Спровођење Плана интегритета

 Списак правилника:

- Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи - можете преузети овде.

- Правилник о стручном усавршавању и специјализацији здрав. радника Спец.бол. за рехаб. " Бања Кањижа " - можете преузети овде.

- Правилник о начину и поступку пружања ванстандардних здрав. услуга и допунском раду здрав. радника Спец.бол. за рехаб. " Бања Кањижа " - можете преузети овде.

- Правилник о начину израде Финансијске експертизе и Финансијских извештаја - можете преузети овде.

- Правилник о управљању инФормацијама - можете преузети овде.

- Правилник о безбедности ИКТ система - можете преузети овде.

- Правилник о измени и допуни Правилник о безбедности ИКТ система - можете преузет овде.

- Правилник о измени и допуни Правилника о дисциплини и понашању запослених Специјалне болнице за рехабилитацију " Бања Кањижа " - можете преузети овде. - можете преузети овде.

- Правилник о иземенама и допунама Правилника о начину израде Финансијске експертизе и Финансијских извештаја - можете преузети овде.

- Правилник о уређивању поступка ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима - можете преузети овде.

- Правилник о дисциплини и понашању запослених Специјалне болнице за рехабилитацију " Бања Кањижа " - можете преузети овде.

- Правилник о изменама и допунама Правилника о награђивању и оцењивању , односно стимулацији зараде запослених у Специјалној болници за рахабилитацију " Бања Кањижа " - можете преузети овде.

- Правилника о начину Формирања цена услуга Специјалне болнице за рехабитлитацију " Бања Кањижа " - можете преузети овде.

- Правилник о измени и допуни Правилник о коришћењу службених возила Специјалне болнице за рехабилитацију " Бања Кањижа " - можете преузети овде.

-  Правилник о поступку оцењивања и напредовања запослених у Специјалној болници за рехабилитацију " Бања Кањижа " - можете преузети овде.

 - Правилник о регулисању етике и личног интегритета - можете преузети овде.

 - Правилник о доношењу акта о унутрашњој организацији и систематизацији послова - можете преузети овде.

- Правилник о изменама и допунама бр 1. Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке - можете преузети овде.

- Правилник о уређењу поступка запошљавања - можете преузети овде.

- Правилник о изменама и допунама бр. 1 Правилника о уређивању поступка ангажовања лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима - можете преузети овде.

 - Правилник о начину контроле листи заказивања и листи чекања - можете преузети овде.

- Правилник о изменама и допунама бр 3. Правилника о стручном усавршавању и спецјализацији здравствених радника СБР Бања Кањижа - можете преузети овде.

 

 <х2>фајлови за преузимање: