Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, pomoćnik direktora za stručne medicinske poslove.

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, načelnik rehabilitacije

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-balneoklimatolog

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 Lekar specijalista fizikalne medicine i rahabilitacije

 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije