Oglasi za posao

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene čiji je osnivač Republika Srbija – Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 1/15.)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“
RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME ZA:

- Jednu (1) spremačicu prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, za potrebe Odeljenja za upravljanje smeštajnim kapacitetima - za puno radno vreme, radi zamene privremeno odsutne zaposlene.

Kandidati pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) moraju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ Kanjiža.

Opis poslova:
Obavlja poslove spremanja i održavanja kompletne higijene soba,holove, prostorije u prizemlju, garderobe, kancelarije, toalete, stepenište, poslovne prostorije, uslužno prodajne prostorije, sportsku halu, bazene i kompletnu rehabilitaciju u celoj Ustanovi. Namešta krevete, čisti sobu i sav nameštaj u sobi. Svakodnevno više puta iznosi otpadne materije. Skupljene odpatke obavezna je staviti u kante za smeće koje se nalaze u smetlarniku.Svakodnevno čisti i održava ceo krug smeštajnih objekata i drugih prostorija. Prilikom svog rada pridržava se uputstva i pravilno koristi sredstva HTZ zaštite. Odgovorna je za higijenski i estetki izgled svih prostorija. Povremeno vrši generalno spremanje svih podova, sanitarnih čvorova, kupatila, pranje prozora, tepisona i sl. Pažljivo rukuje vešom, drugim sredstvima i stvarima gostiju. Na zahtev gostiju odnosi idonosi gostinki veš u krojačnicu i vešeraj a njegovu primopredaju vrši na osnovu pismenog reversa. Obavlja instruktažu novih sobarica. Prijavljuje nadzornici štetu ako je gost pričinio boravkom u sobi. Dužna je da sve nađene stvari u sobi preda nadzornici sobarica. U svojoj smeni vodi knjigu dežurstva blagovremeno i ažurno unosi sve nastale promene. Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara nadzornici spremačica u zdravstvenoj zaštiti.


Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:
• osnovna škola

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
• Prijavu na oglas
• Kratka biografija
• Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju
• Fotokopiju lične karte
• Dokaz o vakcinacionom statusu kandidata (potvrda o primljenim vakcinama – Dom zdravlja prema mestu prebivališta ili boravišta u vreme vakcinacije)

Napomena: ukoliko kandidat ne dokazuje svoj status vakcinacije, smatraće se da nije primio/la zakonom i podzakonskim aktima propisane vakcine.

 


Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Odeljenje za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.
Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove spremačice prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge“.