/36-9 од дана 07.06.2018. године, директор дана 08.06.2018. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 9/2018
ПАРТИЈА БР. 1- ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Глобал-електро“ д.о.о., Алеја Кестенова бр. 25, 24420 Кањижа, понуда број 10/18 од 30.05.2018. године.
 


 

11.06.2018.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/49-1 од дана 11.06.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/49-2 од дана 11.06.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 10/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:
 
Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:
 
ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ - ТОАЛЕТНИ ПАПИРИ
 
1)      Партија 1 - Хигијенски производи од папира
2)      Партија 2 - Прекривачи за болничке кревете
3)      Партија 3 –Декоративни производи
 
            Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
 
1.      Набавка је обликована по партијама.
2.      ШиФре из Општег речника Јавних набавки: Партија бр. 1 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Хигијенски производи од папира - Партија бр.2 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Прекривачи за болничке кревете - Партија бр.3 - 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете - Декоративни производи
3.      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4.      Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5.      Није предвиђена електронска лицитација
6.      Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7.      Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8.      Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9.      Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на  Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 20.06.2018. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 20.06.2018. године, на адреси Наручиоца, у свечаној сали..
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
16. Понуђач је дужан да достави узорке и огледне примерке сваког конкретног производа које нуди у поступку јавне набавке и то достављањем свих производа у затвореној кутији или кутијама најкасније до отварања понуда. Достављени узорци ће бити анализирани до дана доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци,  да ли одговарају својој намени, утврдиће се непосредном апликацијом истих (на одређену површину). Достављени узорци понуђача чија понуда неће бити прихваћена враћају се понуђачу након истека рока за заштиту права понуђача, по правноснажном окончању поступка јавне набавке. Сваки производ мора да буде означен бројем партије и редним бројем из обрасца структуре цене. Достављене узорке понуђача чија понуда ће бити прихваћена, понуђач ће Фактурисати приликом прве поруџбине од стране наручиоца.
Поред узорака и огледних примерка, понуђач је дужан да достави комерцијално-техничку декларацију понуђених производа.

 

 Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ

 


 

24.05.2018.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈНМВ
БР. 9/2018 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) на питања заинтересованог понуђача, даје се следећи одговор:

Питање бр. 1.: “ Молим вас да у техничкој специФикацији партија 1 електроматеријал позиција 189 за реФлектор 200W наведете потребну количину?”

Одговор: Наручилац ће Изменом и допуном конкурсне документације унети количине за наведену ставку.

Према процени наручиоца, водећи рачуна о интересима заинтересованих лица, конкурсну документацију је потребно изменити због овог одговора.

Питање бр. 2.: “ Навели сте у документацији да треба меница за добро извршење посла коју ће изабрани понуђач да достави на износ 10% понуде без ПДВ-а а такође сте дали у документацији образац меничног овлашћења који је на 5% од износа понуде за коју не пише за чега треба .Дали се односи на озбиљност понуде И дали је то нека грешка .Дали требају менице И за озбиљност понуде И за добро извршење посла?“

Одговор: Техничка грешка је у питању, у обрасцу меничног овлашћења треба да стоји „на износ од 10% (десет посто), као што и у осталом делу конкурсне документације стоји, а наведена меница се односи на добро извршење посла-гаранцијске обавезе у гарантном року. Наручилац не захтева достављање менице за озбиљност понуде.

Према процени наручиоца, водећи рачуна о интересима заинтересованих лица, конкурсну документацију је потребно изменити због ових питања и одговора.
 


 

24.05.2018

Редни број јавне набавке мале вредности: 9/2018
Предмет јавне набавке мале вредности ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ


На основу чл 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , комисија за јавну набавку мале ведности 9/2018 дана 23.05.2018. године доноси:

 

О Д Л У К У
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Продужава се рок за достављање понуде, те рок за достављање понуда је до 10,00 часова дана 31.05.2018. године.
Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 31.05.2018. године, на адреси Наручиоца, у „Свечаној Сали“.

Образложење

Наручилац је дана 23.05.2018. године донео измене и допуне конкурсне документације. Чл. 63. ст.5. Закона о јавним набавкама предвиђа да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

На основу изнетих, ваљало је донети ову одлуку, као у изреци.

*обавештење је постављено на портал Управе за јавне набавке дана 23.05.2018.г.,

 

Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ
 


 

24.05.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 22.05.2018. године, директор дана 23.05.2018. године доноси:


ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 8/2018

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Интер тецхно траде“ д.о.о., Обреновићева бб, ТПЦ Калча, локал 45., 18000 Ниш, понуда број 1405 од 14.05.2018. године.
 


 

 

21.05.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и поновљене стручне оцене комисије Наручиоца од дана 23.04.2018. године, директор дана 24.04.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 3/2017
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА БР. 12. – РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Комерцсервис-продукт цо“ доо, Булевар Деспота СтеФана бр. 16, 21000 Нови Сад, понуда број 12/17 од дана 04.12.2017. године., као најповољнијем понуђачу.

 


 

 

18.05.2018.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/36-1 од дана 17.05.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/36-2 од дана 17.05.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 9/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:


Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – 9/2018

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности:

Број партије
Назив партије
ШиФра из општег речника јавних набавки
Партија 1.
Електроинсталатерски потрошни материјал
31000000
Партија 2.
Водоинсталатерски потрошни материјал
44115210, 44115200
Партија 3.
Грађевински потрошни материјал(*Фарбе, боје, лакови и др.)
44000000
Партија4.
Остали грађевински материјал
44100000
Партија 5.
Резервни делови машина
34913000
Партија 6.
Остали машински материјали
44000000

1. Набавка је обликована по партијама.
2. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
4. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
5. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
6. Представници понуђача који активно учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица – јавност није искључена.
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
8. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 28.05.2018. године.
9. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 28.05.2018. године Свечаној Сали наручиоца.
10. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
11. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Додатни критеријум: рок плаћања-у случају две или више понуде са истом ценом, предност има понуђач који нуди дужи рок плаћања. У случају постојања истоветних понуда са истим ценама и роковима плаћања, предност има понуђач који нуди краћи рок испоруке.

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ
 


 

 

18.05.2018.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/33-1 од дана 11.05.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/33-2 од дана 11.05.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 8/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА

1. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у конкурсној документацији.
2. Адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Набавка није обликована по партијама.
4. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 39717200 – уређаји за климатизацију
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
6. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. Није предвиђена електронска лицитација.
8. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
9. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
10. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
13. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 21.05.2018. године.
14. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
15. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 21.05.2018. године у Свечаној Сали наручиоца. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који активно учествују у поступку отварања понуда подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
16. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђена цена мора да садржи СВЕ трошкове (трошкове амбалаже, испоруке, уградње и друге зависне трошкове).

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ
 

 
 

 

 


 

 

28.03.2018.

На основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр. 3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)
 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊАКАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку
 
ЈАВНА НАБАВКА  МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, по партијама
 
1.      Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,
2.      Врста наручиоца: јавна здравствена установа из плана мреже здравственог система Републике Србије
3.      Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4.      Предмет јавне набавке и опис:ЈАВНА НАБАВКА  МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, по партијама по техничком опису из конкурсне документације
Предмети јавне набавке су обликовани у 2 партије и то:
 
Број партије
Назив партије
ШиФре из општег речника јавних набавки
Партија 1
Набавка и испорука 1 (једног) мобилног лиФта за каде
33100000
Партија 2
Набавка и испорука 1 (једне) дизалице за базен
 
33100000
 
5.      Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
 
6.      Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (евентуални захтев заинтересованих лица се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
7.      Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока, тј дана 27.04.2018. године. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 27. Марта 2018. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
8.      Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда вршиће се у просторијама  наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 27. Априла 2018. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
9.      Представници понуђача који учествују у поступку подносе  пуномоћје  за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана  од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).

Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310, дукаи.карољ@бања-кањиза.цом.

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ


 

28.03.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и  чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 27.03.2018. године, директор дана 27.03.2018. године доноси:
 
 
 
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 6/2018 – ГОРИВО
 
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ДОО „ЕУРО ПЕТРОЛ“, 24000 Суботица, Отмара Мајера бр. 6., понуда број 03591 од 23.03.2018. године. 


 

10.03.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и  чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 02.03.2018. године, директор дана 09.03.2018. године доноси:
 
ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 3/2018
 
ПАРТИЈА БР. 2
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „2Д СоФт“ доо, 21000 Нови Сад, Цара Душана бр. 7., понуда број 0227/2018 од 27.02.2018. године.


 

10.03.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и  чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 02.03.2018. године, директор дана 09.03.2018. године доноси:
 
ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 3/2018
 
ПАРТИЈА БР. 1
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Персеј“ доо, Зрењанин, Милана Станивуковича бр. 29/53, понуда број 2/18 од 22.02.2018. године.


 

08.03.2018.

На основу чл. 18. ст. 1. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ и чл 105. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Стручне оцене комисије Наручиоца од дана 24.02.2018. године, директор дана 05.03.2018. године доноси:
 
 
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ
ЈНМВ БР. 2/2018   НАБАВКА ПРОЈЕКТАНТСКИХ УСЛУГА
АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА АQУАМАРИН ЗА КРЕТАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
 
 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Арцхинг“ доо са п.о., Главни трг бр. 18., 24400 Сента, понуда број 3/80 од 15.02.2018. године.
 

 

02.03.2018.

На основу члана 32, члана 55 став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр.3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб.,
2. Врста наручиоца: јавна здравствена установа из области здравствене заштите
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Предмет јавне набавке и опис: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на месту примопредаје током периода снабдевања
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца
Врста продаје: стална и гарантована
Капацитет испоруке: према специФикацији у прилогу – на бази месечних дијаграма потрошње
Период испоруке: 12 месеци од дана закључења уговора, сваки дан од 00:00х-24:00х
Количина енергије 1.305.000,00 КWх
5. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
6. Није предвиђена електронска лицитација
7. Електрична енергија се прихвата на три мерна места и то :
1.Мерно место ЕД број: 2310003367, одобрена снага (кW): 490 кW Организациона јединица: објекат Аqуамарин и Абелла, Кањижа, Народни парк бб.
2. Мерно место ЕД број: 2290094233, одобрена снага (кW): 17,25 кW Организациона јединица: гранични прелаз, Хоргош, Гранични прелаз бб.
3. Мерно место ЕД број: 2310080357, одобрена снага (кW): 17,25 кW Организациона јединица: одмаралиште на Тиси, Кањижа, Потиски венац бб.
8. ШиФра из Општег речника Јавних набавки: 09310000 електрична енергија.
9. Поступак јавне набавке се не спроводи по партијама.
10. Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи од 90 дана.
11. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
12. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и то најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 02.03.2018. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног у претходном ставу, тј. до 10,00 часова дана 04.04.2018. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10,00 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
13. Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 04.04.2018. године. са почетком у 10,30 часова – први спрат, „Свечана сала“.
14. Представници понуђача активно учествовати у поступку отварања понуда могу само на основу писменог овлашћења законског заступника понуђача за активно учествовање у поступку јавне набавке. Отварање је отворено за јавност.
15. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2. Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).
16. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310, дукаи.карољ@бања-кањиза.цом
 

Конкурсну документацију мозете преузети овде.


 

02.03.2018.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/2-1 од дана 02.03.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/2-2 од дана 02.03.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 1/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ НАРУКВИЦА И ГУТАЧА ЕЛЕКТРОНСКИХ НАРУКВИЦА

Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).

1. Набавка није обликована по партијама.
2. ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 42691100 – Систем за контролу приступа
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Није предвиђена електронска лицитација
6. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 12.03.2018. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 12.03.2018. године , на адреси Наручиоца, у свечаној сали.
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 

Конкурсну документацију моűете преузети овде.


 

02.03.2018.

На основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2., члана 57., члана 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Прилога Закона бр. 3/Б и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015)
 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊАКАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб.
објављује
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку
 
ЈАВНА НАБАВКА МЕШАЛИЦЕ ЗА БЛАТО СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ
 
1.      Назив, адреса и интернет страница наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“, 24420 Кањижа, Народни парк бб., www.бања-кањиза.цом
2.      Врста наручиоца: јавна здравствена установа из плана мреже здравственог система Републике Србије
3.      Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
4.      Предмет јавне набавке и опис:ЈАВНА НАБАВКА МЕШАЛИЦЕ ЗА БЛАТО СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ, по техничком опису из конкурсне документације
5.      Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
6.      Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (евентуални захтев заинтересованих лица се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
7.      Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки најкасније до 11,55 часова последњег дана истека рока, тј дана 03.04.2018. године. Јавни позив на порталу јавних набавки објављен је дана 01. Марта 2018. године. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека рока наведеног. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан или државни празник, благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 11,55 часова првог наредног радног дана, по локалном времену наручиоца.
8.      Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда вршиће се у просторијама наручиоца последњег дана истека рока за достављање понуда, тј. дана 03.04.2018. године. године. са почетком у 12,00 часова – први спрат, „Свечана сала“.
9.      Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда (чл.108. ст.1. и 2.Закона о јавним набавкама). Рок за закључење уговора: након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци: у року од 5 дана од закључења уговора (чл.116.ст.1 Закона о јавним набавкама). Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења ( чл. 108.ст.5. Закона о јавним набавкама).

 

11. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310, дукаи.карољ@бања-кањиза.цом
 
Конкурсна документација можете преузети: ОВДЕ

 

28.02.2018.

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/7-1 од дана 28.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/7-2 од дана 28.02.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 4/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:
 
Вас
П О З И В А
да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:
 
ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ
         
            Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности налази се у обрасцу структуре цене. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
 
1.      Набавка није обликована по партијама.
2.      ШиФре из Општег речника Јавних набавки: 30124110, 30125120
3.      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4.      Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, проФесионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5.      Није предвиђена електронска лицитација
6.      Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
7.      Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
8.      Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
9.      Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
10. Представници понуђача који учествују у поступку подносе  пуномоћје за учествовање у поступку.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
12. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 09.03.2018. године.
13. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
14. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 09.03.2018. године , на адреси Наручиоца, у свечаној сали.
15. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 

 
Конкурсну документацију можете преузети: ОВДЕ

 


 

21.02.2018.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "БАЊА КАЊИЖА“
КАЊИЖА,Народни парк бб
ТЕЛ:024 874 725
фАX:024 874 810
Дана: 21.02.2018.
Број : 3/6-4

На основу чл. 39., 60. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту : Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/6-1 од дана 21.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3/6-2 од дана 21.02.2018. године Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности бр. 3/2018 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже:

 

 

Вас

П О З И В А

да поднесете своју писмену понуду за предмет јавне набавке мале вредности:

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИфИЧНИХ СОфТВЕРА

1. Набавка је обликована по партијама.

1) Партија 1- Услуге одржавања соФтвера Персеј,
2) Партија 2- Услуге одржавања соФтверског пакета Хелиx, Гарсон и Хотелијер.

2. Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“из Кањиже, Народни парк бб.( у даљем тексту: Наручилац).
3. Контакт лице Наручиоца: Дукаи Карољ, 0648189310.
4. Интернет страница Наручиоца:www.бања-кањиза.цом.
5. Конкурсна документација се преузима у електронској Форми на Порталу јавних набавки или код наручиоца (захтев се подноси на адресу: дукаи.карољ@бања-кањиза.цом) или лично у штампаној Форми у просторијама наручиоца, бесплатно.
6. Представници понуђача који учествују у поступку подносе пуномоћје за учествовање у поступку.
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.
8. Понуђач доставља понуду Наручиоцу лично или путем поште до 10,00 часова дана 01.03.2018. године.
9. Понуде треба да садрже јединичну цену исказану у динарима без ПДВ-а и цену у укупном износу који укључује све пратеће и зависне трошкове. Трошкове превоза Наручилац не плаћа посебно и требају да буду урачунати у понуђену цену.
10. Место, датум и време отварања понуда: понуде ће бити отворене јавно у 10,30 часова дана 01.03.2018. године Свечаној Сали наручиоца.
11. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, под једнаким условима. Понуђачи дају понуду у месечном, паушалном износу. Понуде са неуобичајеним ниским ценама ће бити посебно разматране и процесуиране у складу са Законом о јавним набавкама.
12. ШиФре из Општег речника јавних набавки: 72267100 Одржавање соФтвера за инФормационе технологије
13. Врста, техничке карактеристике (специФикације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке мале вредности:

 

 Партија 1- Услуге одржавања соФтвера Персеј,

Дорада и измена постојећих апликација на захтев корисника: Финансијско књиговодство, евиденција купаца и добављача, робно-материјално књиговодство, евиденција основних средстава и ситног инвентара, ванбилансне евиденције (аналитике), евиденције издатих Фактура, евиденција пдв-а, евиденција обавеза, обрачун камата, благајничко пословање, обрачун личних доходака, кадровска евиденција, апликација за адимнистрацију ИСО документације.
Обука кадрова за коришћење програма, односно нових делова програма
Архивирање података по потреби и на крају године, отварање нове године и приступ старој.
Пребацивање података у захтеване Формате по захтеву корисника.

 Партија 2- Услуге одржавања соФтверског пакета Хелиx, Гарсон и Хотелијер.

Дорада и измена постојећих апликација (Хелиx, Хотелиер, Гарсон) на захтев корисника и прилагођавање истих новонасталим законским променама.
Обука кадрова за коришћење програма, односно нових делова програма
Архивирање података по потреби и на крају године, отварање нове године и приступ старој
Пребацивање података у захтеване Формате по захтеву корисника

 

14) Заједничке обавезе и правила партија:

 пружање услуга корисниче подршке путем телеФона и интернета радним данима у радно време (понедељак-петак од 07 до 17 часова);
 пружање услуга корисничке подршке путем телеФона и интернета ван радног времена (само за хитне интервенције);
 мање измене у СоФтверу и извештајима у оквиру постојећих Функционалности
 отварање нове пословне године.

 Под пружањем услуга корисничке подршке подразумева се дијагностиФиковање проблема, отклањање сметњи у раду и кварова на СоФтверу, асистенција и консултације у вези са СоФтвером.

 Понуђач је дужан да у најкраћем могућем року пружи техничку подршку Кориснику, с тим да је време одзива за редовне интервенције највише 48 сати, а за хитне интервенције највише 24 сата, од тренутка када је Корисник обавестио понуђача о потреби за редовном односно хитном интервенцијом, путем телеФона или интернета.

 Под хитном интервенцијом се подразумева интервенција чија је сврха отклањање квара на СоФтверу који у потпуности онемогућава рад СоФтвера, док се под редовном интервенцијом подразумева свака друга интервенција која није хитна, а чија је сврха помоћ у коришћењу СоФтвера или отклањање мањих недостатака.

Понуђач треба да буде ималац права интелектуалне својине за приступ, измене и допуне програмима наручиоца.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
 

 

 <х2>фајлови за преузимање: