Огласи за посао
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
,,БАЊА КАЊИЖА,,
Број: 194/2
Дана: 05.06.2018.год.
К А Њ И Ж А
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник Републике Србије“ број 1/2015):
 
       
 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ
О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
 
 
·    Једног (1) ПРОДАВЦА  за потребе немедицинског сектора – Одсек малопродајне јединице  на одређено време – за пуно радно време, до повратка на рад привремено одсутне запослене Љубице Потребић
 
Опис послова које ће запослени обављати:
-       Продаје, наплаћује продату робу и  издаје Фискалне рачуне.
-       Врши послове преузимања робе из велепродаје или од добављача и потписује за то законом прописану документацију.
-     Припрема и контролише робу за продају, квантитативно и квалитативно преузима робу, слаже и сортира робу и амбалажу, контролише издату робу, послужује потрошаче, издаје и пакује робу.
-       Саставља калкулације.
-       Израђује специФикацију извршених наплата и уплаћује пазар у благајни.
-    Саставља благајнички извештај о дневном промету, саставља рекапитулацију парагон блокова, преузима и обрачунава аконтације за робу, издаје готовинске рачуне. Комплетну документацију предаје књиговодственој служби.
-   Одговоран је за правовремено, стручно и квалитетно обављање прописаних послова, поверена средства и предмета рада и пратећу евиденцију, технолошку и радну дисциплину.
-    Продавац је одговоран за рад продавнице солидарно са пословођом продавнице, тј. задужен је за робу у продавници и материјално одговоран је за исказани мањак у сразмери коју одреди директор.
-       Брине о изгледу и чистоћи просторије, уређаја и робе у продавници.
За свој рад и средстава рада која су му поверена одговара Пословођи продавнице.
Стручна спрема/образовање:
Средње образовање 4. степена економског или трговачког смера, економски техничар или трговачки техничар
 
 
 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
 
-          Пријаву на оглас са кратком биограФијом
-          Фотокопију дипломе о стеченом образовању
-          Фотокопију личне карте
 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
 
Послодавац има право да позове кандидата на разговор пре избора кандидата, а на основу поднете пријаве кандидата ,у складу са чл. 9. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина И јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 1/2015).
Пријаве са документацијом доставити на адресу:
 
 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
Служба за правне и опште послове
24420 КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК Б.Б.

Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове продавца “.