Oglasi za posao
SPECIJALNA BOLNICA
ZA REHABILITACIJU
,,BANJA KANJIŽA,,
Broj: 194/2
Dana: 05.06.2018.god.
K A NJ I Ž A
 
            Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 1/2015):
 
       
 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME
 
 
·    Jednog (1) PRODAVCA  za potrebe nemedicinskog sektora – Odsek maloprodajne jedinice  na određeno vreme – za puno radno vreme, do povratka na rad privremeno odsutne zaposlene Ljubice Potrebić
 
Opis poslova koje će zaposleni obavljati:
-       Prodaje, naplaćuje prodatu robu i  izdaje fiskalne račune.
-       Vrši poslove preuzimanja robe iz veleprodaje ili od dobavljača i potpisuje za to zakonom propisanu dokumentaciju.
-     Priprema i kontroliše robu za prodaju, kvantitativno i kvalitativno preuzima robu, slaže i sortira robu i ambalažu, kontroliše izdatu robu, poslužuje potrošače, izdaje i pakuje robu.
-       Sastavlja kalkulacije.
-       Izrađuje specifikaciju izvršenih naplata i uplaćuje pazar u blagajni.
-    Sastavlja blagajnički izveštaj o dnevnom prometu, sastavlja rekapitulaciju paragon blokova, preuzima i obračunava akontacije za robu, izdaje gotovinske račune. Kompletnu dokumentaciju predaje knjigovodstvenoj službi.
-   Odgovoran je za pravovremeno, stručno i kvalitetno obavljanje propisanih poslova, poverena sredstva i predmeta rada i prateću evidenciju, tehnološku i radnu disciplinu.
-    Prodavac je odgovoran za rad prodavnice solidarno sa poslovođom prodavnice, tj. zadužen je za robu u prodavnici i materijalno odgovoran je za iskazani manjak u srazmeri koju odredi direktor.
-       Brine o izgledu i čistoći prostorije, uređaja i robe u prodavnici.
Za svoj rad i sredstava rada koja su mu poverena odgovara Poslovođi prodavnice.
Stručna sprema/obrazovanje:
Srednje obrazovanje 4. stepena ekonomskog ili trgovačkog smera, ekonomski tehničar ili trgovački tehničar
 
 
 
Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
 
-          Prijavu na oglas sa kratkom biografijom
-          fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju
-          fotokopiju lične karte
 
Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
Poslodavac ima pravo da pozove kandidata na razgovor pre izbora kandidata, a na osnovu podnete prijave kandidata ,u skladu sa čl. 9. Posebnog kolektivnog ugovora  za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina I jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2015).
Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:
 
 
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Služba za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove prodavca “.