Огласи за посао

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене чији је оснивач Република Србија – Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Србије“ број 1/15.)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“
РАСПИСУЈЕ
О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА:

- Једну (1) спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге, за потребе Одељења за управљање смештајним капацитетима - за пуно радно време, ради замене привремено одсутне запослене.

Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени Гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа.

Опис послова:
Обавља послове спремања и одржавања комплетне хигијене соба,холове, просторије у приземљу, гардеробе, канцеларије, тоалете, степениште, пословне просторије, услужно продајне просторије, спортску халу, базене и комплетну рехабилитацију у целој Установи. Намешта кревете, чисти собу и сав намештај у соби. Свакодневно више пута износи отпадне материје. Скупљене одпатке обавезна је ставити у канте за смеће које се налазе у сметларнику.Свакодневно чисти и одржава цео круг смештајних објеката и других просторија. Приликом свог рада придржава се упутства и правилно користи средства ХТЗ заштите. Одговорна је за хигијенски и естетки изглед свих просторија. Повремено врши генерално спремање свих подова, санитарних чворова, купатила, прање прозора, теписона и сл. Пажљиво рукује вешом, другим средствима и стварима гостију. На захтев гостију односи идоноси гостинки веш у кројачницу и вешерај а његову примопредају врши на основу писменог реверса. Обавља инструктажу нових собарица. Пријављује надзорници штету ако је гост причинио боравком у соби. Дужна је да све нађене ствари у соби преда надзорници собарица. У својој смени води књигу дежурства благовремено и ажурно уноси све настале промене. За свој рад и средства рада која су му поверена одговара надзорници спремачица у здравственој заштити.


Услови за заснивање радног односа су:
• основна школа

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријаву на оглас
• Кратка биограФија
• Оверену Фотокопију дипломе о стеченом образовању
• фотокопију личне карте
• Доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама – Дом здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације)

Напомена: уколико кандидат не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да није примио/ла законом и подзаконским актима прописане вакцине.

 


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
Одељење за правне и опште послове
24420 КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК Б.Б.
Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге“.