Oglasi za posao

15.08.2018.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA REHABILITACIJU
,,BANJA KANJIŽA,,
Broj: 230/2
Dana: 25.07.2018.god.
K A NJ I Ž A

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene čiji je osnivač Republika Srbija – Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 1/15.)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“
RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

– jednog (1) Konobara za potrebe Nemedicinskog sektora - Odeljenja restorana i kuhinje NA ODREĐENO VREME – do povratka privremeno odsutne zaposlene Ivane Relatić – za puno radno vreme.
Kandidati pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17) moraju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ Kanjiža.

Opis poslova Konobara

- Vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe, te ispostavlja račun i naplaćuje usluge za „a la carte“ goste u restoranu.
- Pošto od gostiju primi narudžbe, prenosi ih osoblju u kuhinji ili u šanku i vodi računa o tome da goste posluži što brže i što kvalitetnije.
- Dočekuje gosta na ulazu u restoran, vrši pratnju do stola, pridržava stolicu pri sedanju, nudi pomoć pri odlaganju garderobe, te diskretno vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (specijalitete kuće, dnevna ponuda, druga jela i pića iz ponude restorana).
- Od konobara se očekuje da bude ljubazan, tačan, brz i komunikativan, budući da je u stalnom i neposrednom kontaktu sa gostima i kako reputacija poslodavca uveliko zavisi od njega, od zaposlenog se ne očekuje samo korektna usluga, nego i to da gostu boravak učini što ugodnijim.
- Po potrebi radi za šankom i održava sanitarno-higijenske uslove u šanku.
- Po potrebi, vrši poslove i radne zadatke servirke: Vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe (obezbeđenje potrebnog broja čistog pribora) za stacionarne pacijente, u restoranu kao i u sobama.
- Diskretno pozdravlja pacijente i vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (dnevna ponuda pansionskog jela i pića).
- Pošto od pacijenata primi narudžbe, prenosi ih osoblju u kuhinji i vodi računa o tome da goste posluži što brže i što kvalitetnije.
- Stara se o primeni sanitarno-higijenskih mera.
Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara glavnom konobaru.
Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

- srednje obrazovanje 3. stepena ugostiteljskog ili drugog smera.


Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

• Prijava na oglas
• Biografija
• Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
• Fotokopiju lične karte
• Dokaz o vakcinacionom statusu kandidata (potvrda o primljenim vakcinama – Dom zdravlja prema mestu prebivališta ili boravišta u vreme vakcinacije)

Napomena: ukoliko kandidat ne dokazuje svoj status vakcinacije, smatraće se da nije primio/la zakonom i podzakonskim aktima propisane vakcine.

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove Konobara“.