Огласи за посао

15.08.2018.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
,,БАЊА КАЊИЖА,,
Број: 230/2
Дана: 25.07.2018.год.
К А Њ И Ж А

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене чији је оснивач Република Србија – Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Србије“ број 1/15.)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“
РАСПИСУЈЕ
О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

– једног (1) Конобара за потребе Немедицинског сектора - Одељења ресторана и кухиње НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – до повратка привремено одсутне запослене Иване Релатић – за пуно радно време.
Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени Гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа.

Опис послова Конобара

- Врши послуживање хране и пића у објектима послодавца, поставља столове и поспрема их након употребе, те испоставља рачун и наплаћује услуге за „а ла царте“ госте у ресторану.
- Пошто од гостију прими наруџбе, преноси их особљу у кухињи или у шанку и води рачуна о томе да госте послужи што брже и што квалитетније.
- Дочекује госта на улазу у ресторан, врши пратњу до стола, придржава столицу при седању, нуди помоћ при одлагању гардеробе, те дискретно врши саветовање при одабиру јела и пића (специјалитете куће, дневна понуда, друга јела и пића из понуде ресторана).
- Од конобара се очекује да буде љубазан, тачан, брз и комуникативан, будући да је у сталном и непосредном контакту са гостима и како репутација послодавца увелико зависи од њега, од запосленог се не очекује само коректна услуга, него и то да госту боравак учини што угоднијим.
- По потреби ради за шанком и одржава санитарно-хигијенске услове у шанку.
- По потреби, врши послове и радне задатке сервирке: Врши послуживање хране и пића у објектима послодавца, поставља столове и поспрема их након употребе (обезбеђење потребног броја чистог прибора) за стационарне пацијенте, у ресторану као и у собама.
- Дискретно поздравља пацијенте и врши саветовање при одабиру јела и пића (дневна понуда пансионског јела и пића).
- Пошто од пацијената прими наруџбе, преноси их особљу у кухињи и води рачуна о томе да госте послужи што брже и што квалитетније.
- Стара се о примени санитарно-хигијенских мера.
За свој рад и средства рада која су му поверена одговара главном конобару.
Посебни услови за заснивање радног односа су:

- средње образовање 3. степена угоститељског или другог смера.


Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

• Пријава на оглас
• БиограФија
• Оверену Фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег проФила
• фотокопију личне карте
• Доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама – Дом здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације)

Напомена: уколико кандидат не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да није примио/ла законом и подзаконским актима прописане вакцине.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

Одељење за правне и опште послове
24420 КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК Б.Б.

Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове Конобара“.