Oglasi za posao

10.04.2019.

 

SPECIJALNA BOLNICA
ZA REHABILITACIJU
,,BANJA KANJIŽA,,
Broj: 24/8-2
Dana: 02.04.2019.god.
K A NJ I Ž A

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 106/2018)


SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME


Jednog (1) Službenika za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti za potrebe Odseka za bezbednost, na određeno vreme – za puno radno vreme, period od dve (2) godine, radi povećanog obima posla.
Opis radnog mesta:
- Vrši poslove Referenta za bezbednost i zdravlje na radu i Referenta protivpožarne zaštite.
- Vrši kontrolu i unutrašnji nadzor nad primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite.
- Evidentiranje, izdavanje, korišćenje i unutrašnja kontrola HTZ opreme i druge opreme zaštite bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih.
- Obavlja poslove zaštite zaposlenih na radu, u smislu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.
- Obavlja poslove ispitivanja oruđa za rad, opasna sredstva za rad i uslove radne okoline.
- Obavlja poslove od značaja za vojnu i civilnu odbranu, kao i poslove zaštite od požara, zemljotresa, poplave i druge elementarne nepogode.
- Stara se o sprovođenju i primeni zakonskih i drugih propisa o bezbednosti i zdravlju na radu u Specijalnoj Bolnici, kao i zakonskih i drugih propisa o zaštiti stanovništva od duvanskog dima, kao i zaštite od požara.
- Obavlja poslove evakuisanja pacijenata, zaposlenih i drugih lica iz objekata poslodavca u slučaju požara, zemljotresa, poplave i druge elementarne pogode.
- Obavlja poslove prijave osiguranog slučaja i pokreće postupak radi naplate štete kod osiguravajućeg društva.
- Vrši izradu godišnjeg plana poslova i obaveza u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i protivpožarne zaštite, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.
- Neposredno organizuje, kontroliše i koordinira rad zaposlenih na poslovima Čuvar, kao i lica sa posebnim ovlašćenjem za vizuelni nadzor.
- Vrši kontrolu fizičkog, odnosno vizuelnog i tehničkog (video nadzor) obezbeđenja Specijalne bolnice, te stara se o sprovođenju i primeni zakonskih propisa o fizičkom obezbeđenju Specijalne bolnice.
- Planira godišnji rad domaćina.
- Organizuje i vrši raspored korišćenja godišnjeg odmora domaćina.
- Po potrebi, privremeno i povremeno zamenjuje i vrši poslove Čuvara-domaćina, i to: U ime poslodavca, kao dobar domaćin, otvoreno, samoinicijativno i gostoljubivo vrši prijem pacijenata i drugih gostiju Specijalne bolnice, prilikom dolaska, kao i ispraćaj pacijenata i drugih gostiju poslodavca prilikom odlaska, ponašajući se u skladu sa najvišim pravilima ponašanja u smeštajnim obejktima, čuvajući ugled Specijalne bolnice, stvarajući pozitivnog utiska u kontaktima sa pacijentima i drugim gostima.
- Dužan je da nosi prtljag pacijenata i drugih gostiju Specijalne bolnice.
- Dužan je da pruži pomoć ograničeno pokretnim pacijentima i gostima, i drugim delimično ili potpuno invalidnim licima sa stručno-medicinskim pomagalama (invalidska kolica, štap itd.).
- Dužan je da samoinicijativno ponudi pacijentu ili gostu da prtljag odnese do sobe pacijenta ili gosta, ukoliko je to potrebno zbog delimične ili potpune invalidnosti pacijenta ili gosta, kao i u slučaju kada to posebno zahteva pacijent ili gost bez obzira na njegovo zdravstveno stanje.
- Dužan je da poziva lift za pacijente koga prati ili čiji prtljag nosi.
- Materijalno odgovara za prtljag prilikom rukovanja sa istim.
- Obezbeđuje i čuva imovinu Specijalne bolnice, stara se o obezbeđenju javnog reda i mira kod poslodavca.
- Po potrebi, obezbeđuje izvršenje odluke poslodavca o udaljenju zaposlenog sa rada.
- Udaljuje neželjene goste (gosti u jako alkoholisanom stanju, koji krše javni red i mir, odnosno narušavaju ugled poslodavca) u restoranu po zahtevu konobara, šefa sale ili šefa ugostiteljstva.
- Vrši kontrolu alkohola u organizmu zaposlenih.
- Vrši vizuelni nadzor prtljaga zaposlenih, sa spolja, uz poštovanje prava na privatnu sferu lica čije stvari posmatra.
- Po potrebi vrši čišćenje snega sa prilaznih puteva do samog ulaza oko objekatata poslodavca, kao i na drugim otvorenim površinama po nalogu neposredno nadređenog rukovodioca.
- Povremeno proverava i obilazi parking mesto za vozila, »Narodni Park« u delu koji se nalazi između objekata »Aquamarin« i »Abella«, kao i okolinu pomenutih objekata.
- Neposredno ili pomoću službe recepcije vrši prijavu sumnjivih slučaja policiji.
- Po potrebi, aktivno učestvuje u transportu svakog građana za vreme pružanja zdravstvene zaštite »hitne pomoći«, u objektima i u neposrednoj okolini objekata poslodavca, a u slučaju odsustva profesionalnih vozača poslodavca dužan je da radi kao vozač ambulantnog vozila.
Za svoj rad i sredstava rada koja su mu poverena odgovara rukovodiocu pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

Stručna sprema/obrazovanje:
- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
ili
- na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
- na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:
- znanje rada na računaru;
- položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zaštite rada rada, protivpožarne zaštite i zaštite imovine i lica u skladu sa zakonom.

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
• prijavu na oglas
• kratka biografija
• fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila,
• fotokopiju lične karte
• dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati
poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Odeljenje za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove Službenika za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti“.