Oglasi za posao

05.12.2018.

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 1/2015) i na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja br. 112-10323/2018 od 29.10.2018.god. (posl.broj Specijalne bolnice 58/34)


SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME


Jednog (1) blagajnika za potrebe nemedicinskog sektora – Odeljenju rekreacije – za puno radno vreme , na neodređeno vreme.

Opis poslova koje će zaposleni obavljati:
- Naplaćuje i kontroliše ulazak lica u bazen, korišćenje saune, masaže, solarijuma, jakuzi kade i drugih usluga.
- Zaprima gotov novac od posetilaca bazena i korisnika usluga saune, masaže, solarijuma, jakuzi kade i sl.
- Izdaje ulaznice i druge blokove, karte i sl. za prodate usluge sa fiskalnim isečkom.
- Prima dragocenosti i drugih vrednosti u sef bazena na privremeno čuvanje.
- Dužan je da se pristojno i korektno ponaša prema gostima.
- Gotov novac uplaćuje i predaje blagajni na recepciji.
- Aktivno učestvuje u nedeljnom i generalnom čišćenju bazena.
- Stara se o higijensko-sanitarnim uslovima radnih prostorija i predlaže mere za održavanje istih.

Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara načelniku odeljenja rekreacije.
Kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

- srednja škola IV stepen ekonomskog smera
- rad na računaru

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
• Prijava na oglas
• Biografija
• Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
• Fotokopiju lične karte
• Dokaz o vakcinacionom statusu kandidata (potvrda o primljenim vakcinama – Dom zdravlja prema mestu prebivališta ili boravišta u vreme vakcinacije za osobe rođene od 1971.god.)

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Služba za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.
Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove blagajnika .“