Огласи за посао

10.04.2019.

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
,,БАЊА КАЊИЖА,,
Број: 24/8-2
Дана: 02.04.2019.год.
К А Њ И Ж А

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Србије“ број 106/2018)


СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ
О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


Једног (1) Службеника за послове одбране, заштите и безбедности за потребе Одсека за безбедност, на одређено време – за пуно радно време, период од две (2) године, ради повећаног обима посла.
Опис радног места:
- Врши послове РеФерента за безбедност и здравље на раду и РеФерента противпожарне заштите.
- Врши контролу и унутрашњи надзор над применом прописа из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите.
- Евидентирање, издавање, коришћење и унутрашња контрола ХТЗ опреме и друге опреме заштите безбедности и здравља на раду запослених.
- Обавља послове заштите запослених на раду, у смислу Закона о безбедности и здравља на раду.
- Обавља послове испитивања оруђа за рад, опасна средства за рад и услове радне околине.
- Обавља послове од значаја за војну и цивилну одбрану, као и послове заштите од пожара, земљотреса, поплаве и друге елементарне непогоде.
- Стара се о спровођењу и примени законских и других прописа о безбедности и здрављу на раду у Специјалној Болници, као и законских и других прописа о заштити становништва од дуванског дима, као и заштите од пожара.
- Обавља послове евакуисања пацијената, запослених и других лица из објеката послодавца у случају пожара, земљотреса, поплаве и друге елементарне погоде.
- Обавља послове пријаве осигураног случаја и покреће поступак ради наплате штете код осигуравајућег друштва.
- Врши израду годишњег плана послова и обавеза у области безбедности и здравља на раду запослених и противпожарне заштите, у складу са Законом и подзаконским актима.
- Непосредно организује, контролише и координира рад запослених на пословима Чувар, као и лица са посебним овлашћењем за визуелни надзор.
- Врши контролу Физичког, односно визуелног и техничког (видео надзор) обезбеђења Специјалне болнице, те стара се о спровођењу и примени законских прописа о Физичком обезбеђењу Специјалне болнице.
- Планира годишњи рад домаћина.
- Организује и врши распоред коришћења годишњег одмора домаћина.
- По потреби, привремено и повремено замењује и врши послове Чувара-домаћина, и то: У име послодавца, као добар домаћин, отворено, самоиницијативно и гостољубиво врши пријем пацијената и других гостију Специјалне болнице, приликом доласка, као и испраћај пацијената и других гостију послодавца приликом одласка, понашајући се у складу са највишим правилима понашања у смештајним обејктима, чувајући углед Специјалне болнице, стварајући позитивног утиска у контактима са пацијентима и другим гостима.
- Дужан је да носи пртљаг пацијената и других гостију Специјалне болнице.
- Дужан је да пружи помоћ ограничено покретним пацијентима и гостима, и другим делимично или потпуно инвалидним лицима са стручно-медицинским помагалама (инвалидска колица, штап итд.).
- Дужан је да самоиницијативно понуди пацијенту или госту да пртљаг однесе до собе пацијента или госта, уколико је то потребно због делимичне или потпуне инвалидности пацијента или госта, као и у случају када то посебно захтева пацијент или гост без обзира на његово здравствено стање.
- Дужан је да позива лиФт за пацијенте кога прати или чији пртљаг носи.
- Материјално одговара за пртљаг приликом руковања са истим.
- Обезбеђује и чува имовину Специјалне болнице, стара се о обезбеђењу јавног реда и мира код послодавца.
- По потреби, обезбеђује извршење одлуке послодавца о удаљењу запосленог са рада.
- Удаљује нежељене госте (гости у јако алкохолисаном стању, који крше јавни ред и мир, односно нарушавају углед послодавца) у ресторану по захтеву конобара, шеФа сале или шеФа угоститељства.
- Врши контролу алкохола у организму запослених.
- Врши визуелни надзор пртљага запослених, са споља, уз поштовање права на приватну сФеру лица чије ствари посматра.
- По потреби врши чишћење снега са прилазних путева до самог улаза око објекатата послодавца, као и на другим отвореним површинама по налогу непосредно надређеног руководиоца.
- Повремено проверава и обилази паркинг место за возила, »Народни Парк« у делу који се налази између објеката »Аqуамарин« и »Абелла«, као и околину поменутих објеката.
- Непосредно или помоћу службе рецепције врши пријаву сумњивих случаја полицији.
- По потреби, активно учествује у транспорту сваког грађана за време пружања здравствене заштите »хитне помоћи«, у објектима и у непосредној околини објеката послодавца, а у случају одсуства проФесионалних возача послодавца дужан је да ради као возач амбулантног возила.
За свој рад и средстава рада која су му поверена одговара руководиоцу правних, кадровских и административних послова.
Услови за заснивање радног односа су:

Стручна спрема/образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања, испити и радно искуство:
- знање рада на рачунару;
- положен одговарајући стручни испит из области безбедности и заштите рада рада, противпожарне заштите и заштите имовине и лица у складу са законом.

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• пријаву на оглас
• кратка биограФија
• Фотокопија дипломе о стеченом образовању одговарајућег проФила,
• Фотокопију личне карте
• доказ о вакцинисаном статусу из Дома здравља за лица рођена после 1971.г.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати
последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
Одељење за правне и опште послове
24420 КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК Б.Б.

Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове Службеника за послове одбране, заштите и безбедности“.