Politika kvaliteta

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža” u procesu razvoja sistema kvaliteta ima za cilj:

  • Konstantno unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga praćenjem novih tehnoloških dostignuća, kreiranih prema novim zahtevima korisnika;
  • Ostvarenje novih profitnih aktivnosti koje će doprineti ostvarenju većeg obima sopstvenih sredstava;
  • Stvaranje konkurentske prednosti privlačenjem ino – gostiju;
  • Osavremenjivanje medicinske opreme;
  • Konstantna edukacija medicinskog i nemedicinskog kadra;
  • Poboljšanje ukupnog kvaliteta življenja korisnika kao i svih zaposlenih.