U Bolnici se rehabilituju pacijenti oboleli od:

- zapaljenskog i degenerativnog reumatizma (zglobne i vanzglobne forme);
- stanja nakon povreda na lokomotornom aparatu i kičmenom stubu, kao i operativnih zahvata na istim;
- oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema;
- dečija rehabilitacija.

  Rehabilitacija se vrši pod nadzorom tima lekara specijalista i uz primenu savremenih medicinskih doktrina, kao i uz primenu prirodnih lekovitih faktora - mineralne vode i lekovitog blata - peloida.

Karakteristike termalne vode:
Mineralna voda spada u kategoriju natrijum-hidrokarbonatno-jodno- bromidno-sulfidno-alkalnu hipertermnu vodu. Koristi se kao pomoćno lekovito sredstvo u terapijama, kao i u rekreativne svrhe. Dubina bušotine je 1.140 m, a temperatura vode je 67º C.

Neke od indikacija:
- medicinska rehabilitacija stacionarnog i ambulantnog tipa
- zapaljenski i degenerativni reumatizam ( u mirnoj fazi )
Neke od kontraindikacija:
- loše raspoloženje
- oticanje zglobova

Balneoterapija se zasniva na korišćenju vode i blata kao pomoćno sredstvo u procesu ozdravljenja. Blagotvorno deluje na telo mehanički, hemijski i termički.

Primena električne energije u cilju lečenja

Primena niskofrekventnog elektromagnetnog polja u lečenju
Elektromagnetno polje deluje na nivou ćelije (na njene fizičke osobine, hemijske i biološke procese u ćeliji) iz čega proističu mnogobrojna terapijska dejstva na ceo organizam.

KINEZITERAPIJA (grčke reči kinein – kretati se, kinezis – pokret) je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja delova i organizma u celini.

Masaža je jedan od najstarijih i najjednostavnijih načina lečenja.Ime joj potiče od arapske reči “MASSA”, što znači-dodir. Dodir je suština i osnova masaže. Dodir znači vezu, odnos sa onim sto je izvan nas. Za čoveka je dodir od bitne važnosti jer pruža sigurnost, toplinu, zadovoljstvo, ugodnost i vraća životnu snagu.

MERENJE GUSTINE KOŠTANE MASE
ŠTA JE OSTEOPOROZA?
Osteoporoza je sistemska bolest koštanog metabolizma. Generalizovano, progresivno oboljenje skeleta dovodi do smanjenja koštane snage (kvaliteta kosti i koštane mase).

Ukoliko imate neka pitanja, slobodno kontaktirajte našeg lekara. Trudićemo se da Vam pomognemo u svemu.

 Kabinet za elektromioneurografiju

 Savremena terapija visoko frekventnom naizmeničnom strujom

 Elektroterapija sa srednjefrekventnim strujama