Prim.dr med. Klimo Atila

Prim.dr med. Klimo Atila (Klimó Attila), lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-balneoklimatolog