Oglasi za posao

04.10.2019.

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene čiji je osnivač Republika Srbija – Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 106/18)


SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“
RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME :


Jednog (1) višeg fizioterapeuta, za potrebe Medicinskog sektora NA ODREĐENO VREME – za puno radno vreme radi zamene, do povratka sa porođajnog odsustva zaposlene.

Opis poslova:

Učestvuje u timskoj fizikalnoj obradi i tretmanu pacijenata.Sprovodi kineziterapijski tretman na osnovu testova i merenja, funkcionalnog statusa.Obučava pacijente sa vežbama i kontroliše iste.Obučava pacijente uz postavljanju i pravilnom korišćenju ortopedskih i protetičkih pomagala.Sprovodi elektrostimulaciju mišića i elektrodijagnostiku po nalogu vođe stručnog tima.Vrši krioterapiju, kao i sve terapijske procedure shodno plana tretmana, koju sačinjava rukovodioc tima. Stara se o sprovođenju osnovne doktrine u fizikalnoj terapiji.Vodi evidenciju izvršenih usluga.Vrši edukaciju pacijenata u vezi korišćenja i očuvanja preostalih sposobnosti invalidnih osoba.
Za svoj rad i sredstava rada koja su mu poverena odgovara glavnom fizioterapeutu ili zameniku glavnog fizioterapeuta.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:
- na osnovnim studijama prvog stepena 180 ESPB (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine medicinskog smera – odsek za fizioterapeute;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine medicinskog smera – odsek za fizioterapeute
- položen stručni ispit
- licenca

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

• Prijava na oglas
• Biografija
• Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
• Fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
• Fotokopiju licence
• Fotokopiju lične karte
• Dokaz o vakcinacionom statusu kandidata (potvrda o primljenim vakcinama – Dom zdravlja prema mestu prebivališta ili boravišta u vreme vakcinacije, za kandidate rođene posle 1971.god. hepatitis B, MMR)

Napomena: ukoliko kandidat ne dokazuje svoj status vakcinacije, smatraće se da nije primio/la zakonom i podzakonskim aktima propisane vakcine.

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Ministarstva zdravlja. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Rezultati konkursa će biti istaknuti na internet stranici SBR „Banja Kanjiža“, kao i na oglasnoj tabli u prostorijama iste.
Rok za žalbu je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli, odnosno na internet stranici SBR „Banja Kanjiža“


Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Odeljenje za pravne i opšte poslove
NARODNI PARK BB
24420 KANJIŽA
Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove višeg fizioterapeuta“.

 


 

04.10.2019.

Na osnovu Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18)


SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME


Dve (2) servirke, za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja restorana i kuhinje, na određeno vreme – za puno radno vreme, period od dve godine (2).

Opis radnog mesta:

Vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe (obezbeđenje potrebnog broja čistog pribora) za stacionarne pacijente, u restoranu kao i u sobama.
Diskretno pozdravlja pacijente i vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (dnevna ponuda pansionskog jela i pića).
Pošto od pacijenata primi narudžbe, prenosi ih osoblju u kuhinji i vodi računa o tome da goste posluži što brže i što kvalitetnije.
Od servirke se očekuje da bude ljubazna, tačna, brza i komunikativna, budući da je servirka u stalnom i neposrednom kontaktu sa pacijentima i kako reputacija poslodavca uveliko zavisi od nje, od zaposlene se ne očekuje samo korektna usluga nego i to da pacijentima boravak učini što ugodnijim.
Stara se o primeni sanitarno-higijenskih mera.
Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara glavnom konobaru.
Stručna sprema/obrazovanje:
- srednje obrazovanje 3. stepena ugostiteljskog ili drugog smera

Izuzetno:
- osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

• prijavu na oglas
• kratka biografija
• fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
• fotokopiju lične karte
• dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Rezultati konkursa će biti istaknuti na zvaničnom sajtu SBR „Banja Kanjiža“, kao i na oglasnoj tabli u prostorijama iste.
Rok za žalbu je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Odeljenje za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove servirke“


04.10.2019.

Na osnovu Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

Jednog (1) konobara - šankiste, za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja restorana i kuhinje, na određeno vreme – za puno radno vreme, period od dve godine (2).

Opis radnog mesta:
Stara se o blagovremenoj i redovnoj snabdevenosti točionice, odnosno šanka i restorana svim vrstama pića.Evidentira potrošnju pića u šanku odnosno restoranu.
Vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe (obezbeđenje potrebnog broja čistog pribora) za stacionarne pacijente, u restoranu kao i u sobama.
Diskretno pozdravlja pacijente i vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (dnevna ponuda pansionskog jela i pića).Pošto od pacijenata primi narudžbe, prenosi ih osoblju u kuhinji i vodi računa o tome da goste posluži što brže i što kvalitetnije.
Dočekuje gosta na ulazu u restoran, vrši pratnju do stola, pridržava stolicu pri sedanju, nudi pomoć pri odlaganju garderobe, te diskretno vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (specijalitete kuće, dnevna ponuda, druga jela i pića iz ponude restorana).
Od konobara se očekuje da bude ljubazan, tačan, brz i komunikativan, budući da je u stalnom i neposrednom kontaktu sa gostima i kako reputacija poslodavca uveliko zavisi od njega, od zaposlenog se ne očekuje samo korektna usluga, nego i to da gostu boravak učini što ugodnijim.
Po potrebi radi za šankom i održava sanitarno-higijenske uslove u šanku.
Po potrebi, vrši poslove i radne zadatke servirke: vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe (obezbeđenje potrebnog broja čistog pribora) za stacionarne pacijente, u restoranu kao i u sobama.
Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara glavnom konobaru.
Stručna sprema/obrazovanje:
- srednje obrazovanje 3. stepena ugostiteljskog ili drugog smera.

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

• prijavu na oglas
• kratka biografija
• fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
• fotokopiju lične karte
• dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.


Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Rezultati konkursa će biti istaknuti na zvaničnom sajtu SBR „Banja Kanjiža“, kao i na oglasnoj tabli u prostorijama iste.
Rok za žalbu je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Odeljenje za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove konobara - šankiste“


04.10.2019.

Na osnovu Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18)


SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME


Jedne (1) spremačice prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja za upravljanje smeštajnim kapacitetima, na određeno vreme – za puno radno vreme, radi zamene radnice do povratka sa bolovanja.

Opis radnog mesta:

Obavlja poslove spremanja i održavanja kompletne higijene soba, holove, prostorije u prizemlju, garderobe, kancelarije, toalete, stepenište, poslovne prostorije, uslužno prodajne prostorije, sportsku halu, bazene i kompletnu rehabilitaciju u celoj Ustanovi.Namešta krevete, čisti sobu i sav nameštaj u sobi.
Svakodnevno više puta iznosi otpadne materije.Skupljene odpatke obavezna je staviti u kante za smeće koje se nalaze u smetlarniku.Svakodnevno čisti i održava ceo krug smeštajnih objekata i drugih prostorija.
Prilikom svog rada pridržava se uputstva i pravilno koristi sredstva HTZ zaštite.
Odgovorna je za higijenski i estetki izgled svih prostorija.Povremeno vrši generalno spremanje svih podova, sanitarnih čvorova, kupatila, pranje prozora, tepisona i sl. Pažljivo rukuje vešom, drugim sredstvima i stvarima gostiju.Na zahtev gostiju odnosi idonosi gostinki veš u krojačnicu i vešeraj a njegovu primopredaju vrši na osnovu pismenog reversa.Prijavljuje nadzornici štetu ako je gost pričinio boravkom u sobi.Dužna je da sve nađene stvari u sobi preda nadzornici spremačica.
Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara nadzornici spremačica.
Potrebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
Stručna sprema/obrazovanje:
- osnovno obrazovanje

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

• prijavu na oglas
• kratka biografija
• fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
• fotokopiju lične karte
• dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Rezultati konkursa će biti istaknuti na zvaničnom sajtu SBR „Banja Kanjiža“, kao i na oglasnoj tabli u prostorijama iste.
Rok za žalbu je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.


Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Odeljenje za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove spremačice prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge“