Karakteristike vode i blata

Karakteristike termalne vode:

Mineralna voda spada u kategoriju natrijum-hidrokarbonatno-jodno- bromidno-sulfidno-alkalnu hipertermnu vodu. Koristi se kao pomoćno lekovito sredstvo u terapijama, kao i u rekreativne svrhe. Dubina bušotine je 1.140 m, a temperatura vode je 67º C. 

Sadržaj minerala

  Katjoni  mg/l
 Natrijum Na   1070,00
 Kalijum Ka  8,50
 Kalcijum Ca   1,60
 Magnezijum Mg   1,90
 Gvožđe Fe   0,27
 Amonijum jon NH   0,70
Stroncijum  Sr   0,79

 

  Anjoni  mg/l
Hlorid Cl  66,70
Hidrokarbonat HCO3  2543,70
Karbonat CO3  108,00
Sulfat SO4  0,00
Nitrat NO3  0,02
Nitrit NO2  0,00
Fosfat P2O5  0,60
Jodid J  1,55
Bromid Br  0,91
Bor boratni B  5,20
Fluorid F  5,70
Hidroksid OH  0,00

 Hemijski sastav peloida - lekovitog blata

Oksidi %
SiO2 44,79
Al2O3 5,95
MnO 0,12
Fe2O3 2,42
FeO 0,05
CaO 14,62
MgO 5,55
Na2O 1,75
K2O 0,94
P2O5 0,08
SO4 0,20
B2O3 1,91
NO3 kao N 0,05
NH4 kao N 0,04
CO2 19,31
H2O 2,32
S ukupni 0,09