Огласи за посао

05.12.2018.

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Србије“ број 1/2015) и на основу сагласности Министарства здравља бр. 112-10323/2018 од 29.10.2018.год. (посл.број Специјалне болнице 58/34)


СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ
О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


Једног (1) благајника за потребе немедицинског сектора – Одељењу рекреације – за пуно радно време , на неодређено време.

Опис послова које ће запослени обављати:
- Наплаћује и контролише улазак лица у базен, коришћење сауне, масаже, соларијума, јакузи каде и других услуга.
- Заприма готов новац од посетилаца базена и корисника услуга сауне, масаже, соларијума, јакузи каде и сл.
- Издаје улазнице и друге блокове, карте и сл. за продате услуге са Фискалним исечком.
- Прима драгоцености и других вредности у сеФ базена на привремено чување.
- Дужан је да се пристојно и коректно понаша према гостима.
- Готов новац уплаћује и предаје благајни на рецепцији.
- Активно учествује у недељном и генералном чишћењу базена.
- Стара се о хигијенско-санитарним условима радних просторија и предлаже мере за одржавање истих.

За свој рад и средства рада која су му поверена одговара начелнику одељења рекреације.
Кандидати морају испуњавати следеће услове:

- средња школа ИВ степен економског смера
- рад на рачунару

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријава на оглас
• БиограФија
• Оверену Фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег проФила
• фотокопију личне карте
• Доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама – Дом здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације за особе рођене од 1971.год.)

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на адресу:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
Служба за правне и опште послове
24420 КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК Б.Б.
Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове благајника .“