Oglasi za posao

16.7.2019.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA REHABILITACIJU
,,BANJA KANJIŽA,,
Broj: 24/22-2
Dana: 15.07.2019. god.
K A NJ I Ž A


Na osnovu Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18), te saglasnosti Ministarstva zdravlja za novo zapošljavanje br.112-655/2019.


SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME


Jedne (1) servirke za potrebe Odeljenja restorana i kuhinje, na neodređeno vreme – za puno radno vreme.

Opis radnog mesta:
- Vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe (obezbeđenje potrebnog broja čistog pribora) za stacionarne pacijente, u restoranu kao i u sobama.
- Diskretno pozdravlja pacijente i vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (dnevna ponuda pansionskog jela i pića).
- Pošto od pacijenata primi narudžbe, prenosi ih osoblju u kuhinji i vodi računa o tome da goste posluži što brže i što kvalitetnije.
- Od servirke se očekuje da bude ljubazna, tačna, brza i komunikativna, budući da je servirka u stalnom i neposrednom kontaktu sa pacijentima i kako reputacija poslodavca uveliko zavisi od nje, od zaposlene se ne očekuje samo korektna usluga nego i to da pacijentima boravak učini što ugodnijim.
- Stara se o primeni sanitarno-higijenskih mera.

Potrebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
Stručna sprema/obrazovanje:
- srednje obrazovanje 3. stepena ugostiteljskog ili drugog smera
Izuzetno:
- osnovno obrazovanje i radno iskustvo na navedenim poslovima minimum 6 meseci

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
• prijavu na oglas
• kratka biografija
• fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila,
• fotokopiju lične karte
• dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.


Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Kanjiža i na web stranici Ministarstva zdravlja RS. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Odeljenje za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove servirke“


16.7.2019.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA REHABILITACIJU
,,BANJA KANJIŽA,,
Broj: 24/23-2
Dana: 15.07.2019. god.
K A NJ I Ž A


Na osnovu Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7.Stav 1.tačka3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18)


SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME


Jednog (1) konobara za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja restorana i kuhinje, na određeno vreme – za puno radno vreme, na period od dve (2) godine.

Opis radnog mesta:

Vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe, te ispostavlja račun i naplaćuje usluge za „a la carte“ goste u restoranu.
Pošto od gostiju primi narudžbe, prenosi ih osoblju u kuhinji ili u šanku i vodi računa o tome da goste posluži što brže i što kvalitetnije.
Dočekuje gosta na ulazu u restoran, vrši pratnju do stola, pridržava stolicu pri sedanju, nudi pomoć pri odlaganju garderobe, te diskretno vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (specijalitete kuće, dnevna ponuda, druga jela i pića iz ponude restorana).
Od konobara se očekuje da bude ljubazan, tačan, brz i komunikativan, budući da je u stalnom i neposrednom kontaktu sa gostima i kako reputacija poslodavca uveliko zavisi od njega, od zaposlenog se ne očekuje samo korektna usluga, nego i to da gostu boravak učini što ugodnijim.
Po potrebi radi za šankom i održava sanitarno-higijenske uslove u šanku.
Po potrebi, vrši poslove i radne zadatke servirke: Vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe (obezbeđenje potrebnog broja čistog pribora) za stacionarne pacijente, u restoranu kao i u sobama.
Diskretno pozdravlja pacijente i vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (dnevna ponuda pansionskog jela i pića).Pošto od pacijenata primi narudžbe, prenosi ih osoblju u kuhinji i vodi računa o tome da goste posluži što brže i što kvalitetnije.Stara se o primeni sanitarno-higijenskih mera.
Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara glavnom konobaru.

Stručna sprema/obrazovanje:

- srednje obrazovanje 3. stepena ugostiteljskog ili drugog smera.

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
• prijavu na oglas
• kratka biografija
• fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila,
• fotokopiju lične karte
• dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Kanjiža i na web stranici Ministarstva zdravlja RS. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Odeljenje za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove konobara “